Wniosek o wykreślenie hipoteki – kiedy i jak złożyć? Pobierz wzór

Wniosek o wykreślenie hipoteki może zostać złożony dopiero po spłacie wierzytelności. Aby procedura przebiegła prawidłowo należy dopełnić wszelkich formalności. Jakich? Odpowiedź znajdziesz w artykule. Pobierz wzór wniosku o wykreślenie hipoteki i dowiedz się, jak go wypełnić.

Wniosek o wykreślenie hipoteki - figurka domu i klucze na stole

Niestety ceny nieruchomości są na tyle wysokie, że mało kto może sobie pozwolić na zakup domu bez kredytu. Wówczas po konsultacjach z doradcą kredytowym zapożyczamy się w bankach na wysokie kwoty, sięgające nawet kilkuset tysięcy złotych. Okres spłaty kredytów o tak wysokich sumach może wynieść nawet kilkadziesiąt lat, dlatego banki potrzebują zabezpieczenia. Te stanowi właśnie hipoteka. Jest to ograniczone prawo rzeczowe, które upoważnia bank do dochodzenia swoich roszczeń w razie zaniechania spłaty kredytu. To oznacza, że instytucja będzie mogła sprzedać nieruchomość, aby odzyskać swoje należności. Hipoteką można obciążyć:

 • prawo własności nieruchomości (w tym gruntów),
 • spółdzielcze prawo do lokalu,
 • prawo do użytkowania wieczystego,
 • prawo do domu jednorodzinnego (w spółdzielni mieszkaniowej).

Sama hipoteka powstaje wraz z dokonaniem wpisu do księgi wieczystej, a wygasa po spłacie kredytu hipotecznego.

Wykreślenie hipoteki po spłacie kredytu

Należy pamiętać, że sama spłata kredytu nie wystarcza do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Na mocy art. 94 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, hipoteka rzeczywiście wygasa, jednak wpis o niej pozostaje. Aby się go pozbyć, należy złożyć wniosek o wykreśleniu hipoteki. By wykreślenie było możliwe, należy spełnić dwa warunki:

 • dokonać całkowitej spłaty nieruchomości,
 • uzyskać od wierzyciela zgodę na wykreślenie wpisu o hipotece z księgi wieczystej.

Warunki należy spełnić w przypadku hipoteki umownej, jak i przymusowej powiązanej z egzekucją wierzytelności ze strony Skarbu Państwa.

Kiedy jeszcze możliwe jest wykreślenie hipoteki?

Istnieje więcej sytuacji, w których należy złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki. Nie wszystkie wiążą się ze spłatą kredytu hipotecznego. Kiedy jeszcze?

 1. W momencie przeniesienia kredytu hipotecznego do innego banku. Wówczas należy złożyć wniosek o wykreślenie nieaktualnej hipoteki i dokonać nowego wpisy na rzecz nowego banku. Jest to konieczne, gdyż następuje zmiana wierzyciela.
 2. W razie sprzedaży nieruchomości, która została kupiona na kredyt. Po przeniesieniu własności mieszkania i pokryciu wierzytelności właściciel otrzymuje zgodę na wykreślenie wpisu.

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości potrzebny jest wniosek na druku KW-WPIS. Wniosek składa się w sądzie rejonowym prowadzącym księgę wieczystą danej nieruchomości, właściwego ze względu na miejsce jej położenia. Składając wniosek na miejscu najlepiej udać się do biura podawczego Wydziału Ksiąg Wieczystych. Trzeba przynieść ze sobą dwie kopie wniosku. Należy także zabrać ze sobą załączniki w postaci:

 • zgody wierzyciela na wykreślenie hipoteki, ze zgodą reprezentacji wierzyciela przez daną osobę,
 • potwierdzenie dokonania wpłaty.

Wniosek o wykreślenie hipoteki – wzór

Niestety w przeciwieństwie do wielu innych spraw urzędowych, złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki online nie jest możliwe. Dokument można wysłać pocztą lub przekazać bezpośrednio do sądu. Należy pamiętać, że w przypadku wyboru drogi pocztowej, najpierw należy uiścić opłatę sądową, a dowód wpłaty wysłać pocztą z innymi załącznikami. Opłaty można natomiast dokonać przez Internet. Sam wniosek można pobrać bezpośrednio na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Formularz możesz również pobrać tutaj. Pobierz: wniosek o wykreślenie hipoteki – wzór.

Jak wypełnić wniosek o wpis w księdze wieczystej nieruchomości? Wykreślenie hipoteki

Wniosek KW-WPIS składa się z czterech stron. Jak go wypełnić chcąc wykreślić hipotekę?

 • Strona 1

W tym miejscu wnioskodawcę interesują pola:

– Oznaczenie sądu i wydziału, do którego składany jest wniosek

W tym miejscu należy wpisać nazwę sądu rejonowego oraz wydział, który prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą.

– Numer księgi wieczystej, której dotyczy wniosek

 • Strona 2

Należy zaznaczyć X w miejscu:

 • Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki

Następnie w polu nr 7 o brzmieniu Treść żądania należy wpisać Wniosek o wykreślenie hipoteki. Trzeba także wskazać:

– rodzaj hipoteki – czy jest umowna, czy kaucyjna;

– kwotę hipoteki;

– nazwę wierzyciela.

 • Strona 3

– Dane wnioskodawcy/uczestnika postępowania

Tutaj przekreślamy wyrazy “uczestnika postępowania”.

Następnie, w polach 9-17 należy podać dane wnioskodawcy. Jeśli właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna, należy przekreślić pytania o REGON i KRS, a także wyrazy „nazwa lub firma”.

Jeśli adres korespondencyjny jest inny niż miejsce zamieszkania lub siedziba, należy wypełnić pola 26-32.

W polach 33-56 wpisujemy dane innego właściciela – jeśli taki występuje. Jeśli nie, to w tych polach należy wskazać dane banku stanowiącego wierzyciela. Wówczas w polu „dane wnioskodawcy/dane uczestnika postępowania” przekreślamy wyraz „wnioskodawcy”.

 • Strona 4

Jeśli wcześniej wpisano dwóch wnioskodawców, to w pola 57-80 wpisujemy dane wierzyciela. Jeśli nie – przekreślamy.

Jeśli nie załączamy dokumentów KW-WU, KW-PP, KW-ZAD, to przy polach 81-83

wpisujemy “0”.

W polu 84 podajemy dane zgody na wykreślenie hipoteki udzielonej przez bank.

W polu 85 – informujemy o dołączeniu potwierdzenia dokonania opłaty sądowej.

Na końcu wniosku o wykreślenie hipoteki należy podać imię i nazwisko osoby podpisującej wniosek – wnioskodawcy, pełnomocnika, czy przedstawiciela. Musi się także znaleźć data i własnoręczny podpis wnioskodawcy.

Wniosek o wykreślenie hipoteki – wymagane dokumenty

Oprócz samego wniosku o wymazanie hipoteki, należy złożyć:

 • pisemne oświadczenie banku/wierzyciela o uiszczeniu należności wraz ze zgodą na wykreślenie hipoteki,
 • pełnomocnictwo upoważniające osoby do reprezentacji wierzyciela,
 • dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Wniosek o wykreślenie hipoteki – opłata

Wniosek o wykreślenie hipoteki kosztuje 100 zł. Opłatę można uiścić na trzy sposoby.

 • Elektroniczne znaki opłaty sądowej – znaki można zakupić w kasie sądu lub online na stronie www.oplaty.ms.gov.pl. Znaki zakupione online należy wydrukować i dostarczyć wraz z wnioskiem o wykreślenie hipoteki.
 • Przelew – pieniądze można przelać na rachunek bankowy sądu. W tytule przelewu należy wskazać numer księgi wieczystej nieruchomości i że opłata dotyczy wykreślenia hipoteki.
 • Na miejscu – opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie sądu.

Kto wykreśla hipotekę z księgi wieczystej?

W momencie, gdy nastąpi spłata kredytu, właściciele nieruchomości muszą podjąć kroki, jeśli chcą doprowadzić do wykreślenia informacji o hipotece. Zgodnie z art. 100 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, w razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest do współpracy z właścicielami  nieruchomości, gdy ten okaże wolę wykreślenia hipoteki. Jednak na tym kończy się jego rola. Złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki jest już po stronie właściciela nieruchomości. Od banku może natomiast oczekiwać potwierdzenia spłaty kredytu. Warto zaznaczyć, że wierzyciel hipoteczny także ma prawo do złożenia takiego wniosku, jednak nie podejmuje działań w tym kierunku.

Zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki

Aby wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej było możliwe, należy uzyskać pisemną zgodę na to od wierzyciela. Gdy zabezpieczony hipoteką dług zostanie uregulowany, wierzyciel hipoteczny powinien wydać odpowiednie zaświadczenie potwierdzające uregulowanie należności. Wierzyciel musi także wydać zgodę na usunięcie wpisu z księgi wieczystej informacji o długu hipotecznym. Należy zaznaczyć, że wystawienie takiego pisma jest obowiązkiem wierzyciela. Tzw. kwit mazalny powinien zostać podpisany przez reprezentanta wierzyciela. W przypadku, gdy jest nim osoba fizyczna, to zgoda na wykreślenie hipoteki powinna być skonsultowana z notariuszem, gdyż w niektórych sądach trzeba mieć podpisy notarialnie poświadczone. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy wierzycielem jest bank, ZUS lub urząd skarbowy. Wówczas nie trzeba potwierdzać podpisana u notariusza.

Kwit mazalny

Kwit mazalny to dokument zaświadczający o spłacie długu. Jednocześnie wyraża zgodę na wykreślenie informacji o hipotece. Zwykle wystawiany jest automatycznie po uiszczeniu przez kredytobiorcę ostatniej raty. Wówczas właściciel nieruchomości otrzymuje kwit mazalny pocztą. Jednak zdarza się, że niektóre instytucje, nie tylko nie wystawiają dokumentu automatycznie, ale i oczekują zapłaty za jego wystawienie. Wówczas po kwit należy zadzwonić lub zgłosić się do oddziału banku. Kwit mazalny należy dołączyć do formularza KW-WPIS.

Dane listu mazalnego powinny obejmować:

 • datę i miejsce sporządzenia dokumentu;
 • dane kredytobiorcy;
 • numer księgi wieczystej;
 • dane umowy kredytowej;
 • informacje o pełnym uregulowaniu zobowiązania;
 • wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z KW nieruchomości;
 • podpis reprezentanta banku.

Brak zgody na wykreślenie hipoteki

Jeśli właściciel nieruchomości nie uzyska zgody na wykreślenie hipoteki, należy złożyć do sądu pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Na właścicielu nieruchomości ciąży konieczność udowodnienia spłaty wierzytelności. Wówczas zamiast zgody od wierzyciela, otrzymuje wiążąca zgodę w postaci prawomocnego orzeczenia sądu.

Jednak warto zaznaczyć, że odmowa udzielenia zgody może nastąpić tylko w przypadku, gdy kredyt hipoteczny faktycznie nie został w pełni spłacony.

Jak długo trwa wykreślenie hipoteki?

To, jak szybko nastąpi wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, jest uzależnione od działania danego sądu. Przed usunięciem wpisu sąd rozpatruje wniosek o wykreślenie. Umowne terminy co do pracy rozpatrzenia wniosku nie zostały określone. Czas, w jakim następuje wykreślenie, zwykle waha się od kilku dni do nawet kilku miesięcy. Jak sprawdzić, czy wykreślenie hipoteki z KW nastąpiło? Wystarczy wejść do internetowego systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych i sprawdzić treść księgi po wpisaniu jej numeru.

Oceń artykuł
0/5 (0)