Kontakt - Wolpama Trans Sp. z o.o. Stalowa Wola - telefon, adres, NIP, informacje

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe dla firmy Wolpama Trans Sp. z o.o. w Stalowa Wola, adresy, NIP, numery telefonów, infolinia i e-maile, oraz informacje: dane finansowe i władze firmy. Jeżeli widzisz nieaktualne dane, prosimy o informację.


Branże: Płody rolne - pozostała działalność

Dane kontaktowe

Adres
ikona kontakt
UL. WOLA PŁAWSKA 55
39-305 WOLA PŁAWSKA
NIP: 8172175267
KRS: 0000497670
REGON: 181073286

Dodatkowe informacje kontaktowe


Dane firmowe

Nazwa pełna:

WOLPAMA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres rejestrowy:

UL. WOLA PŁAWSKA 55 39-305 WOLA PŁAWSKA

NIP:

8172175267

KRS:

0000497670

REGON:

181073286

Kapitał zakładowy:

105 000.00 zł

Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

2014-02-11

Data rejestracji:

2014-02-11

Sygnatura akt:

RDF/249615/20/486


Profil działalności

Kod PKD:
 • 01.19.ZPozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • 01.19.ZPozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • 01.22.ZUprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
 • 01.23.ZUprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
 • 01.24.ZUprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
 • 01.25.ZUprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
 • 01.26.ZUprawa drzew oleistych
 • 01.27.ZUprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
 • 01.28.ZUprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
 • 01.29.ZUprawa pozostałych roślin wieloletnich
 • 02.20.ZPozyskiwanie drewna
 • 02.30.ZPozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • 02.40.ZDziałalność usługowa związana z leśnictwem
 • 06.10.ZGórnictwo ropy naftowej
 • 06.20.ZGórnictwo gazu ziemnego
 • 07.10.ZGórnictwo rud żelaza
 • 07.21.ZGórnictwo rud uranu i toru
 • 07.29.ZGórnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
 • 08.11.ZWydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
 • 08.12.ZWydobywanie żwiru i piasku
 • 08.91.ZWydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
 • 08.92.ZWydobywanie torfu
 • 08.99.ZPozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 09.10.ZDziałalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • 09.90.ZDziałalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • 18.12.ZPozostałe drukowanie
 • 19.20.ZWytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • 20.11.ZProdukcja gazów technicznych
 • 20.12.ZProdukcja barwników i pigmentów
 • 20.13.ZProdukcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 20.14.ZProdukcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • 20.15.ZProdukcja nawozów i związków azotowych
 • 20.16.ZProdukcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 • 20.17.ZProdukcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • 20.20.ZProdukcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 • 20.30.ZProdukcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • 20.41.ZProdukcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 • 20.42.ZProdukcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • 20.52.ZProdukcja klejów
 • 20.53.ZProdukcja olejków eterycznych
 • 20.59.ZProdukcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 20.60.ZProdukcja włókien chemicznych
 • 21.10.ZProdukcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • 21.20.ZProdukcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • 22.21.ZProdukcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
 • 22.22.ZProdukcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.23.ZProdukcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 • 22.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 23.11.ZProdukcja szkła płaskiego
 • 23.12.ZKształtowanie i obróbka szkła płaskiego
 • 23.13.ZProdukcja szkła gospodarczego
 • 23.14.ZProdukcja włókien szklanych
 • 23.19.ZProdukcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • 23.20.ZProdukcja wyrobów ogniotrwałych
 • 23.31.ZProdukcja ceramicznych kafli i płytek
 • 23.32.ZProdukcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny
 • 23.41.ZProdukcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
 • 23.42.ZProdukcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
 • 23.43.ZProdukcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
 • 23.44.ZProdukcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
 • 23.49.ZProdukcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • 23.51.ZProdukcja cementu
 • 23.52.ZProdukcja wapna i gipsu
 • 23.61.ZProdukcja wyrobów budowlanych z betonu
 • 23.62.ZProdukcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • 23.63.ZProdukcja masy betonowej prefabrykowanej
 • 23.64.ZProdukcja zaprawy murarskiej
 • 23.65.ZProdukcja cementu wzmocnionego włóknem
 • 23.69.ZProdukcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
 • 23.70.ZCięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • 23.91.ZProdukcja wyrobów ściernych
 • 23.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 24.10.ZProdukcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • 24.20.ZProdukcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
 • 24.31.ZProdukcja prętów ciągnionych na zimno
 • 24.32.ZProdukcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno
 • 24.33.ZProdukcja wyrobów formowanych na zimno
 • 24.34.ZProdukcja drutu
 • 24.41.ZProdukcja metali szlachetnych
 • 24.42.AProdukcja aluminium hutniczego
 • 24.42.BProdukcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
 • 24.43.ZProdukcja ołowiu, cynku i cyny
 • 24.44.ZProdukcja miedzi
 • 24.45.ZProdukcja pozostałych metali nieżelaznych
 • 25.11.ZProdukcja konstrukcji metalowych i ich części
 • 25.12.ZProdukcja metalowych elementów stolarki budowlanej
 • 27.11.ZProdukcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • 27.12.ZProdukcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
 • 27.20.ZProdukcja baterii i akumulatorów
 • 27.31.ZProdukcja kabli światłowodowych
 • 27.32.ZProdukcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • 27.33.ZProdukcja sprzętu instalacyjnego
 • 27.40.ZProdukcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
 • 27.51.ZProdukcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 27.52.ZProdukcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 27.90.ZProdukcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • 28.23.ZProdukcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 28.24.ZProdukcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 • 28.25.ZProdukcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
 • 28.29.ZProdukcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 28.30.ZProdukcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
 • 28.41.ZProdukcja maszyn do obróbki metalu
 • 28.49.ZProdukcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • 28.91.ZProdukcja maszyn dla metalurgii
 • 28.92.ZProdukcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
 • 28.93.ZProdukcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • 28.94.ZProdukcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • 28.95.ZProdukcja maszyn dla przemysłu papierniczego
 • 28.96.ZProdukcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • 28.99.ZProdukcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 29.10.AProdukcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych
 • 33.11.ZNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.12.ZNaprawa i konserwacja maszyn
 • 33.13.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.14.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 35.11.ZWytwarzanie energii elektrycznej
 • 35.12.ZPrzesyłanie energii elektrycznej
 • 35.13.ZDystrybucja energii elektrycznej
 • 35.14.ZHandel energią elektryczną
 • 35.21.ZWytwarzanie paliw gazowych
 • 35.22.ZDystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 • 35.23.ZHandel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • 35.30.ZWytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • 36.00.ZPobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 • 37.00.ZOdprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • 38.11.ZZbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.12.ZZbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 38.21.ZObróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.22.ZPrzetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 38.31.ZDemontaż wyrobów zużytych
 • 38.32.ZOdzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 39.00.ZDziałalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 • 41.10.ZRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.ZRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.ZRoboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.12.ZRoboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.13.ZRoboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.ZRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.ZRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.91.ZRoboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.ZRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.ZPrzygotowanie terenu pod budowę
 • 43.13.ZWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.21.ZWykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.ZWykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.ZWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.12.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 46.13.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 46.14.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • 46.19.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.71.ZSprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 46.72.ZSprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 46.73.ZSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.74.ZSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 46.75.ZSprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 46.76.ZSprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 46.77.ZSprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 46.90.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 49.10.ZTransport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • 49.20.ZTransport kolejowy towarów
 • 49.31.ZTransport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • 49.32.ZDziałalność taksówek osobowych
 • 49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 49.41.ZTransport drogowy towarów
 • 49.42.ZDziałalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 49.50.ATransport rurociągami paliw gazowych
 • 52.10.AMagazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
 • 52.10.BMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.21.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 52.22.ADziałalność usługowa wspomagająca transport morski
 • 52.22.BDziałalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
 • 52.23.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • 52.29.ADziałalność morskich agencji transportowych
 • 52.29.BDziałalność śródlądowych agencji transportowych
 • 52.29.CDziałalność pozostałych agencji transportowych
 • 53.10.ZDziałalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
 • 53.20.ZPozostała działalność pocztowa i kurierska
 • 61.10.ZDziałalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • 61.20.ZDziałalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • 61.30.ZDziałalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • 61.90.ZDziałalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • 62.01.ZDziałalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.ZDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 63.11.ZPrzetwarzanie danych
 • 63.12.ZDziałalność portali internetowych
 • 63.91.ZDziałalność agencji informacyjnych
 • 63.99.ZPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 64.19.ZPozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 64.20.ZDziałalność holdingów finansowych
 • 64.30.ZDziałalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • 64.91.ZLeasing finansowy
 • 64.92.ZPozostałe formy udzielania kredytów
 • 64.99.ZPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.11.ZZarządzanie rynkami finansowymi
 • 66.12.ZDziałalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • 66.19.ZPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.21.ZDziałalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • 66.22.ZDziałalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 66.29.ZPozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • 66.30.ZDziałalność związana z zarządzaniem funduszami
 • 68.10.ZKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.ZPośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.ZZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 69.10.ZDziałalność prawnicza
 • 69.20.ZDziałalność rachunkowo-księgowa
 • 70.10.ZDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 70.21.ZStosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 77.11.ZWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12.ZWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.31.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • 77.32.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 77.33.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 77.34.ZWynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • 77.35.ZWynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
 • 77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 77.40.ZDzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 78.10.ZDziałalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 78.20.ZDziałalność agencji pracy tymczasowej
 • 78.30.ZPozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 79.11.ADziałalność agentów turystycznych
 • 79.11.BDziałalność pośredników turystycznych
 • 82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.91.ZDziałalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • 82.99.ZPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 84.11.ZKierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
 • 84.12.ZKierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
 • 84.13.ZKierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • 84.21.ZSprawy zagraniczne
 • 96.09.ZPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rozwiń

Mapa

Wolpama Trans Sp. z o.o.
0/5 Na podstawie 0 ocen.
 • Zobacz wywiad
 • Wola Pławska 55
  39-305 Stalowa Wola
 • NIP: 8172175267 REGON: 181073286 KRS: 0000497670
gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w styczniu 2024r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
 1. GoWork.pl 3 725 514
 2. pracuj.pl 3 349 188
 3. LinkedIn 2 988 252
 4. olx.pl 2 874 042
Wolpama Trans Sp. z o.o.