Stawka CIT 2020. Sprawdź, ile aktualnie wynosi podatek dochodowy od osób prawnych

Zmiany w CIT na bieżący rok zostały wprowadzone 1 stycznia 2020 roku. Sprawdź, jakie aktualnie obowiązują stawki CIT dla osób z siedzibą lub zarządem na terytorium Polski i poza nią.

cit

CIT – kto jest podatnikiem?

CIT to skrót od podatku dochodowego od osób prawnych, który przysługuje przedsiębiorcom, spółkom i organizacjom. Według ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku płatnikami CIT są:

 • Osoby prawne
 • Spółki kapitałowe w organizacji
 • Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
 • Spółki komandytowo-akcyjne, które urzędują w Polsce
 • Podatkowe grupy kapitałowe
 • Spółki niemające osobowości prawnej, które mają zarząd lub siedzibę w innym kraju, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania

Pamiętajmy również, iż ogólnym przedmiotem opodatkowania podatkiem CIT jest dochód, bez względu na rodzaj źródła przychodów.

Przychód a dochód. Jakie są między nimi różnice? 

CIT 2020 i jego zmiany

Zgodnie z podstawą prawną w ustawie “o podatku dochodowym od osób prawnych”, poniżej prezentujemy aktualne stawki CIT w 2020 roku mających swoją siedzibę lub zarząd na terytorium naszego kraju:

 • 19% – podstawy opodatkowania na ogólnych zasadach
 • 9% – podstawy opodatkowania u małych podatników oraz podatników dopiero rozpoczynających swoją działalność gospodarczą w roku podatkowym (wyjątkiem są podatnicy wymienieni w art. 19 ust. 1a ustawy oraz podatkowych grup kapitałowych)
 • 19% – od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd w Polsce
 • 19% – od dochodów zagranicznych spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd w Polsce

Sytuacja stawki podatku CIT wygląda zupełnie inaczej w przypadku osób, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium Polski:

20% od przychodów z:

 • Odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how)
 • Opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

10% od przychodów z:

 • Należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych
 • Uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej

Jak rozliczyć podatek CIT?

Wejdź na stronę podatki.gov.pl i rozlicz swój CIT.

Sprawdź również: 

CIT-8, czyli podatek dochodowy od osób prawnych 

Oceń artykuł
4.1/5 (9)