Czym jest bon na zasiedlenie i jak się o niego ubiegać? Z tego tekstu dowiecie się, na czym polega ta forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30. roku życia. Możecie zdobyć nawet ponad 10 tys. zł wsparcia! Jak wypełnić wniosek o bon na zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie – co to jest?

Czym jest bon zasiedleniowy? Ta forma wsparcia finansowego jest dedykowana młodym, dopiero początkującym na rynku pracy. Jeśli jeszcze nie ukończyliście 30 lat, a do tego posiadacie oficjalny status bezrobotnego i jesteście gotowi na wyjazd do innego miasta w poszukiwaniu pracy, to może być dla Was duża pomoc.

Finansowy „zastrzyk” otrzymają również osoby, które miasto chcą zmienić, aby w nowym spróbować założyć własną działalność gospodarczą. Na jakich zasadach przyznawane jest wsparcie i w jaki sposób ubiegać się o bon na zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie – warunki

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o bon zasiedleniowy? Pierwszym, istotnym kryterium jest wiek. Aby otrzymać taką formę wsparcia finansowego, nie możecie przekroczyć 30. roku życia.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest posiadanie oficjalnego statusu bezrobotnego. Aby go uzyskać, musicie zgłosić się do najbliższego Urzędu Pracy i zarejestrować się jako bezrobotni.

Bon na zasiedlenie – ile trzeba być bezrobotnym?

Czy aby móc złożyć wniosek o bon na zasiedlenie, musicie być bezrobotni przez określoną ilość czasu? Wcale nie! Wniosek możecie złożyć nawet od razu po zakończeniu procesu rejestracji.

W tym celu trzeba będzie udać się do osoby, która w Waszym urzędzie jest odpowiedzialna za aktywizację zawodową bezrobotnych i zgłosić chęć uczestnictwa w programie.

Bon na zasiedlenie – wymagania wiekowe

Zgłoszenie zostanie sprawdzone pod kątem przepisowych wymogów. To,  jakie będą Was obowiązywać, zależy od przedziału wiekowego, w którym się znajdujecie.

O bon na zasiedlenie mogą ubiegać się osoby w wieku do 25 lat, które spełniają poniższe warunki:

 • nie szkolą się tj. nie uczestniczą w dniu przystępowania do projektu lub nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych
 • od ostatniej rejestracji do czasu przystąpienia do projektu nie upłynął okres 4 miesięcy (momentem przystąpienia do projektu jest wydanie bonu na zasiedlenie);
 • realizacja bonu wynika z ich Indywidualnego Planu Działania;
 • zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, przy czym z tytułu ich wykonywania będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym;
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • będą pozostawały w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub będą prowadziły działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy

Szukasz pracy w Poznaniu? Sprawdź najlepsze oferty na GoWork.pl!


Z kolei osoby w wieku od 25 do 29 lat, ubiegające się o przyznanie bonu, muszą spełnić te same powyższe warunki, z jednym małym wyjątkiem. W ich przypadku nie jest konieczne zachowanie 4-miesięcznego okresu od momentu ich ostatniej rejestracji w urzędzie.

Wszystkie te informacje otrzymacie również we wniosku do wypełnienia, który trzeba złożyć, aby móc ubiegać się o bon na zasiedlenie. Jeżeli nadal będziecie mieć wątpliwości co do poszczególnych podpunktów, możecie też skorzystać z indywidualnej porady doradcy w powiatowym Urzędzie Pracy.

Jak wypełnić wniosek o bon na zasiedlenie?

Aby móc przystąpić do programu, konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku. Jego gotowy wzór do wypełnienia możecie pobrać bezpośrednio ze strony Urzędu Pracy w Waszej miejscowości, bądź otrzymać go na miejscu. Podać w nim trzeba będzie następujące informacje:

 • dane osobowe,
 • obecne miejsce zamieszkania,
 • planowane miejsce zasiedlenia,
 • odległość od obecnego miejsca do planowanego miejsca zasiedlenia w kilometrach,
 • czas dojazdu od obecnego miejsca do planowanego miejsca zasiedlenia,
 • informację o tym, czy po otrzymaniu bonu planujecie podjąć zatrudnienie, czy zamierzacie założyć własną działalność gospodarczą,
 • datę planowanego zatrudnienia lub podjęcia działalności w zasiedlanym miejscu,
 • przewidywane miesięczne wynagrodzenie brutto lub przychód brutto (w przypadku działalności),
 • koszty zamieszkania, jakie zostaną poniesione przez Was w związku z podjęciem zatrudnienia lub założenia działalności.

Poza tymi informacjami będziecie także musieli wypełnić rubrykę uzasadnienia celowości przyznania bonu na zasiedlenie.

Uzasadnienie celowości przyznania bonu na zasiedlenie – co wpisać?

Jak uzasadnić bon na zasiedlenie? Warto pamiętać, że osoba bezrobotna, która otrzymała bon, nie ma obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie przyznanej kwoty. Z tego względu Urzędy Pracy również nie określały zamkniętego katalogu kosztów zamieszkania.

Koszty zamieszkania to zresztą, jak zauważają urzędnicy, niejedyny koszt związany z podjęciem pracy w innej, niż rodzinna, miejscowości. Dlatego doradzają – jeśli chcecie zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, skupcie się na ogólnym opisie celu wydatkowania środków, które otrzymacie w ramach bonu.

Mogą być nimi przykładowo:

 • średni koszt związany z wynajmem mieszkania,
 • średni koszt dojazdów do nowego pracodawcy.

Bon na zasiedlenie – dokumenty

Czy aby mieć szansę na otrzymanie bonu na zasiedlenie, warto dołączać do wniosku dodatkowe dokumenty? O ile w przypadku podjęcia zatrudnienia w innej miejscowości u konkretnego pracodawcy nie są one wymagane, o tyle mogą okazać się przydatne w innym przypadku.

Jeśli bowiem planujecie zakładać własną działalność gospodarczą, finansując ją ze środków z bonu, dobrze udokumentować swoje doświadczenie w danej branży. Mogą to być:

 • dokumenty potwierdzające Wasze kierunkowe wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające Wasze doświadczenie zawodowe w danej branży,
 • dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia zawodowe w danej dziedzinie,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień do wykonywania zawodu.

Oczywiście zdobycie pracy w wyuczonym zawodzie nie jest warunkiem koniecznym, aby otrzymać bon. Jednak jak zaznaczają urzędnicy, taka forma złożenia wniosku o zasiedlenie ma o wiele większe szanse na realne powodzenie.

Zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia – kiedy trzeba je dostarczyć?

Pamiętajcie też o tym, że zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia bądź dokumenty potwierdzające założenie działalności będziecie musieli dostarczyć do Urzędu obowiązkowo po otrzymaniu środków z bonu zasiedleniowego. Będziecie mieć na to 30 dni.

Bon zasiedleniowy w praktyce – na co uważać?

Co jeszcze możecie zrobić, aby zwiększyć prawdopodobieństwo otrzymania dodatku zasiedleniowego? Jednym ze sprawdzonych sposobów jest dołączenie do wniosku deklaracji pracodawcy, który chce zatrudnić Was w zasiedlanym miejscu.

Dla Dyrektora Urzędu to sygnał, że bon zostanie dobrze spożytkowany, a dana osoba znajdzie stabilne zatrudnienie na długi czas. A to oznacza, że prędzej zostanie wydana pozytywna decyzja. Uwaga! Ten krok ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, w którym macie zostać zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, lub podejmujecie się założenia działalności.

Jeśli obawiacie się, że stracicie powierzone Wam środki w przypadku np. utraty pracy po zakończeniu 3-miesięcznej umowy o na okres próbny, nie musicie się tym martwić. Na rozliczenie się z Urzędem Pracy, który przyznał Wam bon zasiedleniowy, macie 8 miesięcy.

Jeżeli więc zdarzy się sytuacja, w której zostaniecie zwolnieni, wystarczy, że podpisując kolejną umowę z następnym pracodawcą, połączycie te okresy pracy ze sobą, kiedy przyjdzie czas rozliczeń. Ważne, aby łącznie nie wynosił on mniej, niż 6 miesięcy! Wasza pensja musi także pozostawać na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie, a także musicie podlegać ubezpieczeniom społecznym.

Bon na zasiedlenie – kwota i wymagania

Jaką konkretnie kwotę można otrzymać w ramach bonu zasiedleniowego? Istnieje kilka wytycznych, których trzeba się będzie trzymać.

Bon na zasiedlenie 2021 – warunek zarobkowy

Pierwszą wytyczną jest spełnienie warunku wysokości przyszłych zarobków. W 2021 roku przychód osoby, której zostaną przyznane środki z bonu, nie może być mniejszy, niż 2800 zł netto miesięcznie.

Jeśli wnioskujecie o bon na założenie działalności, aplikuje się ten sam warunek. Bierzemy tu wtedy pod uwagę sumę kwot netto ze wszystkich wystawionych w miesiącu faktur, bez względu na koszty.

Dodatek zasiedleniowy 2021 – ile można dostać?

O jaką kwotę możecie wnioskować, jeśli te warunki zostaną spełnione w Waszej nowej pracy? Maksymalna dopuszczalna kwota nie może przekroczyć 200% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia.

Oznacza to, że w 2021 roku możecie otrzymać w ramach bonu zasiedleniowego kwotę maksymalnie 10915,96 zł. Należy jednak pamiętać, że Urząd Pracy będzie mieć prawo zakwestionować podaną przez Was kwotę. Wówczas jej wysokość zostanie wyrównana do akceptowalnego poziomu.

Oceń artykuł
0/5 (0)