Wypowiedzenie umowy z winy pracodawcy – omówienie i wzór dokumentu

Pracodawca narusza twoje prawa i nie chcesz dalej z nim współpracować? Sprawdź, jak wypowiedzieć umowę o pracę z winy pracodawcy w trybie natychmiastowym. Przygotowaliśmy dla ciebie wzór takiego pisma. Możesz go pobrać za darmo i edytować.

pracownik składa wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy

Jeśli pracodawca nie wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków, na przykład nie wypłaca wynagrodzenia w terminie, pracownik może z własnej woli zakończyć z nim współpracę. Wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy w trybie natychmiastowym przewiduje nawet Kodeks pracy. W dalszej części artykułu wymieniamy dwie sytuacje wskazane w przepisach prawa dotyczące zakończenia stosunku pracy w takiej formie. Przygotowaliśmy dla ciebie wzór wypowiedzenia umowy z winy pracodawcy. Możesz go pobrać za darmo i edytować.

W Poradniku GoWork.pl sprawdź, jak napisać wypowiedzenie z pracy oraz kiedy je złożyć. Dowiedz się również, jaki masz okres wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy a Kodeks pracy

Zgodnie z artykułem 55 Kodeksu pracy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę z winy pracodawcy w trybie natychmiastowym. Przepisy prawa przewidują, że może to nastąpić w jednym z dwóch następujących przypadków:

  • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia swoich obowiązków (artykuł 55 § 1 [1] Kodeks pracy),
  • pracownik otrzymał orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie, a pracodawca mimo tego nie przeniósł go do innej pracy (artykuł 55 § 1 Kodeks pracy).

Każdy z nich musi być odpowiednio udokumentowany w oświadczeniu rozwiązującym umowę o pracę. Bez tego nie będzie można zwolnić się z winy pracodawcy bez okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy – ciężkie naruszenie obowiązków

Zgodnie z artykułem 55 § 1 [1] Kodeksu pracy można rozwiązać umowę z winy pracodawcy bez wypowiedzenia, jeśli dopuści się on wobec pracownika ciężkiego naruszenia obowiązków. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Z kolei gdy pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę na czas określony, powinien otrzymać odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego miała trwać umowa – jednak nie więcej niż za okres wypowiedzenia.

Czy można wycofać wypowiedzenie? Jakie są tego konsekwencje? Sprawdź to w Poradniku!

Przypadki zwolnienia z winy pracodawcy

Kodeks pracy nie określa konkretnych przypadków wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracodawcy z powodu ciężkiego naruszenia jego obowiązków. Możemy jednak wzorować się wyrokiem Sądu Najwyższego, na przykład z dnia:

  • 8 sierpnia 2006 roku, sygn. akt I PK 54/06 o nieterminowej wypłacie wynagrodzenia;
  • 10 maja 2012 roku, sygn. akt II PK 215/11 o naruszaniu dóbr osobistych pracownika poprzez jego poniżanie, szykanowanie i inne jaskrawe przejawy naruszania jego godności;
  • 18 marca 2014 roku, sygn. akt II PK 176/13 o nieopłacaniu przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne.

Szukasz pracy? Aplikuj na oferty pracy w Szczecinie

Wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy – orzeczenie lekarskie

Według artykułu 55 § 1 Kodeksu pracy można wypowiedzieć umowę z winy pracodawcy, jeśli pracownik otrzymał orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniósł go na inne stanowisko, które odpowiadałoby jego kwalifikacjom zawodowym i nie narażało zdrowia. Pracodawca powinien zrobić to w czasie wskazanym w orzeczeniu. Jeśli tego nie zrobi lub opóźni proces przenosin w czasie, grożą mu spore konsekwencje. Oprócz złożenia wypowiedzenia pracownik może żądać także odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

Wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy – formalności

Pamiętaj – każda czynność związana z nawiązaniem lub rozwiązaniem umowy powinna być zawarta na piśmie. Tak samo jest w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracodawcy. Pracownik musi przygotować takie pismo i podać konkretną przyczynę swojej decyzji.

Zwolnienie z winy pracodawcy nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy (odpowiednio artykuł 52 § 2 Kodeksu pracy o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika). Na przykład: jeśli pracownik otrzyma orzeczenie lekarskie dotyczące zakazu wykonywania zadań na danym stanowisku, a pracodawca to orzeczenie zlekceważy, pracownik może złożyć wypowiedzenie z winy pracodawcy w ciągu miesiąca.

Wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy – wzór

Przygotowaliśmy dla ciebie wzór wypowiedzenia z winy pracodawcy. Na jego podstawie możesz stworzyć własne pismo i złożyć je pracodawcy w dwóch egzemplarzach. Pamiętaj, aby zarówno na jednym, jak i na drugim był podpis twój oraz pracodawcy. Jeden podpisany egzemplarz wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracodawcy weź ze sobą.

……………………….
(miejscowość, data)

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
(dane pracownika)

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Zgodnie z artykułem 55 Kodeksu pracy rozwiązuję umowę o pracę zawartą dnia …………………………… (data) w ………………………… (miejscowość) pomiędzy ………………………… (dane firmy) a ………………………… (imię i nazwisko pracownika) bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Przyczyną rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z poważaniem

………………………..
(podpis pracownika)

 

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia

………………………………………………
(podpis pracodawcy)

POBIERZ DARMOWY WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY Z WINY PRACODAWCY

Oceń artykuł
3.8/5 (4)