Jak zostać BHP-owcem w firmie?

BHP-owiec w firmie to osoba kontrolująca przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to odpowiedzialny zawód, który wymaga odpowiedniego wykształcenia, kompetencji miękkich i kwalifikacji. Sprawdź, jak zostać BHP-owcem w firmie.

Jak zostać BHP-owcem w firmie - nauszniki dźwiękoszczelne

Bezpieczeństwo i higiena pracy to kluczowe zagadnienie w każdym zakładzie pracy. Choć mogłoby się wydawać, że głównie środowiska przemysłowe są narażone na zagrożenia, to także w biurach zdarzają się wypadki związane z nieprzestrzeganiem zasad BHP. Zatem niezależnie od branży w firmie powinna być osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo miejsca pracy. Tą osobą jest BHP-owiec. Jak nim zostać?

Jak zostać BHP-owcem?

Aby zostać BHP-owcem w firmie, trzeba przede wszystkim zadbać o swoje wykształcenie. Kandydaci mają możliwość ukończenia szkoły policealnej, technikum, uczelni wyższej, studiów podyplomowych, czy studiów inżynierskich. Wskazane jest posiadanie przynajmniej policealnego wykształcenia, lecz najlepszym rozwiązaniem jest wykształcenie wyższe o specjalności w zakresie BHP. Chcąc wspinać się po szczeblach kariery, konieczne jest także odbycie odpowiedniego stażu kierunkowego. O tym, kto może zostać pracownikiem do spraw BHP, mówi nam Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwestie dotyczące wykształcenia narzuca paragraf czwarty Wymagania kwalifikacyjne wobec pracowników służby BHP. Kto może zostać pracownikiem służby BHP?

Pracownikami służby BHP mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

 • inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
  a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
  b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,
 • starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,
 • głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

Jak widać, specjalista do spraw BHP w firmie ma 5 możliwości stopni rozwoju swojej ścieżki zawodowej. Warto jednak zaznaczyć, że sama nazwa studiów nie stanowi o kwalifikacjach umożliwiających nazywanie pracownika specjalistą. Wskazał na to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 18 stycznia 2018 roku. Znaczenie mają przedmioty realizowane w toku studiów i to jaką wiedzę kandydat w trakcie ich pozyskał. Studia powinny zatem przygotowywać do wykonywania zadań służby BHP. Osoby, które ukończyły studia, mają lepsze możliwości rozwoju w tym zawodzie. Osoby po studiach mogą kierować wieloosobową komórką organizacyjną do spraw BHP, czy też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Pracownik BHP w firmie – dlaczego jest potrzebny?

Dyrektywa rady z dnia 12 czerwca 1989 roku w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy wskazuje, że wykonywanie zadań w zakresie BHP w firmie należy powierzyć własnym pracownikom. Jeśli nie ma takiej możliwości i wśród pracowników nie ma osoby zdolnej do wykonywania zadań służby BHP, wówczas zadania można przekazać je osobie spoza zakładu pracy. Tak czy inaczej, pracodawca ma obowiązek nadzorowania bezpieczeństwa i higieny pracy, z tego wynika konieczność zatrudnienia specjalisty zajmującego się tą kwestią w zakładzie. O obowiązku mówi nam artykuł 207 Kodeksu pracy.

Art. 207. [Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP]
§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Gdzie konieczna jest obecność pracownika BHP?

Tę kwestię określa zarówno Kodeks pracy, jak i Rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek utworzenia służby BHP, czyli zatrudnienia pracownika na etacie dotyczy pracodawcy, który zatrudnia więcej niż 100 osób. Jeśli zatrudnionych osób jest mniej, wówczas pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP pracownikowi, który wykonuje inne zadania. Także sam pracodawca może pełnić funkcję przedstawiciela służby BHP, pod warunkiem, że zatrudnia mało osób:

 • do 10 pracowników, lub
 • do 50 pracowników w przypadku działalności o grupie ryzyka nie wyższej niż trzecia kategoria.

Jeśli w zakładzie pracy nie ma pracowników zdolnych do pełnienia zadań BHP, pracodawca może zdecydować się na powierzenie zadań służby pracownikom zewnętrznym. Paragraf 1 Rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy określa, że pracodawca zatrudniający do 600 pracowników powinien wyznaczyć przynajmniej jednego pracownika służby BHP w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Jeśli zatrudnia więcej niż 600 pracowników, wówczas konieczne jest zatrudnienie przynajmniej jednego pracownika służby BHP w pełnym wymiarze czasu pracy na każde 600 pracowników. Ponadto warto zaznaczyć, że właściwy inspektor pracy ma prawo do nakazu zwiększenia liczby pracowników służby. Tak się dzieje, gdy w zakładzie występują szczególne zagrożenia.

Jak wygląda praca BHP-owca?

BHP-owiec w firmie zajmuje się tworzeniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pilnuje, by przestrzegano przepisów, analizuje zagrożenia, zanim nastąpią, ocenia ryzyko występujące na danym stanowisku pracy, dąży do redukcji czynników szkodliwych dla zdrowia i życia. Specjalista musi mieć wiedzę z zakresu prowadzenia kontroli i oceny bezpieczeństwa w zakładzie pracy i wiedzieć, jak oceniać przestrzeganie zasad przez personel. Bierze udział w ustalaniu przyczyn wypadków przy pracy, prowadzi działalność profilaktyczną, która ma zapobiegać zagrożeniom. Dąży do tego, by niezależnie od sytuacji bezpieczeństwa w pracy jej stan ulegał ciągłej poprawie. Co jeszcze należy do jego obowiązków?

 • Doradztwo w kwestii bezpieczeństwa,
 • prowadzenie szkoleń BHP,
 • kontrola i archiwizacja dokumentów BHP,
 • opieka zdrowotna pracowników.

Samo ukończenie studiów i zdobycie stażu pracy nie pozwala spocząć na laurach w tym zawodzie. BHP-owiec stale musi się dokształcać, co bezpośrednio wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy prawne ciągle się zmieniają, wiec konieczna jest aktualizacja wiedzy.

Wymagania na BHP-owca

Kandydat na BHP-owca w firmie musi posiadać nie tylko wiedzę branżową, lecz także odznaczać się kompetencjami miękkimi. Jego praca polega na siedzeniu w biurze i sporządzaniu, czy analizie dokumentacji. Także dużo pracuje w terenie. Ma kontakt z ludźmi, więc powinien być osobą komunikatywną. To umożliwia dotarcie do potrzeb pracowników, pozwala lepiej zrozumieć ich odbiór stanowiska pracy i oczekiwania związane z bezpieczeństwem. W tym zawodzie kluczowa jest także dobra pamięć i dobra organizacja pracy własnej. Praca BHP-owca polega na kontakcie z dokumentacją, często musi trzymać się wyznaczonych terminów. Specjalista powinien mieć umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków. Dobrze, aby był osobą samodzielną, ponieważ w firmie zwykle nie ma wielu pracowników zatrudnionych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownik służby BHP – zarobki

Zgodnie z informacjami widniejącymi na portalu Wynagrodzenia.pl mediana zarobków na stanowisku specjalisty do spraw BHP wynosi 5230 zł brutto, czyli 3807 zł netto. Jednak zarobki są uzależnione w dużej mierze, od tego, jakie wykształcenie i staż pracy ma specjalista. Czy jest to inspektor BHP, czy starszy specjalista.

 • Co drugi młodszy specjalista zarabia od 3550 zł brutto do 4930 zł brutto (2735 zł netto do 3615 zł netto);
 • Co drugi specjalista zarabia od 4340 zł brutto do 6830 zł brutto (3239 zł netto 4904 zł netto);
 • Co drugi starszy specjalista zarabia od 5160 zł brutto do 8250 zł brutto (3762 zł netto do 5906 zł netto).
Oceń artykuł
0/5 (0)