Inspektor ochrony środowiska — zakres obowiązków

Inspektor ochrony środowiska to osoba odpowiedzialna za kontrolowanie przestrzegania przepisów regulujących zasady ochrony środowiska. Jak wygląda zakres obowiązków inspektora ochrony środowiska?

Inspektor ochrony środowiska - zakres obowiązków - dłoń trzymająca narysowane drzewo

Tak naprawdę stosunkowo niedawno zrozumieliśmy, że ekologia i ochrona środowiska to dziedziny, które mogą uratować nas przed katastrofą ekologiczną. Obecnie staramy się naprawić błędy przeszłości i mimo że niektórych nie da się już cofnąć, to jednak warto próbować naprawić ich konsekwencje. Świadomość społeczna dotycząca ochrony środowiska sukcesywnie wzrasta, dlatego powstaje coraz więcej przepisów, ustaw i regulacji dotyczących relacji przemysłu ze środowiskiem. Inspektor ochrony środowiska jest tą osobą, która kontroluje przestrzeganie tych przepisów i dba o to, aby nasz piękny świat miał się choć trochę lepiej.

Inspektor ochrony środowiska — na czym polega praca inspektora ochrony środowiska?

Zacznijmy od tego, kim jest inspektor ochrony środowiska i jakie pełni funkcje. Otóż inspektorzy ochrony środowiska zajmują się prowadzeniem kontroli w instytucjach korzystających ze środowiska. Co to oznacza? Jeśli jakieś przedsiębiorstwo opiera swoją działalność na wykorzystywaniu zasobów środowiska lub nawet korzysta z niego w minimalnym stopniu, musi przestrzegać prawnych regulacji, które stoją na straży zrównoważonej współpracy ze środowiskiem. Inspektorzy przeprowadzają kontrole i sprawdzają zgodność działań podejmowanych przez firmę z obowiązującymi aktualnie przepisami.

Jednak praca inspektora to nie tylko działania kontrolne. To także szeroki zakres działań mających na celu popularyzację wiedzy o ochronie środowiska, organizowanie szkoleń i targów oraz opracowywanie planów dotyczących wprowadzania nowych procedur ochrony środowiska. Często także inspektorzy biorą czynny udział w przeciwdziałaniu, a w razie czego, usuwaniu skutków awarii przemysłowych.

Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska

Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska to jeden z organów państwowych wykonujący zadania powierzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Do zadań wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska należy przede wszystkim kontrola wymagań wynikająca z aktualnego stanu prawnego, zaleceń GIOŚ i Wojewody, analiza dotychczasowych kontroli oraz rozpatrywanie sugestii zgłaszanych przez organy samorządowe z terenu województwa.

Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska działa na zasadzie ustaw i rozporządzeń, które dotyczą każdego aspektu wykorzystania środowiska w przemyśle, Mówimy tutaj między innymi o:

 • ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
 • ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
 • ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
 • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
 • ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
 • ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
 • ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
 • ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
 • ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie znajdziemy wykaz obowiązków tego organu. Do głównych zadań inspektoratu zalicza się:

 1. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (…);
 2. podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;
 3. przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków;
 4. wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;
 5. wykonywanie zadań określonych w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 6. udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 7. wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy;

Inspektor ochrony środowiska — zakres obowiązków

Obowiązki inspektora ochrony środowiska również są regulowane przez ustawy, dlatego każda osoba na tym samym stanowisku ma praktycznie identyczny ich zakres. Jedyne różnice wynikają z branży, w której takie kontrole są przeprowadzane.

Co zatem należy do głównych obowiązków inspektora ochrony środowiska?

 • zapewnienie działania i przeciwdziałania systemu przestępstw przeciw ochronie środowiska
 • kontrolowanie organizacji korzystających ze środowiska
 • przeprowadzanie analiz i sporządzanie raportów z przeprowadzonych kontroli
 • przeciwdziałanie przemysłowym zagrożeniom środowiska
 • usuwanie skutków awarii przemysłowych
 • działania kontrolne i zapewnienie wsparcia merytorycznego w kwestii np. składowania odpadów
 • wykrywanie i dokonywanie zatrzymania działań niezgodnych z prawem o ochronie środowiska
 • organizacja i uczestnictwo w akcjach edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska
 • nadzór nad utylizacją niebezpiecznych odpadów

Jak zostać inspektorem ochrony środowiska?

Jeśli chcesz zostać inspektorem ochrony środowiska, konieczne jest ukończenie uczelni wyższej. W tym zawodzie liczy się gruntowne wykształcenie, ponieważ większa część pracy opiera się na kontrolowaniu działań w zgodności z przepisami, które trzeba po prostu znać. Co więcej, na studiach nauczysz się jak zastosować poszczególny zapisy w praktyce i jak sprawnie przeprowadzać kontrolę procesów zachodzących w danym przedsiębiorstwie.

Kierunki studiów, na które warto zwrócić uwagę to przede wszystkim ochrona środowiska, biomonitoring lub inżynieria środowiska. Tutaj dobrym pomysłem jest także skorzystanie z oferty studiów podyplomowych. Szczególnie jeśli zależy Ci na rozwoju zawodowym. Dodatkowo już na studiach zainwestuj swój czas w zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego. Jak to zrobić? Zainteresuj się ofertą praktyk zawodowych lub staży. W tym zawodzie bardzo ceniony jest także wolontariat, który jest jasnym znakiem tego, że jesteś szczerze zaangażowany w to co robisz i naprawdę wierzysz w wartości związane z ochroną środowiska naturalnego. Takie doświadczenie to bardzo cenny punkt w CV — jest to informacja dla pracodawcy, że pracę tę wybrałeś z poczucia misji.

Swoją przygodę z pracą zawodową możesz rozpocząć w placówkach zajmujących się kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, takich jak Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Ponadto warto zaczepić się w miejscach takich jak wojewódzki inspektorat ochrony środowiska, których siedziby znajdziesz między innymi w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Kielcach lub Katowicach. Oprócz pracy w murach wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska możesz także poszukać zatrudnienia w prywatnych przedsiębiorstwach lub biurach ochrony środowiska.

Inspektor ochrony środowiska — zarobki

Zarobki na stanowisku inspektora ochrony środowiska zależą od kilku czynników. Oczywiście najważniejsze z nich to wykształcenie oraz doświadczenie kandydata. Jeśli twoim celem jest wojewódzki inspektorat ochrony środowiska i stanowiska kierownicze, to musisz zainwestować w te dwa aspekty. Aby dostać się do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, należy skończyć dobrą uczelnię i dodatkowo zadbać o ciekawe CV.

Oczywiście wiele zależy też od zajmowanego stanowiska oraz województwa, w którym podejmujesz zatrudnienie. Stanowiska kierownicze, czyli te na wyższych szczeblach są znacznie lepiej płatne, dlatego warto mieć na uwadze awans.

Jak podaje portal Wynagrodzenia.pl kandydat, który przychodzi do wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, może liczyć na wypłatę w okolicach 4,2 tys. zł brutto. Wraz z nabytym doświadczeniem i rozwojem zawodowym pensja ta powinna sukcesywnie wzrastać, i jako starszy specjalista możesz już oczekiwać wypłaty zaczynającej się od 5,5 tys. zł brutto.

Oceń artykuł
0/5 (0)