baner wywiady
Miniaturka
Rafał Sekuła
PKN Orlen
Współpracuje przy opracowaniu i wdraża strategię w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN w zakresie zarzadzania kapitałem ludzkim oraz kształtowania kultury organizacji. Odpowiada za to, aby w spółkach pracowali pracownicy o odpowiednich kompetencjach oraz za ich rozwój, motywacje i zaangażowanie. Planuje, koordynuje oraz odpowiada za realizację budżetów wynagrodzeń i szkoleń. Zajmuje sie opracowaniem i wdrożeniem zbiorowego prawa pracy i standardów w tym zakresie. Prywatnie miłośnik dobrego kina, książki i podrożowania, odrywając się od pracy realizuje się w życiu rodzinnym.

PKN Orlen

Marka ORLEN wyceniana jest na 4,4 mld zł. PKN ORLEN SA jest jedynym polskim przedsiębiorstwem notowanym na liście 500 największych firm świata magazynu "Fortune". Spółka zajmuje się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy (główne produkty) oraz paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne. Jest wielokrotnym liderem: przerobu ropy w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, posiadającym rafinerie zlokalizowane w Polsce, Czechach i na Litwie; produkcji petrochemikaliów, które stanowią podstawowy surowiec dla licznej grupy firm chemicznych; rynku detalicznej sprzedaży paliw w Polsce, dzięki sieci ponad 1750 stacji paliwowych. ORLEN jest również właścicielem spółki wydobywczej w Kanadzie (Orlen Upstream Canada Ltd.) i jednym z kluczowych właścicieli koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce. Obecnie inwestując w energetykę buduje we Włocławku i Płocku elektrociepłownie parowo-gazowe.

 • 2000

  Rok założenia

 • 20305

  Liczba pracowników

 • -

  Strona www

Jak opisałby Pan misję firmy?

Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość.
 

Orlen jest mecenasem licznych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Jakie znaczenie dla Państwa firmy ma ta działalność?

PKN ORLEN angażuje się w wiele projektów wspierających polską kulturę, sport czy naukę i edukację zarówno jako organizator poszczególnych przedsięwzięć, jak i sponsor. Do najważniejszych projektów zaliczamy te, które mają duży potencjał kształtowania pozytywnych emocji i budowy wizerunku firmy odpowiedzialnej. W tym kontekście warto wymienić projekty jak Polacy z Werwą, Verva Street Racing, ORLEN Warsaw Marathon, a także Festiwal im. Ludwiga van Beethovena, długoletnią współpracę z Muzeum Mazowieckim, Festiwal Filmowy w Gdyni czy Międzynarodową Nagrodę Literacką im. Herberta. Sport natomiast w strategii sponsoringowej PKN ORLEN odgrywa kluczowe znaczenie. Z jednej strony, jako największa polska firma czujemy się odpowiedzialni za wspieranie dyscyplin, które mają pozytywny wpływ na emocje i aspiracje sportowe milionów Polaków, z drugiej strony mamy świadomość, że sport jako platforma marketingowa ma ogromy potencjał komunikacyjny. Dlatego podejmując decyzję o zaangażowaniu w określoną dyscyplinę staramy się wybierać te projekty, które są perspektywiczne jeśli chodzi o szanse medalowe, w których widzimy pole dla naszych działań marketingowych oraz które przyczyniają się do budowy pozytywnego wizerunku Polski oraz naszej marki na arenie międzynarodowej.
 

Jaki był kluczowy moment w firmie i kiedy nastąpił?

W historii firmy kluczowych momentów było bardzo wiele, jednym z ważniejszych było formalne utworzenie we wrześniu 1999 roku Polskiego Koncernu Naftowego jako następcy Petrochemii Płock i Centrali Produktów Naftowych czyli znanemu w historii CPN. Kolejnym, ponad pół roku później, powstanie marki ORLEN. Za bardzo ważny moment z punktu widzenia HR można uznać podpisanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który do dziś precyzyjnie określa warunki zatrudnienia, wynagrodzenia, obowiązków i przywilejów pracowniczych, a ostatnio zainicjowanie ORLEN 3.0 koncepcji, która znajduje oparcie w naszej strategii i wartościach i kładzie nacisk na ludzi, ich rozwój i przywództwo. Dla dzisiejszej pozycji firmy kluczowe były na pewno także pierwsze inwestycje zagraniczne, wynikające z nich obciążenia finansowe oraz oddłużenie firmy, a także odzyskanie bezpiecznej pozycji. Istotnych projektów i chwil było niezwykle dużo i pewnie chcąc wymienić wszystkie skonsumowalibyśmy cały czas i powierzchnię przeznaczoną na ten wywiad. 
 

Proszę opowiedzieć o produktach ORLEN - jest ich bardzo wiele, które są najlepiej rozpoznawalne?

Są to nasze paliwa i oleje, które napędzają wszelakie pojazdy i maszyny na lądzie, wodzie i w powietrzu, ale także służą do ogrzewania, a także produkty petrochemiczne jak np. aceton, eter, etylen czy PTA czyli kwas tereftalowy sprzedawany przez nas na cały świat. Do tego dochodzi energia oraz cały zestaw usług jakie serwujemy na naszych stacjach benzynowych, tu również gdybyśmy chcieli wymienić wszystkie nasze produkty i usługi lista byłaby bardzo długa. 
 

Ile rekrutacji przeprowadzacie w ciągu roku?

Liczba procesów rekrutacyjnych zależy od aktualnych potrzeb obszarów biznesowych. Zgodnie z obowiązującą w Spółce praktyką, w pierwszej kolejności oferty pracy adresowane są do pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN. W sytuacji, kiedy nie znajdziemy odpowiedniego kandydata spełniającego nasze oczekiwania, wtedy wychodzimy na zewnątrz. Średnia liczba procesów rekrutacyjnych w ciągu roku wynosi ok. 80. 
 

Pracowników na jakie stanowiska zatrudniacie najczęściej?

Najczęściej w ostatnim okresie rekrutacyjnym poszukiwaliśmy pracowników w obszarze produkcji, sprzedaży oraz wsparcia. Ponadto, zgodnie z przyjętą strategią poszukujemy również pracowników do obszaru energetyki, a także rozwoju. Wśród naszych ofert pracy najczęściej pojawiają się stanowiska specjalistyczne oraz inżynieryjne. Procesy rekrutacyjne prowadzimy na bieżąco, zgodnie z aktualnymi potrzebami biznesowymi. Kandydatom zainteresowanym pracą w PKN ORLEN umożliwiamy złożenie swojej aplikacji do bazy ogólnej. 
 

Jakimi kanałami jest prowadzony proces rekrutacji?

Wykorzystujemy zarówno kanały wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Nasze oferty pracy publikowane są w ramach wewnętrznej giełdy pracy, a także na naszej zewnętrznej stronie internetowe w zakładce „Kariera”. Nasi kandydaci mogą znaleźć nasze oferty pracy również na portalach pracy oraz na stronach organizacji branżowych. Uczestniczymy także aktywnie w targach pracy, wydarzeniach organizowanych m.in. przez uczelnie oraz stowarzyszenia studenckie by podczas bezpośrednich spotkań bądź warsztatów dotrzeć z naszą ofertą do studentów. Absolwenci studiów wyższych zmogą znaleźć również nasze ogłoszenia na stronach Biur Karier z którymi współpracujemy. (m.in. Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka , Akademia Górniczo-Hutnicza).
 

Czy firma zatrudnia praktykantów, stażystów?

PKN ORLEN wspiera młodych ludzi umożliwiając im poznanie najnowszych rozwiązań w różnych obszarach działalności naszej Spółki związanych m.in. z produkcją rafineryjną i petrochemiczną, rozwojem, energetyką, sprzedażą, finansami, czy logistyką. Szerokie spektrum obszarów jakie możemy zaproponować w ramach realizowanych programów i projektów pozwala na wymianę doświadczeń, poznanie naszej kultury korporacyjnej oraz wartości i zasad, którymi się kierujemy, a także może być przepustką do przyszłej kariery zawodowej. Od wielu lat współpracujemy z różnymi placówkami dydaktycznymi m.in. Politechniką Warszawską, Zespołem Szkół Centrum Edukacji w Płocku, Akademią Górniczo-Hutniczą. Praktyki w naszej grupie kapitałowej realizują również studenci z innych uczelni wyższych, takich jak Politechnika Łódzka, Politechnika Gdańska czy też Katolicki Uniwersytet Lubelski. Od lat oferujemy praktyki i staże laureatom konkursów „Grasz o staż”, „Programu Kariera” oraz międzynarodowego konkursu „Leopolis for future”. Wśród naszych nowozatrudnionych pracowników jest wiele osób, które mają na swoim koncie zrealizowane z sukcesem praktyki bądź staże.
 

Jak wyglądają dodatkowe świadczenia, benefity-pracownicze-i-ich-wplyw-na-motywacje/">benefity dla pracowników w firmie ORLEN?

PKN ORLEN jako odpowiedzialny pracodawca zapewnia swoim pracownikom wsparcie socjalne w formie różnorodnych świadczeń. Przede wszystkim jest to m.in. dofinansowanie do opieki nad dzieckiem, osobistego wypoczynku, w tym również dzieci, zajęć rekreacyjno-sportowych i rehabilitacyjnych, leczenia sanatoryjnego oraz działalności kulturalno-oświatowej. Udzielane są także bezzwrotne zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej, wsparcie rodziny, wyprawka dla dzieci, zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe oraz zakup upominków świątecznych dla dzieci. W ramach pakietów medycznych Pracodawca zapewnia i finansuje także szeroki zakres świadczeń, takich jak m.in.: konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, zabiegi ambulatoryjne, rehabilitację, szczepienia profilaktyczne, opiekę kobiet ciężarnych. Istnieje także możliwość objęcia opieką medyczną na korzystniejszych niż rynkowe warunkach członków rodziny pracownika. Od wielu lat we współpracy ze specjalistycznymi ośrodkami medycznymi realizowane są profilaktyczne programy zdrowotne, mające na celu badanie wpływu środowiska pracy na zdrowie. Dzięki nim pracownicy, a także członkowie ich rodzin oraz byli pracownicy mają zagwarantowany udział w badaniach profilaktycznych, jak również dostęp do nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia. Firma wdraża również innowacyjne programy medyczne w ramach „Profilaktyki na wyciągniecie ręki” zapewniające pracownikom ułatwiony dostęp do badań w miejscu pracy, m.in. badania usg i mammograficzne dla kobiet oraz badanie USG w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych u dzieci. W 2013 roku został wdrożony w Spółce projekt „Pracodawca Przyjazny Rodzinie”, w ramach którego wprowadzono nowe rozwiązania związane m.in. z optymalnym czasem pracy. Zwiększono wymiar poza uprawnieniami ustawowymi, dodatkowych dni wolnych od pracy o 2 dni dla wszystkich wychowujących dzieci do 3 roku życia oraz wydłużono przerwę na karmienie o dodatkową godzinę dziennie. W spółce urządzono także pokoje dla matek karmiących. Dla nowonarodzonych dzieci pracowników przekazywane są upominki. Spółka organizuje również imprezy sportowe dla pracowników z aktywnym udziałem członków rodzin. Firma włącza się corocznie w ogólnopolskie przedsięwzięcie „2 godziny dla rodziny”. 
 

Proszę wymienić przywileje, które moglibyśmy określić jako bonusy za pracę w Spółce.

Są to m.in. dodatkowa premia roczna, wprowadzony Pracowniczy Program Emerytalny czyli tzw. III filar, gdzie składka jest opłacana przez Pracodawcę, zastosowany odpis na ZFŚS zwiększony o 15 punktów procentowych w stosunku do odpisu określonego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznanie karty rabatowej na zakup paliwa oraz produktów pozapaliwowych na stacjach ORLEN, ubezpieczenie grupowe na życie, gdzie składka opłacana jest przez pracodawcę, wyższe dodatki do wynagrodzeń od określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dla uprawnionych pracowników np. zryczałtowany dodatek zmianowy i dodatek za pracę w porze nocnej, dodatki do wynagrodzenia niewynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak np.: dodatek za czasowe świadczenie pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

W jaki sposób są regulowane kwestie płacowe w Spółce? 

Politykę płacową reguluje w Spółce swoisty kodeks nazywany Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Są w nim zapisane nie tylko zasady zatrudniania i awansowania, ale także ocena pracy zatrudnionych w systemie miesięcznym, kwartalnym czy rocznym. Jest także opracowana metodologia wynagrodzenia wraz z taryfikatorem stanowisk oraz tabela wynagrodzeń zasadniczych. Są także wszelkie przydatne pracownikowi informacje jak np. regulamin premiowania, informacja o nagrodach jubileuszowych czy odprawach emerytalnych.
 

Czy pracownicy stacji paliw także są zatrudnionymi przez Spółkę, czy mają innego pracodawcę? 

Sieć stacji paliw ORLEN składa się z obiektów własnych oraz należących do prywatnych właścicieli prowadzących działalność gospodarczą pod naszą marką. Nie mniej jednak w obu przypadkach każda stacja zarządzana jest przez osobę fizyczną działającą na własny rachunek, która jest pracodawcą dla kadry obsługującej stację.
 

Nasz użytkownik Mariusz jest ciekawy czy praca na stacji paliw może dawać satysfakcję?

Oczywiście, że tak, każda praca może dać satysfakcje, przy czym decydują o tym różne czynniki społeczne, organizacyjne oraz osobiste cechy pracownika. Wiele zależy także od podejścia danej osoby, jej motywacji i zaangażowania. Podejmując pracę powinniśmy myśleć o niej jak o inwestycji w siebie, bo w dzisiejszym świecie jedynym elementem który gwarantuje stabilność pracy to rozwój własnych kompetencji. Satysfakcję z pewnością dają nie tylko dobrze wykonane zadania, pozytywne relacje z ludźmi, ale także praca na nowoczesnej stacji wg wysokich standardów. Dodatkową wartością są także wszelkiego rodzaju szkolenia, które stałe pogłębiają wiedzę oraz nabywanie nowych umiejętności.
 
 
PKN Orlen
1.8/5 Na podstawie 627 ocen.
gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w lipcu 2023r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
 1. GoWork.pl 3 684 366
 2. pracuj.pl 3 489 318
 3. olx.pl - praca 2 904 336
 4. Jooble 1 942 704
PKN Orlen