Skutki bezrobocia w Polsce – jak brak zatrudnienia wpływa na gospodarkę kraju i życie rodzin?

Negatywne skutki bezrobocia mają duży wpływ na gospodarkę państwa i funkcjonowanie typowej polskiej rodziny. Zjawisko zwiększenia się liczby osób przebywających bez zatrudnienia jest wyjątkowo niebezpieczne ze względów ekonomicznych, a także społecznych. Jakie są skutki bezrobocia dla rodziny, a jakie dla gospodarki Polski?

bezrobotny mężczyzna w garniturze na tle pustego mieszkania

Definicja bezrobocia i podstawy prawne

Bezrobocie w kraju to pewnego rodzaju wyznacznik sytuacji gospodarczej w państwie. Prężnie rozwijająca się zdrowa gospodarka generuje wiele ciekawych i różnorodnych miejsc pracy, co skutkuje niskim poziomem bezrobocia. Aby wymienić negatywne i pozytywne skutki bezrobocia należy zapoznać się z definicją zawartą w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Owa ustawa definiuje bezrobotnego jako:

(…) osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy (…)

Zgodnie z zapisami ustawy bezrobotnymi określa się osoby, które ukończyły 18 rok życia, ale nie przekroczyły granicy wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn). Przyjrzyjmy się negatywnym skutkom tego zjawiska.

Negatywne skutki bezrobocia dla gospodarki

Praca ludzi ma ogromny wpływ na funkcjonowanie gospodarki w państwie. Duża liczba zatrudnionych osób oznacza wysoką produkcję, szeroki zakres usług, atrakcyjność dla inwestorów i wyższe wpływy z podatków.

Negatywne skutki bezrobocia to przede wszystkim:

  • spowolnienie gospodarki – osoby, które nie zarabiają pieniędzy, nie mogą ich wydawać. To oznacza obniżenie sprzedaży detalicznej, hurtowej, niższe wpływy dla usługodawców i zmniejszenie podaży produktów związane z niskim popytem w społeczeństwie
  • niższe wpływy do budżetu państwa – mniejsza liczba pracowników oznacza niższe wpływy z rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i różnego rodzaju składek ZUS
  • wyższe wydatki na świadczenia socjalne – wiele osób, które nie świadczą pracy, pobiera różnego rodzaju zapomogi i świadczenia socjalne np. zasiłek dla bezrobotnych. Ich składki pokrywa ZUS, a udzielanie świadczeń znacząco wpływa na kondycję budżetu państwa
  • gorsza sytuacja materialna rodzin – osoby bezrobotne w rodzinie to częsta przyczyna trudnej sytuacji materialnej w domu. Takie zjawisko odnosi się bezpośrednio do niskiego popytu na produkty w sklepach i korzystanie z usług turystycznych, gastronomicznych itp.

Negatywne skutki bezrobocia dla gospodarki są dość oczywiste. Wpływy państwa są obniżone, popyt na różne produkty i usługi spada, a budżet jest dodatkowo obciążony przez konieczność wypłacania świadczeń socjalnych. Jednak warto pamiętać, że oprócz skutków ekonomicznych bezrobocie dotyka także bardziej złożonej i delikatnej sfery społecznej.

Sprawdź też: Rodzaje bezrobocia – sprawdź jego skutki i przyczyny powstania

Społeczne negatywne skutki bezrobocia

Długotrwały brak pracy to bardzo stresująca sytuacja, wpływająca na naszą samoocenę, poziom szczęścia i relacje międzyludzkie. Trudne chwile to prawdziwy sprawdzian dla relacji w rodzinie i odporności psychicznej każdego człowieka.

Jakie negatywne skutki społeczne niesie za sobą bezrobocie?

  • długotrwała emigracja zarobkowa – ciężka sytuacja finansowa w domu zmusza wiele osób do poszukiwania zatrudnienia za granicami naszego kraju. Niestety najczęściej emigracja oznacza rozłąkę i pogarszające się stosunki rodzinne, które często doprowadzają do rozłamu
  • wyobcowanie i ostracyzm społeczny – osoby bezrobotne często czują się odizolowane od społeczeństwa. Taka sytuacja często doprowadza do poczucia wstydu przed znajomymi i rodziną, a także wykluczenia z pewnych grup społecznych
  • wzrost przestępczości – długotrwałe problemy ze znalezieniem pracy mogą spowodować poczucie braku nadziei na poprawę sytuacji. W niektórych grupach społecznych takie obciążenie potrafi pchnąć do czynów niezgodnych z prawem
  • utrudnione ustatkowanie i założenie rodziny – trudna sytuacja finansowa i problemy ze znalezieniem pracy sprawiają, że osoby bezrobotne nie mogą zdecydować się na dzieci lub poszukać własnego mieszkania

Warto pamiętać, aby nie wrzucać wszystkich osób bezrobotnych do jednego worka. Powodów dla takiej sytuacji może być mnóstwo i wcale nie muszą oznaczać winy osoby dotkniętej bezrobociem. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nie tylko bezrobocie ma wpływ na gospodarkę – bardzo często to stan gospodarki ma wpływ na problemy ze znalezieniem pracy.

Oceń artykuł
4.6/5 (5)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora