Odprawa pośmiertna – komu przysługuje odprawa po śmierci pracownika?

Odprawa pośmiertna pracownika przysługuje wszystkim jego najbliższym, a pracodawca ma obowiązek ją wypłacić. Sprawdź więc, czym jest odprawa pośmiertna i od czego zależy jej wysokość.

Odprawa pośmiertna - cmentarz

Śmierć pracodawcy, czy pracownika zawsze niesie nie tylko smutek, lecz i komplikacje formalne. Śmierć pracownika często oznacza także trudną sytuację finansową członków rodziny. Specjalnym świadczeniem, które ma chociaż trochę wspomóc ich w ciężkich chwilach, jest oprócz zasiłku pogrzebowego odprawa pośmiertna. Co to za świadczenie? Komu i kiedy przysługuje? 

Odprawa pośmiertna: Kodeks pracy 

Według Kodeksu pracy takie świadczenie przysługuje rodzinie osoby, która zmarła podczas odbywania stosunku pracy lub pobierania zasiłku związanego z niezdolnością do wykonywania zawodu. Kwestie wypłaty odprawy pośmiertnej reguluje dokładnie art. 93 Kp:

§ 1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

Odprawa pośmiertna: komu przysługuje?

Komu przysługuje odprawa pośmiertna? Według ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odprawa pośmiertna należy się:

 • małżonkowi pracownika, jeśli nie był w stanie separacji ze zmarłym;
 • dzieciom własnym, małżonka oraz przysposobionym — do ukończenia 16 roku życia,  a w przypadku kontynuacji nauki do czasu jej ukończenia, lecz nie później niż do 25 roku życia. W przypadku niezdolności do pracy wiek nie ma znaczenia;
 • adoptowanym dzieciom zmarłego;
 • rodzicom, ojczymowi, macosze, osobie przysposabiającej w przypadku niezdolności do pracy lub ukończenia 50 lat, lub wychowywaniu dziecka, wnuków, rodzeństwa uprawnionych do renty po zmarłym pracowniku.

Odprawa pośmiertna dla pracownika przysługuje także w sytuacji, gdy opiekował się on dziećmi przyjętymi na utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności. Co znaczy, że w niektórych przypadkach świadczenie może przysługiwać np. wnukom lub rodzeństwu zatrudnionego. Jedynym warunkiem jest zaopiekowanie się nimi przynajmniej rok przed tragicznym zdarzeniem i śmierć, która nie nastąpiła w formie wypadku przy pracy.

W przypadku odprawy pośmiertnej emeryta, jeśli był on zatrudniony na umowę o pracę, to jego członkom rodziny należy się prawo do świadczenia. Nie ma na to wpływu pozostałe pobieranie przez zmarłego emerytury, ponieważ w chwili śmierci był on pracownikiem.

Odprawa pośmiertna przysługuje niezależnie od tego, czy śmierć nastąpiła w czasie świadczenia pracy, czy w trakcie zwolnienia, urlopu, a także niezależnie od tego, czy była skutkiem samobójstwa.

Odprawa pośmiertna: jak liczyć?

Wysokość odprawy pośmiertnej zależy od tego, jak długo zmarły pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy. Wynosi ona: 

 • gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat – jednomiesięczne wynagrodzenie
 • przynajmniej 10-letniego okresu zatrudnienia pracownika -trzymiesięczna wypłata
 • stosunek pracy przez 15 lat lub więcej – sześciomiesięczna wypłata 

Odprawa pośmiertna w świadectwie pracy

Gdy pracownik umrze, w świadectwie pracy należy zawrzeć informacje o rozwiązaniu stosunku pracy w wyniku śmierci pracownika. Nie trzeba jednak zamieszczać w świadectwie informacji o odprawie.

Odprawa pośmiertna – wysokość świadczenia

Odprawę pośmiertną dzieli się zawsze po równo między wszystkich uprawnionych członków rodziny. W przypadku odprawy pośmiertnej emeryta, jeżeli jedyną osobą uprawnioną do świadczenia jest żona zmarłego, to otrzymuje ona połowę odpowiedniej kwoty odprawy. Natomiast jeśli pracodawca ubezpieczył pracownika grupowo, ma obowiązek wypłacić całe świadczenie rodzinie zmarłego. 

Warto również pamiętać, że mimo jasno określonych warunków w kodeksie pracy, odprawa pośmiertna dla rodziny może być wyższa w zależności od umów obowiązujących w danym zakładzie pracy. 

Odprawa pośmiertna dla pracownika: kto wypłaca świadczenie?

To pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę pośmiertną związaną ze śmiercią pracownika. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy osoba zmarła przebywała w zakładzie pracy, czy na urlopie wypoczynkowym. Nieistotnym jest też staż pracy i długość obowiązywania umowy, a w przypadku stosunku pracy z więcej niż jednym pracodawcą – odprawa pośmiertna dla pracownika przysługuje od każdego z nich.

Termin wypłaty odprawy pośmiertnej

Rodzina zmarłego pracownika może starać się o uzyskanie odprawy pośmiertnej niezwłocznie po poinformowaniu pracodawcy o śmierci pracownika. Nie ma dokładnie określonego terminu wymagającego od pracodawcy wypłaty, lecz warto pamiętać o 3-letnim terminie przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy.

Odprawa pośmiertna a podatek 

Jak wygląda sytuacja z odprawą pośmiertną a podatkiem PIT? Wszystkie środki wypłacane rodzinie zmarłego przez pracodawcę są zwolnione ze składek emerytalnych, rentowych i zdrowotnych. Jeżeli istnieją osoby uprawnione do otrzymania odprawy pośmiertnej, pracodawca prześle im PIT-11, który będą musiały rozliczyć, jako część rocznych przychodów w rozliczeniu podatkowym. 

Odprawa pośmiertna: jakie dokumenty?

Osoby uprawnione do odprawy pośmiertnej pracownika powinny zgłosić się do byłego pracodawcy zmarłego i przedstawić mu odpowiednią dokumentację, czyli:

 • akt zgonu zmarłego
 • akt małżeństwa
 • zaświadczenie z ZUS o spełnieniu wymagań do uzyskania renty rodzinnej
 • kserokopia dokumentu tożsamości
 • postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

Wypłata odprawy pośmiertnej – wzór wniosku

Pobierz: wniosek o przyznanie odprawy pośmiertnej


……………………………………

(miejscowość, data)

……………………………………

(imię i nazwisko)

 

Wniosek o przyznanie odprawy pośmiertnej 

 

W związku ze śmiercią pracownika ……………..………………, która nastąpiła dnia …………….. na podstawie art. 93 k.p. proszę o wypłatę odprawy pośmiertnej. Dla zmarłego byłam/byłem…………………………………. 

 

Otrzymano w dniu…………

……………………………………

(podpis)

 

……………………………………

(podpis)

 

Załączniki: 


Czy odprawa pośmiertna to spadek?

Odprawa pośmiertna jest osobnym tworem, który nie łączy się ze spadkiem otrzymywanym po śmierci osoby bliskiej. Dlaczego warto o tym pamiętać? Czasami zdarza się, że spadek oznacza więcej kłopotów niż pomocy finansowej. Przede wszystkim w sytuacji, kiedy spadkiem są długi przechodzące na innych członków rodziny zmarłego. W tym przypadku istnieje możliwość zrzeknięcia się spadku i jednoczesnego otrzymania odprawy pośmiertnej z zakładu pracy, który zatrudniał zmarłego pracownika.

Szukasz dobrze płatnej pracy? Sprawdź nasze oferty na GoWork.pl!

Oceń artykuł
5/5 (5)