Przerwa na karmienie w pracy – kiedy przysługuje? Jak złożyć wniosek?

Przerwa na karmienie to przywilej każdej kobiety, która wraca po urlopie macierzyńskim do swojej pracy. Wynika to z przepisów Kodeksu pracy, które wyjaśniają, w jaki sposób należy się do nich stosować i kiedy one przysługują. Sprawdź, w jaki sposób można skorzystać z przerwy na karmienie i jak złożyć wniosek do swojego pracodawcy.

Przerwa na karmienie w pracy - dziecko trzymane w ramionach przez matkę

Państwo stara się pomagać kobietom w łączeniu pracy z macierzyństwem. Pary coraz rzadziej decydują się na dzieci, boją się sytuacji materialnej, która w obecnych czasach jest niepewna. Kodeks pracy sprawia, że młode matki nie muszą rezygnować z zatrudnienia i mogą chodzić do pracy, jednocześnie dbając o swoje życie rodzinne. Jednym z przejawów takiej troski ze strony państwa jest przerwa na karmienie w pracy, która przysługuje kobietom po urlopie macierzyńskim.

Przerwa na karmienie a Kodeks pracy

Według art. 187 Kodeksu pracy pracownica, która karmi dziecko piersią ma prawo:

“(…) § 1 do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie”.

W przypadku, gdy czas pracy pracownicy w ciągu całego dnia nie przekracza 6 godzin, należy jej się jedna 30-minutowa przerwa na karmienie.

Ważne! Zgodnie z § 2 art. 187 kp przerwa na karmienie dziecka piersią nie przysługuje pracownicy, która pracuje mniej niż 4 godziny dziennie.

Przerwa na karmienie a skrócenie czasu pracy

Kobieta ma prawo połączyć dwie półgodzinne lub 45-minutowe przerwy w jedną. Może wykorzystać je przed rozpoczęciem pracy, w trakcie lub przed jej zakończeniem. Wtedy przysługiwać jej będzie godzinna lub 1,5-godzinna przerwa na karmienie w ciągu pracy. Aby tak się stało, musi jednak pamiętać o złożeniu wniosku do swojego pracodawcy.

Pracodawca, ustalając przerwę na karmienie dla swojej pracownicy, powinien uwzględnić dwie kwestie: złożony przez nią wniosek oraz jej niezbędną obecność przy wykonywaniu służbowych obowiązków tak, aby nie zakłócić przebiegu pracy w firmie.

Przerwa na karmienie – wniosek

Jeśli pracownica karmiąca dziecko piersią chce skorzystać z przerwy na karmienie w swojej pracy, powinna złożyć pisemny wniosek do swojego pracodawcy o udzielenie jej takiej możliwości. W tym dokumencie muszą znajdować się dane dziecka, czyli: imię i nazwisko, data urodzenia oraz data rozpoczęcia korzystania z przerwy na karmienie i informacja, w jaki sposób pracownica chce z niej skorzystać (czy np. chce je łączyć, czy nie – patrz na nagłówek wyżej). Pracodawca na wniosek pracownicy zatrudnionej w firmie jest zobowiązany udzielić jej tego typu przerwy.

Ważne! Kodeks pracy nie wyznacza z góry określonego okresu korzystania z przerwy na karmienie. Wszystko zależy od oceny pediatry, który stwierdza, że dziecko jest karmione piersią i wydaje do tego odpowiednie zaświadczenie.

Przerwa na karmienie a wynagrodzenie

Za czas trwania przerwy na karmienie pracownicy przysługuje jej prawo do wynagrodzenia obliczanego jak za urlop zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 1996 r., Nr 62, poz. 289 z późn. zm.).

Przerwa na karmienie – czy pracodawca może się nie zgodzić?

Wniosek o udzielenie przerwy na karmienie ma dla pracodawcy charakter wiążący. To znaczy, że jest on zobowiązany ją udzielić. Natomiast jeśli nie wyrazi on swojej zgody, zostanie uznane to jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W takim przypadku pracownica może złożyć na pracodawcę skargę do Inspekcji Pracy.

Przerwa na karmienie piersią – ważne informacje

  • Przerwy przysługują niezależnie od tego, w jakim wieku jest dziecko. Pracownica powinna jedynie złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o karmieniu dziecka piersią. 
  • Nie wyróżniono ram czasowych ograniczający ten przywilej. 
  • Pracownica nie potrzebuje zaświadczenia lekarskiego, aby potwierdzić fakt karmienia piersią. Pracodawca nie może żądać od niej dowodów w tej sprawie. 
  • Regulamin pracy może oferować kobiecie karmiącej lepsze warunki. Nie może jednak pogarszać tych, jakie gwarantuje jej Kodeks pracy.
  • Pracownica ma prawo skumulować przysługującej przerwy do jednej. Wówczas, zamiast dwóch półgodzinnych przerw może skorzystać z jednej godzinnej. W ten sposób może na przykład wykorzystać przerwę pod koniec dnia pracy i w konsekwencji wyjść z pracy godzinę wcześniej. 
  • Zgodnie z artykułem 281 pkt 5 Kodeksu pracy pracodawca nie może odmówić udzielenia przerwy pracownicy. 
  • Przerwa na karmienie piersią jest przerwą płatną. Pracodawca nie może więc karać finansowo pracownicy za wykorzystanie przerwy. 
  • Pracodawca może dostosować przerwy na karmienie do trybu pracy, tak by zminimalizować zakłócenia związane z brakiem pracownika na stanowisku. 
  • Pracownicy przysługuje także przerwa na karmienie piersią, jeśli pracuje zdalnie.
Oceń artykuł
5/5 (4)