Opiekun kolonijny to poszukiwany zawód, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym, kiedy dzieci wybierają się na zorganizowane wczasy z rówieśnikami. Ile zarabia wychowawca kolonijny? Wymagania oraz obowiązki na tym stanowisku są spore, jednak odpowiednie przygotowanie pozwala na ciekawą pracę w malowniczych miejscowościach.

Jak-zostać-wychowawcą-kolonijnym

Jeśli lubisz pracę z dziećmi oraz dysponujesz wolnym czasem w okresie letnim, masz szansę pełnić funkcję wychowawcy kolonijnego. To szansa na dodatkowy zarobek i możliwość zwiedzenia wielu ciekawych miejsc. Czy praca wychowawcy wypoczynku jest trudna? Kto może pracować na takim stanowisku? Ile można zarobić?

Praca jako opiekun kolonijny

Koniec roku szkolnego wielu uczniom kojarzy się z wyjazdem na kolonie. Lato i wysokie temperatury sprzyjają organizacji takich wyjazdów, a wakacje to najlepszy czas na podróże, zwłaszcza dla młodych osób w wieku szkolnym. Jednak, aby taka wycieczka doszła do skutku, niezbędna jest odpowiednia kadra, w skład której wchodzi opiekun kolonijny. Jaka jest jego rola podczas wyjazdu i czym charakteryzuje się jego praca?

Opieka nad uczestnikami obozu, zapewnienie im bezpieczeństwa i organizacja czasu podczas wycieczki to tylko niektóre, z wielu obowiązków osób pracujących w tym zawodzie. Zastanawiasz się, jak znaleźć pracę na wakacje? Zatrudnienie jako wychowawca kolonijny to dobry pomysł dla wszystkich miłośników podróży, którzy szukają ciekawej pracy w sezonie letnim – na pewno jest to opcja znacznie ciekawsza i bardziej opłacalna niż na przykład praca w McDonald’s.


PRZECZYTAJ TAKŻE: Praca w biurze podróży – zarobki i wymagania


Kto może być wychowawcą kolonijnym?

Aby móc zatrudnić się w tym zawodzie niezbędne są odpowiednie kwalifikacje. Praca jako opiekun kolonijny to bardzo odpowiedzialne zajęcie, a wymagania, które musi spełniać kandydat na to stanowisko, są szczegółowo opisane w Ustawie o systemie oświaty. Niestety nie wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoją kandydaturę na opiekuna. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 roku, opisane zostały wszystkie zasady organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz obowiązki wychowawcy kolonijnego.

W ogólnym znaczeniu takie stanowisko mogą objąć nauczyciele, studenci szkół wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, instruktorzy harcerscy (stopnień przewodnika lub wyższy), przewodnicy turystyki kwalifikowanej, instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, trenerzy, instruktorzy sportowi, a także osoby, które mają zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych.

Opiekun kolonijny – wymagania

Kto może zostać wychowawcą kolonijnym? Praca z dziećmi i młodzieżą wymaga odpowiednich predyspozycji.

Wychowawcą może być osoba, która:

  • jest pełnoletnia;
  • nie była karana za umyślne przestępstwo;
  • posiada co najmniej średnie wykształcenie*;
  • ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku**.

* Wymóg posiadania średniego wykształcenia nie dotyczy instruktorów pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku organizowanych przez harcerstwo w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

** Warunek nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.), oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Nieco więcej wymagań ustawa reguluje względem kierownika wypoczynku. Taka osoba musi nie tylko ukończyć 18 lat, być niekarana, mieć wykształcenie średnie i ukończyć kurs, ale mieć też przynajmniej trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych z okresu ostatnich 15 lat.

Jak-zostać-wychowawcą-kolonijnym-wskazówki

Wychowawca kolonijny – cechy

Oprócz wymagań formalnych, czyli kwalifikacji, ważne jest, aby wychowawca kolonijny wyróżniał się określonymi cechami osobowości. Jest to przede wszystkim odpowiedzialność, cierpliwość, kreatywność, odporność na stres, wyrozumiałość, a jednocześnie stanowczość i asertywność. Taki opiekun musi być też wytrzymały pod względem psychicznym i fizycznym, ponieważ czeka go na niego wiele wyzwań.

Dokumenty wychowawcy kolonijnego

Uchwalone przez Ministra Edukacji Narodowej wymagania powinny być potwierdzone przez odpowiednie instytucje. Jakie dokumenty musi posiadać wychowawca kolonijny? Kandydat musi pobrać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz pokazać pismo potwierdzające odbyty kurs wychowawcy kolonijnego. Ponadto podczas aplikacji na proponowaną ofertę pracy należy dołączyć profesjonalnie przygotowane CV i opcjonalnie list motywacyjny.

Czy wychowawca kolonijny musi mieć książeczkę sanepidowską?

Dodatkowo wymagane dokumenty wychowawcy kolonijnego są określane przez dane biuro organizujące wyjazd wypoczynkowy. Książeczka sanepidowska jest wymagana w przypadku osób, które będą odpowiadały za wydawanie lub przygotowywanie posiłków dla uczestników wycieczki.


TO RÓWNIEŻ MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: Kucharz – jak nim zostać? Zarobki, staż pracy i umiejętności


Jakie badania powinien mieć wychowawca kolonijny?

Przed rozpoczęciem pracy kandydat powinien zostać skierowany na badania, w celu wystawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji wychowawczej.

Zakres obowiązków wychowawcy kolonijnego

O tym, co robi wychowawca kolonijny i jakie obowiązki ciążą na tej posadzie, również decyduje Ustawa o systemie oświaty. Zgodnie z zawartymi w niej informacjami opiekunowie muszą realizować szereg określonych wcześniej zadań i regularnie dokumentować przebieg swojej pracy w dzienniku. Oto plan pracy opiekunów, opublikowany w rozporządzeniu MEN:

1. Zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku i wskazanie na specjalne potrzeby uczestników.

2. Tworzenie planu zajęć i realizacja jego założeń zgodnie z planem dnia.

3. Sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę.

5. Zapewnienie uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym oraz opieki podczas korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych.

6. Współdziałanie z kierownikiem wypoczynku w zakresie realizacji programu.

7. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wypoczynku przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

8. Nadzór nad wykonywaniem zadań przydzielonych uczestnikom wypoczynku.

9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wypoczynku.

Oprócz zawartych w rozporządzeniu zasad opiekunowie kolonijni są odpowiedzialni za organizowanie czasu uczestnikom wypoczynku z uwzględnieniem gier i zabaw w grupie oraz za wdrażanie działań rekreacyjnych, a także dbanie o kreatywne spędzanie czasu podczas wyjazdu.

Co musi umieć wychowawca kolonijny?

Zakres obowiązków wychowawcy kolonijnego jest naprawdę szeroki. Jakie cechy charakteru są przydatne w tym zawodzie? Osoby, które decydują się na pracę z dziećmi i młodzieżą, powinny być cierpliwe i empatyczne. Ponadto obowiązek opieki nad niepełnoletnimi wymaga dużej odpowiedzialności i dobrej organizacji. W prowadzeniu gier i zabaw przydatna okaże się kreatywność, a dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne pomogą zbudować dobre relacje z młodymi ludźmi. Osoba pracująca jako wychowawca kolonijny powinna umieć poradzić sobie w sytuacjach stresowych, udzielić pierwszej pomocy itd. Ten obowiązek nie obejmuje osób, które mają uprawnienia pedagogiczne z innych tytułów np. nauczyciele, osoby zatrudnione w placówkach dziennego wsparcia lub opiekuńczo-wychowawczych posiadające uprawnienia pedagogiczne czy wybrani instruktorzy harcerscy.


PRZECZYTAJ TEŻ: Na czym polega marketing sportowy? Rodzaje, przykłady


Jak zostać wychowawcą kolonijnym?

Jednym z najważniejszych aspektów podczas przygotowań do tego zawodu jest zdobycie uprawnień wychowawcy kolonijnego. Aby pozyskać niezbędne kwalifikacje, należy wziąć udział w kursie, którego program jest zgodny z wytycznymi określonymi przez kuratorium oświaty. Obecnie odpowiednie szkolenie można zrobić bez wychodzenia w domu, bowiem coraz więcej ośrodków oferuje przygotowanie do zawodu w formie online.

Kurs wychowawcy kolonijnego

Kurs zawiera w sobie zarówno zajęcia praktyczne, jak i wiedzę teoretyczną, która przekazywana jest w formie wykładów. Średnio nauka trwa 36 godzin, podczas których uczestnicy muszą przejść odpowiednią praktykę i potwierdzić swoje umiejętności na egzaminie końcowym.


Sprawdź też: Nauczyciel – wykształcenie, zarobki, stopnie awansu


Wychowawca-kolonijny-wymagania

Ile dzieci może mieć pod opieką wychowawca kolonijny?

Zastanawiasz się, jak zostać opiekunem na koloniach? Pamiętaj, że to bardzo odpowiedzialny zawód, a wizja podróżowania i wykonywania pracy w malowniczych miejscowościach jest dosyć złudna. Opieka nad grupą małoletnich wymaga całkowitego skupienia. Ile dzieci może mieć pod opieką wychowawca kolonijny? Zgodnie z informacjami opublikowanymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej jeden wychowawca może mieć pod opieką maksymalnie 20 osób. Jeżeli w wycieczce uczestniczą dzieci, które mają mniej niż 10 lat, to grupa nie może przekraczać 15 osób. Pod opieką jednego opiekuna może być jedynie dwójka uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle chorych.

Ile zarabia wychowawca kolonijny?

Zarobki opiekuna kolonijnego są uzależnione od miejsca zatrudnienia. Za wycieczki organizowane na terenie kraju wynagrodzenie jest nieco niższe niż podczas opieki nad młodzieżą za granicą. Średnia pensja wychowawcy kolonijnego waha się w okolicach 800 – 1400 zł brutto za tygodniowy wyjazd wypoczynkowy organizowany w Polsce. Natomiast tygodniowa opieka podczas wycieczki zagranicznej to około 1200 – 2000 zł brutto. Z takimi stawkami w kraju może się z kolei spotkać już sam kierownik wypoczynku.

Wychowawca kolonijny – jaka umowa?

Na to ile zarabia wychowawca kolonijny, wpływa również rodzaj podpisanej podczas zatrudnienia umowy. W większości przypadków jest to praca realizowana tylko w okresie wakacyjnym, dlatego najczęściej zawieraną formą współpracy jest umowa zlecenie. To korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla osób przed 26. rokiem życia, które dzięki zerowemu podatku, mogą liczyć na większe wynagrodzenie wypłacane „na rękę”.


TO TAKŻE MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: Praca zmianowa – jak sobie radzić? Skutki pracy zmianowej dla zdrowia i snu


Jak znaleźć pracę jako wychowawca kolonijny?

Jeżeli jesteś zainteresowany zatrudnieniem na tym stanowisku i spełniasz wszystkie wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej, to warto aplikować na oferty pracy w tym zawodzie. Jak znaleźć pracę jako wychowawca kolonijny? Spora liczba ogłoszeń pojawia się w Internecie wraz z nadejściem lata. Najwięcej wyjazdów wypoczynkowych jest organizowanych w czerwcu, w lipcu oraz w sierpniu i to właśnie wtedy pojawia się największe zapotrzebowanie na opiekunów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem wychowawcy kolonijnego.

Niektóre ośrodki szkoleniowe, które prowadzą kursy dla opiekunów kolonijnych, proponują swoim absolwentom możliwość zatrudnienia w organizowanych przez zaprzyjaźnione biura wyjazdach wypoczynkowych. W poszukiwaniu pracy warto udać się także do pobliskiego Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie również pojawiają się ciekawe propozycje z branży turystycznej.

Oceń artykuł
4.4/5 (8)