RMUA – co to za druk? Kiedy i jak go wypełnić?

ZUS RMUA to druk służący do poinformowania pracownika o składkach przekazanych do ZUS. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej (RMUA) może zostać przekazana pisemnie lub elektronicznie. Dowiedz się, kto musi wypełnić druki RMUA i jak należy to zrobić.

RMUA - przekazanie dokumentu pracownikowi

Zatrudnienie pracownika wiąże się z szeregiem formalności. Pracodawca musi nie tylko płacić wynagrodzenie, lecz również dbać o bezpieczne warunki pracy, zapewnić badania lekarskie i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dokumentem, który stanowi informację o odprowadzonych kwotach, jest druk ZUS RMUA, skrót obecnie występujący pod nazwą informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej.

ZUS RMUA – co to jest?

Raport RMUA dla ubezpieczonego, czy też pasek RMUA daje pracownikowi informację na temat tego, że ma uprawnienia do świadczeń z tytułu:

Dzięki informacjom na ten temat, a także wskazaniu wysokości składek jakie odprowadza płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, pracownik wie, że podlega ubezpieczeniu i ma prawo do opieki zdrowotnej i świadczeń zdrowotnych.

Podstawę prawną regulującą wydawanie raportów ubezpieczenia stanowi Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kto przekazuje druk RMUA?

Ustawa  z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych narzuca prawo do dokonywania raportów przez płatnika składek. Płatnik składek, czyli osoba odprowadzająca składki w firmie, jest pracodawca zatrudnionego. Pracodawca zobowiązany jest do informowania pracownika na piśmie (zestawienie należnych składek) o wysokości składek, jakie odprowadza z jego pensji. Jednak nie wystarczy zwykła rozmowa. Informację miesięczną należy przekazać na piśmie. Dokładne dane zawarte w dokumencie dotyczą informacji przekazanych w raporcie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez płatnika składek.

ZUS RMUA zawiera dokładne kwoty, w jakich płatnik składek nalicza od wynagrodzenia na rzecz ubezpieczeń. Raport dotyczący kwot odprowadzonych na ubezpieczenia należy składać każdego miesiąca do ZUS. Informację o tym trzeba również przekazać pracownikowi. Udogodnieniem w kwestii przekazania informacji na temat wysokości składek ubezpieczeniowych stanowi możliwość dostarczenia informacji pisemnie lub elektronicznie. Ponadto nie ma również przepisu wymuszającego na pracodawcy obowiązku przekazywania druku ZUS RMUA miesiecznego. Należy jednak wiedzieć, że gdy przedsiębiorca przekazuje RMUA musi spełnić warunek pisemności dokumentu, a także wszystkich zawartych na nim niezbędnych elementów na podstawie wymiaru składek.

Druk RMUA – co to? Kiedy jest potrzebny?

Pracownik udając się do lekarza, czyli do publicznej opieki zdrowotnej, nie musi przedstawiać zaświadczenia o składkach. Jednak w przypadku błędów systemowych może okazać raport. Miesięczny raport imienny umożliwi zweryfikowanie konta w ZUS. Raport RMUA ujmuje wysokość składek odprowadzanych przez płatnika na rzecz pracownika każdego miesiąca. Płatnik składek musi przekazać raport RMUA pracownikowi przynajmniej raz w roku. Informacje ujęte w druku przekazanym przez płatnika składek muszą być zgodne z prawdą.

Druku RMUA – wystawienie: raport RMUA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje dokumenty w sprawie ubezpieczenia pracowników od płatnika. To płatnik zajmuje się poborem zaliczek. Również on – czyli pracodawca musi poinformować pracownika o raportach imiennych przekazanych do ZUS w sprawie odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne. Informacja o wysokości składek w dokumencie RMUA powinna zostać podzielona na konkretne miesiące. Jeden dokument dotyczy tylko jednego, konkretnego pracownika. Informacje w dokumencie wskazują wysokości składek i wysokości wynagrodzenia.

Druk RMUA jest dostępny dla pracodawców (czyli dla płatnika składek). Można go pobrać na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pasek RMUA można także wygenerować z programu, jeśli zapewnia zgodność informacji z wytycznymi ZUS. Jeśli pracodawca odmówi wystawienia raportu miesięcznego RMUA na prośbę pracownika, musi liczyć się z konsekwencjami. Kara za tego typu przewinienie może wynieść nawet do 30 tys. zł.

RMUA – do kiedy?

Dokument, który pracodawca przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ma wpływ na wysokość świadczenia chorobowego, jakie pracownik otrzymuje w razie niezdolności do pracy. Dlatego tak istotne jest dopełnienie obowiązku informacyjnego w szczególności względem ZUS (w tym oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych i deklaracji rozliczeniowych).

Jeśli pracownik zgłosi prośbę o otrzymanie druku RMUA, pracodawca powinien dostarczyć informację jeszcze tego samego miesiąca. Ze względu na przepisy związane z koniecznością opłacania składek w konkretnych terminach, wydanie informacji może mieć np. miejsce 5 lub 15 dnia miesiąca. Jednak nie jest to termin prawnie narzucony, a wynikający z praktyki. Pracodawca zobowiązany jest do przekazania pracownikowi informacji RMUA przynajmniej raz w roku. Ma na to termin do 28 lutego roku następującego po roku, którego dotyczą składki. Pracownik może również wybrać miesięczne uzyskiwanie informacji. Pracodawca wówczas musi spełnić prośbę zatrudnionego i takie raporty przekazywać. Wówczas nie musi już przekazywać pracownikowi raportu rocznego.

Każda ze stron, a zatem zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zgłosić konieczność dokonania zmian w dokumencie. Mają na to 3 miesiące od otrzymania informacji w sprawie wysokości ubezpieczenia. Jeśli w tym czasie strony nie wskażą zastrzeżeń, ZUS uznaje dokument za poprawny i obowiązujący.

Kadry firmy i księgowość zwykle zajmują się wystawieniem raportów rocznych. Jest to wygodniejsza forma, która pozwala ograniczyć formalności z całego roku do początku nowego roku kalendarzowego. Pracownik może żądać wystawienia dokumentu RMUA w każdej chwili. Może mieć taką potrzeb, w przypadku np. błędu systemowego w przechodni. Rocznego raportu w sprawie wysokości pobranych składek dokonuje się na druku ZUS IMIR.

RMUA dla pracownika a uprawnienia

Druk z informacją dla pracownika powinien zawierać identyfikator dokumentu, dane płatnika, wymiar czasu pracy, a także kod oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i przede wszystkim informacje na temat wysokości odprowadzonych składek. Prawidłowo wypełniony druk RMUA sporządzony na podstawie miesięcznych raportów ZUS daje pracownikowi pewności przysługiwania świadczeń, np. zasiłku chorobowego. Dlatego też ZUS RMUA należy przekazać również osobom zatrudnionym na umowie zlecenie, a nie tylko na umowie o pracę. Do przekazania informacji zobowiązuje podleganie ubezpieczeniom społecznym. W przypadku długotrwałej choroby pracownik odprowadzający składki (które m.in. poświadcza druk) ma prawo do świadczeń.

Zaświadczenie RMUA a błędy

Pracownik, który zaobserwuje błędy w dokumencie RMUA, może żądać od płatnika sprostowania w raporcie. Wówczas pracodawca powinien zweryfikować informacje przekazane do ZUS i w ciągu 60 dni od złożenia przez pracownika wniosku o sprostowanie, poinformować go o rozpatrzeniu.

Jeśli pracownik nie otrzyma od pracodawcy dokumentu informacyjnego, to może mieć problemy z uzyskaniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Czasem Narodowy Fundusz Zdrowia oczekuje od pacjenta dokumentu poświadczającego podleganie ubezpieczeniom zdrowotnym. Wówczas musi złożyć własne oświadczenie, w którym zapewni o zgłoszeniu do ubezpieczenia. Na piśmie należy wskazać swoje dane personalne, PESEL i oznaczyć podmiot, który zgłosił zatrudnionego do ubezpieczenia.

Jeśli pracownik nie jest w stanie udowodnić podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, wówczas podmiot leczniczy może od niego oczekiwać zapłaty. Jest to traktowane jako szkoda o naprawienie, której zatrudniony może rościć wobec pracodawcy. Zgodnie z art. 94 § 9a Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest:

(…)prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (dokumentacja pracownicza);

Jeśli podwładny wniesie do pracodawcy wniosek o wydanie informacji, a ten go zignoruje, wówczas sytuacja może zostać potraktowana jako naruszenie obowiązku prowadzenia dokumentacji z tytułu stosunku pracy.

Pracownik może również zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ma prawo skierować zapytanie dotyczące odprowadzanych przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne w jego imieniu. O interwencję można również poprosić Państwową Inspekcję Pracy.

W sytuacji, gdy pracownik otrzymał druk RMUA, ale ma wątpliwości między innymi co do nieprawidłowej wysokości składek, może zgłosić to na piśmie do płatnika składek, czyli pracodawcy. Ten ma 3 miesiące na sprostowanie błędnych informacji zawartych w imiennym raporcie miesięcznym.

Jak wypełnić RMUA?

Oficjalny druk raportu RMUA (Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej) jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej składa się z 4 punktów podzielonych na bardziej szczegółowe sekcje. Wzór obowiązkowego raportu imiennego ubezpieczenia RMUA został określony przez rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2018 roku (o bardzo długim tytule) w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów.

 • I. DANE ORGANIZACYJNE – miejsce do wpisania identyfikatora raportu, zwykle wraz ze wskazaniem miesiąca składkowego.
 • II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK – w tym miejscu należy wskazać dane płatnika składek, czyli pracodawcy. Oprócz personaliów wskazuje się numer NIP, REGON, serie i numer dowodu osobistego, nazwę i datę urodzenia. Można do tego celu użyć pieczątkę adresową płatnika składek.
 • III. A. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY UBEZPIECZONEJ – to punkt dotyczący danych osoby ubezpieczonej, czyli pracownika. Dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej to przede wszystkim imię, nazwisko, adres oraz PESEL.
 • III. B. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE – należy wymienić dokładne kwoty składek odprowadzonych na ubezpieczenia społeczne . W ich zakres wychodzą:
  • ubezpieczenie emerytalne – finansowanych z budżetu państwa,
  • ubezpieczenie emerytalne – finansowaną przez ubezpieczonego,
  • ubezpieczenia chorobowe – finansowanych z budżetu państwa,
  • ubezpieczenia chorobowe – finansowaną przez ubezpieczonego,
  • ubezpieczenia wypadkowe – finansowanych z budżetu państwa,
  • ubezpieczenia wypadkowe – finansowaną przez ubezpieczonego
  • ubezpieczenia rentowe – finansowaną przez ubezpieczonego,
  • ubezpieczenia rentowe – finansowanych z budżetu państwa

   Należy także wpisać wymiar czasu pracy i podstawę wymiaru składki.

 • III. C. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE – to miejsce na wskazanie pokrycia kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne. Należy wpisać podstawy wymiaru składek, kwotę należnej składki finansowanej przez płatnika, oraz część finansowaną przez pracownika.
 • III D. ZESTAWIENIE WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ I WYNAGRODZEŃ ZA CZAS ABSENCJI CHOROBOWEJ ORAZ RODZAJE I OKRESY PRZERW – ta sekcja dotyczy pracowników, którzy w ciągu miesiąca otrzymali świadczenia w czasie absencji chorobowej. Należy wskazać rodzaje świadczeń, okresy, liczbę dni zasiłkowych oraz kwotę świadczeń leczniczych.
 • III. E – H. KWOTY PRZYCHODU– to miejsce do wyznaczenia przychodu ubezpieczonego, jaki uzyskał w danym roku kalendarzowym. Należy wpisać kwotę przychodu, który jest podstawą do wyznaczenia składek, w tym między innymi:
  • Kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
  • Kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe.
  • Kwota o jaką obniżono podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego.
 • III. I. OKRESY WYKONYWANIA PRACY NAUCZYCIELSKIEJ – to miejsce do wskazania danych nauczycieli wykonujących pracę wskazaną w art. 2. pkt. 1. ustawy o nauczycielskich świadczeniach rekompensacyjnych z 2009 roku.
 • IV. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK – pracodawca wskazuje datę wypełnienia dokumentu i własnoręcznym podpisem (lub osoby upoważnionej) poświadcza o poprawności danych ze stanem prawnym i faktycznym. Potwierdza świadomość odpowiedzialności karnej w przypadku wskazania nieprawdziwych informacji. W świetle obowiązujących regulacji prawnych podpis płatnika składek jest bardzo ważny i stanowi podstawę wydania raportu miesięcznego ubezpieczonego.

Pobierz formularz: informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

ZUS RMUA a umowa zlecenie

Druk ZUS RMUA wypełnia płatnik składek, a zatem nie musi to być pracodawca, a może być również zleceniodawca. Jeśli pracownik jest objęty ubezpieczeniem z tytułu umowy zlecenie, wówczas niektóre rubryki w formularzu pozostają puste. Natomiast druku nie otrzymają osoby wykonujące dzieło, ponieważ na umowie o dzieło nie podlegają ubezpieczeniom.

 

Oceń artykuł
0/5 (0)