Kto wypłaca emeryturę mundurową? Kiedy się należy? Stawki

Ile wynosi emerytura mundurowa? Czy jest ona wypłacana i waloryzowana w ten sam sposób, co świadczenia emerytalne działające na ogólnych zasadach? Czy funkcjonariuszom należą się jeszcze inne świadczenia? Sprawdź, jak działa emerytura wojskowa i innych służb mundurowych.

Pan czeka na emeryturę wojskową

Oprócz świadczeń emerytalnych na ogólnych zasadach, istnieją również świadczenia dla uprzywilejowanych grup zawodowych obsługiwanych przez branżowe systemy emerytalne. Do wspomnianych grup należą na przykład górnicy, nauczyciele, kolejarze, prokuratorzy, sędziowie, a także niektóre służby mundurowe. Na emeryturę mundurową można przejść po dwudziestu pięciu latach pracy, bez względu na wiek. Wyjaśniamy, na jakich dokładnie zasadach działają emerytury wojskowe 2021. Ile wynosi stawka?

Emerytury wojskowe: zasady wypłacania świadczeń

Emerytury wojskowe nie podlegają powszechnemu systemowi emerytalnemu. To znaczy, że działają one na zasadach odrębnego systemu zaopatrzeniowego. Kwestia emerytur mundurowych jest uregulowana w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

Zgodnie z artykułem 1 ustawy żołnierzowi należy się świadczenie emerytalne z budżetu państwa, jeśli przepracował już odpowiednią liczbę lat lub jest niezdolny do pracy. Członkom rodziny żołnierza emerytura mundurowa należy się w razie jego śmierci.


Sprawdź, ile wynoszą zarobki w służbach mundurowych.


Emerytura mundurowa a ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym

Przepisy dotyczące emerytur wojskowych zawarte są również w ustawie z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Jakie świadczenia należą się przy emeryturze mundurowej? Zgodnie z art. 2 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym dla służb mundurowych, na przykład policjanta, należą się następujące świadczenia:

 • świadczenie pieniężne – czyli emerytura policyjna, policyjna renta inwalidzka, policyjna renta rodzinna, dodatki do emerytury lub renty, zasiłek pogrzebowy;
 • inne świadczenia i uprawnienia – świadczenie socjalne, prawo do lokalu mieszkalnego albo do pomocy w budownictwie mieszkaniowym (nie należy się jedynie funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej, funkcjonariuszom Służby Celnej lub funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej).

Zasady waloryzacji emerytur wojskowych (mundurowych)

Zgodnie z art. 6 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy, waloryzacja emerytur wojskowych przeprowadzana jest na zasadach i w terminie przewidzianym w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że waloryzacja, o której mowa w artykule 88 tej ustawy, obejmuje emerytury i renty osób, którym/które:

 • prawo do świadczenia emerytalnego ustalono przed dniem 1 marca;
 • nabyły prawo do renty rodzinnej po funkcjonariuszach zmarłych nie później niż w ostatnim dniu lutego – mowa o na przykład emeryturze mundurowej po mężu.

Kto wypłaca emerytury mundurowe? Ile wynoszą?

Świadczenie emerytalne dla służb mundurowych wypłacane jest z budżetu państwa. Maksymalna emerytura mundurowa wynosi 75 procent pensji. Można skorzystać z niej już po 25 latach służby, bez względu na wiek. Wtedy uposażenie wynosi 60 procent podstawy wymiaru i z każdym rokiem rośnie o kolejne trzy procent.

Emerytura mundurowa i wojskowa 2021

Ile wynosi emerytura wojskowa 2021? Na stronie rządowej Gov.pl pojawiły się najnowsze informacje o emeryturach dla służb mundurowych. Według kalkulatora emerytur mundurowych świadczenia wyglądają następująco:

 • emerytura szeregowych Wojska Polskiego, stopnie: szeregowy, starszy szeregowy: wynosi 2130 złotych brutto,
 • emerytura podoficerów Wojska Polskiego, stopnie: kapral, starszy kapral, plutonowy, sierżant, starszy sierżant: wynosi 2603 złote brutto,
 • emerytura chorążych, stopnie: młodszy chorąży, chorąży, starszy chorąży, starszy chorąży sztabowy: wynosi 3223 złote brutto,
 • emerytura młodszych oficerów, stopnie: podporucznik, porucznik i kapitan: wynosi 3418 złotych brutto,
 • emerytura starszych oficerów, stopnie: major, podpułkownik, pułkownik: wynosi 5105 złotych brutto,
 • emerytura generałów, stopnie: generał brygady, generał dywizji, generał broni: wynosi 12211 złotych brutto.

Najniższą emeryturę wojskową otrzymają szeregowi Wojska Polskiego, a najwyższą – generałowie. Powyższe stawki emerytur dla mundurowych są o kilkaset złotych wyższe niż na początku 2021 roku.

Stawki wojskowych rent inwalidzkich 2021

Rząd przewidział również podwyżki wojskowych rent inwalidzkich. W 2021 roku wynoszą one dla:

 • szeregowego – średnio 2150 złotych brutto,
 • podoficera – średnio 2357 złotych brutto,
 • chorążego – średnio 2763 złote brutto,
 • młodszego oficera – średnio 2723 złote brutto,
 • starszego oficera – średnio 4688 złotych brutto,
 • generała – średnio 11631 złotych brutto.

Emerytura mundurowa dla policjantów i innych funkcjonaruszy

Średnia emerytury wojskowej w Policji wynosi 3500 złotych, a w Państwowej Straży Pożarnej – 3600 złotych. Funkcjonariusze Straży Granicznej mogą otrzymać 4100 złotych świadczenia, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 4900 złotych, Agencji Wywiadu – 6300 złotych, Centralnego Biura Antykorupcyjnego – 7100 złotych. Niestety, nie mamy informacji, czy są to kwoty netto, czy brutto.

Szukasz pracy w Sosnowcu? Aplikuj na nasze oferty praca Sosnowiec

Oceń artykuł
5/5 (4)