Renta planistyczna. Kogo dotyczy?

Opłata planistyczna to rodzaj daniny na rzecz gminy, o której wie niewielu właścicieli nieruchomości. Zdarza się, że w momencie sprzedaży gruntu otrzymują decyzję o konieczności uiszczenia opłaty planistycznej. Skąd się ona bierze? Jak obliczyć wysokość opłaty planistycznej?

Opłata planistyczna - rząd ustawionych obok siebie nieruchomości

Opłata planistyczna, potocznie znana jako renta planistyczna podobnie jak w niektórych przypadkach podatek od wzbogacenia jest kosztem związanym z transakcją w sprawie nieruchomości. Renta planistyczna wymagana jest od właściciela z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Jednak mowa wyłącznie o sytuacji, gdy ten wzrost jest poprzedzony uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Renta planistyczna jest jednorazowa i należy ją uiścić w gminie. Jest ona swoistą rekompensatą za wydatki gminy poniesione w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opłata planistyczna – kto płaci?

Renta planistyczna dotyka najczęściej tych właścicieli, których grunt zmienia swoje przeznaczenie z rolnego na mieszkaniowe. Nakłada ją wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Kiedy wymagana jest opłata planistyczna? Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 36 ust. 4 zaznacza konieczność uiszczenia opłaty planistycznej, gdy właściciel chce sprzedać nieruchomość w ciągu 5 lat od momentu uchwalenia lub zmiany planu. Renta planistyczna dotyczy zarówno właścicieli chcących sprzedać całą działkę, jak i tylko jej część. Podsumowując, aby renta planistyczna była konieczna do zapłacenia, muszą wystąpić jednocześnie trzy przesłanki:

  • uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie nieruchomości,
  • wartość nieruchomości objętej mpzp musi wzrosnąć,
  • wzrost wartości nieruchomości musi wynikać z uchwalenia mpzp,
  • właściciel musi zbyć nieruchomość (sprzedać lub zamienić).

Opłata planistyczna – jak uniknąć?

Właściciele nieruchomości, którzy chcą uniknąć renty planistycznej, mają do wyboru dwie możliwości. Renta planistyczna obowiązuje w ciągu 5 lat od momentu wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zatem warto po prostu wstrzymać się ze zbyciem nieruchomości, do czasu aż ten okres minie. Inny przypadek zakłada sprzedaż nieruchomości w oknie czasowym między wejściem w życie planu miejscowego, a jego uchwaleniem. Ponieważ w tym czasie nie nakłada się opłat planistycznych. Jednak ta opcja wiąże się z pośpiechem. Mpzp wchodzi w życie już w ciągu 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Ponadto, jeśli rolnik przekaże własność nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne nieodpłatnie w ramach przepisów ustawy o Ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 renta planistyczna nie zostanie pobrana.

Renta planistyczna a darowizna

Zgodnie z uchwałą z dnia 10 grudnia 2009 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów (sygn. II OPS 3/09) darowizna na rzecz osoby bliskiej zwalnia z konieczności uiszczenia opłaty planistycznej.

Umorzenie renty planistycznej. Czy jest możliwe?

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje opcji odroczenia, czy umorzenia renty planistycznej. Jednak art. 64 ustawy o finansach publicznych dopuszcza możliwość udzielenia ulgi niekiedy w formie odroczenia. W jej ramach możliwe jest także rozłożenie płatności na raty. W celu uzyskania ulgi należy złożyć wniosek do burmistrza, czy prezydenta miasta, który w drodze decyzji administracyjnej może jej udzielić. Z kolei przedawnienie renty planistycznej nie jest możliwe, jeśli postępowanie już zostało wszczęte w ciągu wymaganych 5 lat. Dlatego, gdy się już rozpoczęto, to nie warto czekać 5 lat od uchwalenia mpzp, bo nie przyniesie to żadnej korzyści.

Renta planistyczna – jak obliczyć?

To, ile wynosi opłata planistyczna, jest uzależnione od tego o ile wartość nieruchomości wzrosła w wyniku uchwalenia mpzp. Kwotę wzrostu wartości nieruchomości należy pomnożyć przez stawkę procentową, jaka została uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przy czym opłata nie może przekroczyć 30% wzrostu wartości nieruchomości, jaka wynika z uchwalenia lub zmiany mpzp.

Użytkownik wieczysty jeszcze przed zbyciem nieruchomości ma prawo oczekiwać od wójta, burmistrza czy prezydenta miasta ustalenia wysokości opłaty planistycznej. Jednak opłata ustalona w wyniku decyzji może się różnić od ostatecznej kwoty po zbyciu nieruchomości. W celu otrzymania decyzji należy złożyć wniosek. Poniżej wzór.


Decyzja o ustaleniu opłaty planistycznej – wzór PDF


………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………………….

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

………………………………………………….

(adres korespondencyjny)

Nr telefonu: ……………………………….

Do Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta/gminy ………………………

……………………………..

(adres urzędu)

…………………………….

Wniosek

o ustalenie opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości

Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze. zm.) wnoszę o ustalenie

kwoty opłaty planistycznej w ramach decyzji administracyjnej. Prośba dotyczy działki  nr:……………………znajdującej się w miejscowości…………………………………………..

Załączniki:

  1. ……………………………………………….
  2. ……………………………………………….
  3. ……………………………………………….

………………………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

Opłata planistyczna: odwołanie

Rentę planistyczną należy uiścić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. W tym okresie użytkownik wieczysty nieruchomości, który nie zgadza się z decyzją, ma prawo się od niej odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Musi to jednak zrobić za pośrednictwem organu wydającego decyzję. W odwołaniu należy wskazać wszystkie zarzuty skierowane do organu.


Mieszkasz w Lublinie? Na GoWork.pl znajdziesz pracę marzeń w każdym mieście. Sprawdź praca: Lublin


Warto zaznaczyć, że renta planistyczna występuje wyłącznie w przypadku zbycia nieruchomości o podwyższonej wartości. Jeśli przyczyna podwyższenia jej ceny jest inna niż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wówczas renta planistyczna nie obowiązuje.

Oceń artykuł
0/5 (0)