Zatrudnienie emeryta. Jakie warunki trzeba spełnić? Co ze składkami?

Na jakich zasadach odbywa się zatrudnienie emeryta? Co ze składkami ZUS? Czy świadczenie zostaje wtedy pomniejszone? Zobacz, jak zawrzeć umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenie z emerytem.

zatrudnienie emeryta

Zgodnie z art. 127 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emerytach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zatrudnienie emeryta może odbyć się tylko wtedy, kiedy zgłosi on fakt podjęcia pracy do ZUS. Dlaczego? Ponieważ osiąganie dodatkowego przychodu ma wpływ na wysokość świadczenia emerytalnego. Sposób dokonywania zgłoszenia różni się w zależności od wieku emerytalnego i stażu pracy. Co więcej, senior może również zatrudnić się zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej. Poniżej wyjaśniamy, jak zgłosić fakt podjęcia współpracy do ZUS oraz jak wygląda sposób wyliczenia składek w przypadku wcześniej wymienionych umów. Zapraszamy do lektury!

Szukasz pracy? Chcesz zarabiać więcej? Sprawdź nasze oferty na stronie GoWork.pl!

Zatrudnienie emeryta a składki ZUS

Wysokość składek ZUS związanych z zatrudnieniem emeryta zależy od sposobu przejścia na emeryturę przez osobę, z którą zawiera się umowę. Istnieją dwie formy przejścia na emeryturę:

  • Pełnoprawne – osoba, która osiągnęła odpowiedni wiek emerytalny i lata pracy;
  • Wcześniejsze – nazywane również emeryturą pracowniczą. Osoba, która nie osiągnęła jeszcze wieku emerytalnego, ale legitymuje się długim stażem pracowniczym w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

W obydwu przypadkach fakt ponownego podjęcia pracy przez emeryta należy niezwłocznie zgłosić do właściwego dla siebie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ ma to wpływ na wysokość wypłacanej emerytury.

W oświadczeniu do ZUS muszą znajdować się takie informacje jak:

  • Od kiedy podjęto zatrudnienie?
  • Jaka jest wysokość osiąganego przychodu?

Zatrudnienie emeryta pełnoprawnego wygląda w taki sposób, że to pracodawca zgłasza taką osobę do ZUS za pomocą odpowiednich druków ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Natomiast emeryt wcześniej sam dokonuje zgłoszenia i dodatkowo do końca lutego następnego roku składa oświadczenie ZUS RW-73 za rok poprzedni. Ma on również obowiązek złożyć informację roczną o osiągniętym dodatkowym przychodzie za rok poprzedni w taki sam sposób, jak oświadczenie ZUS RW-73. Ten obowiązek spoczywa również na osobach pobierających zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

Zatrudnienie emeryta: umowa o pracę

Zatrudnienie emeryta na umowę o pracę a składki ZUS mają tu kluczowe znacznie. Pracodawca, który zatrudnia emeryta pełnoprawnego i wcześniejszego, ma obowiązek odprowadzać za niego składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, takie jak:

  • Emerytalna
  • Rentowa
  • Wypadkowa
  • Chorobowa
  • Zdrowotna

Natomiast składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych rozliczana na umowie o pracę zależy od wieku osoby na emeryturze. To znaczy, że kobieta po 55. roku życia i mężczyzna po 60. roku życia są z niej zwolnieni.

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy przy zatrudnieniu emeryta na umowę o pracę jako zwykłego pracownika jest zgłoszenie go do ZUS na druku ZUS ZUA z kodem 01 10 x x (tutaj wybiera się odpowiedni kod końcowy). Termin na zgłoszenie od daty podpisania i rozpoczęcia umowy upływa po 7 dniach. Taki proces dotyczy za każdym razem, kiedy pracodawca zdecyduje się na ponowne zatrudnienie emeryta.

Zatrudnienie emeryta: umowa zlecenie

Umowa zlecenie z emerytem zawierana jest na trochę innych zasadach niż umowa o pracę. Jeśli zlecenie jest dla emeryta jedynym tytułem do ubezpieczeń, to od takiej umowy powstaje obowiązek opłacenie składek ZUS, takich jak: emerytalna, rentowa, wypadkowa i zdrowotna. Składka chorobowa w przypadku umowy zlecenie jest dobrowolna.

Natomiast jeśli emeryt pracuje w tym czasie na umowę o pracę i następnie zostaje zatrudniony na zlecenie, to jego składki ZUS naliczane są zgodnie z pierwszą umową, którą zawarł ze swoim pracodawcą. Wtedy, jak to zostało rozpisane powyżej, składka choroba zostaje rozliczana automatycznie, zgodnie z przepisami prawa pracownika.

Jeśli zatrudnienie emeryta a składki ZUS na umowie zlecenie zostały już omówione, możemy teraz przejść do zasad zgłaszania go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenie przez zleceniodawcę następuje na kodzie 04 11 x x (tutaj wybiera się odpowiedni kod końcowy). Jeśli zgłasza on emeryta do wszystkich ubezpieczeń, to powinien zrobić to na druku ZUS ZUA, a jeśli do samego ubezpieczenia zdrowotnego to na druku ZUS ZZA.

Zatrudnienie emeryta: umowa o dzieło

Na jaką ulgę podatkową przy zatrudnieniu emeryta może liczyć zleceniodawca? Umowa o dzieło z emerytem nie nakłada żadnego obowiązku opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na zlecającym wykonanie dzieła. W związku z tym nie musi on zgłaszać takiej osoby do ZUS na drukach ZUS ZUA czy ZUS ZZA. Tym samym osoba ta również, będąc np. na emeryturze wcześniejszej, nie jest zobowiązana do składania oświadczenia do końca lutego za rok poprzedni. Od umowy o dzieło odprowadza się jedynie zaliczkę na podatek dochodowy.

Podsumowując, emeryt zatrudniony na umowę o dzieło nie musi informować ZUS o dodatkowym zarobku, ponieważ w tym przypadku nie ma to żadnego wpływu na otrzymywane świadczenie. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, kiedy emeryt jest zatrudniony na umowę o pracę i w ramach kolejnego projektu/zlecenia, podpisuje on ze swoim pracodawcą umowę o dzieło.

Oceń artykuł
3.3/5 (7)