Podatek tonażowy w Polsce: czego dotyczy i kto go musi płacić?

Podatek tonażowy dotyczy małej liczby osób, a wpływy z niego na rzecz państwa są bardzo nieznaczne. Co ciekawe, celem wprowadzenia podatku tonażowego w Polsce wcale nie było zasilenie budżetu państwa. Kto płaci podatek tonażowy i ile on wynosi? Wszystkiego dowiesz się poniżej.

Kto musi płacić podatek tonażowy - statek na morzu

Podatek tonażowy jest niezwykle enigmatyczny szczególnie dla osób mieszkających na południu kraju. Dzieje się tak za sprawą silnego powiązania podatku z działalnością morską. Dotyczy on głównie przedsiębiorców działających w obszarze udzielania usług przewozowych drogą morską i osób wykonujących pracę na morzu. W Polsce stanowi on wręcz mirkoskopijny wpływ do budżetu państwa.

Podatek tonażowy w Polsce – co to jest?

Podatek tonażowy w Polsce działa od 24 sierpnia 2006 roku, odkąd przez sejm uchwalona została ustawa o podatku tonażowym. Stanowi podatek alternatywny dla podatku dochodowego od osób prawnych oraz fizycznych. Odprowadzają go przedsiębiorcy zajmujący się żeglugą morską w niżej przytoczonych rodzajach działalności.

Podatek tonażowy: definicja

Podatek tonażowy to inaczej podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, który dotyczy działalności związanych z eksploatacją statków handlowych w żegludze międzynarodowej. Podatek tonażowy obejmuje działalność usług żeglugi międzynarodowej. Na przykład:

 • przewóz ładunków lub pasażerów w przypadku holownika i pogłębiarki poświęcających przynajmniej 50% czasu swojej pracy na przewóz osób, lub ładunku, 
 • ratownictwo pełnomorskie,
 • inne działalności żeglugowe związane z przewozem osób i towarów np. dzierżawa kontenerów czy prowadzenie terminali pasażerskich, 
 • przychody ze sprzedaży statku służącego do wykonywania powyższych czynności.

Kogo dotyczy podatek tonażowy? 

Podatek tonażowy reguluje ustawa o podatku tonażowym, w której zawarte są m.in. informacje o tym, kto płaci podatek tonażowy. Konieczność odprowadzania podatku tonażowego dotyczy osób zajmujących się świadczeniem usług w żegludze międzynarodowej w przypadku wykorzystania statków o pojemności brutto większej niż 100 jednostek GT. Ustawa o podatku tonażowym wskazuje, że podatek tonażowy dotyczy przedsiębiorców żeglugowych. Kim jest taki przedsiębiorca wedle ustawy?

 1. Osobą fizyczną, osobą prawną i spółką, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, mająca odpowiednio miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Wspólnikiem spółki cywilnej i spółki jawnej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającego siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Przedsiębiorcą zagranicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 2. Osoby te muszą spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków:
 • we własnym imieniu uprawiać żeglugę statkiem własnym lub cudzym oraz posiadać ważny Dokument Zgodności,
 • być właścicielem statku, ale nie uprawiając równocześnie we własnym imieniu żeglugi statkiem własnym lub cudzym,
 • zarządzać cudzym statkiem, w cudzym imieniu i na cudzą rzeczą na podstawie umowy, oraz posiadać ważny Dokument Zgodności.

Podatek tonażowy: stawki 

Podstawę podatku tonażowego obejmuje dochód przedsiębiorcy żeglugowego, który wynosi tyle, ile iloczyn dobowej stawki zależnej od pojemności netto statku, a także okresu eksploatacji wszystkich statków należących do odprowadzającego podatek przedsiębiorcy, które są objęte podatkiem tonażowym. Podatek tonażowy wynosi 19% podstawy opodatkowania oraz 15% stawki ryczałtowej w razie dochodu ze sprzedaży statku.


Praca w Białymstoku czeka na Ciebie. Aplikuj na GoWork.pl


Termin płatności podatku tonażowego

Podatek tonażowy rozlicza się w formie zaliczek płatnych odprowadzanych każdego miesiąca. W przypadku zbliżającej się deklaracji rocznej podatek tonażowy za ostatni miesiąc rozliczeniowy opłaca się wraz z deklaracją roczną. Miesiąc poprzedni należy rozliczyć do 20 dnia kolejnego miesiąca. Przedsiębiorców żeglugi morskiej obowiązuje formularz deklaracji podatkowej PT-2. Formularz ten stanowi zeznanie o wysokości podatku tonażowego za dany rok podatkowy. Termin złożenia PT-2 w urzędzie skarbowym upływa 31 stycznia następnego roku. 

Jak liczyć podatek tonażowy?

Podatek tonażowy nie jest uzależniony od osiągniętego dochodu. Jego stawka jest stała, a podstawą jej opodatkowania jest dochód uzyskany w oparciu o poszczególne stawki.

 • statek o pojemności 1 000 NT (0,5 euro za każde 100 NT),
 • statek o pojemności 1 001 – 10 000 NT (0,35 euro za każde 100 NT powyżej 1 000 NT),
 • statek o pojemności 10 001 – 25 000 NT (0,20 euro za każde 100 NT powyżej 10 000 NT),
 • od 25 001 NT (0,10 euro za każde 100 NT powyżej 25 000 NT).

Przykład obliczenia wysokości podatku tonażowego

Pan Marian jest przedsiębiorcą, który oferuje usługi przewozu morskiego statkiem o pojemności 4700 NT. Jak obliczyć wysokość podatku za 30-dniowy miesiąc wykonywania usług? 

Krok 1: Należy obliczyć kwotę stawki pierwszego 1000 pojemności oraz nadwyżki 3700 (0,5 x 10 + 0,35 x 27  = 14,45).

Krok 2: Stawkę mnożymy razy ilość dni w miesiącu (14,45 x 30 = 433,5).

Krok 3: Otrzymaną kwotę mnożymy przez stawkę podatku (433,5 x 19% =  82,36).

Krok 4: Podatek mnożymy przez aktualny kurs euro (82,36 x 4,52 = 372,29 zł).

Jakie daje wpływy do budżetu podatek tonażowy?

Podatek tonażowy jest podatkiem o najmniejszym udziale w budżecie. Ustawa budżetowa z 2014 roku zakładała wpływy na poziomie 7 tys. zł, a tymczasem odnotowano wpływ w wysokości jedynie 1 tys. zł.  W 2010 roku wpływ z tytułu tego podatku, wyniósł jedynie 3 tysiące złotych (ok. 0.000001%). Jedynie w 2011 roku wzrósł do 10 tysięcy złotych, co podniosło wpływ do 0,000003%. 

W jakim celu wprowadzono podatek tonażowy?

Skoro przewidywany wpływ do budżetu z podatku tonażowego był tak niewielki, a ostatecznie okazał się jeszcze mniejszy, to po co wprowadzono podatek tonażowy? Wprowadzenie podatku miało zwiększyć konkurencyjność armatorów, którzy operują statkami pod polską banderą. Chciano także powstrzymać przenoszenie zarejestrowanych w Polsce statków polskich do rejestrów innych państw. Niektóre kraje o bardziej atrakcyjnych formach opodatkowania żeglugi narażały inne na niekorzyść. Podatek tonażowy, choć niewiele daje do budżetu, to wzmacnia znaczenie polskiej gospodarki.

Oceń artykuł
0/5 (0)