Ppoż. – co to jest ochrona przeciwpożarowa i kto powinien przejść szkolenie?

Ppoż. i bhp to podstawowe szkolenia w pracy pomagające chronić życie i zdrowie wszystkich osób przebywających na terenie firmy. Czym jest ppoż. i kto musi przejść szkolenie?

gaśnice przeciwpożarowe i płomienie

Ppoż. – co to jest?

Ppoż. i bhp są jednymi z najważniejszych szkoleń przeprowadzanych w zakładzie pracy. Bezpieczeństwo i życie wszystkich osób przebywających w firmie to sprawa priorytetowa. Dlatego pracodawca ma obowiązek stosować się do zaleceń ppoż. i bhp z jak największą dbałością o szczegóły. 

Szkolenie ppoż. pracowników jest obowiązkowym zapoznaniem się z zasadami bezpieczeństwa panującymi w miejscu pracy. Każdy pracownik powinien przyswoić zasady ewakuacji, działania gaśnic i systemów przeciwpożarowych. Osoba przeprowadzająca szkolenie musi pokazać wszystkim drogi ewakuacyjne, przedstawić zasady opuszczania budynku, a w niektórych przypadkach – wyznaczyć koordynatorów panujących nad sytuacją. 

Oprócz przeprowadzanych szkoleń pracownicy powinni odbywać ćwiczenia ewakuacyjne, które pozwalają utrwalić zdobytą wiedzę. 

Ustawa o ochronie ppoż. – podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej w pracy

Podstawą prawną dotyczącą ppoż. jest ustawa z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. W treści ustawy można znaleźć wyjaśnienie, na czym polega ppoż.:

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem (…)

Realizacja wyżej wymienionej ochrony powinna przebiegać poprzez:

  1. zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia
  2. zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia
  3. prowadzenie działań ratowniczych

Czym według ustawy jest zapobieganie wymienione w punkcie pierwszym?

  • zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom i ruchomościom
  • tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

Szkolenie ppoż. dla pracowników

Każda osoba rozpoczynająca pracę w nowym miejscu musi znać przepisy dotyczące bhp i ppoż. w otaczającym ich środowisku. Dlatego obowiązkowym etapem szkolenia nowego pracownika są spotkania dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Najczęściej przeprowadza je inspektor ppoż., czyli technik lub inżynier pożarnictwa, który ukończył odpowiedni kurs na inspektora lub specjalistę.

Sprawdź też: BHP – czy wiesz, jakie są jego podstawowe zasady w miejscu pracy?

Szkolenie ppoż. dla pracodawców

Pracodawca tak samo, jak osoby które zatrudnia, musi odbyć szkolenie z ochrony przeciwpożarowej. Również w tym przypadku odpowiedzialność i obowiązek zorganizowania szkolenia spoczywa na jego barkach. Osobą bezpośrednio dbającą o spełnianie wymogów ppoż. w zakładzie pracy jest inspektor ochrony przeciwpożarowej. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu pełni obowiązki doradcy właściciela firmy i pomaga mu w sprawach związanych z przestrzeganiem wymogów technicznych, instalacyjnych i wyposażenia budynku.

Ćwiczenia ppoż. w firmie – jak często trzeba je wykonywać?

Ćwiczenia ewakuacji przeciwpożarowej to środek bezpieczeństwa, który stosuje się cyklicznie i z inicjatywy pracodawcy lub właściciela budynku. Dzięki nim pracownicy mogą zapoznać się z drogami ewakuacji i schematowi działań w razie zagrożenia pożarowego.

Rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków dokładnie określa częstotliwość przeprowadzania ćwiczeń:

  1. Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami – powinien przeprowadzić szkolenie raz na dwa lata.
  2. W przypadku obiektów, w których cyklicznie dochodzi do wymiany co najmniej 50 użytkowników w jednej chwili (np. szkoły i domy studenckie) ćwiczenia powinny być wykonane przynajmniej raz w roku, jednak nie później niż 3 miesiące użytkowania obiektu przez nowe osoby.
  3. Obiekt zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz budynki zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem Państwowej Straży Pożarnej.
Oceń artykuł
4/5 (4)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora