Zasiłek solidarnościowy – gdzie złożyć wniosek? Co z ubezpieczeniem w ZUS? Ważne informacje dla pracownika

Zasiłek solidarnościowy należy się osobom, które straciły pracę w związku z epidemią koronawirusa i kryzysem gospodarczym w naszym kraju. Przygotowaliśmy dla ciebie zbiór najważniejszych informacji, które między innymi wyjaśnią, czy przysługuje ci taki zasiłek, w jakim terminie, gdzie możesz złożyć wniosek i czy obejmuje cię wtedy ubezpieczenie.

zasiłek solidarnościowy

Zasiłek solidarnościowy – dla kogo?

Zasiłek solidarnościowy to nowe świadczenie w ramach tarczy antykryzysowej wprowadzone ze względu na kryzys wywołany epidemią koronawirusa i masowe zwolnienia w wielu zakładach pracy. Przysługuje osobom, z którymi pracodawca rozwiązał umowę o pracę po dniu 15 marca 2020 roku.

Zasiłek solidarnościowy należy się również tym, których umowa nie została przedłużona i uległa rozwiązaniu ze względu na upływ czasu.

Ważne! Warunkiem otrzymania zasiłku solidarnościowego jest to, aby taka osoba w 2020 roku podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu stosunku pracy przez okres co najmniej 60 dni.

Zasiłek solidarnościowy – jaka kwota?

Zasiłek solidarnościowy to świadczenie w wysokości 1400 zł miesięcznie, przyznawane na maksymalnie trzy miesiące od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku. Pieniądze zostaną przelane na konto w sposób bezgotówkowy, a kwota nie zostanie objęta podatkiem dochodowym i nie będzie podlegać potrąceniu ani egzekucji.

Zasiłek solidarnościowy a ubezpieczenie

Osoba, która będzie pobierać zasiłek solidarnościowy, zostanie objęta ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Jednakże okres ten nie zostanie wliczony do okresu zatrudnienia/stażu pracy, umożliwiając skorzystanie z np. prawa do urlopu wypoczynkowego. Składki na ubezpieczenie będą opłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek solidarnościowy a zasiłek dla bezrobotnych

Chęć pobierania dodatku solidarnościowego jest równoznaczne z zawieszeniem zasiłku dla bezrobotnych na okres przysługujący obowiązywania nowego świadczenia. To znaczy, że osoba bezrobotna w trakcie trzech miesięcy nie będzie pobierać zasiłku z urzędu pracy, jednak nie utraci ona statusu bezrobotnego. Po upływie ważności zasiłku solidarnościowego osoba bezrobotna ponownie będzie mogła pobierać świadczenie dla bezrobotnych.

Zawieszenie zasiłku dla bezrobotnych w trakcie pobierania dodatku solidarnościowego dotyczy również stypendium wypłacanego z Funduszu Pracy, czyli odbywania stażu u pracodawcy, szkolenia czy pobierania nauki zarówno w szkole ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej, jak i w szkole wyższej.

Zasiłek solidarnościowy – gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o zasiłek solidarnościowy należy złożyć do ZUS w terminie do 31 sierpnia 2020 roku. Jeśli dokument będzie dostarczony później np. we wrześniu, nie zostanie on rozpatrzony.

Wniosek o dodatek solidarnościowy powinien zawierać:

  • Imię i nazwisko osoby uprawnionej do zasiłku
  • Numer PESEL lub dane dokumentu tożsamości (rodzaj, serię i numer dokumentu)
  • Dane pracodawcy (imię i nazwisko + skrócona nazwa firmy)
  • Numer NIP lub numer PESEL i REGON
  • Oświadczenie osoby uprawnionej o spełnieniu warunków do otrzymania zasiłku solidarnościowego
  • Oświadczenie osoby uprawnionej o kwocie wypłaconego zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, w którym składany jest wniosek
  • Numer rachunku bankowego, na który ZUS przeleje kwotę z zasiłku solidarnościowego
  • Inne informacje niezbędne dla ustalenia prawa do zasiłku solidarnościowego
  • Podpis osoby uprawnionej

ZUS wypłaci należną kwotę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia, w którym zostaną wyjaśnione ostatnie okoliczności związane z przyznaniem zasiłku solidarnościowego.

Ważne! Wniosku o zasiłek dla bezrobotnych nie składa się bezpośrednio w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a tylko za pośrednictwem platformy internetowej PUE ZUS.

AKTUALIZACJA. Ustawa o zasiłku solidarnościowym została uchwalona

Dnia 19.06 w piątek sejm uchwalił ustawę o zasiłku solidarnościowym w wysokości 1400 zł. Przysługuje on od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku. Mogą ubiegać się o niego osoby, z którymi pracodawca rozwiązał umowę za wypowiedzeniem po 15 marca bieżącego roku, lub ich umowa o pracę na czas określony, po tym terminie, wygasła.

kalkulator_bg

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora