Co zrobić, gdy pracodawca nie chce zapłacić za urlop? To trudna sytuacja, jednak i na to znajdzie się rada. Ekspertka prawna GoWork.pl tłumaczy, jak rozwiązać problem braku wypłaty za urlop. Czy pracodawca ma prawo odmówić zapłaty za urlop wypoczynkowy? Sprawdźcie, co na to przepisy!

Pracodawca nie chce zapłacić za urlop wypoczynkowy – co dalej?

Urlop to jedno z podstawowych praw pracowniczych. Co zrobić, gdy jednak pracodawca nie chce zapłacić za urlop wypoczynkowy lub odmawia wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystane wolne dni? Z taką sytuacją nikt nie chciałby się spotkać. Na forach nie brakuje jednak wpisów od zdesperowanych pracowników, próbujących dochodzić swoich praw.

Aby o nie walczyć, trzeba je jednak najpierw dobrze poznać – dlatego w kolejnym odcinku naszego cyklu „Pracodawca to (nie) Twój wróg” przyjrzymy się temu, co robić, gdy pracodawca nie chce zapłacić za urlop

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pracodawca nie chce zapłacić za niewykorzystany urlop – czy to częsty problem?

Okazuje się, że choć prawo do urlopu powinno przysługiwać pracownikom bez zastrzeżeń, niektórzy pracodawcy nie chcą zapłacić wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Na ten problem uwagę zwraca wiele pracujących mam, które z niewykorzystanego urlopu chciały skorzystać po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Bywa też i tak, że urlopu nie wykorzystaliśmy w danym roku, a pracodawca nie chce zapłacić za niewykorzystany urlop. Co robić w takiej sytuacji i do kogo się zwrócić?

SPRAWDŹ TEŻ: Łamanie praw pracowniczych – czego nie wolno pracodawcy?

Zanim zdecydujecie się na podjęcie kroków prawnych, warto dokładnie sprawdzić, jaka jest przyczyna braku wypłaty za urlop. Być może to efekt błędu lub niedopatrzenia? Jednak jeśli pracodawca otwarcie odmawia i nie chce zapłacić za urlop wypoczynkowy, sprawę trzeba będzie zgłosić.

Szukasz pracy w Częstochowie? Sprawdź najlepsze oferty na GoWork.pl!

Co zrobić, gdy pracodawca nie chce zapłacić za urlop?

Co zrobić, gdy pracodawca nie chce zapłacić za urlop? Czy ma do tego prawo? Gdzie zgłaszać podobne przypadki? Na te i inne pytania odpowiada ekspertka prawna GoWork.pl, Angelika Kowalczyk!

1. Co zrobić, gdy pracodawca nie chce zapłacić za urlop?

Zgodnie z art. 152 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: Kodeks pracy), pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 Kodeksu pracy).

Co więcej, w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny (art. 171 § 1 Kodeksu pracy).

W tym miejscu warto jednak podkreślić, że prawo do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy lub ewentualnego ekwiwalentu za taki urlop przysługuje pracownikowi, który do takiego urlopu miał prawo. W świetle art. 153 Kodeksu pracy, prawo do urlopu pracownik nabywa w każdym kolejnym roku kalendarzowym, tj. można przyjąć, że wraz z dniem 1 stycznia każdego roku. Jeżeli więc weźmiemy pod uwagę pracownika przebywającego np. na urlopie macierzyńskim przed dniem 1. stycznia i powracającego do pracy już po 1. stycznia, to prawo do urlopu nabędzie on nie od 1. stycznia, ale od momentu, w którym powrócił do pracy, a zatem wymiar jego urlopu (czy też dni, za które przysługiwałby ekwiwalent) ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

Co zrobić, gdy pracodawca nie chce zapłacić za urlop? Z powyższych przepisów wynika wyraźnie fakt odpłatności urlopu wypoczynkowego, jest to jedno z praw pracowniczych, a zatem pracodawca nie ma prawa odmówić wypłacenia wynagrodzenia (ewentualnie ekwiwalentu) za urlop wypoczynkowy.

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalent za taki urlop nie przysługują jedynie wówczas, jeżeli pracodawca na podstawie odrębnych przepisów jest obowiązany objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym mu otrzymanie świadczenia pieniężnego za czas urlopu (art. 172[1] § 1 Kodeksu pracy). Chodzi tutaj w szczególności o dodatek finansowy, który należy się pracownikowi w momencie gdy zdecyduje się na urlop nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z art. 3 tej ustawy, pracodawca, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników, może zdecydować o wprowadzeniu świadczeń urlopowych dla pracowników. Warto jednak podkreślić, że nie ma takiego obowiązku.

TO TEŻ MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: Jak odzyskać pieniądze od pracodawcy?

2. Gdzie zgłosić, że pracodawca nie chce zapłacić za urlop wypoczynkowy?

Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w szczególności tych związanych z urlopami oraz wynagrodzeniem za pracę i innymi świadczeniami wynikającymi ze stosunku pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy, dalej: PIP (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, dalej: ustawa o PIP). Jeżeli zatem pracodawca nie chce zapłacić za urlop wypoczynkowy, fakt ten należy zgłosić do PIP, która przeprowadzi postępowanie kontrolne i wyda odpowiednią decyzję.

3. Gdy pracodawca nie chce zapłacić za urlop, jakie czekają go konsekwencje?

Zgodnie z art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, jeżeli pracodawca nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi (w tym przypadku wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy), czy też bezpodstawnie obniża wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Brak wypłaty za urlop może więc słono kosztować!

Jeżeli w wyniku postępowania kontrolnego PIP stwierdzi, że doszło do naruszenia przepisów prawa pracy związanych z wynagrodzeniem, to zgodnie z art. 11 pkt 7 ustawy o PIP organ ten ma prawo nakazać pracodawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi. Warto podkreślić, że nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.