Reklama

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – komu przysługuje? Co powinien zawierać wniosek?

O dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej może ubiegać się początkujący przedsiębiorca . Jest to jednocześnie sposób na walkę z bezrobociem. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o dotacje? Ile one wynoszą?

 

świadczenie-na-rozpoczęcie-nowej-działalności

Aby wspomóc walkę z bezrobociem, państwo zachęca bezrobotnych do założenia własnej działalności gospodarczej. W tym celu oferuje bezzwrotne, jednorazowe dotacje, które po złożeniu wniosku i odpowiednich dokumentów przyznawane są w dość krótkim czasie. Dotacje wypłacane są z góry, dzięki czemu nie trzeba uiszczać żadnej wpłaty własnej. Tego rodzaju dofinansowanie ma być pomocą na rozkręcenie nowego biznesu i utrzymanie się na rynku. Czy taka pomoc finansowa przysługuje każdemu przedsiębiorcy? Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o dotację z powiatowego urzędu pracy? Zapraszamy do lektury.

Warunki otrzymania dotacji

Nie każdy nowy przedsiębiorca otrzyma dotację na podjęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy. W tym celu należy spełnić kilka ważnych warunków, które przedstawiamy poniżej:

 1. Osoba ubiegająca się o dotację powinna być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy i posiadać status bezrobotnego lub status Absolwenta Centrum Integracji Społecznej albo Absolwenta Klubu Integracji Społecznej (mowa o tym w przepisach o zatrudnieniu socjalnym). O takie dofinansowanie może starać się również opiekun osoby niepełnosprawnej.
 2. Bezrobotny nie może być studentem studiów dziennych. Może być z kolei studentem studiów w trybie zaocznym.
 3. Bezrobotny nie może mieć założonej innej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku ani nie może mieć wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku posiadania takiego wpisu, wśród dokumentów należy również złożyć oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej przed okresem 12 miesięcy. Jednak w związku z sytuacją epidemiologiczną zniesiono ten warunek, jeżeli zakończenie dotychczas wykonywanej działalności gospodarczej nastąpiło w skutek pandedmii.
 4. Osoba starająca się o dotację nie może w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku odmówić podjęcia zatrudnienia z PUP (Powiatowy Urząd Pracy) bez podania ważnej przyczyny. Mowa tu o możliwości przyjęcia propozycji zatrudnienia, rozpoczęcia innej pracy zarobkowej, stażu, szkolenia, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych czy robót publicznych.
 5. Osoba o statusie bezrobotnego nie może z własnej winy przerwać stażu, szkolenia lub wykonywania prac społecznie użytecznych.
 6. W okresie 2 lat do czasu złożenia wniosku o dotację osoba nie była skazana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.
 7. Dotację otrzyma osoba, która nie pobrała wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie własnej działalności gospodarczej lub rolniczej oraz nie złożyła wniosku w innym urzędzie pracy.
 8. Osoba zarejestrowana jako bezrobotna powinna posiadać status przez określony czas. Może się on różnić w zależności od urzędu, w którym wnioskodawca będzie składać wniosek o otrzymanie dotacji. W niektórych urzędach może to być już pierwsza wizyta od czasu zarejestrowania, w innych nawet kilka miesięcy. Wszystko zależy od tego, jaki czas wyznaczył sobie konkretny urząd pracy w danym powiecie.

Urzędy pracy często ogłaszają informacje dotyczące rozpoczęcia okresu zbierania wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Procedura otrzymania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej

Aby otrzymać dotacje z urzędu pracy należy spełniać każdy z powyższych punktów oraz złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy odpowiedni wniosek. Od czasu złożenia dokumentacji należy odczekać jakiś czas (czasami jest to miesiąc, czasami dłużej). Zależne jest to od zorganizowania pracowników danego urzędu oraz od liczby składanych wniosków i samych interesantów. Podczas tego okresu urzędnicy sprawdzają, czy nowy przedsiębiorca rzeczywiście kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania oraz rejestrują i przeglądają wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, czy nie ma w nim jakichkolwiek braków lub błędów. Warto zaznaczyć, że to właśnie urząd pracy jest odpowiedzialny za pozyskiwanie środków Unii Europejskiej, ale każdy Wojewódzki Urząd Pracy dodatkowo umieszcza na swojej stronie listę podmiotów prowadzących działalność nakierowaną na pozyskiwanie funduszy na początkującą na rynku pracy działalność gospodarczą (założenie firmy).

Co więcej, urząd pracy sprawdza doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, wykształcenie oraz ocenia planowaną działalność wnioskodawcy. Istotne jest także spełnienie każdego z warunków regulaminu, który udostępniany jest przez urząd pracy (każdy urząd pracy może mieć inny regulamin). Wybrany powiatowy urząd prawy powinien być właściwy dla adresu zamieszkania wnioskodawcy, pobytu lub adresu, w którym planowane jest podjęcie działalności gospodarczej.

Rozpatrywanie wniosku oraz sprawdzenie wszystkich powyższych zasad może potrwać około 30 dni. Następnie trzeba poczekać tydzień na podpisanie umowy z danym urzędem pracy i poręczycielem. Do zadań poręczyciela należy ewentualny zwrot przyznanej kwoty w sytuacji, kiedy wnioskodawca nie dotrzyma warunków podpisanej umowy. Otrzymanie dofinansowania na założenie działalności gospodarczej jest możliwe dopiero po podpisaniu przez wszystkie strony wspomnianej umowy, przyszły przedsiębiorca może spodziewać się pieniędzy na koncie w ciągu kilku dni roboczych. Na założenie działalności gospodarczej przyszły przedsiębiorca ma ostateczny czas wyznaczony w umowie.

Ile wynoszą dotacje z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej?

Wysokość dotacji z urzędu pracy zależy od kilku czynników i nie zawsze jest taka sama. Zależne jest to od regionu oraz od ilości środków przeznaczonych na dofinansowanie dla przedsiębiorców, które otrzymał powiatowy urząd pracy. W praktyce jednak, taka dotacja nigdy nie może wynieść więcej niż sześciomiesięczne wynagrodzenie z danego sektora przedsiębiorstwa oraz rzadko kiedy przyznawana jest maksymalna wysokość świadczenia. Z tego też powodu jednorazowe świadczenia wynoszą od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dokładne informacje na temat przyznawanych środków można znaleźć w regulaminach konkretnego urzędu, do którgo zamierza się złożyć wniosek. Z każdym rokiem pensje pracowników są coraz wyższe, co wpływa także na podwyższenie dotacji otrzymywanych na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. W roku 2021 maksymalne świadczenie wynosiło około 32 tys. zł.

Po otrzymaniu świadczenia, przedsiębiorca ma obowiązek wykorzystać środki na potrzeby opisane we wniosku oraz w wyznaczonym tam terminie. Jeśli nie dotrzyma warunków umowy, bądź zakończy działalność przed upływem 12 miesięcy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, będzie musiał zwrócić całą sumę wraz z odsetkami. Maksymalny czas wynosi w takim przypadku 30 dni od dnia doręczenia wezwania o zwrocie dotacji.

Jednak zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju,Pracy i Technologii z dnia 21 stycznia 2021 roku istnieje możliwość zawieszenia działalności gospodarczej lub podjęcia zatrudnienia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. Okres zawieszenia działalności gospodarczej w tym przypadku nie wlicza się do wymaganych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o dotację z urzędu pracy

Wniosek o dotację na podjęcie działalności gospodarczej znajduje się zawsze na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy. W zależności od tego, do kórego urzędu (do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku rolników) zamierzamy składać dokumenty, powinniśmy przygotować dedykowany wniosek. Znajdują się w nim wszystkie niezbędne informacje, które pomogą urzędnikom zapoznać się z osobą bezrobotnego, a także pozyskają niezbędne dane na temat planowanej firmy. Co zawiera wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

 • Informacje o wnioskodawcy – imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, kwota dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca. Co ważne, można wpisać najwyższą możliwą kwotę, ale jeśli wnioskodawca nie ma na co przeznaczyć aż takiej sumy, może podać po prostu kwotę, którą otrzymał po obliczeniach.
 • Przygotowanie pracodawcy do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej – tutaj należy podać wszystkie ukończone szkoły, uczelnie i kursy, zdobyte certyfikaty, a także opisać całe dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
 • Dane dotyczące planowanej działalności – należy podać rodzaj i symbol działalności, datę rozpoczęcia, a także adres, pod którym działalność zostanie zarejestrowana i prowadzona. W tym celu należy załączyć umowę najmu, akt własności lokalu czy zgodę właściciela lokalu na zarejestrowanie działalności.
 • Proponowana forma zabezpieczenia zwrotu dofinansowania – w tym miejscu należy tez podać sposób, w jaki wnioskodawca zwróci przyznane mu środki, jeśli nie wywiąże się z warunków umowy.
 • Charakterystyka planowanej działalności gospodarczej i rynku konkurencji – ta część wniosku przypomina biznesplan, dzięki któremu urzędnicy będą mogli zapoznać się z planem na nowe przedsiębiorstwo.Samego biznesplanu nie trzeba dołączać, jednak zwiększa on szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.
 • Analiza SWOT – należy opisać mocne oraz słaby strony działalności gospodarczej, jak również szanse i zagrożenia, które może stwarzać.
 • Plan finansowy planowanej działalności – tu należy podać m.in. obliczenia, które posłużyły do ustalenia wysokości kwoty dotacji, jak i planowany zysk, podatek, wydatki na produkcję, ceny dostawców itd.

 

Dotacje z urzędu pracy a wkład własny

W przypadku chęci otrzymania dotacji z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej zazwyczaj nie jest wymagane posiadanie wkładu własnego. Jednak w przypadku niektórych urzędów jest to warunek konieczny. Mimo że tylko nieliczne urzędy podają w regulaminie procentowy pułap wkładu własnego, to dla przychylności urzędników dobrze byłoby mieć coś w zanadrzu (tym bardziej, że może to być drobny sprzęt informatyczny jak chociażby komputer czy drukarka). Posiadanie nawet symbolicznej kwoty nie tylko sprawi, że pokażemy tym samym zaangażowanie w prowadzenie przyszłego przedsiębiorstwa, ale pozwoli na rozkręcenie interesu i utrzymanie się na rynku pracy. Należy pamiętać, że na wykorzystanie środków z dotacji zazwyczaj przeznaczone jest tylko 30 dni, zaś czynsz na wynajmowany lokal, pensje dla ewentualnych pracowników czy ZUS należy opłacać regularnie.

Dotacja a biznesplan

Przed złożeniem wniosku do urzędu i otrzymaniem dotacji warto nawet dla samego siebie przygotować szczegółowy biznesplan, który przynajmniej na początku pomoże w zarządzaniu nową firmą. Dzięki niemu młody przedsiębiorca będzie trzymać się wyznaczonego celu, aż do momentu, gdy nie nabierze doświadczenia. Obmyślenie i sporządzenie takiego dokumentu jest nie tylko przydatne oraz praktyczne, ale też konieczne – sam wniosek jest rozbudowany zazwyczaj do tego stopnia, że zawiera miejsce na opisanie planu na prowadzenie firmy. Niektóre urzędy wymagają, aby biznesplan załączyć w oddzielnym pliku. Wtedy też można pobrać odpowiedni formularz za pośrednictwem strony internetowej takiego urzędu.

W biznesplanie należy określić symbol i przedmiot planowanej działalności gospodarczej. Trzeba też opisać cele na przyszłość, które przedsiębiorca zamierza realizować zgodnie z uwarunkowaniami rynkowymi, finansowymi, marketingowymi, technologicznymi, kadrowymi i organizacyjnymi. To wszystko pomoże urzędnikom zrozumieć na czym dokładniej będzie polegać przedsiębiorstwo oraz ustalić, czy rzeczywiście bezrobotnemu należą się środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej.

Dofinansowanie z urzędu pracy – dokumenty

Aby otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy dobrze jest złożyć oprócz wniosku i biznesplanu także inne niezbędne dokumenty. Są to wszelkiego rodzaju dyplomy, certyfikaty i referencje od poprzednich pracodawców. To wszystko pomoże w znacznym stopniu przyspieszyć procedury związane z przyznaniem dotacji, a także zwiększa szanse bezrobotnego na otrzymanie środków finansowych potrzebnych, aby otworzyć własną działalność gospodarczą.

Dodatkowo konieczne jest dostarczenie aktu własności lokalu lub umowy najmu, w którym działalność zostanie zarejestrowana (siedziba firmy) i prowadzona, jak również zgodę właściciela lokalu na zarejestrowanie pod danym adresem działalności. Inne dokumenty zależą już od samego wnioskodawcy oraz jego sytuacji. Można dołączyć przedwstępne umowy z dostawcami oraz potencjalnymi odbiorcami itd.

Dofinansowanie z PUP a inne dotacje

Przedsiębiorca ma prawo ubiegać się o wszelkie możliwe dotacje związane z prowadzeniem nowego przedsiębiorstwa, ale nie może składać wniosków w tym samym czasie. Jak najbardziej istnieje zatem szansa na otrzymanie omawianej dotacji, na refundację kosztów związanych z doposażeniem czy całkowitym wyposażeniem stanowiska pracy (należy odczekać minimum 6 miesięcy między składaniem poszczególnych wniosków) czy też na przyznanie dotacji unijnych.

Ważne jest, aby w każdym przypadku projekt przedsiębiorstwa kwalifikował się do danego programu operacyjnego. Programy te zazwyczaj są wdrażane w zależności od województwa, przez co miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz wybranego urzędu pracy jest w tym przypadku szczególnie ważne.

Oceń artykuł
1/5 (1)