Kontakt - Wolpama Trans Sp. z o.o. Stalowa Wola - telefon, adres, NIP, informacje

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe dla firmy Wolpama Trans Sp. z o.o. w Stalowa Wola, adresy, NIP, numery telefonów, infolinia i e-maile, oraz informacje: dane finansowe i władze firmy. Jeżeli widzisz nieaktualne dane, prosimy o informację.


Branże: Płody rolne - pozostała działalność

baner wywiady

Dane kontaktowe, e-maile

Adres

Wolpama Trans Sp. z o.o.
UL. WOLA PŁAWSKA 55
39-305 WOLA PŁAWSKA

Dane firmowe

Nazwa pełna:

WOLPAMA TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres rejestrowy:

UL. WOLA PŁAWSKA 55 39-305 WOLA PŁAWSKA

NIP:

8172175267

KRS:

0000497670

REGON:

181073286

Kapitał zakładowy:

105000 zł

Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

2014-02-11

Data rejestracji:

2014-02-11

Sygnatura akt:

RDF/249615/20/486

Profil działalności

Kod PKD:
 • 01.19.ZPozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

 • 01.19.ZPozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

 • 01.22.ZUprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych

 • 01.23.ZUprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych

 • 01.24.ZUprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

 • 01.25.ZUprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

 • 01.26.ZUprawa drzew oleistych

 • 01.27.ZUprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów

 • 01.28.ZUprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

 • 01.29.ZUprawa pozostałych roślin wieloletnich

 • 02.20.ZPozyskiwanie drewna

 • 02.30.ZPozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

 • 02.40.ZDziałalność usługowa związana z leśnictwem

 • 06.10.ZGórnictwo ropy naftowej

 • 06.20.ZGórnictwo gazu ziemnego

 • 07.10.ZGórnictwo rud żelaza

 • 07.21.ZGórnictwo rud uranu i toru

 • 07.29.ZGórnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

 • 08.11.ZWydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

 • 08.12.ZWydobywanie żwiru i piasku

 • 08.91.ZWydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

 • 08.92.ZWydobywanie torfu

 • 08.99.ZPozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • 09.10.ZDziałalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

 • 09.90.ZDziałalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

 • 18.12.ZPozostałe drukowanie

 • 19.20.ZWytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

 • 20.11.ZProdukcja gazów technicznych

 • 20.12.ZProdukcja barwników i pigmentów

 • 20.13.ZProdukcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

 • 20.14.ZProdukcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

 • 20.15.ZProdukcja nawozów i związków azotowych

 • 20.16.ZProdukcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

 • 20.17.ZProdukcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

 • 20.20.ZProdukcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

 • 20.30.ZProdukcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

 • 20.41.ZProdukcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

 • 20.42.ZProdukcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

 • 20.52.ZProdukcja klejów

 • 20.53.ZProdukcja olejków eterycznych

 • 20.59.ZProdukcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 20.60.ZProdukcja włókien chemicznych

 • 21.10.ZProdukcja podstawowych substancji farmaceutycznych

 • 21.20.ZProdukcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

 • 22.21.ZProdukcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

 • 22.22.ZProdukcja opakowań z tworzyw sztucznych

 • 22.23.ZProdukcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

 • 22.29.ZProdukcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

 • 23.11.ZProdukcja szkła płaskiego

 • 23.12.ZKształtowanie i obróbka szkła płaskiego

 • 23.13.ZProdukcja szkła gospodarczego

 • 23.14.ZProdukcja włókien szklanych

 • 23.19.ZProdukcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

 • 23.20.ZProdukcja wyrobów ogniotrwałych

 • 23.31.ZProdukcja ceramicznych kafli i płytek

 • 23.32.ZProdukcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

 • 23.41.ZProdukcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

 • 23.42.ZProdukcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

 • 23.43.ZProdukcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych

 • 23.44.ZProdukcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych

 • 23.49.ZProdukcja pozostałych wyrobów ceramicznych

 • 23.51.ZProdukcja cementu

 • 23.52.ZProdukcja wapna i gipsu

 • 23.61.ZProdukcja wyrobów budowlanych z betonu

 • 23.62.ZProdukcja wyrobów budowlanych z gipsu

 • 23.63.ZProdukcja masy betonowej prefabrykowanej

 • 23.64.ZProdukcja zaprawy murarskiej

 • 23.65.ZProdukcja cementu wzmocnionego włóknem

 • 23.69.ZProdukcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

 • 23.70.ZCięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

 • 23.91.ZProdukcja wyrobów ściernych

 • 23.99.ZProdukcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 24.10.ZProdukcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

 • 24.20.ZProdukcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

 • 24.31.ZProdukcja prętów ciągnionych na zimno

 • 24.32.ZProdukcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno

 • 24.33.ZProdukcja wyrobów formowanych na zimno

 • 24.34.ZProdukcja drutu

 • 24.41.ZProdukcja metali szlachetnych

 • 24.42.AProdukcja aluminium hutniczego

 • 24.42.BProdukcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

 • 24.43.ZProdukcja ołowiu, cynku i cyny

 • 24.44.ZProdukcja miedzi

 • 24.45.ZProdukcja pozostałych metali nieżelaznych

 • 25.11.ZProdukcja konstrukcji metalowych i ich części

 • 25.12.ZProdukcja metalowych elementów stolarki budowlanej

 • 27.11.ZProdukcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

 • 27.12.ZProdukcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

 • 27.20.ZProdukcja baterii i akumulatorów

 • 27.31.ZProdukcja kabli światłowodowych

 • 27.32.ZProdukcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

 • 27.33.ZProdukcja sprzętu instalacyjnego

 • 27.40.ZProdukcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

 • 27.51.ZProdukcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

 • 27.52.ZProdukcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

 • 27.90.ZProdukcja pozostałego sprzętu elektrycznego

 • 28.23.ZProdukcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych

 • 28.24.ZProdukcja narzędzi ręcznych mechanicznych

 • 28.25.ZProdukcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

 • 28.29.ZProdukcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 28.30.ZProdukcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

 • 28.41.ZProdukcja maszyn do obróbki metalu

 • 28.49.ZProdukcja pozostałych narzędzi mechanicznych

 • 28.91.ZProdukcja maszyn dla metalurgii

 • 28.92.ZProdukcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

 • 28.93.ZProdukcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

 • 28.94.ZProdukcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego

 • 28.95.ZProdukcja maszyn dla przemysłu papierniczego

 • 28.96.ZProdukcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów

 • 28.99.ZProdukcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 29.10.AProdukcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych

 • 33.11.ZNaprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

 • 33.12.ZNaprawa i konserwacja maszyn

 • 33.13.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

 • 33.14.ZNaprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

 • 35.11.ZWytwarzanie energii elektrycznej

 • 35.12.ZPrzesyłanie energii elektrycznej

 • 35.13.ZDystrybucja energii elektrycznej

 • 35.14.ZHandel energią elektryczną

 • 35.21.ZWytwarzanie paliw gazowych

 • 35.22.ZDystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

 • 35.23.ZHandel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

 • 35.30.ZWytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 • 36.00.ZPobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

 • 37.00.ZOdprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 • 38.11.ZZbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

 • 38.12.ZZbieranie odpadów niebezpiecznych

 • 38.21.ZObróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

 • 38.22.ZPrzetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

 • 38.31.ZDemontaż wyrobów zużytych

 • 38.32.ZOdzysk surowców z materiałów segregowanych

 • 39.00.ZDziałalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

 • 41.10.ZRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • 41.20.ZRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 • 42.11.ZRoboty związane z budową dróg i autostrad

 • 42.12.ZRoboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

 • 42.13.ZRoboty związane z budową mostów i tuneli

 • 42.21.ZRoboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

 • 42.22.ZRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

 • 42.91.ZRoboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

 • 42.99.ZRoboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • 43.11.ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

 • 43.12.ZPrzygotowanie terenu pod budowę

 • 43.13.ZWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

 • 43.21.ZWykonywanie instalacji elektrycznych

 • 43.22.ZWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

 • 43.29.ZWykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 • 43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • 43.91.ZWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

 • 43.99.ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • 46.12.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

 • 46.13.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych

 • 46.14.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

 • 46.19.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 • 46.71.ZSprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

 • 46.72.ZSprzedaż hurtowa metali i rud metali

 • 46.73.ZSprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

 • 46.74.ZSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

 • 46.75.ZSprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 • 46.76.ZSprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

 • 46.77.ZSprzedaż hurtowa odpadów i złomu

 • 46.90.ZSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • 49.10.ZTransport kolejowy pasażerski międzymiastowy

 • 49.20.ZTransport kolejowy towarów

 • 49.31.ZTransport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

 • 49.32.ZDziałalność taksówek osobowych

 • 49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

 • 49.41.ZTransport drogowy towarów

 • 49.42.ZDziałalność usługowa związana z przeprowadzkami

 • 49.50.ATransport rurociągami paliw gazowych

 • 52.10.AMagazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

 • 52.10.BMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

 • 52.21.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowy

 • 52.22.ADziałalność usługowa wspomagająca transport morski

 • 52.22.BDziałalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

 • 52.23.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

 • 52.29.ADziałalność morskich agencji transportowych

 • 52.29.BDziałalność śródlądowych agencji transportowych

 • 52.29.CDziałalność pozostałych agencji transportowych

 • 53.10.ZDziałalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)

 • 53.20.ZPozostała działalność pocztowa i kurierska

 • 61.10.ZDziałalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

 • 61.20.ZDziałalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

 • 61.30.ZDziałalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

 • 61.90.ZDziałalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

 • 62.01.ZDziałalność związana z oprogramowaniem

 • 62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • 62.03.ZDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • 62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

 • 63.11.ZPrzetwarzanie danych

 • 63.12.ZDziałalność portali internetowych

 • 63.91.ZDziałalność agencji informacyjnych

 • 63.99.ZPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 64.19.ZPozostałe pośrednictwo pieniężne

 • 64.20.ZDziałalność holdingów finansowych

 • 64.30.ZDziałalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

 • 64.91.ZLeasing finansowy

 • 64.92.ZPozostałe formy udzielania kredytów

 • 64.99.ZPozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • 66.11.ZZarządzanie rynkami finansowymi

 • 66.12.ZDziałalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

 • 66.19.ZPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • 66.21.ZDziałalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

 • 66.22.ZDziałalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

 • 66.29.ZPozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

 • 66.30.ZDziałalność związana z zarządzaniem funduszami

 • 68.10.ZKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • 68.20.ZWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • 68.31.ZPośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • 68.32.ZZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • 69.10.ZDziałalność prawnicza

 • 69.20.ZDziałalność rachunkowo-księgowa

 • 70.10.ZDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

 • 70.21.ZStosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

 • 70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • 77.11.ZWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

 • 77.12.ZWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • 77.31.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

 • 77.32.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

 • 77.33.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

 • 77.34.ZWynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

 • 77.35.ZWynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

 • 77.39.ZWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • 77.40.ZDzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • 78.10.ZDziałalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

 • 78.20.ZDziałalność agencji pracy tymczasowej

 • 78.30.ZPozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

 • 79.11.ADziałalność agentów turystycznych

 • 79.11.BDziałalność pośredników turystycznych

 • 82.30.ZDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • 82.91.ZDziałalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

 • 82.99.ZPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 84.11.ZKierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

 • 84.12.ZKierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

 • 84.13.ZKierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

 • 84.21.ZSprawy zagraniczne

 • 96.09.ZPozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rozwiń

Wolpama Trans Sp. z o.o.
0/5 Na podstawie 0 ocen.
 • Zobacz wywiad
 • Wola Pławska 55
  39-305 Stalowa Wola
 • NIP: 8172175267 REGON: 181073286 KRS: 0000497670
gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Styczniu 2023r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
 1. pracuj.pl 4 309 200
 2. GoWork.pl 4 049 352
 3. olx.pl - praca 3 255 228
 4. jooble.org 2 682 558
Wolpama Trans Sp. z o.o.