ZUS-PEL – czyli pełnomocnictwo w ZUS. Jak wypełnić druk?

ZUS PEL to formularz udzielający pełnomocnictwa wybranej osobie do kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Druk umożliwia zapracowanym przedsiębiorcom dokonywanie formalności. Dowiedz się, jak wypełnić ZUS PEL i kiedy formularz ma zastosowanie. 

ZUS - PEL - kobieta wypełniająca dokumenty urzędowe

Prowadzenie własnej, nawet jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem formalności. Przedsiębiorca musi mieć wszystko pod kontrolą, działanie firmy, kontrahentów, podatki, czy składki odprowadzane na rzecz pracowników. To wszystko sprawia, że kontakt z organami administracji publicznej jest niemal codziennością właściciela firmy. Często na organizację wszystkich spraw zwyczajnie brakuje czasu. Na szczęście jeden z istotniejszych organów zaraz obok urzędu skarbowego – czyli ZUS umożliwia załatwienie wielu formalności za pomocą pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo w ZUS

Udzielając komuś upoważnienia w sprawach urzędowych, zwykle sporządzamy pełnomocnictwo. Istnieją różne rodzaje pełnomocnictw. W zależności od wymagań danej instytucji procedura określa, czy ma to być pełnomocnictwo szczególne, pełnomocnictwo notarialne czy pełnomocnictwo pocztowe. Niektóre organizacje oczekują pełnomocnictw na szczególnych formularzach. Tak jest w przypadku pełnomocnictwa w ZUS.

Przedsiębiorca ma możliwość dokonywać czynności prawnych w relacjach z ZUS-em na zasadzie pełnomocnictwa. Może wyznaczyć do tego pracownika, czy opiekuna z biura rachunkowego. Nie wystarczy jednak napisanie zwykłego upoważnienia. Aby pełnomocnictwo było wiążące warto je sporządzić na specjalnym druku ZUS PEL (pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).

ZUS PEL – do czego upoważnia?

Druk ZUS PEL upoważnia pełnomocnika do załatwienia większości spraw w instytucji. W formularzu znajduje się jednak adnotacja na temat braku możliwości wykorzystania pełnomocnictwa w trakcie kontroli ZUS. Jednak to nie zamyka drogi do pełnomocnictwa w takim wypadku. Wówczas trzeba wypełnić inny formularz. Do udzielenia pełnomocnictwa w razie spraw związanych z kontrolą ZUS służy druk PEL-K. Czas, na jaki obowiązuje, dobiega końca w momencie odbioru protokołu kontroli. Natomiast upoważnienie ZUS PEL może być jednorazowe, dotyczyć wykonania konkretnej czynności, mieć charakter stały lub obejmować dostęp do platformy ZUS PUE.

Jak wypełnić ZUS PEL?

Druk składa się z pięciu części opatrzonych wyjaśnieniami w problematycznych miejscach. Formularz należy wypełniać wielkimi literami w kolorze niebieskim lub czarnym. Nie można używać ołówka. W polach wyboru należy wpisać “X”. Formularz składa się z 5 sekcji.

Pobierz: druk ZUS PEL

 • Dane osoby, która udziela pełnomocnictwa.

ZUS PEL 1

W tym miejscu należy wpisać dane przedsiębiorcy, który chce upoważnić inną osobę do kontaktów z organem. Musi podać takie dane jak:

 • PESEL,
 • data urodzenia,
 • rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dotyczy osób, które nie mają nadanego numeru PESEL),
 • imię i nazwisko,
 • adres korespondencyjny.

Dla celów kontaktowych przedsiębiorca może również podać swój numer telefonu.

 • Oświadczenie osoby, która udziela pełnomocnictwa.

ZUS PEL 2

W tej części osoba, która udziela pełnomocnictwa, podkreśla, czy działa w imieniu własnym, czy jest reprezentantem firmy, czy przedsiębiorcy. W przypadku gdy spółka ma wieloosobowe przedstawicielstwo, a reprezentant chce udzielić pełnomocnictwa, należy dołączyć formularz PEL-Z z podpisami wszystkich osób udzielających upoważnienia. Jeśli osoba udzielająca pełnomocnictwa działa we własnym imieniu i jest płatnikiem składek, wówczas w kwadratowe pola wpisuje swój numer NIP. Podmiot reprezentacyjny musi podać NIP firmy, spółki, bądź instytucji, którą reprezentuje, a także niżej wpisać jej nazwę, adres oraz numer REGON.

 • Dane pełnomocnika.

ZUS PEL 3

To miejsce na wpisanie danych osoby, która będzie upoważniona do dopełnienia formalności za przedsiębiorcę. Należy wpisać dokładnie takie same dane jak w przypadku osoby udzielającej pełnomocnictwa.

 • Zakres pełnomocnictwa.

ZUS PEL 4

To bardzo istotna sekcja formularza ZUS-PEL, ponieważ w tym miejscu należy wskazać zakres, w jakim pełnomocnik będzie mógł działać. Kiedy może zostać udzielone pełnomocnictwo?

 • Jednorazowo, wyłącznie do dokonania jednej czynności lub załatwienia sprawy (wówczas należy wskazać, czego dotyczy pełnomocnictwo, na przykład odbioru dokumentów).
 • Można również udzielić pełnomocnictwa czasowego, które nada prawo kontaktu z instytucją osobie upoważnionej na określony czas. W formularzu należy wpisać, od kiedy, do kiedy pełnomocnik jest upoważniony.
 • Pełnomocnictwo może także dotyczyć wyłącznie załatwiania w ZUS spraw za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Przedsiębiorca ma prawo jednocześnie udzielić pełnomocnikowi możliwości załatwiania spraw w ZUS, jak i nadać mu dostęp do Platformy Usług Elektronicznych. Jeśli udziela pełnomocnictwa tylko za pośrednictwem PUE ZUS, może oznaczyć rolę pełnomocnika. Formularz wyróżnia takie role, jak:

  • Ubezpieczony – upoważnia pełnomocnika do wglądu w informacje na temat konta dotyczącego ubezpieczeń (np. dane na temat składek i podstaw ich wymiaru, wysokości składek zgromadzonych na subkoncie w ZUS-ie, ogólne informacje o stanie konta osoby ubezpieczonej).
  • Świadczeniobiorca – daje wgląd do informacji o emeryturze, rencie, zasiłkach, zwolnieniach – również w zakresie wysokości świadczeń.
  • Płatnik składek – dotyczy informacji na temat rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także danych na temat osób, które zostały zgłoszone do ubezpieczeń przez płatnika składek. Dostęp do aplikacji, w której można składać dokumenty ubezpieczeniowe.
  • Komornik – upoważnia do danych kancelarii oraz wniosków i odpowiedzi w sprawie udostępnienia danych osobowych.

ZUS PEL 5

Na końcu dokumentu obowiązkowo musi się znaleźć podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa.

ZUS PEL 6

Jak odwołać pełnomocnictwo w ZUS?

Jeśli osoba udzielająca pełnomocnictwa nie określi daty jego udzielenia, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych udziela pełnomocnictwa od dnia złożenia dokumentu, aż do jego odwołania. Jak wycofać pełnomocnictwo? Do tego służy formularz PEL-O. Jednak warto zaznaczyć, że jego złożenie wiąże się z całkowitym odbiorem uprawnień pełnomocnikowi. Jeśli przedsiębiorca chce jedynie ograniczyć zakres czynności, do których upoważnia pełnomocnika, powinien jeszcze raz złożyć ZUS PEL z oznaczeniem nowego zakresu czynności. Formularz PEL-O może złożyć przedsiębiorca lub jego pełnomocnik.

Jak widać, formularz ZUS PEL jest prosty do wypełnienia. Należy przede wszystkim wypełnić dane dwóch osób oraz wskazać zakres upoważnienia pełnomocnika.

Oceń artykuł
0/5 (0)