Reklama

Pożyczka z zakładu pracy – kto może się o nią ubiegać? Zasady

Pożyczka z zakładu pracy to jedna z zalet dużych firm. Można się z nią spotkać tylko w niektórych zakładach. Do jej zalet należy przede wszystkim niskie oprocentowanie. Możliwość uzyskania takiej zapomogi stanowi więc dużą przewagę pracodawcy na rynku pracy. Poznaj zasady udzielania pożyczek z zakładu pracy i dowiedz się, jak wygląda ich opodatkowanie.

pożyczka pracownicza - pracownicy patrzący na pieniądze

Jednym z mniej inwazyjnych sposobów na zdobycie dodatkowych środków jest pożyczka od pracodawcy. Dodatkowe pieniądze z zakładu pracy często oferowane są na korzystniejszych warunkach, niż oferty kredytów bankowych i chwilówek. Pożyczka pracownicza działa dzięki regulacjom art. 1, 2 pkt 1, 8 i 12a ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). Może to być pożyczka z ZFŚS, jak i kwota finansowana przez kasy zapomogowo-pożyczkowe. Nie każdy zakład pracy oferuje kredyt, gdyż pożyczka pracownicza nie jest obowiązkiem pracodawcy.

Pożyczka – podstawa prawna

Kwestie pożyczek reguluje kodeks cywilny, a konkretnie art. 720.

Art.  720.  [Umowa pożyczki]

§  1.  Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Jest to odrębny typ umowy, a więc sam fakt wykonywania pracy w oparciu o umowę o pracę w firmie nie stanowi podstawy do udzielenia takiej pożyczki. Art. 720 reguluje także kwestie dokumentowania pożyczki. W przypadku wartości przekraczającej 1000 zł umowa powinna być zawarta w formie dokumentowej, co oznacza niekoniecznie formę pisemną, lecz każdy nośnik, który umożliwia odtworzenie zapisanej informacji. To może być np. wiadomość e-mail. Jest to ważne w przyszłości dla udowodnienia faktu zaistnienia pożyczki.

Pożyczka od pracodawcy: komu się należy?

W teorii każdy pracownik zakładu pracy może o pożyczkę wnioskować, jednak nie każdy ją dostanie. Niektórzy pracodawcy udzielenie pożyczki pracownikom uzależniają od pewnych kryteriów. Wówczas pożyczka pracownicza należy się na przykład tym, którzy spełnią warunek odpowiednio długiego stażu pracy. W regulacjach najczęściej  można się spotkać z wymogiem przynajmniej półrocznego stażu. Obecnie tylko osoba zatrudniona na umowie o pracę ma możliwość skorzystania z pożyczki.

Jak napisać podanie o pożyczkę w zakładzie pracy?

We wniosku o pożyczkę należy podać informację o jej wysokości i czasie spłaty. Jeśli druga strona zgodzi się na proponowane warunki i zaakceptuje wniosek o pożyczkę od pracodawcy, wówczas dochodzi do zawarcia umowy. Umowa pożyczki powinna zawierać takie informacje jak:

 • Data i miejsce jej zawarcia.
 • Wymienienie stron umowy.
 • Kwota pożyczki.
 • Oprocentowanie.
 • Wysokość rat.
 • Okres spłaty.

Pożyczka z zakładu pracy: finansowanie

Możliwa jest pożyczka od pracodawcy ze środków obrotowych lub:

 • Pożyczka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Pracodawca jest zobligowany do prowadzenia działalności socjalnej wobec pracowników na podstawie art. 16 Kodeksu Pracy.

Pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników.

Działalność socjalna to m.in. udzielenie pomocy materialnej, zarówno rzeczowej, jak i finansowej, czy zwrotna lub bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe. To wewnętrzny regulamin ZFŚS określa zasady udzielania środków finansowych pracownikom. Jednak jak już wyżej wspomniano, nie każdy pracodawca oferuje pożyczkę i nie każdy prowadzi ZFŚS. Jest to obowiązek pracodawcy, który zatrudnia przynajmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Dla osób zatrudniających mniej pracowników tworzenie ZFŚS jest dobrowolne.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to stworzone i prowadzone przez pracodawcę konto bankowe. Środki zgromadzone na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są wykorzystywane właśnie na rzecz pożyczek pracowniczych, czy wsparcie socjalne i zapomogi. Ponadto Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oferuje pomoc nie tylko pracownikom, lecz także członkom ich rodzin.

 • Pożyczka z Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych

Kasy zapomogowo-pożyczkowe można spotkać w dużych firmach oraz w fabrykach, ponieważ do stworzenia PKZP wymagana jest liczba 10 pracowników opłacających składki każdego miesiąca. Pomoc finansowa z Kas Zapomogowo-Pożyczkowych trafia do ludzi w ciężkiej sytuacji finansowej. Kredyt pracowniczy ze środków PKZP nie jest objęty oprocentowaniem. Członkami Kas Zapomogowo-Pożyczkowych mogą być zarówno pracownicy, jak i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych i osoby samozatrudnione. Członkowie kasy są zobowiązani do wpłat wpisowego i miesięcznego wkładu członkowskiego. Za cel funkcjonowania kas uznaje się udzielanie pomocy materialnej w formie pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych. Firma powinna stworzyć regulamin kasy zapomogowej, określający np. limity pożyczek. Pożyczkę pracowniczą z kasy może otrzymać tylko jej członek.

Pożyczka od pracodawcy a PIT. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Normą jest, że kredyty udzielone przez banki są oprocentowane. Dlatego pożyczając pieniądze, musimy liczyć się z tym, że kwota, którą spłacimy, będzie wyższa. Pożyczki od pracodawców natomiast nie zawsze są oprocentowane. Nawet Jeśli tak jest, to jest zwykle korzystniejsze oprocentowanie niż od podmiotów zajmujących się profesjonalnie udzielaniem pożyczek. To od pracodawcy zależy, czy pożyczka będzie oprocentowana, czy nie i w jakiej wysokości. Informacja o tym musi się znaleźć w wewnętrznym regulaminie.

Udzielenie pożyczek pracownikom nie jest przychodem ze stosunku pracy i nie trzeba odprowadzać od niej podatku dochodowego.

Art. 12. [Przychody ze stosunku pracy i im podobne]

1. Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jednak gdy pracownik nie płaci odsetek od pożyczki pracowniczej, to wtedy mamy do czynienia z przychodem. Nieoprocentowana pożyczka od pracodawcy rodzi zatem dodatkowe wynagrodzenie za pracę. Zwolnienie z odsetek traktowane jest jako przychód i należy od niego odprowadzić podatek dochodowy i składki ZUS. Nawet nieoprocentowana pożyczka ze środków obrotowych nie jest traktowana jak przychód, jeśli pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na udzielaniu pożyczek, a zasady ich przyznawania są jednolite dla wszystkich pracowników.

Pożyczka od pracodawcy a PCC

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zakłada zwolnienie z niego, jeśli jedna ze stron pożyczki jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona z tego podatku. Wyjątek stanowią umowy sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, lub udział w tych prawach. Także z wyjątkiem umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. Umowa pożyczki zawarta z pracownikiem nie jest objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC.

Pożyczka od pracodawcy – przedawnienie

Roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się po trzech latach od dnia, w którym stały się wymagalne. Wyjątek stanowi konieczność naprawienia szkody w mieniu powierzonym, odszkodowanie za natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika, czy odszkodowanie za złamanie zakazu konkurencji.  Te przedawniają się po roku od dnia, gdy pracodawca dowiedział się o powstaniu szkody. Choć kredyt pracowniczy jest związany ze stosunkiem pracy, to z jego tytułu pożyczki przedawniają się dopiero po 10 latach od dnia wymagalności. Po trzech latach przedawnieniu ulegają pożyczki udzielone ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą, czy zawodową.

Pożyczka bezzwrotna z zakładu pracy

Pracodawca przyznaje pożyczkę bezzwrotną po analizie sytuacji materialnej zatrudnionego. Najczęściej jest udzielana osobom w najcięższej sytuacji finansowej. Zarówno zwrotna, jak i bezzwrotna pożyczka z ZFŚS przyznawana jest na konkretny cel np. cele mieszkaniowy. Pracodawca ma prawo do kontroli wykorzystania tych środków.

Pożyczka mieszkaniowa od pracodawcy a kontrola

Pracodawca może żądać przedstawienia przez pracownika dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków na dany cel. Regulamin ZFŚS może określać jakiego rodzaju dokumenty stanowią dowód. Przykładowo pożyczka na cele remontowe w zakładzie pracy może zostać wykorzystana na przebudowę czy odnowienie mieszkania.


Poszukujesz zatrudnienia na terenie Wrocławia? Odwiedź zakładkę praca: Wrocław na GoWork.pl


Pożyczka od pracodawcy dla pracownika – wady

 • Pożyczka pracownicza ogranicza możliwość zmiany pracy.
 • W razie rozwiązania umowy o pracę zatrudniony musi natychmiastowo spłacić całą pożyczkę.
 • Pomniejszenie wynagrodzenia za pracę o ratę pożyczki z zakładu pracy.
 • Niektóre pożyczki obejmuje oprocentowanie.
 • Brak odsetek rodzi przychód.

Jakie zalety ma kredyt pracowniczy?

 • Nie trzeba pamiętać o spłacie, gdyż pracodawca pobiera raty z pensji.
 • Brak oprocentowania lub małe.
 • Wybrana wysokość pożyczki.
 • Możliwość ustalenia dogodnego czasu spłaty pożyczki i wysokości rat.
 • Brak wymogu wykazania zdolności kredytowej.
 • Możliwość uzyskania pożyczki bez posiadania zdolności kredytowej.

Nie w każdym zakładzie pracy pożyczka jest udzielana. Dlatego, jeśli zależy Ci na tym przywileju, poszukując zakładu, dowiedz się, czy firma ma Kasy zapomogowo-pożyczkowe, czy pracodawca w ogóle oferuje takie pożyczki. Jeśli tak, poznaj zasady ich udzielania. W każdej firmie czas spłaty, oprocentowanie i wysokość odsetek może wyglądać inaczej.

Czy warto zdecydować się na skorzystanie z pożyczki z zakładu pracy?

Udzielanie pożyczek pracownikom to powszechna praktyka, którą stosuje wielu pracodawców, czy jednak jest to oferta, z której warto skorzystać? W zależności od dodatkowego wsparcia pieniężnego – może chodzić o zakup domu, samochodu lub innego sprzętu. Mozliwość zkorzystania z nisko lub w ogóle nieoprocentowanej pożyczki z zakładu pracy, to dla wielu osób jedyna możliwość, aby ustabilizować swoją sytuację. Choć pożyczki wiążą się z wieloletnim zobowiązaniem to jednak zdarzają się sytuacje, w których są dobrym rozwiązaniem. Warto jednak przeanalizować wszystkie za i przeciw, aby podjąć świadomą decyzję, która przełoży się na rozwiązanie problemów, a jednoczesnie nie stworzy nowych.

ej.

Oceń artykuł
3/5 (2)