PKD – co powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca?

Czym jest kod PKD i po co jest on potrzebny? Jeśli zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą, musisz złożyć wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, gdzie wskażesz obszar działalności swojej firmy. Sprawdź, jak ją prawidłowo sklasyfikować, korzystając z wykazu kodów PKD!

PKD - mężczyzna czytający gazetę z napisem "biznes"

Co to jest PKD? Polska Klasyfikacja Działalności – definicja

PKD – co to jest? Kod PKD to inaczej Polska Klasyfikacja Działalności, która poprzez pięcioznakowy symbol określa rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Powstał na mocy rozporządzenia Rady Ministrów dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), obowiązując od 1 stycznia 2008 roku. Jego znajomość jest pomocna w urzędowych rejestrach i systemach informatycznych administracji publicznej, a także przydaje się przy sporządzaniu statystyk, dokumentacji czy rachunkowości.

Jak wybrać kod PKD?

Przed wyborem kodu PKD należy się zastanowić nad oferowanymi produktami, czy usługami działalności. Każdy przedsiębiorca, który zakłada swoją firmę, musi wybrać swój kod z listy PKD, który określać będzie zakres działania jego przedsiębiorstwa. Może również korzystać z kilku różnych, jednocześnie umożliwiając sobie poszerzenie obszaru swojej działalności. Na wniosku CEIDG można dokonać rozszerzenia lub wykreśleń nieaktualnych kodów PKD. By wybrać kod, wystarczy zapoznać się z klasyfikacją na stronie biznes.gov.pl. W razie wątpliwości, można skontaktować się z Ośrodkiem Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego.

Ile kodów PKD można wybrać?

Rejestracja spółki w KRS umożliwia wybór maksymalnie 10 kodów PKD. Na poziomie podklasy należy wybrać jeden przedmiot przeważającej działalności. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca wybiera jeden kod głównej działalności o najwyższym udziale w przychodach i dowolną liczę kodów pozostałej działalności.

Gdzie należy wpisać kod lub kody PKD?

Osoba, która zakłada jednoosobową działalność gospodarczą, musi złożyć papierowy wniosek CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, w którym wpisze wybrane przez siebie kody lub kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności).

Przedsiębiorca na wniosku CEIDG-1 może wpisać maksymalnie siedem kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD. Jeśli jednak chce wybrać ich więcej, może załączyć do poprzedniego wniosku dokument CEIDG-RD.

Tutaj można sprawdzić wszystkie przydzielone kody PKD firmy. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz również je zaktualizować, wykreślając nieprawidłowe i wpisując te, które aktualnie zgadzają się z twoim obszarem działań.

Jak wygląda klasyfikacja PKD? Wykaz PKD

Według biznes.gov.pl klasyfikacja PKD jest podzielona na sekcje, przypisując każdej działalności gospodarczej litery alfabetu od A do U. Precyzują one obszar wykonywanych przez niego czynności.

PKD – wykaz kodów:

A – Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybactwo
B – Górnictwo i wydobywanie
C – Przetwórstwo przemysłowe
D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, parę wodną, gaz, a także gorącą wodę i powietrze do układów klimatycznych
E – Gospodarowanie ściekami i odpadami, dostawa wody, działalność ściśle związana z rekultywacją
F – Budownictwo
G – Naprawa pojazdów samochodowych i motocykli, handel hurtowy i detaliczny
H – Transport i gospodarka magazynowa
I – Działalność związana z usługami gastronomicznymi i zakwaterowaniem
J – Komunikacja i Informacja
K – Działalność ubezpieczeniowa i finansowa
L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
M – Działalność techniczna, naukowa i profesjonalna
N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
O – Administracja publiczna i obrona narodowa plus obowiązkowe zabezpieczenie społeczne
P – Edukacja
Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
S – Pozostała działalność usługowa
T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
U – Organizacje i zespoły eksterytorialne

Czym jest kod PKD? Numery PKD

Nr PKD to ciąg znaków określających rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej przez konkretną osobę. Każdy znak zawarty w kodzie to oznaczenie dla:

  • 1.1 – sekcji

Sekcja składa się z 21 rodzajów działalności. Każda jest oznaczona odpowiednią literą alfabetu. Przykładowo sekcja „B” dotyczy górnictwa i wydobycia, podczas gdy sekcja „J” to informacja i komunikacja.

  • 1.2 – działu

Można wyróżnić 88 rodzajów działalności oznaczonych dwucyfrowym kodem. Sekcje podzielone są na działy. Przykładowo sekcja „M” – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna dzieli się na 7 działów, np. 73: reklama, badanie rynku i opinii publicznej.

  • 1.3 – grupy

Działy dzielą się na grupy. Przykładowo wyżej opisany dział dzieli się na grupę 73.1 – reklama i 73.2 – badanie rynku.

  • 1.4 – klasy

Grupy można również podzielić na czterocyfrowe klasy. Np. sekcja „C”, dział „10”, grupa 10.7 dzieli się na klasy: 10.71 (Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek), 10.72 (Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek), 10.73 (Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych).

  • 1.5 – podklasy

Podklasa składa się z pięciu znaków. Poziom wyodrębnia rodzaj działalności charakterystycznej dla polskiej gospodarki. Wyróżniamy 654 podklasy.

PKD – wyszukiwarka

W przypadku trudności z ustaleniem można zgłosić się do podmiotów oferujących pomoc w tej kwestii. Przydatna może okazać się wyszukiwarka PKD – takie rozwiązanie pomaga w określeniu sektora działalności gospodarczej.

Przydzielenie PKD kodu nie oznacza, że przedsiębiorca jest na niego skazany. W trakcie rozwoju, firma może rozszerzać swoją działalność wkraczając na teren innych sekcji gospodarki. Dlatego kod PKD zawsze można zmienić. Aby to zrobić, wystarczy zaktualizować formularz CEIDG.

Czy można założyć działalność i zdobyć numer PKD przez Internet?

W ostatnim czasie coraz bardziej popularną formą zakładania własnej działalności gospodarczej jest właśnie platforma online, która w szybki sposób sama generuje wszystkie najpotrzebniejsze druki do wypełnienia wniosku. Przypominamy, w sieci dostępna jest także wyszukiwarka kodów PKD.

Zmiana profilu działalności (PKD)

Jeśli przedsiębiorca w czasie prowadzenia działalności podejmie decyzje o zmianie jej kodu, wówczas musi zmienić kod PKD. Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalności gospodarczą, dokonuje zmian na CEIDG w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Jak sprawdzić PKD firmy?

W sieci istnieje coś takiego jak wyszukiwarka Polskiej Klasyfikacji Działalności gospodarczej, która zawiera PKD listę i dokładny opis funkcji danej podklasy. Można również zgłosić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który na przesłany przez przedsiębiorcę wniosek wystawi opinię w zakresie tego, jaki symbol PKD powinien być zastosowany do obszaru działań danego przedsiębiorstwa. Na stronie internetowej z klasyfikacją kody PKD można sprawdzić w wyszukiwarce poprzez zastosowanie kryteriów uwzględniających NIP, REGON, KRS, dane przedsiębiorcy, czy adres firmy.

Oceń artykuł
5/5 (2)