Reklama

Umowa B2B – co to jest? Czy warto pracować w ten sposób? [Wzór do pobrania]

Umowa B2B to coraz bardziej popularny sposób zatrudniania. Ten rodzaj współpracy jest często mylony z popularną umową o pracę, jednak w rzeczywistości nie ma z nią nic wspólnego. Pobierz wzór umowy B2B i sprawdź, czym wyróżnia się ta forma zatrudnienia!

Umowa B2B - składanie pospisu długopisem na dokumencie

Umowa B2B to sposób zawierania współpracy biznesowej między dwoma podmiotami gospodarczymi. W ten sposób funkcjonuje wiele dużych przedsiębiorstw, które w ramach zawartej umowy wymieniają się usługami lub produktami. W takim razie, dlaczego coraz więcej ofert pracy dla pojedynczych pracowników proponuje model zatrudnienia B2B ? Między innymi dlatego, że wielkość firm, które podejmują współpracę, nie jest w żaden sposób określona prawnie.

Dlatego istnieje możliwość korzystania z usług pracownika posiadającego jednoosobową działalność gospodarczą. W ten sposób firma zatrudniająca ponosi mniejsze koszty, a zatrudniony na B2B będzie dostawał większe wynagrodzenie netto. Na czym polega umowa B2B? Na co warto zwracać uwagę?

Umowa B2B – co to znaczy?

Czym według definicji jest Business to Business (B2B)? Umowa dotyczy relacji i transakcji między dwiema firmami. Zazwyczaj odbywa się na zasadzie wykorzystywania dóbr materialnych lub intelektualnych jednej firmy, aby usprawnić działanie przedsiębiorstwa zamawiającego usługę w ramach podpisanej umowy. Może to być sprzedaż artykułów biurowych, obsługa systemów IT, wdrażanie kampanii marketingowej, udostępnianie usług transportowych i wiele innych.

Ze względu na to, że nie istnieje kryterium wielkości firmy, pracownicy coraz częściej podejmują się prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i podpisują kontrakty ze swoim dotychczasowym pracodawcą. Stają się wtedy wspólnikiem w interesach, który świadczy usługi na zasadzie współpracy dwóch przedsiębiorstw. Dzięki temu pracodawca nie musi ponosić kosztów związanych z odprowadzaniem składek, a pracownik dostaje większą wypłatę netto.

W wielu branżach umowa o pracę jest wypierana przez system pracy B2B. Wielu specjalistów zajmujących się branżą IT wykonuje swoje usługi w firmach na zasadzie samozatrudnienia, wystawiając usługobiorcom comiesięczne faktury.

Umowa o pracę a B2B

Skoro wiemy już, co to znaczy umowa B2B, zajmijmy się odróżnieniem jej od umowy o pracę. Umowa o pracę i umowa o współpracę B2B to dwa często mylone pojęcia, które w rzeczywistości nie mają wiele wspólnego. Warto pamiętać, że B2B jest rodzajem współpracy między dwiema firmami, a nie pracą na etacie. Dlatego umowa „business to business” nie podlega przepisom zawartym w Kodeksie pracy. W modelu, jakim jest zatrudnienie B2B, kontrahentowi  nie przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia chorobowego i okresu wypowiedzenia.

Z drugiej strony, osoba reprezentująca jednoosobową firmę nie podlega żadnemu kierownictwu. To znaczy, że przedsiębiorstwo kupujące usługi, nie może wpływać na czas wykonywania zlecenia. Jedynym źródłem kontroli jest wymaganie konkretnych terminów ukończenia prac. Umowy B2B nie można zawrzeć, jeśli współpraca z przedsiębiorcą świadczącym usługi spełnia warunki stosunku pracy (obowiązujące w przypadku zatrudnienia na umowie o pracę), czyli gdy strona korzystająca z usług zleca wykonywanie prac w określonym miejscu i czasie.

Umowa B2B – jakie zalety? Czy warto?

Dlaczego ludzie decydują się na podjęcie zatrudnienia B2B? Główną zaletą wykonywania usług w ten sposób jest opłacalność. Jeśli specjalista ds. IT zarabia 10 tys. złotych brutto, to na umowie o pracę otrzyma raptem 7140 złotych na rękę. Współpraca na umowie B2B z obowiązującą „ulgą na start” zapewni mu ponad 1000 złotych netto więcej. Jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie „umowa o pracę czy B2B?” graniczy z cudem. Aby podjąć decyzję, trzeba zastanowić się, czy większa pensja netto rekompensuje Ci brak przywilejów związanych z przepisami Kodeksu pracy.

Branża B2B – dwa rynki

Wymiana handlowa w branży B2B może funkcjonować w różnych układach, np. dystrybutor-punkt sprzedaży, dostawca-odbiorca, producent-dystrybutor. W związku z tym, wyróżnia się dwa modele sprzedaży B2B:

  • rynek poziomy (horyzontalny) to dotyczy transakcji dokonywanych przez firmy świadczące usługi z wielu różnych branż. Platforma B2B działająca w tym obszarze jest kierowana do dużego grona odbiorców. Jeśli chodzi o asortyment, to występuje wiele linii produktów, ale ich stopień zróżnicowania jest niewielki;
  • rynek pionowy (wertykalny) dotyczy wymiany handlowej w obrębie tylko jednej branży. W tym przypadku asortyment jest wąski i skierowany wyłącznie nielicznego grona odbiorców;

Warto również wspomnieć o dwóch podstawowych segmentach B2B: usługowym i przemysłowo-technologicznym. Ich wspólnym mianownikiem jest kierowanie oferty do pojedynczych klientów, jednak w tym przypadku są to eksperci o wysokich kwalifikacjach, np. prawników czy inżynierów. W momencie podejmowania decyzji o zakupie, kierują się oni przede wszystkim racjonalnymi i technicznymi czynnikami.

Umowa B2B – wady i zalety. Na co zwrócić uwagę?

Praca B2B ma bez wątpienia wiele atutów, na przykład w postaci zapłaty wynagrodzenia wyższego (netto) – umowa wiąże się z niższym kosztem zatrudnienia pracownika. Może on również odliczać od dochodu niektóre koszty, na przykład rachunki za telefon czy benzynę. Warto jednak pamiętać, że istnieją również pewne wady, z którymi wiąże się umowa B2B. Nie przysługują wówczas przywileje pracownicze. Urlop finansowany przez pracodawcę, L4, trzynastka, dostęp do firmowego funduszu socjalnego, urlop macierzyński i tacierzyński, urlop na żądanie – wszystkie dobrze nam znane warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przestają obowiązywać.

Umowa B2B: koszty

Pracownik na kontrakcie B2B nie otrzymuje również żadnych pakietów socjalnych w postaci karnetu sportowego, prywatnej opieki medycznej czy dostępu do szkoleń pracowniczych. Dużym minusem jest również niższa emerytura w przyszłości z uwagi na to, że osoby samozatrudnione opłacają minimalną stawkę emerytalną. Możliwe jest jednak opłacanie dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego – to jednak zależy od indywidualnego wyboru pracownika.

Oprócz tego na kontrakcie B2B należy pamiętać o konieczności samodzielnego rozliczania się z księgowością, wystawianiu faktur oraz opłacaniu ZUS, VAT i PIT. Popełnienie błędów, może oznaczać nieprzyjemne w skutkach konsekwencje prawne.

Przejście z umowy o pracę na B2B

Osoby, które współpracują z firmą na podstawie stosunku pracy, mają możliwość przejścia na B2B. Pracodawca liczy wówczas na oszczędności w zakresie zaliczek na podatek, czy składek na ubezpieczenia społeczne. Niedopuszczalny jest jednak wyzysk jednej strony umowy, czy też próby omijania prawa. Według przepisów Kodeksu pracy umowy cywilnoprawne nie mogą zastąpić umowy o pracę, jeśli warunki wykonywania prac na jej podstawie będą miały charakter stosunku pracy. Jeśli umowa o pracę zostaje zastąpiona umową B2B mimo zachowania takiego samego charakteru współpracy kontrola PIP lub ZUS może wskazywać na nieprawidłowości. Ustalenie istnienia stosunku pracy niezależnie od umowy reguluje rat.  22.  [Stosunek pracy] Kodeksu pracy.

§  1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

§  11. Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

§  12. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.

Umowa B2B z firmą zagraniczną

Umowę z zagranicznym przedsiębiorcą można sporządzić w języku międzynarodowym, czyli angielskim lub też w dwóch wersjach językowych. Z wyborem jednej jako rozstrzygającej. Osoba mieszkająca w Polsce i wykonująca pracę dla firmy zagranicznej podlega polskiemu prawu podatkowemu. Zwykle klienci decydują się na faktury międzynarodowe. Wówczas faktura wyróżnia wartości netto, a firma opłaca podatek w swoim kraju. Osoba, która zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce, musi posiadać status europejskiego płatnika.

Odpowiedzialność na umowie B2B

Osoby, które rozważają zawarcie umowy B2B, powinny zwrócić szczególną uwagę na zakres odpowiedzialności, jakie ona określa. W szczególności jest to rodzaj szkody, którą wykonawca musi naprawić, jeśli wyrządzi ją, jest to zarówno sama szkoda, jak i utracone w związku ze szkodą korzyści firmy. Mówi o tym art. 471 Kodeksu cywilnego:

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W ramach umowy można uregulować kwestie odpowiedzialności za utracone przez zamawiającego korzyści. Warto również ograniczyć odpowiedzialność za wady wykonanych utworów. W umowie można również uregulować kwestie rękojmi, czy zakres kar umownych.

Zakaz konkurencji w umowie B2B

W umowie B2B możliwe jest zawarcie zakazu konkurencji w zakresie granic zasad współżycia społecznego. Firma, która chce wprowadzić taki zakaz, musi dokładnie zdefiniować rozumienie działalności konkurencyjnej. Zbyt szeroki zapis, który wkracza wręcz w zakaz wykonywania zawodu w ogóle, może zostać uznany za nieważny. Zakaz konkurencji zwykle obowiązuje w czasie trwania umowy. Strony ustalają w umowie wysokość kary za naruszenie zakazu konkurencji.

Umowa B2B – wzór za darmo do pobrania

Poniżej prezentujemy przykładowy wzór umowy o świadczenie usług.


 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

zawarta w dniu …………………… roku…………….. w miejscowości.…………………… między:

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………, a

2.……………………………………….…………………………………….……………….…………..………  o treści:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………przez zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy.

2. Zleceniodawca zobowiązuje się udostępnić zleceniobiorcy pomieszczenie, w którym ma być realizowana usługa oraz wszelką niezbędną dokumentację.

3. Przedmiot umowy będzie wykonywany przy niezbędnej pomocy zleceniodawcy. Jednak nie będzie on wykonywany pod pełnym kierownictwem zleceniodawcy.

§ 2 Obowiązki zleceniobiorcy

1. Do zadań zleceniobiorcy należy:

a/ …………………………………………………………………………………………………

b/ …………………………………………………………………………………………………

c/ ………………………………………………………………………………………………….

2. Powyższe zadania zleceniobiorca będzie wykonywał osobiście lub przez osobę trzecią, którą wskazał. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonywane przez osoby trzecie, którym powierzył wykonanie poszczególnych czynności na rzecz zleceniodawcy.

§ 3 Obowiązki zleceniodawcy

1. Zleceniodawca ma obowiązek udostępnić wszelkie niezbędne środki i informacje, które umożliwią wykonanie zlecenia.

§ 4 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie …………………….zł brutto miesięcznie.

2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez zleceniobiorcę.

3. Wynagrodzenie za usługę zleceniobiorca będzie otrzymywał przelewem na konto bankowe w terminie ……… dni od wystawienia faktury VAT.

4. Koszty związane z wykonaniem umowy będą pokrywane przez zleceniobiorcę.

§ 5 Określenie terminów

1. Wykonanie całości umowy nastąpi do dnia …………………..

2. Wszelkie zgłoszone usterki/niedociągnięcia zleceniobiorca ma obowiązek usunąć w terminie……………………

§ 6 Rozwiązanie umowy

1. Rozwiązanie umowy następuje po wykonaniu usługi, zgodnie z terminem określonym w § 5 pkt 1.

2. Umowa o świadczenie usług może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

a/ któraś ze stron nie wywiązuje się z terminów określonych w niniejszej umowie;

b/ Zleceniobiorca nie wykonuje powierzonych mu zadań określonych w § 2;

c/ Zleceniodawca nie udostępnia zleceniobiorcy pomieszczeń niezbędnych do wykonania zlecenia;

c/ Zleceniodawca nie uiszcza wynagrodzenia na rzecz zleceniobiorcy w określonej wysokości, w określonym terminie.

3. Rozwiązanie umowy przed upływem terminu określonego w § 5 pkt 1 musi mieć formę pisemną.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Jakiekolwiek zmiany w treści niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej.

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Zleceniodawca

………………………………………………..

Zleceniobiorca

………………………………………………..


 

Pobierz darmowy wzór PDF umowy o świadczenie usług B2B

Wypowiedzenie umowy B2B – wzór

Niekiedy dochodzi do sytuacji, w której konieczne jest wypowiedzenie umowy B2B. Wzór rozwiązania współpracy w tym modelu nie różni się np. od wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług. Stosunek (a więc i umowę) strony umowy mogą skonstruować dowolnie. Ważne, aby znalazły się w niej nazwy podmiotów, między którymi dochodzi do rozwiązania umowy, kiedy została zawarta umowa i dzień, z którym stosunek ulega rozwiązaniu. Obowiązkowo na dokumencie poświadczającym rozwiązanie umowy powinny znaleźć się podpisy stron. W związku z tym, że jest to jedna z umów cywilnoprawnych, konstrukcję jej wypowiedzenia najlepiej wzorować na innych umowach cywilnoprawnych, np. umowie zlecenie.

Na mocy porozumienia między przedsiębiorstwami może dojść do wcześniejszego rozstania się, niż przewidziano w umowie. Następuje ono po odbyciu okresu wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym. Dzieje się tak najczęściej, gdy jedna ze stron nie dopełniła swoich obowiązków przewidzianych w kontrakcie B2B – partner nie zrealizował zlecenia w ustalonym czasie lub zleceniodawca nie chce wypłacić pieniędzy za wykonaną pracę. Takim sytuacjom można oczywiście zapobiec i zawrzeć w kontrakcie B2B zapis o możliwych karach.

Kto może prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą?

Podjęcie własnej działalności gospodarczej do wykonywania pracy na własny rachunek na podstawie umowy B2B ma swoje wady i zalety. Ostatecznie jednak każdy może założyć jednosobową działalność i działać jako firma podejmując współpracę z innymi przedsiębiorcami. Wystarczy zgłosić ten fakt w urzedzie i rozpoczać prowadzenie własnego jednoosobowego przedsiębiorstwa.

Jednak czesto sama rejestracja nie wystarczy, aby odnieść sukces. W przypadku umowy B2B trzeba także wykazywać się przedsiębiorczością oraz dbać o wszelkie sprawy księgowe, takie jak np. podatek dochodowy czy ubezpieczenie społeczne. Są to dodatkowe obowiązki, o których należy pamiętać, aby uniknąć nieprzyjemności np. z powodu urzędu skarbowego. Warto też rozważyć brak płatnego urlopu wypoczynkowego oraz konieczność podjęcia obowiązków przedsiębiorcy oznaczonych w Kodeksie cywilnym. Wiąże się to jednak z wyższymi zarobkami i większą wolnością dotyczącą czasi i miejsca pracy, a także możliwości podejmowania wiekszej ilości zleceń i współprac.

Oceń artykuł
3.4/5 (9)