Reklama

Inspektor nadzoru budowlanego – zarobki, wymagania i obowiązki

Inspektor nadzoru budowlanego obecny jest na różnego rodzaju budowach. Jeżeli zastanawiasz się, jak zostać inspektorem budowlanym – nie jest to najprostsze, gdyż musisz posiadać odpowiednie uprawnienia. W poniższym tekście opisujemy, ile zarabia inspektor budowlany, co należy do jego obowiązków i jak zdobyć wymagane uprawnienia.

Inspektor nadzoru budowlanego podczas pracy

Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co robi inspektor nadzoru budowlanego w swojej pracy? Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja, jednak zarobki inspektora nadzoru budowlanego są adekwatne do odpowiedzialności, którą ponosi. Osoba zajmująca to stanowisko pracuje przy budowie – niezależnie od tego, czy mówimy o niewielkim domu jednorodzinnym, czy całym osiedlu bloków mieszkalnych. Nie należy mylić inspektora budowlanego z inspektorem nadzoru inwestorskiego, choć przedstawiciele obu wspomnianych zawodów odpowiadają między innymi za przestrzeganie przepisów podczas wykonywania prac budowlanych.

Inspektor nadzoru budowlanego: obowiązki

Skupmy się na tym, co należy do obowiązków inspektora nadzoru budowlanego. Upraszczając – zajmuje się on sprawdzaniem placu budowy na różnych etapach realizacji. Mówiąc bardziej szczegółowo – to urzędnik, do którego obowiązków należy:

 • wydawanie pozwoleń na użytkowanie danego obiektu,
 • kontrola obiektów budowlanych i stosowania przepisów Prawa budowlanego ,
 • wydawanie postanowień o nałożeniu kary (z tytułu odpowiedzialności zawodowej), które są określone przepisami prawa budowlanego,
 • współpraca z organami administracji architektoniczno-budowlanej (jako Inspektorat Nadzoru Budowlanego),
 • podejmowanie decyzji dotyczących zastosowania środków zabezpieczających,
 • wydawanie decyzji o konieczności usunięcia nieprawidłowości (jeśli występują),
 • wydawanie nakazów (np. rozbiórki w przypadku braku pozwolenia na budowę),
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub robót budowlanych,
 • sprawdzanie obiektów budowlanych podczas ich użytkowania.

Co więcej, inspektor nadzoru budowlanego może nakazać przerwanie budowy albo konieczność wstrzymania produkcji materiałów budowlanych.

Czym zajmuje się inspektor nadzoru budowlanego?

Obowiązki inspektora nadzoru budowlanego wydają się być jasno określone, jednak warto na chwilę się przy nich zatrzymać. Należy bowiem uściślić, co sprawdza nadzór budowlany. Inspektor nadzoru budowlanego wykonuje zadania nadzoru budowlanego regulowane przez konkretne ustawy dotyczące zasad powstawania obiektów budowlanych. Do zadań inspektora nadzoru należy m.in. sprawdzanie, czy prace przebiegają zgodnie z przepisami prawa budowlanego (stąd kontrole na budowie i po jej zakończeniu), oraz kontrolowanie organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Inspektor nadzoru budowlanego zajmuje się również sprawdzaniem przyczyn katastrof budowlanych (np. po zawaleniu się wybudowanego bloku) oraz współpracą z organami kontroli państwowej, a także samowolą budowlaną – budowami wykonanymi niezgodnie z pozwoleniem lub zgłoszeniem albo bez nich.

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego

Należy zaznaczyć, że kompetencje wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego są jeszcze szersze: zajmuje się on również kontrolowaniem starostów i powiatowych inspektorów, sprawdzaniem wyrobów budowlanych, przeprowadza inspekcje terenowe i prowadzi postępowania administracyjne.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zajmuje się z kolei zadaniami w obrębie niemal wszystkich obszarów budownictwa – poza budownictwem górniczym.

Komu podlega inspektor nadzoru budowlanego?

Jak wcześniej wspomnieliśmy, inspektor nadzoru budowlanego jest pracującym na budowie urzędnikiem. Mamy do czynienia z trzema różnymi stanowiskami:

 • powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego,
 • wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego,
 • Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Odpowiedź na pytanie, komu podlega inspektor nadzoru budowlanego, będzie zatem bardziej złożona. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest podległy staroście, wojewódzki inspektor – wojewodzie, zaś Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Kto powołuje inspektora nadzoru budowlanego?

Ponownie: należy rozdzielić funkcję inspektora nadzoru budowlanego na trzy odrębne stanowiska. Na początku skupmy się na tym, kto powołuje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Odpowiedź znajdziemy w art. 86 ustawy Prawo budowlane.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli starosta nie powoła powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest z kolei powoływany przez wojewodę, który musi otrzymać zgodę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego sprawuje kontrolę nad działalnością starosty i nadzoruje, czy jest ona zgodna z Prawem budowlanym, z racji tego, że został powołany przez wojewodę, którym jest organem wyższego stopnia w stosunku do starosty.

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego powołuje zaś Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra do spraw Budownictwa, Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Mieszkalnictwa. Pracuje on w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.

Chcąc w pełni odpowiedzieć na pytanie, jak zostać inspektorem nadzoru budowlanego, należy zatem uściślić – nie wystarczą wykształcenie oraz uprawnienia, trzeba również zostać powołanym na to stanowisko.

Inspektor nadzoru budowlanego: zarobki

Jak dowiedzieć się, ile zarabia inspektor nadzoru budowlanego? Forum jest jednym ze źródeł, które dostarczają wiarygodnych informacji – udzielają się na nim osoby zajmujące to stanowisko.

Sprawdźmy, jaką odpowiedź na pytanie, ile zarabia inspektor nadzoru budowlanego, podają eksperci. Serwis Wynagrodzenia.pl, prowadzący badania wysokości płac, informuje, że mediana zarobków inspektorów nadzoru budowlanego wynosi 7860 zł brutto, czyli 5688 zł netto.

Pensje na tym stanowisku zależne są od wykształcenia oraz stażu pracy urzędnika, a także lokalizacji. 25% najgorzej zarabiających inspektorów budowlanych otrzymuje pensje niższe niż 6300 zł brutto, z kolei 25% najlepiej wynagradzanych – ponad 9510 zł brutto.

Jak zostać inspektorem nadzoru budowlanego?

Wszystkie wymagania określające, jak zostać inspektorem nadzoru budowlanego, zapisane są w ustawie Prawo budowlane.

Osoby chcące pełnić tę funkcję muszą przede wszystkim posiadać co najmniej dyplom technika albo mistrza lub ukończone studia (kierunki: budownictwo lub architektura). Należy również posiadać określony w przepisach staż pracy w zawodzie urzędnika. Kolejnym wymaganiem jest posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi; uprawnienia przyznawane są w różnych specjalnościach: instalacyjnych, inżynieryjnych, architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej.

Osoba, która spełnia wszystkie wymagania, musi również zostać powołana przez odpowiedni organ.

Jak zdobyć uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego?

Co, jeśli masz już odpowiednie wykształcenie: jak zdobyć uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego?

Żeby uzyskać odpowiednie uprawnienia, należy zdać egzamin obejmujący znajomość przepisów związanych z procesem budowlanym, a także umiejętność wykorzystania wiedzy technicznej w praktyce. Egzamin ten nadzorowany jest przez okręgową komisję kwalifikacyjną. Po zakończeniu całego postępowania kwalifikacyjnego przyszły inspektor nadzoru budowlanego otrzymuje uprawnienia w formie decyzji.

Do otrzymania nieograniczonych uprawnień konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego, z kolei uprawnienia ograniczone przysługują osobom posiadającym co najmniej tytuł zawodowy technika lub mistrza.

Osoba, która chce pracować na tym stanowisku, powinna się także cechować szeregiem kompetencji miękkich takich jak samodzielność, czy doskonałe umiejętności organizacji pracy. To musi być osoba odpowiedzialna, ponieważ w dużej mierze odpowiada za bezpieczeństwo własne i uczestników procesu budowlanego. Warto pamiętać, że inspektor nadzoru budowlanego może zostać ukarany za swoje błędy upomnieniem, koniecznością powtórzenia egzaminu, czy odebraniem możliwości pełnienia funkcji do 5 lat. 

Jak wygląda praca inspektora nadzoru budowlanego?

Inspektor budowlany wykonuje swoją pracę częściowo na terenie budowy Mogą to być budynki różnego rodzaju, dworce kolejowe, czy mosty. Inspektor budowlany może pracować przy prywatnych inwestycjach, jak i w państwowych instytucjach, np. w:

 • powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego;
 • głównym inspektoracie nadzoru budowlanego;
 • wojewódzkim inspektoracie nadzoru budowlanego.

Od inspektora nadzoru budowlanego wymaga się dyspozycyjności. Musi być stale pod telefonem i w razie awarii zjawić się na miejscu budowy. Praca ta nie powinna powodować dużego zagrożenia dla życia. Trzeba tylko uważać, podczas poruszania się po terenie budowy. Jednak doświadczony inspektor doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Inspektor nadzoru budowlanego a inspektor nadzoru inwestorskiego

Porozmawiajmy o różnicach między inspektorem nadzoru budowlanego i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Bardzo często są to zamiennie używane określenia – to spory błąd, ponieważ przedstawiciele tych dwóch zawodów mają różne obowiązki. Co ich różni?

Inspektor nadzoru inwestorskiego to przedstawiciel inwestora i zatrudniany jest z jego ramienia. Zapisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku określają go jako uczestnika procesu budowlanego, który kontroluje budowę i sprawdza jej zgodność z projektem, sprawdza jakość materiałów, postępy (np. czy kolejne etapy budowy nie przedłużają się), wypełnia dziennik budowy i potwierdza kolejne etapy prac oraz kontroluje budynki użyteczności publicznej, które są już użytkowane. Wiąże się to z pełnieniem samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Inspektor nadzoru budowlanego jest z kolei urzędnikiem. Jak można zauważyć – jego obowiązki różnią się od pracy inspektora nadzoru inwestorskiego. Różne są także wymagania na oba te stanowiska – inspektor nadzoru inwestorskiego to osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w sektorze budowlanym, która musi posiadać uprawnienia szersze niż inspektor budowlany.

Oceń artykuł
4.2/5 (5)