Reklama

500 plus dla osób z niepełnosprawnościami. Dla kogo? Jak złożyć wniosek?

500 plus dla osób niepełnosprawnych to świadczenie, które przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Pieniądze mogą otrzymać tylko osoby dorosłe. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać 500 plus dla osób z niepełnosprawnościami i jak złożyć wniosek.

500 plus dla osób z niepełnosprawnościami - osoba poruszająca się na wózku

500+ dla osób z niepełnosprawnościami z ZUS – dla kogo?

500 plus dla osób niepełnosprawnych to w rzeczywistości świadczenie uzupełniające. Jest ono przyznawane osobom dorosłym, niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Jednak samo posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie stanowi podstawy do przyznania świadczenia. 500 zł mogą dostać te osoby, które są w pełni zależne od innych osób, które sprawują nad nimi opiekę. To oznacza, że świadczeniobiorca korzysta z codziennej pomocy w leczeniu, higienie, poruszaniu się, rehabilitacji i w realizacji spraw związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Ponadto trzeba także spełnić inne warunki. 

Nie można być osobą uprawnioną do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. emerytury, renty, zasiłku o charakterze okresowym. 500 plus dla niepełnosprawnych przysługuje osobom z polskim obywatelstwem, prawem pobytu lub prawem stałego pobytu w Polsce w przypadku obywateli państw UE. Przyznawane jest osobom mieszkającym w Polsce. 500 zł to pełna wysokość świadczenia. Osoby, które pobierają emeryturę, czy rentę o łącznej kwocie brutto świadczeń powyżej 1657,80 zł, lecz nie więcej niż 2157,80 zł, świadczenie przysługuje w pomniejszonej kwocie (różnica między kwotą 2157,80 zł a łączną kwotę pobieranych świadczeń).

Jak dostać 500+ dla osób niepełnosprawnych? Wniosek

Wniosek o 500 plus dla osób z niepełnosprawnościami należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie przysługuje od miesiąca spełnienia warunków wymaganych do jego otrzymania, lecz nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek. Na decyzję z ZUS-u czeka się 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności mającej wpływ na wydanie decyzji. 

Wniosek właściwy dla uzyskania świadczenia ESUN dostępny jest w placówce ZUS oraz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku należy dołączyć: 

  • dokument stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji – orzeczenie niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
  • prawomocny wyrok sądu w sprawie przyznania prawa do dodatku pielęgnacyjnego. 

Jeśli wnioskodawca nie ma orzeczenia, musi dołączyć także do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, dokumentację medyczną, czy inne dokumenty, które mogą wpływać na wydanie decyzji, oraz posiadane orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Oceń artykuł
0/5 (0)