Śmierć pracownika a obowiązki pracodawcy. Wypłata wynagrodzenia i świadczeń rodzinie zmarłego

Śmierć pracownika nakłada na pracodawcę obowiązek rozliczenia się z ostatnich miesięcy lub lat pracy zmarłego. Wszystkie należności należą się członkom rodziny zmarłego pracownika. Co dzieje się w przypadku śmierci pracownika w miejscu pracy?

śmierć pracownika

Śmierć pracownika powoduje zakończenie stosunku pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest wtedy rozliczenie należności przysługujących pracownikowi do dnia jego śmierci, a także, w niektórych przypadkach, wypłacenie jego rodzinie odprawy pośmiertnej. Z wynagrodzenia oraz ekwiwalentu odprowadza się tylko podatek, bez potrącania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast odprawa jest całkowicie zwolniona z ZUS i PIT. Wysokość tego świadczenia zależy od stażu pracy zmarłego i dzielona jest zawsze po równo na wszystkich uprawnionych członków rodziny. Sprawdź więc, kto może je otrzymać. Co w przypadku śmierci pracownika w miejscu pracy? Jakie jeszcze są obowiązki pracodawcy? Zapraszamy do lektury!

Śmierć pracownika a obowiązki pracodawcy

Do obowiązków pracodawcy po śmierci pracownika należy przede wszystkim wypłacenie wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego (za np. niewykorzystany urlop wypoczynkowy) do jego ostatniego dnia w pracy. Oprócz tego, w niektórych przypadkach, pracodawca zobowiązany jest wypłacić uprawnionym członkom rodziny zmarłego odprawy pośmiertnej.

Sprawdź także: Zasiłek pogrzebowy: komu przysługuje i w jakiej wysokości?

Śmierć pracownika w miejscu pracy

Według art. 93 Kodeksu pracy w razie śmierci pracownika w miejscu pracy lub w czasie pobierania przez niego zasiłku z tytułu niezdolności do pracy, rodzinie zmarłego przysługuje odprawa pośmiertna wypłacana od pracodawcy. Jej wysokość zależy od stażu pracy pracownika i wynosi:

  • Jednomiesięczne wynagrodzenie, gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat
  • Trzymiesięczne wynagrodzenie, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat
  • Sześciomiesięczne wynagrodzenie, gdy pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat

Śmierć pracownika: kto jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia zmarłego i odprawy pośmiertnej?

Po śmierci pracownika osobą uprawnioną do otrzymania świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, w tym odprawy pośmiertnej, jest małżonek lub inni członkowie rodziny spełniający warunki do renty rodzinnej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Odprawa pośmiertna przysługuje również w sytuacji, kiedy zmarły opiekował się dziećmi przyjętymi na utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, czyli np. wnukom lub rodzeństwu.

Śmierć pracownika a wypłata wynagrodzenia

Obowiązkiem pracodawcy w razie śmierci pracownika jest wypłacenie wynagrodzenia oraz innych świadczeń za pracę do dnia jego śmierci, do których należy na przykład wynagrodzenie i zasiłek z tytułu choroby, rodzicielstwa, wypadku lub świadectwa rehabilitacyjnego.

Pracodawca, obliczając wynagrodzenie za przepracowany okres zmarłego, uwzględnia również wszystkie nadgodziny, premie czy inne dodatki do wynagrodzenia, które przysługiwały do dnia śmierci pracownika. Jest to na przykład ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany przez zmarłego pracownika urlop wypoczynkowy.

Ważne! Od wynagrodzenia, ekwiwalentu i innych świadczeń byłego pracownika nie potrąca się składek ZUS. W tym przypadku koniecznie jest jedynie odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy. Natomiast odprawa pośmiertna jest całkowicie zwolniona z ZUS i PIT.

Śmierć pracownika a PIT

Po zakończeniu stosunku pracy przez śmierć pracownika, pracodawca wystawia deklarację PIT-11 dla osób, które otrzymały wynagrodzenie po zmarłym. Dokumenty te przekazywane są dla uprawnionych członków rodziny oraz urzędu skarbowego właściwego dla danej osoby. PIT-11 obejmuje należności wypłacone w trakcie trwania zatrudnienia. W tej deklaracji nie wykazuje się jednak kwoty odprawy pośmiertnej, ponieważ jest ona całkowicie zwolniona z opodatkowania.

Śmierć pracownika: wyrejestrowanie z ZUS

Wskutek wygaśnięcia stosunku pracy ze względu na śmierć pracownika, obowiązkiem pracodawcy jest wyrejestrowanie zmarłego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od dnia zakończenia współpracy. Pracodawca, składając deklarację zgłoszeniową, musi wybrać 500 – zgon osoby ubezpieczonej. Następnie, sporządzona on świadectwo pracy oraz przechowuje akta osobowe.

Śmierć pracownika: świadectwo pracy

Kiedy stosunek pracy wygasa ze względu na śmierć pracownika, pracodawca, według przepisów prawa, zobowiązany jest do wydania świadectwa pracy dla uprawnionych członków rodziny zmarłego.

Jaka jest odpowiedzialność karna i cywilna pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikowi? Jeśli cię to ciekawi, koniecznie przeczytaj o tym nasz artykuł na blogu GoWork!

Oceń artykuł
4.7/5 (3)