Renta a praca: czy praca na rencie ma wpływ na wysokość świadczenia?

Praca na rencie jest możliwa, jednak może się przyczynić do obniżenia wysokości świadczenia, a nawet jego zawieszenia. Wiele w tej sytuacji zależy od tzw. kwot granicznych ZUS-u, według których obliczane są progi. Sprawdź, czy sytuacja pozwoli Ci na korzystną pracę na rencie.

Praca na rencie - chory człowiek

Renta przyznawana jest osobom, które nie mogą wykonywać obowiązków zawodowych ze względów zdrowotnych. Czy można pracować na rencie? Pytanie może wydawać się absurdalne, gdyż podejmując się pracy, rencista udowadnia, że tak naprawdę jest do niej zdolny. Jednak niejedna z osób otrzymujących to świadczenie zastanawia się nad możliwością podjęcia się działalności zarobkowej. Jak wygląda sytuacja pod względem prawnym?

Renta a praca – możliwości

Za osoby niezdolne do pracy uważa się te, które z powodu stanu zdrowia nie mają możliwości wykonywania pracy zarobkowej. Jak osoby chore mają przetrwać, nie mając możliwości pracy? Rząd stara się pomagać, czego przykładem jest np. renta inwalidzka. Otrzymując rentę, można być osobą:

  • częściowo niezdolną do pracy (jeśli rencista nie może wykonywać pracy związanej z kwalifikacjami, jakie posiada),
  • całkowicie niezdolną do pracy (w razie niemożności wykonywania jakiejkolwiek pracy niezależnie od posiadanych kwalifikacji).

Aby otrzymać rentę, należy spełnić kilka warunków. Oprócz niezdolności do pracy trzeba wykazać staż ubezpieczenia i jego stosunek do wieku potencjalnego rencisty. Renty nie uzyskają osoby, które pobierają emeryturę lub mają do niej prawo. Czy można pracować na rencie? Tak, ale jedynie na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy, rencie rodzinnej oraz rencie socjalnej.

Praca na rencie zmniejsza świadczenie?

Praca na rencie wiąże się z kilkoma zasadami mającymi istotny wpływ na wysokość renty. Świadczenie może zostać zmniejszone, szczególnie gdy osoba, pracując, podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, podejmując się zatrudnienia, służby czy pozarolniczej działalności gospodarczej. Renta nie zostanie zmniejszona ani zawieszona w przypadku gdy praca na rencie dotyczy mężczyzn powyżej lat 65 oraz kobiet powyżej lat 60. Na wysokość renty wpływ mają nie tylko przychody z pracy na etacie. Wlicza się do nich także każdy dochód z działalności gospodarczej, świadczenia rehabilitacyjne, czy zasiłki np. macierzyński i chorobowy. Obejmują także wynagrodzenie otrzymane w czasie stwierdzonej niezdolności do pracy. Renty nie obniżają natomiast dochody nieobjęte składkami na ubezpieczenie społeczne oraz:

  • przychody z tytułu umowy o dzieło i umowy zlecenie,
  • darowizny,
  • zapomogi, 
  • honoraria z działalności artystycznej, 
  • przychody z wynajmu i dzierżawy lokali, 
  • przychody z tytułu praw autorskich i patentowych. 

Praca na rencie wymaga zgłoszenia

Rencista, który decyduje się na podjęcie pracy na rencie, jest zobowiązany do powiadomienia ZUS o rozpoczęciu pracy. Należy tego dokonać poprzez formularz ZUS EROP. W formularzu należy zawrzeć takie informacje jak rodzaj zatrudnienia i przewidywaną wysokość przychodu. To na renciście spoczywa także obowiązek powiadomienia organu wypłacającego rentę, że praca na rencie poskutkowała osiągnięciem przychodu stanowiącego podstawę do obniżenia lub zawieszenia prawa do renty. Taką kwotę stanowi równowartość 70% lub 130% przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli dojdzie do przekroczenia kwoty:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia, ale nie większą niż 24% jego pełnej kwoty w przypadku osoby całkowicie niezdolnej do pracy, oraz nie więcej niż 18% w przypadku renty z tytułu częściowej  niezdolności do pracy
  • 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to renta zostaje wstrzymana. 

Renta a praca: czy da się zwiększyć świadczenie? 

Jeśli rencista wykonujący pracę, jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym, czy rentowym i zmniejszono jego świadczenie, z którego nie jest zadowolony, może wówczas poprosić o ponowne przeliczenie świadczenia najwcześniej po zakończeniu kwartału kalendarzowego. Na tej podstawie ZUS może przyznać kwotę świadczenia, doliczając 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych lub po 0,7% za każdy rok okresów nieskładkowych. Możliwość zwiększenia świadczenia nie obejmuje renty szkoleniowej, renty socjalnej oraz rodzinnej.

Jak wygląda praca na rencie?

Pracownik będący jednocześnie rencistą ma takie same prawa jak osoba zdrowa. Rencista ma prawo do wypoczynku, może pracować maksymalnie 8 godzin na dobę. Rencista może także skorzystać z prawa do płatnego urlopu. Tuż po uzyskaniu renty pracodawca nie musi zwolnić pracownika. Co więcej, próba rozwiązania umowy w wyniku uzyskania renty mogłaby być uznana za dyskryminację. Zwolnienie może nastąpić dopiero po zleconych przez pracodawcę badaniach kontrolnych, które wykażą, że pracownik nie nadaje się do pracy o konkretnym charakterze. 


Przygotowaliśmy dla Ciebie oferty pracy w Sosnowcu!


Czy praca na rencie to dobre rozwiązanie?

Podjęcie pracy na rencie może utrudnić starania o przedłużenie okresu, na jaki renta została przyznana. Lekarz może uwzględnić rodzaj wykonywanej przez rencistę działalności i stwierdzić, że jest zdolny do pracy. Niestety nie zawsze poszukiwanie pracy zarobkowej na rencie będzie korzystne. Renciści stale muszą monitorować kwoty graniczne do renty, aby nie odebrano im części przychodów. Warto zwrócić uwagę szczególnie na to, że renta stanowi pewny dochód, a praca na rencie wiąże się z ryzykiem utraty pracy. Dlatego renciści często wybierają, pozostanie na rencie, zamiast pracy.

Oceń artykuł
0/5 (0)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora