Audytor wewnętrzny – jak wygląda praca w tym zawodzie?

Audytor wewnętrzny. Dla ludzi spoza branży, jest to termin, który niewiele mówi. Praca audytora wewnętrznego jest niezwykle ważna i ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Jednak kim jest audytor? I na czym polega jego praca?

Audytor wewnętrzny - mężczyzna w garniturze trzymający teczkę z dokumentami w ręku oraz lupę

Audyt wewnętrzny, za który odpowiedzialny jest audytor, to proces mający na celu zwiększenie wymiernych korzyści działania firmy. Co z tym idzie, audytor wewnętrzny przeprowadza kontrolę w danym przedsiębiorstwie i sprawdza, w których rejonach firma działa sprawnie, w których trochę gorzej, a które działy zupełnie nie dają rady. Po takiej diagnozie, audytor proponuje rozwiązania, które mają zoptymalizować wydajność przedsiębiorstwa.

Można by rzec, że audytor wewnętrzny, to lekarz dla firm, którego usługi stają się coraz bardziej popularne. Z racji tego, że wiele firm dostrzega ogrom korzyści płynących z dobrze przeprowadzonego audytu, pracy w tym zawodzie nie zabraknie, a wręcz przybywa coraz więcej wakatów oferujących kolejne stanowiska dla audytorów, w których przedsiębiorcy odnajdują koło ratunkowe na trawiącej ich firmy problemy.W takim razie, na czym dokładnie polega praca audytora? Jakie trzeba spełnić wymagania, aby nim zostać i jak zdobyć uprawnienia do przeprowadzania audytów? I czy jedynym celem audytu jest przeprowadzanie kontroli?

Kto to jest audytor wewnętrzny?

Audytor to osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie audytów wewnętrznych w każdym dziale firmy, w celu przeprowadzenia kontroli i wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości. Jego celem jest wspieranie kierownika jednostki. Po przeprowadzonej kontroli, audytor wewnętrzny zaopatrzony jest w szereg czynności doradczych, które doprowadzą do poprawy gorzej działających części składowych firmy. Jego zadaniem jest skupienie się na działach, w których możliwe jest pojawienie się nieprawidłowości mogących stworzyć największe ryzyko dla firmy. Audytor ocenia efektywność procesów zarządzania ryzykiem i sprawdza je pod kątem zgodności procedur z obowiązującymi przepisami.

Przy próbie wyjaśnienia kim jest audytor wewnętrzny, warto sięgnąć po definicję audytu wewnętrznego, znajdującą się w Kodeksie etyki oraz Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego wydaną przez The Institute of Internal Auditors. Jest to organizacja, która ma na celu nadzorowanie oraz rozliczanie jej członków z posiadanych uprawnień oraz kwalifikacji zawodowych.

Definicja IIA mówi o tym, że:

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego, i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności tych procesów, jak również poprzez doradztwo.

Natomiast definicja zgodna z art. 272 Ustawy o Finansach Publicznych z 2009 roku brzmi:

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Czym się zajmuje audytor wewnętrzny?

Podczas audytu wewnętrznego, osoba na tym stanowisku, sprawdza i ocenia procesy zachodzące w konkretnych działach firmy. Jego końcowym celem jest poprawa osiąganych wyników oraz zaproponowanie rozwiązań, które mogą w przyszłości uchronić firmę przed powtarzaniem niektórych błędów.

Kontrola procesów zachodzących w przedsiębiorstwie jest również ważna, z punktu zgodności z aktualnymi przepisami. Dodatkowo audyt wewnętrzny jest odpowiedzialny za przegląd zarządzania jednostką, zarządzania jakością konkretnych mechanizmów firmowych oraz zarządzania ryzykiem. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego ma znaczny wpływ na poprawne i wydajne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Dodatkowo audytor zajmuje się także przeprowadzaniem kontroli zarządczej i rozmów z pracownikami oraz kadrą kierowniczą. Co więcej, musi być zorientowany w dokumentacji prowadzonej przez firmę oraz sposobu jej archiwizowania. Specjalista potrafi dobrze przeprowadzonym audytem, podjąć się oceny działających i niedziałających systemów oraz zaproponować szereg rozwiązań, które usprawnią działanie przedsiębiorstwa.

Zakres obowiązków audytora

Obowiązki audytora skupiają się wokół wychwycenia oraz naprawy błędnie lub nieprawidłowo działających procesów w firmie. Z racji tego, że audyt przeprowadza się w kilku obszarach, dzieli się go na cztery opcje, które definiują zakres obowiązków danego audytora:

 • Audyt finansowy – polega na sprawdzeniu sprawozdań finansowych danej organizacji lub w instytucjach publicznych w celu weryfikacji zgodności z przepisami oraz z polityką rachunkowości. Zadania audytora finansowego to wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości i zaproponowanie procedur, które naprawią błędy oraz nie dopuszczą do ich powtórzenia.
 • Audyt operacyjny – zadania audytora operacyjnego, polegają na kontroli i analizie najważniejszych procesów zarządzania zasobami w firmie. Ocenia on ich efektywność oraz sprawdza w jaki sposób działa mechanizm zarządzania ryzykiem. Do zakresu jego obowiązków zaliczają się także czynności doradcze.
 • Audyt IT – w tym wypadku, audytor jest odpowiedzialny za kontrolę procesów zarzadzania jakością systemów IT działających w danej organizacji. Audyt IT jest w celu oceny poziomu sprawności systemów oraz wychwycenia poziomu ryzyka.
 • Audyt SOX – do obowiązków audytorów SOX zalicza się sprawdzanie procedur, odnośnie przeprowadzania kontroli wewnętrznych. Audytor ma za zadanie weryfikację zgodności tych procesów z rygorystycznymi przepisami zawartymi w ustawie Sarbanes- Oxley Act.

Dodatkowo zadania audytorów wewnętrznych opierają się także na sporządzeniu planu audytu. Ponadto osoba na tym stanowisku zajmuje się przeprowadzaniem szczegółowej analizy w systemach firmy, do których zalicza się kontrola i weryfikacja dokumentów oraz rozmowy z pracownikami danego działu. Ważne są także działania doradcze oparte na rekomendacji najbardziej optymalnych rozwiązań.

Audytor wewnętrzny: zadania zabronione

Co ciekawe w pracy audytora istnieje szereg zadań zabronionych. Co to oznacza? Istniej kilka działań audytorskich (w zakresie wspierania kierownika JST), które nie należą do zakresu obowiązków audytora wewnętrznego. Do zadań zabronionych należy:

 • określanie akceptowalnego poziomu ryzyka,
 • zapewnienie zarządcze na temat ryzyk,
 • podejmowanie decyzji w reakcji na ryzyko,
 • wprowadzanie mechanizmów reakcji na ryzyko,
 • ponoszenie odpowiedzialności za proces zarządzania ryzykiem.

Jak zostać audytorem?

Aby zostać audytorem wewnętrznym należy spełniać szereg warunków – począwszy od wyższego wykształcenia (np. z zakresu rachunkowości), a skończywszy na kompetencjach miękkich potrzebnych na tym stanowisku.

Audytorem można zostać na kilka sposobów. Obecnie, na rynku pracy można zaobserwować tendencję ciągłego wzrostu zainteresowania pracodawców zatrudnieniem audytora. Dlatego o brak pracy w zawodzie, na ten moment, nie trzeba się martwić.

Najlepiej zacząć swoją przygodę z audytem od stażu bądź praktyki. Pozwoli to zapoznać się ze specyfiką pracy a także jest ważnym elementem w budowaniu CV audytora. Dodatkowo po stażu lub praktyce istnieje szansa na stałe zatrudnienie. Zazwyczaj młody audytor wspiera pracę audytora przewodniczącego projektem. Przygotowuje i analizuje dane oraz jest odpowiedzialny na zgromadzenie niezbędnych dokumentów. Wraz ze wzrostem doświadczenia zawodowego, możliwy jest awans na stanowisko audytora, starszego audytora a na końcu samodzielnego audytora wewnętrznego lub managera ds. audytów.

Planowanie swojej kariery w audycie najlepiej rozpocząć od pracy w firmie audytorskiej lub dziale audytorskim, który można znaleźć w każdej większej firmie oraz instytucjach publicznych. Warto postarać się o przyjęcie do firmy, która cieszy się dobą opinią w branży. Dzięki temu w przypadku zmiany pracy, orestiż firmy będzie dodatkowym atutem w CV,

Audytor wewnętrzny: oferty pracy

Szukając pracy jako audytor, warto zajrzeć na strony z ogłoszeniami o pracę. Na rynku ciągle brakuje nowych audytorów, dlatego portale z ofertami pracy pękają w szwach od ogłoszeń o wakatach w firmach audytorskich lub wewnętrznych działach audytorskich dużych korporacji.

Zawód ten daje także możliwość założenia własnej działalności, co w przyszłości może się rozwinąć na założenie firmy audytorskiej. Często specjalista w swojej dziedzinie, uzyskuje uprawnienia audytorskie i traktuje początkowe, pojedyncze zlecania jako pracę dorywczą , zapewniającą dodatkowe źródło dochodu.

Warto także wspomnieć, że audytorem można zostać z powołania przez dyrektora przedsiębiorstwa, w którym dotychczas pracowaliśmy. Jednak udział w rekrutacji wewnętrznej na stanowisko audytora jest możliwy tylko dla pracowników, którzy przeszli szkolenie w dziedzinie właściwego systemu zarządzania jakością oraz zdobyli certyfikat audytora wewnętrznego ISO.

Jakie wymagania dla audytora wewnętrznego?

Jeśli chcesz zostać audytorem wewnętrznym musisz przygotować się pod kontem spełniania konkretnych wymogów jakie stoją przed audytorami. Stanowisko audytora wewnętrznego nie jest dostępne dla każdego. Aby zostać audytorem należy spełnić szereg wymagań do których zalicza się:

 • wyższe wykształcenie w dziedzinie finansów, ekonomii, rachunkowości lub logistyki. Często pracodawca wymaga także dodatkowego wykształcenia kierunkowego związanego z działalnością firmy.
 • Uzyskanie certyfikatu poprzez ukończenie szkolenia zawodowego, podczas którego kandydaci poznają min. zastosowanie systemu certyfikacji w praktyce. Najpopularniejsze certyfikaty, które otwierają możliwość pracy w zawodzie to ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CIA (Certified Internal Auditor) i CFE (Certified Fraud Examiner).
 • Posiadanie polskiego obywatelstwa lub obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej.
 • Niekaralność.
 • Doskonała znajomość przepisów prawnych obowiązujących w danej branży.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz wszystkich praw publicznych.
 • Perfekcyjna znajomość wszystkich norm ISO.

Wymagania te są także dokładnie opisane w polskiej ustawie o finansach publicznych.

Należy także wspomnieć o szeregu kompetencji miękkich, którymi powinien odznaczać się dobry audytor. Zawód ten wymaga od swoich reprezentantów umiejętności uważnej i dokładnej obserwacji a także skutecznego słuchania. Dodatkowo przydadzą się też wysokie zdolności interpersonalne, komunikatywność oraz perfekcjonizm. Starszy specjalista powinien także posiadać wszystkie cechy charyzmatycznego team leadera. Kierowanie zespołem nie jest łatwe, dlatego audytor powinien odznaczać się twardym i zdecydowanym charakterem oraz profesjonalizmem słżbowym. Zbudowanie relacji przełożony – podwładni na jasnych zasadach, opartych na wzajemnym szacunku, jest czesto kluczem do sukcesu.

Możliwości rozwoju zawodowego na stanowisku audytora wewnętrznego

Zawód ten ma do zaoferowania prostą, a przede wszystkim dostępną, ścieżkę kariery zawodowej. Praca w audycie wewnętrznym oferuje szerokie perspektywy rozwoju, dlatego warto ciężko pracować, aby dopiąć realizacji celów zawodowych.

Młodszy specjalista, który wykaże się zdolnościami przywódczymi, inicjatywą, i co najważniejsze, wiedzą może liczyć na szybki awans na stanowisko nazywane „starszy specjalista”. Dodatkowo, jeśli pracownik inwestuje w swój rozwój i zdobywa kolejne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w branżowych szkoleniach a także wykazuje się ogromną wiedzą merytoryczną, może liczyć na pewny awans na managera ds. audytu wewnętrznego.

Audytor wewnętrzny – zarobki

Jak podaje portal Wynagrodzenia.pl zarobki audytora wewnętrznego zależą w dużej mierze od doświadczenia zawodowego oraz posiadanych szkoleń i certyfikatów. Tym razem również to, ile zarabia audytor wewnętrzny związane jest z wielkością firmy oraz województwem, w obrębie którego podejmujemy zatrudnienie.

Dane z portalu Wynagrodzenia.pl jasno pokazują, że nawet początkujący audytor może liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia. Młodszy specjalista może pochwalić się miesięcznym wynagrodzeniem całkowitym wynoszącym (mediana) 5100 zł brutto. Specjalista, czyli audytor może liczyć na medianę zarobków 7150 zł brutto. Natomiast osoba na stanowisku kierowniczym, czyli starszy specjalista, inkasuje pensję w okolicach 9700 zł brutto.

Warto pamiętać, że audytor jest zawodem, który często oferuje stabilne zatrudnienie oparte na umowę o pracę oraz wyraźną ścieżkę kariery, która umożliwia sukcesywny wzrost wynagrodzenia w przeciągu kilku lat. Im większe doświadczenie, tym większe zarobki.

Plusy i minusy pracy audytora wewnętrznego

Praca audytora wewnętrznego ma szereg plusów, w których prym wiedzie ciągle rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w tej dziedzinie, ponieważ coraz więcej przedsiębiorstw chce korzystać z usług audytora. Wielu pracowników firm audytorskich cieszy się stabilną i pewna pracą, która zapewnia godziwe wynagrodzenie. Oto kilka plusów pracy audytora:

 • wysokie zarobki,
 • stabilne zatrudnienie,
 • pewna praca,
 • często praca w międzynarodowym środowisku,
 • poznanie od środka działalności dużych firm,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • podróże służbowe.

Część zalet pracy audytora, będzie uznawana przez niektórych za znaczące wady. Może tak być w przypadku częstych podróży służbowych. Z pewnością ta możliwość dla wielu młodych ludzi, bez zobowiązań prywatnych, jest bardzo kusząca. Jednak dla starszych pracowników, którzy posiadają partnerów i dzieci, perspektywa częstych i długich wyjazdów służbowych nie brzmi zbyt atrakcyjne.

Oto kilka innych minusów zawodu audytora:

 • częste nadgodziny,
 • ciągle zmieniające się przepisy,
 • brak możliwości pomyłki,
 • praca w najwyższym skupieniu przez długi czas,

Audyty są dobrym wyborem dla osób lubiących perfekcjonizm. Zawód ten, w dużej mierze, opiera się na przekopywaniu się przez stosy dokumentów oraz tabelek w Exelu w poszukiwaniu ewentualnych uchybień lub niedociągnięć. Co ciekawe, często pracownicy traktują audyty jako kontrole nastawione na wychwycenie nawet najmniejszych błędów. Ważne jest, aby zespół zrozumiał, że audytor jest po tej samej stronie barykady, a jego głównym celem jest poprawa wydajności i działania firmy.

Oceń artykuł
5/5 (1)