Reklama

Asystent medyczny – zakres obowiązków pomocnika lekarza

Asystent medyczny pełni zakres obowiązków, który ma odciążać pracę innych przedstawicieli ochrony zdrowia. Praca na tym stanowisku wiąże się w szczególności z dokumentacją. Sprawdź, co robi asystent medyczny i jakie ma uprawnienia.

Asystent medyczny - zakres obowiązków - asystentka dzwoniąca przez telefon, na drugim planie lekarz z pacjentką

Na działanie całej opieki medycznej w Polsce wpływ ma praca nie tylko samych lekarzy, lecz całej administracji, rejestratorek, ratowników medycznych, pielęgniarek i wielu innych pracowników wspólnie tworzących jeden wspólny organizm ochrony zdrowia. To z czym spotyka się pacjent, czyli udział w wizycie i badania to jedynie wierzchołek góry lodowej. Medycyna wiąże się również z szeregiem formalności, na które zwyczajnie często brakuje czasu. Konsekwencją tego jest obniżenie wydajności ochrony zdrowia. Pracownicy medyczni potrzebują więc pomocy. Osobą, która może im ją zapewnić, jest asystent medyczny. Zakres obowiązków na tym stanowisku odciąża lekarzy z części zadań i pozwala skupić się na leczeniu.

Co robi asystent medyczny? Zakres obowiązków

Lekarz przede wszystkim musi skupić się na leczeniu pacjentów. Ogrom wiedzy i umiejętności, jakie pozyskał w toku doświadczenia i wieloletniej edukacji stanowi dużą wartość, która pozwala mu na podejmowanie decyzji w zakresie cudzego zdrowia. Równolegle jednak mierzy się z wieloma formalnościami, które są jedynie zapychaczem czasu, a w rzeczywistości może się nimi zająć ktoś bez ścisłej wiedzy medycznej. Pomoc asystenta medycznego polega właśnie na organizacji tych sprawunków, które zabierają cenny czas lekarza, lecz są niezbędne w toku leczenia.

Asystent medyczny bierze na siebie przykry aspekt pracy w medycynie, jakim jest biurokracja – niezbędna do funkcjonowania placówki medycznej. Wspiera działanie przychodni, oddziałów ratunkowych, czy szpitala, dzięki czemu np. lekarz może przyjąć więcej Pacjentów. Podczas gdy lekarz mierzy się z poszczególnymi przypadkami Pacjentów, asystent medyczny może wykonywać zadania rutynowe o charakterze powtarzalnym, do których nie musi dysponować rozległą wiedzą medyczną. Zakres jego obowiązków obejmuje w szczególności czynności administracyjne. Zadania, jakie wykonuje na swoim stanowisku, to np.:

 • ogół czynności administracyjnych;
 • udzielanie pacjentom informacji;
 • rejestracja wizyt pacjentów;
 • prowadzenie dokumentacji medycznej;
 • asystowanie podczas badań i zabiegów;
 • prowadzenie kartoteki medycznej;
 • obsługa systemów elektronicznych;
 • obsługa bazy danych;
 • wydawanie recept z polecenia lekarza;
 • podawanie leków pacjentom;
 • przygotowywanie gabinetu i jego wyposażenia na rzecz badania;
 • dezynfekcja sprzętu, dbanie o czystość gabinetu;
 • pozyskiwanie zgód i podpisów od pacjentów;
 • zarządzanie pobytem pacjenta w placówce, np. w zakresie jego przeniesienia na inny oddział z polecenia lekarza;
 • kontrola wyników badań pacjenta, przekazywanie ich lekarzowi.

Jakie są uprawnienia asystenta medycznego?

Współdzielenie kompetencji w ochronie zdrowia umożliwia lekarzom większe skupienie się na tym, co ściśle leży w zakresie wyłącznie ich kompetencji. Asystent medyczny nie ma uprawnień do decydowania o przebiegu leczenia pacjenta. Realizuje jedynie polecenia lekarza. W zakres jego uprawnień wchodzi np. zapoznanie się z historią choroby, dbanie o porządek, udzielanie pacjentom informacji.

Asystent medyczny tak jak lekarz może również wystawiać recepty, zwolnienia lekarskie i skierowania w formie elektronicznej i ponosi odpowiedzialność za ich dokładność. To także zajmuje sporo czasu lekarza, warto więc te zadania oddelegowywać. Jednak aby asystent medyczny miał takie uprawnienia, musi zostać ujęty w Rejestrze Asystentów Medycznych. Uprawnienia asystenta medycznego mogą zostać nadane przez kilku lekarzy.

Asystent medyczny ma styczność z wrażliwymi informacjami pacjenta, musi więc zachować poufność i chronić dokumentację także po śmierci pacjenta w ramach ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Rejestr Asystentów Medycznych

Rejestr Asystentów Medycznych działa w ramach art. 31b ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Rejestr przetwarza dane o pracownikach medycznych. Konta w Rejestrze dotyczą:

 • podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
 • pracownika medycznego;
 • osoby upoważnionej.

Zgodnie z treścią ustawy Rejestr obejmuje następujące dane:

 • dotyczące pracownika medycznego: imię i nazwisko, numer prawa wykonywania zawodu, numer PESEL;
 • dotyczące osoby upoważnionej: imię i nazwisko, numer PESEL, określenie zawodu medycznego, jaki wykonuje, i numer prawa wykonywania tego zawodu medycznego, jeżeli posiada, lub wskazanie, że jest osobą wykonującą czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • datę, od której wystawione upoważnienie obowiązuje;
 • okres, na jaki udzielono upoważnienie;
 • datę cofnięcia albo wygaśnięcia upoważnienia;
 • określenie przyczyny cofnięcia albo wygaśnięcia upoważnienia;
 • unikalny identyfikator upoważnienia nadany przez RAM.

Upoważnienie udzielane asystentowi jest ważne przez okres 12 miesięcy, jednak można je przedłużyć o rok. Możliwe jest również wycofanie uprawnień, gdy lekarz, który jest wystawił straci prawo do wykonywania zawodu.

Wymagania w zawodzie asystenta medycznego

Asystent medyczny nie jest zawodem regulowanym, więc warto realizować w tym kierunku kursy, czy mieć wykształcenie okołomedyczne, które stanowi atut na rynku pracy w tym zawodzie. To lekarz wyznacza asystenta medycznego. Dobrze, jeśli kandydat ma jakiekolwiek doświadczenie z pracą w placówkach medycznych.

Jednak to przede wszystkim praca z ludźmi, dlatego cenne są kompetencje zawodowe miękkie. Ważne, aby asystent medyczny był osobą empatyczną, która potrafi zrozumieć problem pacjenta i jego potrzeby. Chętnie udziela informacji, nie zbywa interesantów i potrafi nawiązać z nimi nić porozumienia. W dużych miastach cenna jest także znajomość języka angielskiego i innych języków, ponieważ nie wszyscy pacjenci znają język polski.

Choć asystent medyczny nie jest lekarzem, to reprezentuje polski system zdrowia, kluczowe jest więc posiadanie wysokiej kultury osobistej, umiejętność odpowiedniego zaprezentowania siebie, jak i samej placówki. Kandydat powinien wzbudzać zaufanie i wiedzieć, jak się zachować w określonych sytuacjach oraz panować nad swoimi emocjami, nawet w sytuacjach stresowych, które niestety często się zdarzają w placówkach zdrowotnych. Warto pamiętać, że asystent medyczny to przede wszystkim osoba odpowiedzialna za organizację, zatem niezbędna w tym zawodzie jest umiejętność planowania z wyprzedzeniem, dobra pamięć i terminowość. To także praca mocno obciążająca psychicznie, często wielogodzinna. Trzeba przy tym zachować jasność umysłu i wciąż być dokładnym i wykonywać swoje obowiązki z zaangażowaniem.

Jak zostać asystentem medycznym? Wykształcenie, kurs, studia?

Pracy w charakterze asystenta medycznego można szukać w placówkach medycznych, w szpitalach, przychodniach – w obiektach prywatnych i państwowych. Aby jednak otrzymać posadę, należy zdobyć kwalifikacje, które wyróżnią kandydata spośród innych chętnych. Dobrym wyborem są studia podyplomowe. W ich trakcie odbywają się wykłady i ćwiczenia oraz seminaria. W ramach studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje dyplomowe. Są to studia płatne. Szanse na zatrudnienie mają w szczególności osoby z przynajmniej średnim wykształceniem medycznym, np. technik farmacji. Na rynku są także dostępne kursy na asystenta medycznego zarówno stacjonarne, jak i online.

Asystenci po przyjęciu przechodzą szkolenia m.in. z zakresu obsługi systemów informatycznych wykorzystywanych w placówkach, a także z obszaru RODO i zasad kontaktu z pacjentami.

Jak wygląda praca asystenta medycznego?

Praca asystenta medycznego ma głównie charakter administracyjny, a więc odbywa się przy komputerze, często w trybie siedzącym. Ważne jest jednak posiadanie również wiedzy medycznej, co umożliwia lepsze zrozumienie poleceń lekarza i daje szansę na wytłumaczenie pacjentom wielu kwestii zdrowotnych. Asystent pracuje razem z lekarzem, może mieć samodzielny gabinet lub przebywać w pomieszczeniach placówki. Praca odbywa się zwykle na zmiany, obejmuje również dyżury, czasem wymaga obecności także w weekendy.

Asystent medyczny – zarobki

Według danych zgromadzonych na stronie Pensjometr.pl 10% asystentów ds. opieki zdrowotnej zarabia mniej niż 2 700 zł brutto, a 10% więcej niż 6 358 zł brutto.

Praca asystenta medycznego jest bardzo potrzebna i przyszłościowa. W mediach coraz częściej słychać głosy przedstawicieli ochrony zdrowia, którzy wskazują na potrzebę pomocy w zakresie zadań administracyjnych. Pomoc asystentów sprawia, że skraca się czas rejestracji pacjentów, lekarz może przyjąć więcej osób, ponieważ wiele jego obowiązków pochłaniających część czasu przejmuje właśnie asystent.

Oceń artykuł
0/5 (0)