SIE
10

W Poznaniu szukają chętnych do pracy w Policji

Wielu policjantów twierdzi, że praca w Policji jest służbą, a nie jedynie wykonywaniem pewnego zakresu obowiązków. W Poznaniu wielu młodych ludzi będzie mogło sprawdzić się w tej roli, jeśli przejdą proces rekrutacji do wielkopolskiej Policji.

Ponad 300 wakatów

W całym 2017 roku Policja w Wielkopolsce ma zamiar uzupełnić swoje szeregi nowymi funkcjonariuszami i przyjąć do służby łącznie 324 nowe osoby. Pierwszy nabór będzie miał miejsce w terminie do 23 maja 2017 roku. Szansę na etat będą miały 82 osoby. Do 22 sierpnia 2017 roku Policja w Wielkopolsce zatrudni kolejne 50 osób, a na koniec roku, dokładnie do 12 grudnia 2017 roku zatrudni 190 policjantów.

W pierwszym naborze nowych funkcjonariuszy do pracy w Policji, będą oni zatrudniani w Oddziale Prewencji Policji w Poznaniu. Oferty pracy czekają też na nich w miejscowej komendzie policji. W dalszej kolejności zgodnie z następnymi dwoma naborami, wakaty będą uzupełniane nowymi policjantami w pozostałych komendach powiatowych na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Kto może zostać policjantem?

Nie każdy nadaje się i spełnia ustawowe warunki zostania policjantem. Służbę w polskiej policji może pełnić wyłącznie osoba z polskim obywatelstwem, ciesząca się nieposzlakowaną opinią, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Kandydat na policjanta musi korzystać z pełni praw publicznych, mieć co najmniej średnie wykształcenie, bez względu na jego kierunek, a także posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej. Powinien być gotów do podporządkowania się takim regułom w szeregach Policji. Przyszły funkcjonariusz musi dać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Jeśli osoba starająca się o przyjęcie do Policji podlega kwalifikacji wojskowej, musi wcześniej uregulować swój stosunek do służby wojskowej.

Po złożeniu odpowiednich dokumentów aplikacyjnych do Policji, kandydaci wezmą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, w którym przyznane będą im punkty. Muszą zdać test wiedzy, test sprawności fizycznej oraz test psychologiczny, a następnie wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej, która również jest oceniana. Dodatkowe punkty, które zwiększą szansę na zatrudnienie kandydata w Policji, są przyznawane między innymi za posiadanie uprawnień ratownika medycznego, instruktora sportów walki, instruktora strzelectwa czy też wyższego wykształcenia – przede wszystkim na kierunku prawo, administracja czy bezpieczeństwo narodowe.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.