Work-life balance, czyli równowaga pomiędzy życiem osobistym, a pracą. Według raportu ADP „People Unboxed”, dla 75% respondentów oddzielenie życia zawodowego od prywatnego stanowi bardzo ważną kwestię. Gdyby jednak przeanalizować potrzeby każdego pracownika z osobna, szybko doszlibyśmy do wniosku, że są one znacznie zróżnicowane. Wobec tego, czym tak naprawdę jest work-life balance?

 

Work-life balance i jego różne oblicza

Czy da się określić, gdzie leży granica pomiędzy równowagą a jej brakiem? Prawda jest taka, że w przypadku work-life balance’u, wiele zależy od kultury, z której wywodzą się poszczególne jednostki oraz od ich indywidualnych postaw względem pracy. Mamy tu na myśli zarówno szeroki aspekt kultury (np. narodowość) jak i wąski (np. system rodzinny). I tak:

 • W kulturze, w której cenione są wartości związane z życiem osobistym, równowaga polega na tym, że ludzie dysponują wystarczającą ilością zasobów (głównie czasowych) by móc angażować się przede wszystkim w aktywności pozazawodowe.
 • Jeżeli praca jest bardziej cenioną wartością, wówczas subiektywny work-life balance pozostaje zachowany nawet wtedy, gdy praca pochłania ponadnormatywne ilości czasu.
 • Wartości te mogą być także wypośrodkowane – wówczas pracownik ceni sobie możliwość poświęcania pracy i życiu osobistemu podobnej ilości energii oraz czasu.

Można zatem powiedzieć, że work-life balance jest zachowane wtedy, gdy pracownik jest zadowolony z proporcji czasu spędzanego w pracy oraz poza nią.

Czasami work-life balance może być zachwiany u niektórych jednostek nawet w zdrowo funkcjonujących organizacjach – ze względu na deficyty w zakresie zdolności organizacyjnych po stronie pracownika. Niektórzy opóźniają realizację kluczowych zadań do czekając do ostatniej chwili lub poświęcają zbyt wiele czasu na inne, poboczne sprawy. Wówczas mogą:

 • Spóźniać się z oddawaniem projektów
 • Zostawać w biurze po godzinach
 • Zabierać pracę do domu

 

Work-life conflict

Chociaż większość ludzi ceni sobie rozdzielenie pracy od prywatności, to jednak oba te obszary często na siebie wpływają. Według wspomnianego wcześniej raportu „People Unboxed”, 58% respondentów deklaruje wpływ życia osobistego na pracę, a 36% z nich uważa, że problemy w pracy wpływają na ich życie osobiste.

Czasami życie osobiste negatywnie odbija się na pracy i odwrotnie – problemy w pracy odbijają się na życiu osobistym. W obu przypadkach cierpi na tym ogólna satysfakcja z życia. Zjawisko to nosi nazwę work-life conflict. Może ono z czasem doprowadzić do wypalenia zawodowego.

W swoim raporcie „Work-life ‘balance’ in Europe”, Rosemary Crompton i Clare Lyonette z City University of London zidentyfikowały czynniki, które mają istotny związek z wystąpieniem zjawiska work-life conflict. Wymieniają one:

 • Długie godziny pracy: osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin relacjonują wyższy poziom work-life balance’u – jest to najsilniejszy ze zweryfikowanych predyktorów
 • Bycie kobietą – jest to kolejny silny predyktor, szczególnie jeśli posiada się przynajmniej jedno dziecko
 • Stres – nie tylko w miejscu pracy, ale także domowy – chodzi tu między innymi o przeciążenie obowiązkami domowymi; wyższy work-life balance relacjonują osoby, które dzielą się obowiązkami z pozostałymi domownikami
 • Stanowisko – do pewnego stopnia menedżerowie mogą mieć większe problemy z zachowaniem work-life balance’u, niż pracownicy niższych szczebli

 

Czynniki związane z work-life balance

David Guest w swoim raporcie „Perspectives on the Study of Work-life Balance” przedstawia czynniki, które potencjalnie mogą wpływać na work-life balance:

 • Wymagania stawiane przez pracę oraz obowiązki domowe
 • Nastawienie (postawa) jednostki względem pracy
 • Cechy osobowości
 • Style radzenia sobie ze stresem
 • Preferowane strategie realizacji zadań
 • Płeć, wiek
 • Role społeczne (w tym rodzinne)
 • Stanowisko
 • Godzinowy wymiar pracy (plus nadgodziny)
 • Prace dodatkowe (np. drugi etat)
 • Czas wolny, urlop
 • Kultura organizacyjna
 • Praktyki HR-owe w firmie
 • Stopień intensywności pracy (np. tempo, ilość obowiązków)

Zdaniem Guesta, subiektywny work-life balance ma wpływ na:

 • Satysfakcję z pracy i życia w ogóle
 • Zdrowie psychiczne i somatyczne
 • Poziom energii i stresu
 • Subiektywny dobrostan
 • Radzenie sobie z wymaganiami zawodowymi oraz osobistymi
 • Zachowanie w miejscu pracy i w domu
 • Relacje zawodowe i osobiste

 

Jak poprawić work-life balance u pracowników?

Na koniec prezentujemy czynniki leżące po stronie organizacji, które mogą sprzyjać optymalnemu poziomowi work-life balance’u u pracowników zatrudnionych w Twojej firmie:

 • Elastyczny czas pracy: określenie przedziału czasowego, w którym pracownicy zobowiązani są przebywać w wyznaczonym miejscu pracy (np. 8 godzin w dolnym przedziale między 7:00 a 19:00) lub rozliczanie za wykonanie zadań
 • Ograniczanie liczby nadgodzin
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Obowiązkowy urlop wypoczynkowy
 • Dodatkowe dni urlopowe spoza przysługującej puli
 • Elastyczne zarządzanie realizowaniem obowiązków
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • Ograniczanie kontaktu z pracownikami w sprawach zawodowych poza godzinami pracy

 

Pamiętaj, że work-life balance każda osoba interpretuje na swój własny sposób. Co więcej – definicja ta może zmieniać się z czasem. Kluczem jest zatem elastyczność i indywidualizacja. Z perspektywy firmy, najlepiej jest stworzyć pracownikom przestrzeń na zaplanowanie realizacji celu w zgodzie z własnym trybem pracy – wówczas wystarczy rozliczać ich z jakości wykonywanych projektów oraz terminowości.