Reklama

Wycofanie wypowiedzenia – czy można zrezygnować z wypowiedzenia umowy?

Czy wycofanie wypowiedzenia wręczonego pracownikowi jest w ogóle możliwe? Jeśli decyzja o zwolnieniu została podjęta zbyt pochopnie, istnieje pewna szansa na cofnięcie wypowiedzenia. Aby tego dokonać, trzeba spełnić kilka warunków stawianych przez przepisy prawa. Czy można cofnąć wypowiedzenie, jeśli jest się pracownikiem? O jakich warunkach mowa?

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę to powszechnie znany mechanizm, którego zasady szczegółowo opisuje Kodeks pracy. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą złożyć oświadczenie woli o zakończeniu współpracy. Czy raz podjętą decyzję można cofnąć? Co, jeśli sytuacja uległa zmianie i któraś ze stron, nie ma już ochoty się rozstawać? W kilku szczególnych przypadkach wycofanie wypowiedzenia jest jak najbardziej możliwe. Tu jednak nie możemy liczyć na Kodeks pracy. Zbór pracowniczych zasad określa, kiedy nie można zwolnić pracownika i w jaki sposób dokonać tego zgodnie z prawem. W przypadku cofnięcia wypowiedzenia – zastosowanie znajdą głównie przepisy prawa cywilnego. Czy można cofnąć wypowiedzenie wręczone pracownikowi? Jeżeli tak, to kiedy należy to zrobić? Co, jeśli cofnięcie wypowiedzenia umowy wyszło z inicjatywy pracownika? Sprawdź!

Szukasz pracy? Praca w Sosnowcu czeka, aż ją odkryjesz!

Wypowiedzenie umowy o pracę – zasady

Wypowiedzenie umowy o pracę, to jedno z podstawowych praw pracodawcy i pracownika. Każda ze stron, może zdecydować się na zakończenie współpracy pod postacią wypowiedzenia umowy. Umowa o pracę rozwiązuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia jednej lub drugiej strony oraz wraz z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

Zgodnie z zasadami prawa pracy umowa o prace może zakończyć się poprzez:

  • złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy (rozwiązaniu umowy) przez jedną ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • zwolnienie dyscyplinarne,
  • zakończenie stosunku pracy zgodnie z terminem wyznaczonym w umowie (umowa o pracę rozwiązuje się po upływie okresu wyznaczonego w treści – zazwyczaj jest to rok).

Wypowiedzenie umowy o pracę wiąże się z pojęciem „okresu wypowiedzenia”. Jego czas zależny jest od stażu pracy oraz rodzaju umowy. Zdarza się, że można zakończyć współpracę przed upływem okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Może być to zwolnienie dyscyplinarne, zwolnienie bez okresu wypowiedzenia lub wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron ze skróconym okresem wypowiedzenia.

Pracownikom pozostającym w trakcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę przysługuje wynagrodzenie tożsame z tym, które do tej pory otrzymywali za swoją pracę. W przypadku zwolnień spowodowanych likwidacją pracodawcy istnieje możliwość skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca, jednak pracownik musi otrzymać ekwiwalent pieniężny za pozostały czas teoretycznego wypowiedzenia.

Pojęcia te są istotne jeśli chodzi o cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę. Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę możliwe jest bowiem w niektórych przypadkach, jednak Kodeks pracy nie wykazuje jednoznacznych przepisów mówiących o wycofaniu wypowiedzenia umowy o pracę. Warto zaznaczyć, że art. 300 Kodeksu pracy określa natomiast, że:

w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Oznacza to, że dla osób pozostających w stosunku pracy stosuje się treść przepisów Kodeksu cywilnego mówiących o konieczności oświadczenia woli na piśmie. Jest to ważna wiadomość, ponieważ wycofaniu wypowiedzenia umowy o prace powinny towarzyszyć kroki podejmowane za pośrednictwem oświadczeń pisemnych.

Wycofanie wypowiedzenia – jak to zrobić?

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę? Aby odpowiedzieć na takie pytanie, należy rozbić kilka pojęć na czynniki pierwsze. Zgodnie z przepisami, wypowiedzenie umowy jest tzw. oświadczeniem woli pracodawcy lub pracownika. Zgodnie z artykułem 61. Kodeksu cywilnego, oświadczenie tego typu staje się wiążące z chwilą, gdy jego adresat ma szansę przeczytać jego treść. To znaczy, że jeśli szef wysłał Ci wypowiedzenie umowy o pracę, to faktyczną datą jego złożenia jest moment, w którym przyszedł do Ciebie list, który mogłeś przeczytać. Adresatem oświadczenia woli pracodawcy o cofnięciu wypowiedzenia umowy o pracę jest pracownik i tylko dostarczenie oświadczenia do niego może mieć jakiekolwiek skutki prawne. Zgodnie z prawem takie oświadczenie można wycofać, jednak pod jednym warunkiem.

Art. 61. KC – Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

To znaczy, że cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę jest możliwe, gdy takie odwołanie dotarło do pracownika jeszcze przed wypowiedzeniem, lub najpóźniej w tej samej chwili. Do czasu zapoznania się pracownika z treścią wypowiedzenia umowy o pracę – pracodawca może jednostronnie wycofać wypowiedzenie. Co jednak jeśli pracownik zdążył zapoznać się z treścią wypowiedzenia umowy?

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę – czy wymaga zgody pracownika?

Wycofanie wypowiedzenia zaczyna być problematyczne, gdy szef dostarczył cofnięcie decyzji już po przeczytaniu treści wypowiedzenia umowy o pracę. Gdy na automatyczne cofnięcie wypowiedzenia jest już za późno, pracownik ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy wycofania wypowiedzenia umowy o pracę. Aby mieć pewność, że jego oświadczenie woli ewentualnej zgody pozostawi po sobie ślad, musi złożyć je na piśmie (złożenie przez pracownika pisemnej zgody na zmienioną decyzję pracodawcy).

Jeśli pracownik nie wyraził zgody na cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę, po zakończeniu okresu wypowiedzenia stosunek służbowy zostanie rozwiązany. Warto wiedzieć, że pracodawca nie ma prawa wymuszać na zatrudnionym wyrażenia zgody. W tej sytuacji pracownik może postępować zgodnie ze swoim sumieniem.

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę – czy pracownik też może to zrobić?

Pora na odwrócenie sytuacji. Czy można wycofać wypowiedzenie, jeśli to pracownik postanowił się zwolnić? Proces wygląda tutaj analogicznie. Pracownik ma prawo cofnąć swoją decyzję o złożeniu wypowiedzenia, zanim otrzymał je pracodawca lub w tej samej chwili. Jeśli osoba zatrudniona już jakiś czas temu złożyła oświadczenie woli o rozwiązaniu stosunku pracy i przebywa na okresie wypowiedzenia – wtedy niezbędna będzie zgoda pracodawcy, który musi potwierdzić chęć dalszej współpracy.

Oczywiście w tym przypadku pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia zgody. Cofnięcie wypowiedzenia będzie zależało wyłącznie od jego dobrej woli.

Jak napisać cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę?

Jak napisać cofnięcie wypowiedzenia? Dokument powinien być zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami tworzenia treści służbowej. Nie można zapomnieć o danych identyfikujących pracownika i pracodawcę, dacie i miejscu stworzenia dokumentu, a także treści opisującej sytuację. W głównym akapicie pisma należy wspomnieć o okolicznościach, które wpłynęły na decyzję o wycofaniu wypowiedzenia. Aby skutecznie wycofać powyższe oświadczenie o wypowiedzeniu, należy to zrobić przed terminem upływu okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Jak oznajmić zmienioną decyzję pracodawcy?

Tak naprawdę wystarczy jedno zdanie informacyjne:

Cofam oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę złożonego dnia ….

Jednak jeśli zależy Ci na profesjonalizmie i zachowaniu zasad kultury komunikacyjnej, warto rozwinąć oświadczenie o wycofaniu wypowiedzenia i wspomnieć o powodach swojej decyzji.

Oceń artykuł
5/5 (6)