Co to jest dodatek funkcyjny i pracownikom jakich branż przysługuje? Tłumaczymy, komu i za jakie wyniki w pracy należy się dodatek do wynagrodzenia, a także, jak oblicza się jego wysokość. Ile wynosi dodatek funkcyjny? W tekście znajdziecie również wzór pisma o przyznanie dodatku do pobrania.

Dodatek funkcyjny – co to jest?

Czym jest dodatek funkcyjny i komu przysługuje? Nazywamy tak dodatek do wynagrodzenia, przyznawany w formie rekompensaty za m.in. dużą odpowiedzialność w pracy. Najczęściej przyznaje się go osobom na stanowiskach państwowych lub kierowniczych. Uzupełnia on wynagrodzenie zasadnicze.

Co ciekawe, o ile wypłatę dodatku na stanowiskach państwowych w pewnej mierze regulują przepisy, o tyle w firmach prywatnych decyzję o przyznaniu dodatku i jego wysokości podejmuje pracodawca.


ZOBACZ TEŻ: Karta nauczyciela – przywileje


Dodatek funkcyjny – komu przysługuje?

Kto może otrzymać taki dodatek do pensji? Według obowiązujących przepisów w pierwszej kolejności należy się on pracownikom:

 • urzędów państwowych,
 • urzędów samorządowych,
 • jednostek organizacyjnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Pracownikom strefy budżetowej dodatek funkcyjny należy się na przepisowo wyznaczonych zasadach. Oznacza to, że w tym przypadku pracodawca nie ma tu wielu możliwości. Może jedynie modyfikować jego wysokość w zależności od widełek płacowych, określonych w aktach prawnych.

Dodatek funkcyjny dla nauczyciela – kiedy przysługuje?

Dodatek funkcyjny mogą otrzymać także nauczyciele. Musi on jednak pełnić jedną z poniższych funkcji:

 • stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, lub przedszkola,
 • sprawowanie funkcji wychowawcy klasy,
 • sprawowanie funkcji doradcy metodycznego,
 • sprawowanie funkcji opiekuna stażu.

Dodatek jest wtedy przyznawany wyłącznie na okres, w którym dany nauczyciel pełni dodatkowe obowiązki, przynależące do np. dyrektorskiego stanowiska.


TO TEŻ MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: Ile zarabia dyrektor szkoły?


Dodatek funkcyjny – Kodeks pracy

W jaki sposób przepisy Kodeksu pracy regulują kwestie dodatku funkcyjnego i jego wysokości? Otóż nie mówią o tym wprost.

To, na jakich zasadach powinien być wypłacany dodatek, określają bowiem rozporządzenia odpowiednich ministrów, dotyczące wybranych grup zawodowych. To jednak ogólne wytyczne – bardziej szczegółowy zestaw zasad wypłaty dodatku powinien zostać zawarty w wewnętrznych przepisach danego miejsca pracy lub regulaminie wynagrodzeń.

Ile wynosi dodatek funkcyjny?

Jak wyliczyć dodatek funkcyjny? Jego kwota w strefie budżetowej zależna jest od wielu zmiennych. Jedną z nich są kolejne nowelizacje przepisów, zmieniające wysokość dodatku.

Ministerialne rozporządzenia, dotyczące dodatku, ustalają także jedynie przedziały kwotowe, zaś o ostatecznej wysokości decyduje już sam szef jednostki budżetowej lub innej placówki. Dlatego kwota dodatku jest każdorazowo ustalana indywidualnie.

Obliczyć taką wysokość można na kilka wymienionych poniżej sposobów:

 • procentowo od wynagrodzenia zasadniczego,
 • procentowo od najniższego wynagrodzenia na danym stanowisku, w przypadku zastępstwa lub przejęcia dodatkowych obowiązków,
 • poprzez określenie, np. w zakładowym regulaminie wynagrodzeń, przedziałów kwotowych.

Wybór konkretnej metody zależy od rodzaju zajmowanego stanowiska lub wewnętrznych przepisów danego zakładu pracy.

Ile wynosi dodatek funkcyjny dla kierownika?

A jak wygląda obliczanie wysokości dodatku funkcyjnego w przypadku stanowisk kierowniczych? Tu dodatek także ma charakter stały i zgodnie z przepisami należny jest osobie, która oprócz wypełniania swoich obowiązków podejmuje się także dodatkowych.

Wśród nich najczęściej znajduje się właśnie zarządzanie zespołem. Taka rola dodatkowo obciąża pracownika, który nie jest już odpowiedzialny tylko za swoje wyniki w pracy, ale i innych. Właśnie z tego względu takiej osobie pracodawca może przyznać dodatek funkcyjny do wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek brygadzistowski – co to jest? Wysokość

Najczęściej spotykanym przykładem takiej formy stosowania dodatku jest tzw. dodatek liderski lub brygadzistowski, związany z organizacją pracy określonej grupy (brygady) pracowników. Wartość takiego dodatku wynosi zazwyczaj od 400 do 800 zł.

Wysokość dodatku w przypadku stanowisk kierowniczych, kiedy pracownik podejmuje się zastępstwa, może też być obliczona na zasadzie wyrównania pensji. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika powinno ulec w takiej sytuacji wyrównaniu do minimum widełek płacowych na zajmowanym w ramach zastępstwa stanowisku.


Szukasz pracy w Katowicach? Sprawdź najlepsze oferty na GoWork.pl!


Kiedy można odebrać dodatek funkcyjny?

We wszystkich przypadkach dodatek funkcyjny ma charakter stały. Tym różni się np. od premii uznaniowej. Nie jest to bowiem nagroda za osiągane w pracy wyniki, a forma uzupełnienia wynagrodzenia z racji dodatkowych obowiązków, ciążących na pracowniku.

Oznacza to, że każdorazowo dodatek jest doliczany do pensji i wypłacany razem z nią raz w miesiącu.

Dodatek funkcyjny a chorobowe

Czy dodatek funkcyjny wchodzi w podstawę chorobowego? Co do zasady powinien być uwzględniony w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego. Wyjątek od tej reguły stanowi jednak sytuacja, w której wewnętrzne przepisy zakładu pracy stanowią o niepobieraniu dodatku w tym samym czasie, co wynagrodzenia lub zasiłku za czas choroby.

A co jeśli z kolei dodatek został przyznany na określony czas, którego koniec przypada na moment przedłużonej niezdolności do pracy? W takim przypadku do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego wlicza się tylko dodatek przysługujący do ostatniego dnia okresu, na który został przyznany.

Dodatek funkcyjny a urlop

Czy dodatek funkcyjny ulega obniżeniu w związku z urlopem wypoczynkowym pracownika? W trakcie trwania urlopu powinien być wypłacany bez zmian, w tej samej wysokości.

Skorzystanie z urlopu bezpłatnego może jednak stanowić już podstawę do obniżenia dodatku, adekwatnie do długości okresu nieobecności w pracy.

Czy dodatek funkcyjny wlicza się do nadgodzin?

Dodatek funkcyjny a nadgodziny to bardzo ważny temat. Warto wiedzieć, że powinien także wliczać się do nadgodzin. Wypłacany wówczas za pracę nadliczbową powinien zostać obliczony od kwoty wynagrodzenia wynikającej ze stawki osobistego zaszeregowania, obejmującej wynagrodzenie zasadnicze, oraz przyznany dodatek funkcyjny.

Jak opodatkowany jest dodatek funkcyjny?

Dodatek funkcyjny ulega także opodatkowaniu. Podatek jest wtedy odliczany od całości kwoty wynagrodzenia zasadniczego i przyznanego dodatku.

Czy dodatek funkcyjny wlicza się do emerytury?

To, czy dodatek funkcyjny zostanie wliczony do naszej emerytury, zależeć będzie od wewnętrznych przepisów płacowych danego zakładu pracy. Jeśli był on uwzględniany w kwocie wynagrodzenia i ulegał oskładkowaniu, tak właśnie się stanie.

Jeśli natomiast nie wliczano go do kwoty wynagrodzenia, od którego odprowadzane były składki emerytalne, dodatek nie zostanie wliczony do przyszłej emerytury.

Dodatek funkcyjny – wzór pisma

Jak napisać pismo w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego? Powinno zawierać podstawowe informacje, takie jak:

 • dane osobowe pracownika,
 • rodzaj zajmowanego stanowiska,
 • wysokość kwoty przyznawanego dodatku.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy także gotowy wzór pisma, który możecie pobrać poniżej:


Miejscowość i data

Imię i nazwisko pracownika
Stanowisko służbowe


Pismo w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego


Z dniem … roku przyznaję Panu/i dodatek funkcyjny według kategorii
(nr.kategorii) …………. w wysokości: ……………………. (kwota przyznanego dodatku funkcyjnego), słownie: …………………… (słownie kwota dodatku).

Podpis pracodawcy lub jego przedstawiciela


Oceń artykuł
0/5 (0)