Reklama

Bezpieczeństwo wewnętrzne – co robić po studiach?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to chętnie wybierany kierunek studiów, który przygotowuje absolwentów do pracy m.in. w służbach, organizacjach państwowych, jak i firmach prywatnych. Sprawdź, co można robić po ukończeniu studiów z bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Bezpieczeństwo wewnętrzne - co robić po studiach - agent w garniturze i okularach wiozący samochodem osobę, którą ochrania

Bezpieczeństwo stanowi jedną z potrzeb wyszczególnionych w piramidzie Maslowa. Jest to potrzeba niższego rzędu, a zatem bez jej zapewnienia nie jesteśmy w stanie realizować potrzeb wyższego rzędu, takich jak przynależności, czy samorealizacja. Zapewnienie bezpieczeństwa ma charakter wielowymiarowy. Jako ludzie sami możemy zadbać o bezpieczeństwo swojego najbliższego otoczenia, np. montując barierki w domu, czy dodatkowy zamek w drzwiach. Jednak nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa na większą skalę, np. w kontekście wojen, czy klęsk żywiołowych. To państwo dba o zapewnienie bezpieczeństwa kraju, jego polityki wewnętrznej, stabilności, czy ochrony jakości życia. Jest to na tyle obszerna dziedzina, że wiedzę z jej zakresu można przyswoić w ciągu kilkuletnich studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Bezpieczeństwo wewnętrzne – co to za studia?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to zagadnienie dotyczące przeciwdziałania zagrożeniem, jakie   mogą dziać się wewnątrz państwa. Obejmuje m.in. metody walki z nimi, jak i sposoby zapobiegania ich wystąpieniu. Kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego jest niezwykle istotna w kontekście wydolności państwa, jego zdolności do zaspokajania potrzeb obywateli. Studia nauczające na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przekazują wiedzę z zakresu rodzaju zagrożeń wewnętrznych, np. w obszarze społecznym, czy naturalnym, sposobów radzenia sobie z nimi, zapobiegania im. Są to studia interdyscyplinarne, które poruszają zagadnienia mieszczące się w zakres zainteresowań wielu kandydatów, dlatego jest to kierunek chętnie wybierany i wykładany na wielu uczelniach w Polsce.

To kierunek dla osób, które interesują się m.in. zarządzaniem kryzysowym, kryminologią, czy cyberbezpieczeństwem. Wiedza poruszana na studiach koncentruje się również wokół takich zagadnień, jak administracja, system penitencjarny, psychologia, obronność państwa. Studia przygotowują do pracy cywilnej, jak i w służbach, np. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Celnej, czy w Straży Granicznej.

Czego uczą studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne poruszają wszechstronnie zagadnienie bezpieczeństwa państwa. Uczą o tym, jak zwalczać terror, ochraniać osoby, mienie. Przekazują wiedze z zakresu obrony narodowej, prawa krajowego i międzynarodowego. W zakres zagadnień poruszanych w czasie zajęć wchodzą:

 • ryzyko zagrożeń występujących podczas imprez masowych i sposoby zabezpieczenia wydarzeń;
 • reakcja na przestępczość i sposoby jej zapobiegania;
 • reakcja na zagrożenia;
 • kryminologia i kryminalistyka;
 • profilowanie kryminalne;
 • obronność państwa i jego granic;
 • sposoby ochrony ludności;
 • zarządzanie kryzysowe;
 • prawo polskie, przepisy UE i NATO;
 • płaszczyzny bezpieczeństwa w skali państwowej i regionalnej;
 • zasady funkcjonowania państwa;
 • zadania administracji publicznej;
 • język obcy;
 • znajomość i wykorzystanie sprzętu obronnego;
 • techniki samoobrony.

Kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne. Program studiów

Jak już wyżej wspomniano, studia związane z kierunkiem bezpieczeństwo wewnętrzne mają charakter interdyscyplinarny, a zatem w programie studiów przewidziano szereg przedmiotów zakrawających o różne dziedziny. Studenci uczą się nie tylko o bezpieczeństwie i jego znaczeniu, lecz także chłoną wiedzę z zakresu prawa, prawa administracyjnego, prawa policyjnego, prawa karnego, nauk wojskowych, czy ekonomii. Przykładowe przedmioty, z jakimi studenci mogą się spotkać na uczelniach, to:

 • bezpieczeństwo konsumentów,
 • polityka obronna państwa,
 • warsztaty praw człowieka,
 • translatorium,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia,
 • administracja publiczna,
 • decydowanie w zarządzaniu kryzysowym,
 • policja i prawo policyjne,
 • bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie,
 • problemy narodowościowe w Europie,
 • ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów,
 • system penitencjarny,
 • przemysł zbrojeniowy,
 • system bezpieczeństwa narodowego,
 • współczesne siły zbrojne,
 • ochrona i obrona narodowa,
 • otwarte źródła informacji bezpieczeństwa,
 • międzynarodowe stosunki polityczne,
 • współczesne konflikty zbrojne.

Oprócz wykładów i standardowych zajęć akademickich w zależności od uczelni studenci mają również możliwość udziału w zajęciach praktycznych w terenie, w ćwiczeniach i laboratoriach. Uczą się samoobrony, czy walki. Podejmują szereg zajęć praktycznych, które pozwalają na zdobycie ważnego w dalszej drodze zawodowej doświadczenia. Studenci poznają także instrumenty przeciwdziałania ryzykom zagrożenia bezpośredniego i pośredniego.

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Studenci mają także możliwość wyboru specjalności. Na różnych uczelniach są to m.in.:

 • analityk bezpieczeństwa,
 • kryminologia i kryminalistyka,
 • bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni,
 • obronność państwa,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo powszechne,
 • służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne,
 • przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne,
 • menedżer BHP,
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • bezpieczeństwo informacji,
 • detektywistyka,
 • zarządzanie bezpieczeństwem transportu.

Bezpieczeństwo wewnętrzne – ile trwają studia?

Edukacja na bezpieczeństwie wewnętrznym przebiega w dwóch etapach. Są to studia dwustopniowe. Studia I stopnia to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Kolejny etap, czyli studia magisterskie II stopnia trwają od 1,5 roku do 2 lat. Dostępne są także studia podyplomowe na tym kierunku, dla osób, które ukończyły już I stopień studiów i chcą rozwinąć swoje kwalifikacje w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Ukończenie studiów i uzyskanie stopnia licencjata, czy magistra wiąże się z obowiązkiem zdania egzaminów przedmiotowych oraz z napisaniem pracy dyplomowej.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne?

Bezpieczeństwo wewnętrzne wykładane jest na dziesiątkach uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, zarówno w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnie, które oferują nauczanie na tym kierunku to np.:

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa,
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie,
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
 • Uniwersytet Rzeszowski,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Piłsudskiego,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku,
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Jak się dostać na studia?

Wymagania wobec kandydatów na studia różnią się w zależności od uczelni. Kandydat, który myśli o studiowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego, powinien skupić się na tym jeszcze przed przystąpieniem do matury, by wiedzieć, na jakich przedmiotach należy się wyjątkowo skoncentrować. Na niektórych uczelniach są to np. geografia, informatyka, historia, język obcy, WOS, matematyka.

Studia dzienne a zaoczne

Kandydaci, którzy chcą studiować stacjonarnie na uczelniach publicznych, muszą się liczyć z dużą konkurencją. Wiele miejsc dla kandydatów dostępnych jest np. na Uniwersytecie Rzeszowskim, czy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W przypadku studiów zaocznych natomiast przeszkodę mogą stanowić koszty związane ze studiowaniem. Czesne zaczyna się od ok. 3 tys. zł za pierwszy rok studiów.

Decydując się na ten wymagajacy kierunek studiów (bezpieczeństwo wewnętrzne) wiele osób zastanawia się, jaki tryb wybrać. Jeśli sytuacja finansowa na to pozwala, to studenci mają rozterki, czy lepiej podjąc studia stacjnonarne, czy może zdecydować się na studia zaoczne. Oba tryby mają swoje wady i zalety. Zazwyczaj na studia dzienne zapisują się osoby młode, które dopiero zdały maturę. Jednocześnie nie chcą one tracić pieniędzy na studia zaoczne, wolą bowiem korzystać z urokó studenckiego życia. Natomiast studia weekendowe lub wieczorowe są często wybierane przez osoby, które mają już pełnoetetowe zatrudnienie bądź zobowiązania rodzinne.

Gdzie absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego znajdą pracę?

Absolwenci mogą pracować zarówno jako funkcjonariusze jak i pracownicy w firmach zajmujących się bezpieczeństwem lub w dziale bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych czy sztabie zarządzania kryzysowego. Stanowisk dla absolwentów na rynku pracy nie brakuje, są to cenni kandydaci z wiedzą teoretyczną i zasobem praktycznym. Szczególnie że do zasadniczych funkcji bezpieczeństwa zaliczyć możemy wiele różnych potrzeb społeczeństwa danego kraju – takich jak bezpieczeństwo transportu, bezpieczeństwo militarne, energetyczne czy cywilne. Miejsca pracy, które czekają na absolwentów bezpieczeństwa wewnętrznego to:

 • Służba Więzienna,
 • Straż Graniczna,
 • Policja,
 • Agencje ochrony osób i mienia,
 • BOR,
 • agencje detektywistyczne,
 • sztaby kryzysowe,
 • laboratoria,
 • instytucje administracji publicznej,
 • firmy zajmujące się organizacją i bezpieczeństwem imprez masowych,
 • organizacje do spraw cyberbezpieczeństwa,
 • zespoły do spraw bezpieczeństwa migracyjnego,
 • Wojsko Polskie,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • CBŚP,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Służba Celna,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Służba Ochrony Państwa,
 • Agencja Wywiadu,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • Straż Miejska.

Bezpieczeństwo wewnętrzne. Jaka praca po studiach?

Osoby, które zdecydują się na pracę w policji, bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo obywateli i państwa. Często jako pierwsi docierają do zagrożeń, przeprowadzają interwencje, biorą udział w śledztwach, rozpracowują organizacje zajmujące się przestępczością z różnych obszarów. Są różne działy w policji. Absolwenci zajmują się np. bezpieczeństwem drogowym, prewencją, czy przeciwdziałaniem przestępczości narkotykowej. Dbają także o edukację obywateli i najmłodszych.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne otwierają przed absolwentami również możliwość kariery w Wojsku. Po ukończeniu studiów łatwiejsza jest zdobycie stopnie oficera. Praca w Wojsku dotyczy takich obszarów jak działania lądowe, transport lotniczy, dbanie o bezpieczeństwo morskich linii komunikacyjnych, udział w akcjach. Absolwenci studiów mogą także pracować jako ochroniarze, zajmujący się zapewnieniem bezpieczeństwa szczególnym osobom, budynkom, czy podczas imprez masowych takich jak mecze i festiwale. Popularnym zajęciem jest ochrona VIP-ów i urzędników państwowych.

Częstym wyborem jest także praca jako detektyw. Wówczas absolwent zajmuje się obserwowaniem osób, dochodzeniem do ważnych informacji, gromadzeniem dowodów w sprawie. Ważne jest zdobycie licencji umożliwiającej legalne wykonywanie zawodu detektywa. Bezpieczeństwo wewnętrzne ze względu na swoją interdyscyplinarność i zagadnienia poruszane w trakcie zajęć daje także pole możliwości do pracy jako specjalista ds. BHP w zakładach pracy, gdzie zajmuje się dbaniem o bezpieczeństwo, kontrolowaniem przestrzegania norm, oceną stanowisk pracy pod względem bezpieczeństwa, wykrywaniem przyczyn wypadków przy pracy. Dostępna jest także praca w roli specjalisty do spraw zarządzania kryzysowego. To praca głównie w jednostkach organizacyjnych np. urzędów. Wówczas specjalista zajmuje się doradztwem lub podejmowaniem decyzji w sytuacjach kryzysowych, np. w sytuacji powodzi. Dba o ustalenie procedur w razie zagrożenia, organizuje pomoc.

Jednym z większych zagrożeń współczesnego państwa jest cyberprzestępczość. Absolwent bezpieczeństwa wewnętrznego, który dodatkowo zna się na informatyce i cyberbezpieczeństwie, może zajmować się zapewnieniem bezpieczeństwa systemów instytucjonalnych. Wdraża odpowiednie środki zabezpieczające, odpiera ataki, stara się nie dopuścić do kradzieży danych, zajmuje się projektowaniem systemów i ich programowaniem.

Czy warto studiować bezpieczeństwo wewnętrzne?

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego mają szansę na zdobycie umiejętności i wiedzy od autorytetów świata nauki, jak i praktyków. Po ukończeniu studiów mają kompetencje zawodowe twarde i miękkie, które wyróżniają ich na tle innych kandydatów do pracy w służbach mundurowych. To dobry kierunek studiów dla osób, którym nie jest obojętny los państwa, obywateli. W szczególności odnajdą się na nim patrioci, osoby interesujące się przestępczością, kryminologią, wiktymologią. To także kierunek studiów dla tych, którzy nadążają za nowinkami technicznymi w zakresie sprzętów obronności państwa, przemysłem militarnym. Jednak warto mieć na uwadze, że praca w tym sektorze bywa stresująca, wymaga elastyczności i gotowości do reagowania na szybko zmieniające się sytuacje, a sami pracownicy są często obiektem krytyki społecznej. To studia, po których nietrudno znaleźć zatrudnienie zarówno w jednostkach państwowych, jak i w sektorze prywatnym. Kierunek jest ciekawy, w dodatku zapewnia dobre wynagrodzenie.

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego to osoby, które wzbudzają zaufanie społeczne. To zwykle specjaliści, w których obywatele pokołatają nadzieje w razie zagrożeń. Dlatego oprócz determinacji, zainteresowania prawem i obronnością kandydaci powinni wykazywać się empatią i szacunkiem do obywateli.

Oceń artykuł
2.3/5 (3)