Ferrostal Łabędy

Gliwice

Ocena pracodawcy 2/6

na podstawie 42 ocen.

Ferrostal Łabędy
2 42

Opinie o Ferrostal Łabędy

Pracodawco! Chcesz wiedzieć ile osób odwiedziło Twój profil?

Dbamy o każdą opinię, dlatego pracodawca nie może ich usuwać. Sprawdź, kiedy Twoja opinia łamie regulamin - więcej.

Dodaj odpowiedź

Anuluj

Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie Ferrostal Łabędy

Lidia

@Tomek, Twój wpis zawiera poważne zarzuty, czy jesteś pewien, że akurat to chciałeś powiedzieć? Jeżeli Twoja opinia o firmie jest negatywna, warto uzasadnić swoje zdanie. Dlaczego według Ciebie szykują się zwolnienia w firmie Ferrostal Łabędy? Może firma po prostu się rozwija i potrzebuje pracowników na nowe stanowiska.

   
Tomek

Do Jarek tak są wakaty na stanowiska mistrzów i kierowników bo szykują się zwolnienia bo byli i są skorumpowani

   
Jarek

Może ktoś podpowie czy firma prowadzi aktualnie rekrutacje?

   
Mika

Przyjmuja ukrainki do Baru. Taka pierwsza lepsza. Nie mila opryskliwa. Nie ma juz w polsce pięknych kobiet.

   
Lidia

@OBywatel czy próbowaliscie prowadzić jakieś rozmowy z firmą w tej sprawie? Może wystarczy zgłosić sytuację kierownictwu? Warunki pracy brzmią szkodliwie, czy firma zapewnia odpowiednią odzież ochronną?

   
Tomek

Pożar w ferrostalu butli z acetylenem akcja straży pożarnej trwała 3 dni mieszkańcy i firmy sąsiadujące sładajcie donosy na tą firme

   
Administrator

Jak dziś przedstawia się sytuacja Ferrostal Łabędy na tle innych przedsiębiorstw? Przekazane przez Ciebie informacje mogą okazać się bardzo istotną wskazówką dla osób pochodzących z Gliwice i okolic oraz będących w trakcie poszukiwania zatrudnienia.

   
OBywatel
@Administrator 05.02.2018 08:39

Warunki pracy ciężkie-zimno zimą,goraco latem,zapylenie,zadymienie zwłaszcza w wekendy.Pracownik musi wyrobic sie czasowo w jakościowo z obowiazków.Wielu przełożonych i kierowników odcinków żada wykonania prac dodatkowych i chce zawłaszczyć premię.Wyniszczajaca praca fizycznie i nerwowo

   
Marian

Czy macie powód i nie piszecie na forum od miesięcy? Chciałbym tu pracować i miałem nadzieję na informacje bezpośrednio od pracowników.

   
Lidia

@Pracownik raczej rzadko się zdarza na dzisiejszym rynku pracy, że nadgodziny są czymś obowiązkowym. Raczej traktowane są jako dodatkowa możliwość zatrudnienia. Jak to wygląda w Ferrostal Łabędy?

   
pracownik

Czy ptacownik ma obowiązek kupować materiały narzędzia i zostawać po godżinach i każdy pracownik ma prawo do przerwy ma mieć zapewnione pomieszczenie socjalne dostęp do wody i jak bedzie trzeba ściągne tu wszystkie kontrole za wywóz śmieci sie płaci a nie pali po cichu w piecu

   
Lidia

@pracownik co masz na myśli przez to, że część kolegów jest kryta? Możesz napisać coś więcej, na temat stosowania się do kodeksu pracy w Ferrostal Łabędy? To bardzo ważny aspekt dla każdego pracownika, więc Twoja opinia będzie bardzo pomocna dla osób poszukujących pracy.

   
pracownik

Przyjmujcie jeszcze więcej patologi ludzi po wyrokach napewno będzie tu lepiej kodeks pracy obowiązuje dzieniea nie w dni które pasuje przełożonym a cześć kolegów jest kryta

   
hjkbkb

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy i doznał szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, może żądać od swego pracodawcy świadczeń odszkodowawczych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Zasadnicze znaczenie mają tu przepisy określające odpowiedzialności za czyn niedozwolony (art. 415 i nast. k.c.). Szczególnie zaś istotny jest tu przepis art. 444 § 1 i 2 k.c., według którego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą - także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Jeżeli zaś poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Na dopuszczalność dochodzenia takich roszczeń uzupełniających w stosunku do świadczeń wynikających z ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn.zm.) wskazywał wielokrotnie Sąd Najwyższy, podnosząc, że dopuszczalne jest dochodzenie przez pracownika od pracodawcy roszczeń uzupełniających z tytułu wypadków przy pracy, opartych na przepisach prawa cywilnego (art. 415, 444 i 445 k.c.). Wynika to z faktu, że ww. ustawa nie zawiera żadnych ograniczeń w możliwości dochodzenia od pracodawcy roszczeń odszkodowawczych, w przypadku gdy szkoda doznana przez pracownika w wyniku wypadku przy pracy nie została w całości pokryta przez ZUS. Roszczenia uzupełniające W orzecznictwie sądowym podnosi się, że możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od pracodawcy ma charakter uzupełniający. A zatem pracownik może skutecznie wystąpić przeciwko pracodawcy dopiero po uzyskaniu świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanego przez ZUS. Tak też wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z 29 lipca 1998 r., sygn. akt II UKN 155/98, stwierdzając jednoznacznie, że cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy ma charakter uzupełniający. Pracownik nie może dochodzić odszkodowania i renty na podstawie art. 444 k.c. przed rozpoznaniem jego roszczeń o świadczenia przysługujące na podstawie przepisów ustawy z 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144 z późn.zm.). Teza ta zachowała swoją aktualność także i na gruncie obecnie obowiązującej ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. A zatem dopiero po rozpoznaniu prawa pracownika do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub renty wypadkowej na podstawie przepisów ww. ustawy może on dochodzić od pracodawcy odszkodowania lub renty. Jest to uzasadnione tym, że świadczenia z ustawy wypadkowej są limitowane co do wysokości, zaś odpowiedzialność cywilnoprawna pracodawcy ma charakter uzupełniający. Uzasadnia ją ustalenie, że świadczenia z ustawy wypadkowej nie rekompensują w całości poniesionych przez poszkodowanego pracownika strat na osobie, a nadto, że istnieje cywilnoprawna podstawa odpowiedzialności pracodawcy. Pracownik nie może więc dochodzić odszkodowania i renty na podstawie przepisów kodeksu cywilnego zanim nie zostaną rozpoznane jego roszczenia o te świadczenia na podstawie przepisów ww. ustawy wypadkowej. Natomiast w razie wystąpienia z takim roszczeniem należałoby uznać je za przedwczesne, co skutkowałoby oddaleniem jego powództwa. Przykład: Jan Z. pracował w charakterze kierowcy samochodu ciężarowego w spółce X. Podczas pracy, gdy obserwował załadunek samochodu za pomocą dźwigu, zerwała się lina zabezpieczająca pustaki i dwa z nich spadły na niego. Jak się bowiem okazało ładunek ten nie był odpowiednio zabezpieczony przez przygotowujących go pracowników spółki X. Wskutek wypadku Jan Z. doznał poważnych obrażeń głowy i rąk oraz przeszedł długi procesu leczenia i ostatecznie nie odzyskał zdolności do pracy. Dlatego też wystąpił z pozwem wobec spółki X, dochodząc zasądzenia na jego rzecz odszkodowania w kwocie 8000 zł. Spółka X podniosła, że roszczenie to jest przedwczesne, bowiem Jan Z. nie wystąpił jeszcze o jednorazowe odszkodowanie lub rentę do ZUS. Sąd uwzględnił argumenty spółki X i oddalił powództwo Jana Z. jako przedwczesne. Oddalenie powództwa jako przedwczesnego nie zamyka pracownikowi drogi sądowej do późniejszego dochodzenia roszczeń uzupełniających - po uzyskaniu jednorazowego odszkodowania lub renty z ubezpieczenia wypadkowego. Nie będzie bowiem zachodzić w tym przypadku powaga rzeczy osądzonej.

   
poszkodowany

Obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy lub przypadku zachorowania na chorobę zawodową 15.10.08 W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca - zgodnie z art. 234 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., jest obowiązany w szczególności podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku, a następnie zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. articleImage: Obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy lub przypadku zachorowania na chorobę zawodową fot. Thinkstock Zwykle powinny to być czynności polegające na ewakuacji osób ze strefy zagrożenia, zabezpieczeniu strefy wypadku przed dostępem osób niepowołanych, wyłączeniu dopływu energii elektrycznej, gazu, wyłączeniu maszyn lub urządzeń. Najistotniejsza rola w tym zakresie przypada osobom kierującym pracownikami. Obowiązki tych osób zostały określone w art. 212 k.p., zgodnie z którym osoby te powinny: - organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniające zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, - dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. Zakres prac oraz tryb realizacji powyższych obowiązków powinien być ustalony w zakładowym regulaminie pracy, zarządzeniem wewnętrznym pracodawcy, lub za pomocą instrukcji. Potrzebę takiej regulacji powinna pracodawcy uświadomić i zrealizować służba bhp. Ważnym obowiązkiem pracodawcy jest zabezpieczenie miejsca wypadku. Taki obowiązek nakłada § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz. 744 z późn. zm.) – dalej r.o.w. Do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający: - dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych; - uruchamianie bez koniecznej potrzeby maszyny i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały wstrzymane; - dokonywanie zmiany położenia maszyny i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności. W praktyce zabezpieczenie miejsca wypadku oznacza wygrodzenie strefy wypadku taśmą lub barierkami, a w razie konieczności należy wystawić znaki lub tablice informujące o grożącym niebezpieczeństwie. Zgodę na ponowne uruchomienie maszyny lub urządzenia może wydać pracodawca w uzgodnieniu ze służbą bhp, a w przypadku zaistnienia wypadku ciężkiego, śmiertelnego lub zbiorowego - w uzgodnieniu z właściwym inspektorem pracy i prokuratorem. Jeżeli doszło do śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego (co najmniej dwie osoby poszkodowane) wypadku przy pracy lub do innego wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającego związek z pracą, i który może być uznany za wypadek przy pracy, pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora. Zawiadomienie to w praktyce realizuje inspektor bhp, wypełniając formularz zgłoszeniowy, który po uzyskaniu podpisu pracodawcy przesyła do właściwego inspektora pracy i prokuratora. Zazwyczaj dokument ten, wysyłany jest faxem pod numer ustalony w każdym Okręgowym Inspektoracie PIP. Kopię zgłoszenia do PIP i prokuratora należy dołączyć do dokumentacji powypadkowej. Pracodawca powinien powołać zespół powypadkowy, który w ciągu 14 dni od chwili powiadomienia o wypadku jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Wskazuje na to przepis § 8 ust. 1 r.o.w. Jeżeli wypadek spowodowany był czynnikiem nie uwzględnionym przy ocenie ryzyka zawodowego należy w ramach działań profilaktycznych, uzupełnić ocenę o ten czynnik (zagrożenie) i poinformować pracowników. Okoliczności i przyczyny wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych ustala zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik kierujący komórką służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakładowy społeczny inspektor pracy. Okoliczności i przyczyny wypadków innych niż śmiertelne, ciężkie i zbiorowe ustala zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby bhp oraz oddziałowy (wydziałowy) społeczny inspektor pracy. U pracodawcy, który zgodnie z art. 23711 § 1 k.p. nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, w skład zespołu powypadkowego, zamiast

   
eryk

mysle ze trzeba po prostu chyba będzie na bieżąco sledzic ich strone internetowa i tyle może się cos pojawi

   
Putin

To co odjebali 4.10.16 z rozladunkiem złomu to przesada stałem od godz.9:00 rano z awizacja rozladowali o godz. 1:00 w nocy powinni rozjebac ta firmę

   
Putin

To co odjebali 4.10.16 z rozladunkiem złomu to przesada stałem od godz.9:00 rano z awizacja rozladowali o godz. 1:00 w nocy powinni rozjebac ta firmę

   
JA

DLACZEGO FERROSTAL DALEJ TRUJE PAN LEWANDOWSKI KŁAMIE I SAMI ZADAJA SIE Z BANDZIORAMI STRASZĄ WYZYWAJA KŁAMIA ZAJMIJCIE SIE STALOWNIA AWARIAMI A NIE KŁAMANIEM WŁASCICIELA ZŁODZIEJE

   
gug

W FERROSTALU NA SKŁADZIE ZŁOMU NIE MA ŻADNEJ IZOLACJI Z GRUNTEM OLEJE SMARY CHEMIKALIA PRZEDOSTAJĄ SIE DO WÓD GRUNTOWYCH I TRUJĄ NAS SĄ NA TO CHYBA JAKIEŚPRZEPISY

   
informatyk

Witam, byłem na rozmowie na stanowisko Informatyk 3 razy w syczniu,wszystko ładnie do czasu kiedy miałem podjechać do kadr... od tej pory zwlekają z odpowiedzią i spotkaniem a do tego coś kręcą. A niedawno patrze dodane nowe ogłoszenie na pracuj.pl.

   
maks

no jak masz opanowane "programy operacyjne " to nadajesz się na 100 procent bo gdybyś miał opanowane systemy operacyjne to się raczej nie nadajesz

   
Nicki

@Acek dostałeś pracę w Ferro? Nikt nie chce wypowiedzieć się na temat pracy w tym zakładzie? Jestem po rozmowie z panem Z. Teraz wyjechał na delegację ale po powrocie ma się odezwać. Nie było tak źle, tylko ta blizna na lewym policzku wygląda fatalnie. Ktoś coś wie na ten temat?

   
Nicki

Mobbing to poważny zarzut. Są w Ferro związki zawodowe, więc może oni zajmą się tym problemem. Czy tylko pan Z i pani Kasia go stosują, a może to tylko dyscyplina pracy?

   
Sammy

Witam i zapraszam do kontaktu Wszystkich poszkodowanych w jakikolwiek sposób przez tych barbarzyńców z Ferrostalu chcących domagać się swoich praw w Sądzie na e-mail [email protected] chętnie pomogę

   
pracownik

Może ktoś się zainteresuje w tej firmie praca pani Stawickiej jakies przepisy chyba obowiazuja i ta firma dalej truje przerób żużla

   
obserwator

Nagrania z dyktafonu i treść smsów od przełożonych to chyba wystarczający dowód na mobing

   
pracownik

Proszę o podanie namiarów kancelarii która zajmuje się sprawami ferrostalu chce pozwać tą firme

   
Obserwator

Witam obserwuję ten zakład z bliska te wszystkie negatywne komentarze to prawda ten zakład dawno powinien ktoś zamknąć a właścicieli najlepiej zasypać tym całym syfem który wpuszczają w powietrze i w płuca swych pracowników niedawno pisano o ich wyczynach w Nowinach Gliwickich, współczuję osobiście wszystkim pracownikom tego zakładu!

   
pracownik

Wyznacznikiem wiedzy w ferrostalu jest brak wiedzy odkąd przyjęli patologie z dawnej walcowni na wsadzie syf kierownik kryje kolegów pisze nadgodziny kolegą a jest przecież monitoring a pani kierownik wiedza z sałatek to na pewno nie na stalowni mobing oszustwo zakłamanie oszukujecie firme i właściciela

   
gość

Panowie z zarządu kodeks pracy jest dla pracownika i wasz zarząd nie jest nie do ruszenia tak jak twierdzicie zastraszacie pracowników wyzywacie od złodzieji tak to jest jak zakładem zadzi milicjant

   

Zostaw opinię o Ferrostal Łabędy - Gliwice

UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie Ferrostal Łabędy