Emerytura z KRUS – ile wynosi? Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Emerytura z KRUS to rolniczy odpowiednik najbardziej powszechnych świadczeń emerytalnych z ZUS. Aby ją otrzymać, trzeba spełnić ustawowe warunki, a także zdawać sobie sprawę z różnicy między emeryturą z ZUS a KRUS. O jakich warunkach mowa? Ile wynosi emerytura rolnicza?

emerytura z KRUS

Emerytura z KRUS to temat, który powinien zainteresować wszystkich rolników. Jest jednym z dwóch podstawowych świadczeń emerytalnych, na które mogą liczyć Polacy przechodzący na emeryturę. Świadczenia z KRUS są nieco mniej popularne, ponieważ aby je otrzymać – trzeba być rolnikiem lub osobą dzielącą z nim gospodarstwo domowe. To nie jedyna różnica. Świadczenia z KRUS są z zasady nieco niższe, a sama emerytura składa się z dwóch części: składkowej i uzupełniającej. Ile wynosi emerytura rolnicza? Czy można mieć podwójną emeryturę z ZUS i KRUS? Jakie dokumenty trzeba przygotować i jakie warunki należy spełnić? Sprawdź!

Szukasz pracy? Praca w Szczecinie czeka, aż ją odkryjesz!

Emerytura z KRUS – komu przysługuje?

Emerytura z KRUS jest jednym z powszechnych świadczeń dla seniorów, którzy po zakończeniu aktywności zawodowej mogą liczyć na comiesięczną wypłatę świadczeń. Sam KRUS jest organem podobnym do ZUS-u, z tym że przeznaczonym dla rolników i ich najbliższych. Aby otrzymać emeryturę KRUS, trzeba prowadzić gospodarstwo rolne i opłacać składki emerytalne. Jakie jeszcze warunki należy spełnić zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników?

  1. Należy osiągnąć ustawowy wiek emerytalny, który od 2017 roku wynosi: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
  2. Podlegać ubezpieczeniom emerytalno-rentowym przez co najmniej 25 lat.

Wcześniejsza emerytura z KRUS – wciąż możliwa?

W zapisach ustawy o ubezpieczeniu rolników można znaleźć zapis o pewnego rodzaju wcześniejszej emeryturze rolniczej. Przyznaje się ją ubezpieczonemu, który do dnia 31 grudnia 2017 roku, spełnił łącznie następujące warunki:

  • osiągnął wiek 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (dla mężczyzn);
  • zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej;
  • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres przynajmniej 30 lat.

Wspomnieliśmy o konieczności podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w okresie 25 lub 30 lat. Co się do nich zalicza?

  • Okres prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie przed 1 stycznia 1983 roku (po ukończeniu 16. roku życia).
  • Czas podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych w latach 1983-1990. 
  • Okres, od którego zależy prawo do emerytury zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 roku, o emeryturach i rentach z FUS.

Ile wynosi emerytura rolnicza?

Osoby zastanawiające się, jak zostać rolnikiem – muszą brać pod uwagę zarówno zarobki w czasie aktywności zawodowej, jak i świadczenia emerytalne po jej zakończeniu. Zasadniczo emerytura z KRUS składa się z dwóch podstawowych elementów:

  • emerytury składkowej;
  • emerytury uzupełniającej.

Zanim odpowiemy na pytanie, ile wynosi emerytura z KRUS, warto opisać jej dwa najważniejsze składniki. Emerytura składkowa stanowi pewną podstawę, która jest wypłacana zawsze wtedy, gdy emeryt nabędzie do niej ustawowe prawo. Wysokość emerytury z KRUS w części składkowej zależy od okresu podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowym i wysokości emerytury podstawowej, która pod koniec lutego 2021 roku wyniosła nieco ponad 972 złote.

Drugim składnikiem emerytury z KRUS jest dodatek uzupełniający. Przyznaje się go tym rolnikom, którzy zaprzestali prowadzenia działalności rolniczej. Wysokość emerytury uzupełniającej z KRUS to dodatkowe 85-95% emerytury podstawowej. Aby uniknąć utraty prawa do niemalże dodatkowych 100% świadczenia, przyszli emeryci często decydują się na przekazanie działalności rolniczej np. swoim dzieciom.

Podwójna emerytura z ZUS i KRUS – czy to możliwe?

Nie wszyscy wiedzą, ale emerytura rolnicza z KRUS nie wyklucza otrzymywania powszechnego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Polskie prawo dopuszcza pobieranie świadczeń z kilku źródeł jednocześnie, jednak pod warunkiem, że emeryt spełnił warunki stażowe w przypadku ubezpieczenia rolniczego i pracowniczego. Nie wszyscy jednak mogą skorzystać z takiej możliwości. Pobieranie dwóch niezależnych świadczeń weszło w życie wraz z reformą powszechnego systemu emerytalnego. Owa reforma dotyczy osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku. Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja przepisów dokonana przez Marlenę Maląg. Interpretacja zamieszczona na portalu sejm.gov.pl jasno wskazuje, że:

[…] osoby ubezpieczone, urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., które w okresie aktywności zawodowej podlegały zarówno ubezpieczeniu społecznemu rolników, jak i powszechnemu systemowi emerytalnemu, mają prawo pobierania jednocześnie świadczeń z obu systemów. Po osiągnięciu wieku emerytalnego osoby te mogą nabyć prawo do emerytury rolniczej, jeżeli podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników przez okres co najmniej 25 lat, jak również prawo do emerytury powszechnej. Każda z instytucji ubezpieczeniowych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) przyznane świadczenie emerytalne będzie wypłacać niezależnie.

Emerytura z KRUS a posiadanie ziemi – kiedy utracisz prawo do emerytury?

Wiemy już, co daje rolnikowi prawo do uzyskania emerytury rolniczej. W jakich przypadkach może ją stracić w całości lub części? Prawo do emerytury z KRUS otrzymuje rolnik, który spełnił warunek stażu ubezpieczeniowego i wieku (w przypadku emerytury rolniczej) lub całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie (w przypadku renty rolniczej z tytułu niezdolności do wykonywania pracy). Emeryt straci prawo do otrzymywania świadczeń rolniczych, gdy nie spełni jednego z powyższych wymagań. Istnieje też bardziej skomplikowana kwestia, czyli zawieszenie wypłaty świadczenia uzupełniającego, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Uzupełniająca emerytura z KRUS w wysokości 85-95% świadczenia podstawowego przysługuje tym emerytom, którzy zaprzestali prowadzenia działalności rolniczej. Jak należy rozumieć takie zaprzestanie?

Zaprzestanie działalności rolniczej uprawniające do otrzymania świadczenia uzupełniającego określono dokładnie w artykule 28. Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z przepisami, emeryt zaprzestał działalności jeśli ani on, ani jego współmałżonek nie jest właścicielem (współwłaścicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym i nie prowadzi działu specjalnego produkcji rolnej.

Emerytura z KRUS – jakie dokumenty trzeba przygotować? Jak złożyć wniosek?

Wniosek o emeryturę z KRUS można złożyć w dowolnej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Można tego dokonać osobiście, drogą pocztową, lub w formie dokumentu elektronicznego złożonego na platformie KRUS e-PUAP. Warto wiedzieć, że elektroniczny dokument trzeba będzie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym. Jakie dokumenty należy przygotować? Ubiegający się o emeryturę rolniczą powinien posiadać dokument tożsamości (w razie osobistej wizyty w urzędzie), a także dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia społecznego, dowód zapłaty składek oraz potwierdzenie prowadzenia działalności rolniczej.

Oceń artykuł
0/5 (0)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora