Reklama

Umowa wolontariatu – wzór w formacie PDF i omówienie

Umowa o wolontariat to dokument obowiązkowy w przypadku dłuższej współpracy organizacji z wolontariuszem. Choć czynności wolontaryjne nie stanowią stosunku pracy, wolontariusz także ma szereg praw. Dowiedz się, jakich i pobierz wzór umowy o wolontariat.

Grafika przedstawiająca wolontariat - umowa

Umowa na wolontariat jest zawierana w przypadku, gdy jedna strona jest chętna do świadczenia dobrowolnej i nieodpłatnej pracy na rzecz innych osób czy społeczności. Ochotnicy nie otrzymują w zamian wynagrodzenia ani innych korzyści w materialnej postaci. Umowa wolontariatu powinna zatem zostać sporządzona zawsze, gdy ktoś zdecyduje się na dłuższą formę takiej współpracy. Brak wynagrodzenia powinien być jasno określony tak, by w przyszłości żadna ze stron nie miała wobec drugiej roszczeń. Szczegółowe kwestie wolontariatu określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Umowa o wolontariat – co ją różni od umowy o pracę?

Jak mówi art. 42 ust. 1 ustawy o wolontariacie, czynności wykonywane przez wolontariusza odpowiadają świadczeniu pracy, ale nim nie są. Wolontariat nie tworzy stosunku pracy. Czas, na jaki umowa zostaje zawarta, nie jest traktowany jako staż pracy, a warunki umowy nie obligują do zapewnienia świadczeń pracowniczych. W przeciwieństwie do umowy o pracę, wolontariusze z zagranicy nie potrzebują pozwolenia do zawarcia umowy wolontariatu.

Taki dokument mogą sporządzić organizacje pozarządowe zajmujące się niesieniem pomocy społecznej, edukacją, ekologią czy ochroną zdrowia. Także organy administracji publicznej i mniejsze jednostki jak szkoły czy szpitale. Umowa z wolontariuszem to także dokument, jaki można spotkać w kościele. Natomiast nie może zostać zawarta umowa o wolontariat w firmie na rzecz pracy w ramach jej działalności gospodarczej.

Co powinna zawierać umowa o wolontariat?

Obowiązki wolontariusza określa umowa na wolontariat. Wymienione w niej czynności są zróżnicowane w zależności od charakteru działań danej organizacji. Umowa na wolontariat może być podjęta w formie ustnej. Obowiązek zawarcia umowy pisemnej powstaje, gdy wolontariat jest dłuższy niż 30 dni. W razie krótszej współpracy wolontariusz ma prawo oczekiwać wydania pisemnego poświadczenia o zawartym porozumieniu. Co powinna zawierać umowa wolontariatu? Muszą to być informacje o:

 • obowiązkowym przeszkoleniu w zakresie BHP,
 • prawach i obowiązkach wolontariusza wykonywanych z należytą starannością,
 • rozliczeniu (w razie powierzenia wolontariuszowi mienia),
 • dostarczeniu wolontariuszowi materiałów koniecznych do wykonywania powierzonych zadań,
 • zapewnieniu środków ochrony osobistej,
 • zapewnieniu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych,
 • w przypadku powierzenia wolontariuszowi dostępu do informacji należy je określić,
 • o przetwarzaniu wizerunku (jeśli współpraca przewiduje upublicznianie np. zdjęć ze zbiórek),
 • zwrocie na żądanie wolontariuszowi kosztów poniesionych na rzecz działań wynikłych z umowy,
 • poniesieniu przez organizację kosztów diet i podróży wolontariusza,
 • zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, np. poprzez zapewnienie środków ochrony indywidualnej.

Umowa o wolontariat: ZUS i inne ubezpieczenia

Ani wolontariusz, ani korzystający nie są zobowiązani do opłacania składek ZUS. Jednak w sytuacji, gdy wolontariusz nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach innego tytułu, korzystający może go zgłosić do ubezpieczenia. Należy pamiętać, że nie jest to obowiązkowa praktyka. Czym innym jest natomiast ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie NNW. Jest to świadczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Jest ono konieczne, jeśli wolontariat trwa przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Korzystający może także zawrzeć w umowie informacje o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Jest to forma zabezpieczenia organizacji przed szkodliwymi działaniami wolontariusza. Warto zaznaczyć, że w przypadku osób bezrobotnych podejmujących się wolontariatu zachowują one prawo do zasiłku.


Umowa o wolontariat PDF – pobierz


…………………………………….

(data, miejscowość)

Umowa o wolontariat – wzór

 

Zawarta w dniu ………………………………………. w …………………….. pomiędzy……………………………………………..reprezentowanym przez…………………….

 

………………………………………………………………zwanym w dalszej części Korzystającym,

a Panią/Panem …………………………………………

legitymującym się dowodem osobistym nr ……………………………., zamieszkałą/łym pod adresem …………………………………………………………………..zwanym w dalszej części Wolontariuszem.

 

Treść umowy:

§1

Korzystający powierza Wolontariuszowi, a ten zobowiązuje się do wykonania następujących czynności osobiście i ze starannością:

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

§2

Czynności określone w § 1 będą wykonywane w okresie od  …………… do …………

§3

Czynności określone w § 1 mają charakter bezpłatny i Wolontariusz nie otrzyma za nie wynagrodzenia ani innych korzyści materialnych.

§4

Korzystający zobowiązuje się do zwrotu Wolontariuszowi kosztów podróży

służbowych i diet, które miały miejsce w czasie i na rzecz pełnienia czynności wolontarystycznych.

§5

Zwrot wydatków określonych w § 4 nastąpi w terminie 7 dni po otrzymaniu od Wolontariusza dowodu stosownego rozliczenia i dowodów poniesionych kosztów.

§7

Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych na rzecz wykonywania obowiązków wolontarystycznych, w szczególności związanych z

……………………………………………………………………………………………………………………..

§8

Korzystający poinformował wolontariusza o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń wolontariuszy i zobowiązuje się do zapewnienia mu warunków niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków w zgodzie z wyż. wym. zasadami.

§9

Korzystający zobowiązuje się do zapewnienia Wolontariuszowi niezbędnych do wykonywania obowiązków środków ochrony indywidualnej.

§10

Strony zgodnie ustalają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za

……………………………………………wypowiedzeniem.

§11

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§12

Zmiany w warunkach umowy muszą być wniesione w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§13

Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygać właściwy sąd powszechny.

§14

Wolontariusz w razie wypadku w czasie pełnienia obowiązków wolontarystycznych ma prawo do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla

każdej ze stron.

 

…………………………………….

(Korzystający)

…………………………………….

(Wolontariusz)

Teoretycznie wolontariuszem może być każda osoba, która chce nieodpłatnie nieść pomoc. Sprawa się komplikuje w przypadku osób niepełnoletnich. Wolontariusze poniżej 18 roku życia potrzebują pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Poniżej wzór zgody na pozwolenie na wolontariat.


Zgoda na wolontariat – wzór


…………………………………….

(data, miejscowość)

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w wolontariacie 

Wyrażam zgodę na udział dziecka……………………………..……………………..urodzonego dnia………………….na udział w wolontariacie……………………….………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że ja niżej podpisana/y………………………………jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka……………………………………………. i zapoznałam/em się z warunkami wolontariatu określonymi w………………………………………………….……………………….

…….…………………………………….

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Choć wolontariat jest szlachetną formą niesienia pomocy, tak jak większość kwestii jest regulowany prawnie. Warunki umowy o wolontariat nie muszą być ściśle takie same. Wszystko zależy od ustaleń porozumienia.


Znajdź wymarzone stanowisko pracy w stolicy. Sprawdź jaka praca w Warszawie jest dostępna w GoWork.pl


Oceń artykuł
0/5 (0)