Reklama

Jak zgłosić spółkę do urzędu skarbowego?

Zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego to obowiązek przedsiębiorców. Samo zgłoszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym nie wystarcza. Konieczne jest także zgłoszenie danych uzupełniających, którego dokonuje się na formularzu NIP-8. Kogo obowiązuje zgłoszenie na tym dokumencie?

Jak zgłosić spółkę do urzędu skarbowego - szuflady z teczkami

W Polsce działalność gospodarczą można prowadzić w wielu formach. Przede wszystkim rozróżniamy działalności na jednoosobową działalność gospodarczą i działalności w formie spółki. W obu przypadkach dokonuje się innych formalności. Podczas gdy JDG rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, większość spółek rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wyjątek stanowi spółka cywilna, którą rejestruje się w REGON, a wspólnicy dokonują rejestracji w CEIDG. W przypadku spółek konieczne jest także zgłoszenie danych uzupełniających w urzędzie skarbowym. Dokonuje się tego na formularzu NIP-8.

Gdzie trzeba zgłosić spółkę?

W Polsce wyróżniamy oprócz jednoosobowej działalności gospodarczej spółki prawa handlowego i spółkę cywilną. Spółki handlowe dzielą się na spółki osobowe i kapitałowe. W spółkach osobowych z kolei wyróżniamy spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną. W przypadku spółek kapitałowych mamy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. Spółki z o.o to jedne z najczęściej wybieranych form działalności w kraju. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba zarejestrować w KRS.

W zależności od rodzaju działalności, do jej zawarcia potrzebna jest umowa spółki lub statut. Spółkę jawną można zarejestrować online w systemie s24. W przypadku pozostałych rodzajów spółek możliwe jest złożenie wniosku za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych. Jednak sama rejestracja spółki w KRS to nie koniec formalności. Po zarejestrowaniu spółki pora na złożenie dokumentów w urzędzie skarbowym. Zgłoszenia dokumentów dokonuje się w urzędzie właściwym na podstawie miejsca siedziby spółki i jej adresu. Jeśli dokumenty trafią do niewłaściwego urzędu, wówczas zostają przekazane do prawidłowego. Zgłoszenie spółki do US polega na zgłoszeniu tzw. danych uzupełniających. Co to dokładnie oznacza?

Jak zgłosić spółkę do urzędu skarbowego?

Podczas rejestracji spółki w KRS na wniosku znajdują się podstawowe dane spółki. Trzeba je więc uzupełnić. Dane uzupełniające spółki składa się do urzędu skarbowego na formularzu NIP-8. Ten sam formularz służy do aktualizacji danych firmy. Dane te są potrzebne, aby firma uzyskała charakter podatnika, czy płatnika oraz na rzecz innych obowiązków. Przekazanie danych uzupełniających spółki to obowiązek przedsiębiorcy. Dane można zgłosić bezpośrednio w US, przesłać listownie, czy elektronicznie w przypadku dysponowania podpisem kwalifikowanym. Urząd skarbowy otrzymując dane, następnie przekazuje je także do głównego urzędu statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jakie dane należy zgłosić do urzędu skarbowego?

Dane uzupełniające istotne dla urzędu skarbowego dotyczą takich kwestii jak:

 • skrócona nazwa firmy;
 • wykaz rachunków bankowych;
 • adres miejsc prowadzenia działalności;
 • dane prowadzącego dokumentację rachunkową;
 • adres przechowywania dokumentacji rachunkowej;
 • dane kontaktowe;
 • dane dotyczące wspólników, ich identyfikatory podatkowe.

Z kolei dane istotne dla Głównego Urzędu Statystycznego obejmują m.in. liczbę pracowników, jaką spółka przewiduje, że będzie zatrudniać, formę własności, czy dane kontaktowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrzebuje natomiast skróconej nazwy płatnika, wykazu rachunków bankowych, czy daty powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Formularz NIP-8. Jak wypełnić zgłoszenie identyfikacyjne?

Formularz NIP-8 można wypełnić zarówno komputerowo, jak i ręcznie. Wypełnianie zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego w zakresie danych uzupełniających należy rozpocząć od wskazania identyfikatora podatkowego NIP na samej górze dokumentu. Następnie druk składa się z siedmiu modułów podzielonych na liczne rubryki. W sumie jest to 115 komórek.

A. Cel i miejsce złożenia zgłoszenia

Jak już wyżej wspomniano, formularz służy do zgłoszenia danych uzupełniających, jak i aktualizacji tych danych. W punkcie czwartym w sekcji A należy oznaczyć właściwą rubrykę. Tuż pod wyborem widnieje także miejsce na pisanie naczelnika urzędu, do którego jest adresowane zgłoszenie.

B. Dane składającego

To dane, które są właściwe dla wielu innych formularzy. W przypadku spółki należy wpisać pełną nazwę, nazwę skróconą, nr podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz numer identyfikacyjny REGON. Informacje dotyczące NIP i REGON nadawane są automatycznie po dokonaniu wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. W tej sekcji należy także podać informację na temat numerów identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach.

Jest także miejsce na wpisanie danych kontaktowych takich jak numer telefonu, fax, czy e-mail, oraz adres elektroniczny w systemie teleinformatycznym. Dalej należy uzupełnić adres korespondencyjny oraz adres miejsca prowadzenia działalności. Ostatnie rubryki w sekcji B dotyczącą informacji o dokumentacji rachunkowej.

C. Informacje dotyczące rachunków bankowych lub w SKOK

Jest to krótka sekcja, w której należy uzupełnić numery rachunków bankowych związanych z prowadzeniem działalności:

 • do zwrotu podatku lub nadpłaty;
 • pozostałe rachunki związane z prowadzoną działalnością;
 • rachunek właściwy do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Dane, jakie należy uzupełnić, obejmują pełny numer rachunku bankowego, kraj siedziby banku oraz kod SWIFT.

D. Forma organizacyjna, powiązane podmioty i dodatkowe informacje

Jest to jedna z obszerniejszych sekcji w dokumencie. W pierwszej kolejności należy oznaczyć boks wskazujący na formę organizacyjną działalności. Następnie znajduje się miejsce na:

 • dane jednostki macierzystej;
 • dane wyodrębnionej jednostki wewnętrznej;
 • dane wspólników spółki osobowej wpisanej do KRS (rodzaj podmiotu, nazwa pełna, identyfikator NIP lub PESEL, REGON);
 • dodatkowe informacje takie jak informacja o byciu płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń, data powstania obowiązku opłacania składek, wyrejestrowanie z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych;
 • przeważający rodzaj działalności statutowej – czyli wskazanie kodu konkretnego obszaru działalności firmy, np. w zakresie rolnictwa, transportu, czy budownictwa (szersze obszary dzielą się na szczegółowe klasy);
 • określenie statusu szczególnego jak np. bank, czy zakład pracy chronionej;
 • procentowy udział własności w ogólnej wartości kapitału;
 • powierzchnia gospodarstwa, użytków rolnych;
 • przewidywana liczba pracujących;
 • adres strony internetowej.

Dane końcowe w NIP-8

 • E. Informacja o załącznikach – jeśli do zgłoszenia dołączone zostają załączniki, w tym miejscu należy je oznaczyć, np. pełnomocnictwo.
 • F. Dane i podpisy osób reprezentujących składającego – w tym miejscu należy podać dane osób z prawem do reprezentowania spółki wraz z funkcją, np. dyrektor, prokurent, czy pełnomocnik.
 • G. Adnotacje urzędu skarbowego – tak jak inne pola ciemne jest to obszar, który wypełnia urząd skarbowy. W przypadku wypełnienia dokumentu ręcznie należy używać drukowanych liter, dużych w kolorze czarnym lub niebieskim.

Zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego – termin

Na dokonanie zgłoszenia do US zarząd spółki ma 21 dni od momentu wpisu spółki do KRS. Jeśli złożenie danych uzupełniających w urzędzie skarbowym dotyczy aktualizacji danych bądź, gdy spółka jest płatnikiem składek, czas na złożenie aktualizacji wynosi 7 dni. Oczywiście zgłoszenia dokonuje się w urzędzie skarbowym. Największe podmioty składają dokumenty w urzędzie dla największych podmiotów:

 • jednym z urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim w przypadku osiągania przychodów netto w wysokości minimum 3 milionów euro;
 • w Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie przy osiąganiu przychodów netto powyżej 50 milionów euro.

Ponadto w przypadku pełnomocnictwa należy dołączyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Koszt zgłoszenia spółki do urzędu skarbowego

Samo zgłoszenie formularza NIP–8 nie podlega opłacie. Należy jednak uiścić opłatę skarbową w przypadku skorzystania z pełnomocnictwa. Wówczas koszt wynosi 17 zł. Warto jednak pamiętać, że jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny taki jak mąż, żona, dziecko, rodzic, dziadek, babcia, wnukowie, czy rodzeństwo, to pełnomocnictwo jest bezpłatne. Ważną informacją jest fakt, że za pełnomocnictwo opłatę uiszcza się na konto urzędu miasta lub gminy właściwego dla siedziby urzędu, w którym składa się dokument.

Kara za niezgłoszenie spółki do urzędu skarbowego

Niezłożenie formularza NIP-8 w terminie stanowi wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny. Na wnioskodawcę może zostać nałożona grzywna w wysokości od 1/10 do 20 krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Sprawcę można także ukarać mandatem karnym w wysokości nie wyższej niż podwójna wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Zgłoszenie NIP-8 zostaje przyjęte przez urząd maksymalnie do trzech dni od dnia złożenia dokumentu. Oprócz zgłoszenia NIP-8 do US, trzeba także pamiętać o innych formalnościach, np. zapłaceniu podatku od czynności cywilnoprawnych, czy zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Oceń artykuł
0/5 (0)