Kwestionariusz osobowy dla pracownika. Jakich danych może wymagać pracodawca?

Kiedy rozpoczynamy nową pracę, oprócz podpisania umowy musimy również wypełnić kwestionariusz osobowy pracownika. Sprawdź, jakich danych może wymagać od nas pracodawca i czy wszystko jest zgodne z RODO. 

kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy dla pracownika – co to jest?

Kwestionariusz osobowy to druk wypełniany przez pracownika, który zawiera jego dane osobowe. To zaraz obok umowy najważniejszy dokument dla pracodawcy, który zobowiązany jest do prowadzenia akt pracowniczych. Świadczy o tym art. 94 Kodeksu Pracy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 roku, który brzmi:

„9a) Prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza);
9b) Przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej”

W dodatku pracodawca ma obowiązek przetrzymywać taką dokumentację pracowniczą przez okres 10 lat.

Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy – jakich danych może wymagać pracodawca?

Zgodnie z art. 22 [1] Kodeksu Pracy § 1 pracodawca może wymagać danych do kwestionariusza osobowego pracownika takich jak:

 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Dane kontaktowe wskazane przez kandydata
 • Wykształcenie
 • Kwalifikacje zawodowe
 • Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Podanie powyższych informacji jest niezbędne w przypadku, gdy pracownik ma wykonywać swoją pracę na określonym stanowisku lub określonym rodzaju pracy.

Zgodnie z art. 22 [1] KP § 3 pracodawca może również wymagać danych dotyczących:

 • Adresu zamieszkania
 • Numeru PESEL lub w przypadku jego braku – rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
 • Innych danych osobowych, a także danych osobowych dzieci pracownika i innych członków jego rodziny w celu chęci skorzystania przez niego ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy
 • Wykształcenia i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę swojego wynagrodzenia do rąk własnych

Pracodawca ma pełne prawo żądać również innych danych do kwestionariusza osobowego niż powyższe, jeśli jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia np. elektronicznego bądź papierowego. Ponadto może on wymagać od pracownika udokumentowania ich w celu potwierdzenia wiarygodności pracownika.

Pamiętaj! Pracodawca nie może żądać od kandydata informacji dotyczących jego orientacji seksualnych, wyznania, stanu cywilnego i planów z tym związanych, a także stanu zdrowia oraz chęci zajścia w ciążę. Jest to prawnie zabronione.

Kwestionariusz osobowy pracownika a RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Te rozporządzenie nazywamy w skrócie RODO, które wprowadziło liczne ograniczenia dotyczące pobierania danych osobowych. Jednakże nowe przepisy nie wskazują, iż pracodawca nie ma prawa żądać od pracownika danych osobowych, związanych z jego zatrudnieniem. Jest on jednak zobowiązany do posiadania zgody przez pracownika do ich przetwarzania, a także poinformowania go, w jakim celu będą one wykorzystywane.

Sprawdź:

Klauzula CV 2020 – aktualna wersja z RODO

Kwestionariusz osobowy pracownika a obowiązek aktualizacji danych

Pracownik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych w trakcie zatrudnienia. Jeśli tego nie zrobi, może na przykład zostać nieuwzględniony w przyznaniu różnych świadczeń oraz uprawnień pracowniczych, jak i spotkać się z konsekwencjami względem organów ubezpieczeniowych i podatkowych. Jeśli pracownik wykazuje bierną postawę wobec aktualizacji swoich danych, pracodawca może nie przyznać mu świadczeń dotyczących ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), a w najgorszym przypadku wręczyć wypowiedzenie umowy.

Sprawdź również: 

Rozmowa kwalifikacyjna – o co nie może spytać cię rekruter?

Kodeks pracy, czyli prawa pracownika w jednym miejscu

kalkulator_bg

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora