Czym jest bon na zasiedlenie i jak się o niego ubiegać? Z tego tekstu dowiecie się, na czym polega ta forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30. roku życia. Możecie zdobyć nawet kilkanaście tysięcy złotych wsparcia na pokrycie kosztów zamieszkania! Jak wypełnić wniosek o bon na zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie

Podjęcie wymarzonej pracy zarobkowej czasami wymaga wyjścia poza obszar zamieszkania. Na wniosek bezrobotnego, który chce rozwinąć karierę zawodową w innym mieście i będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym, można otrzymać bon na zasiedlenie. Co to za forma wsparcia? Jakie są warunki na przyznanie bonu na zasiedlenie? Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby go dostać?

Bon na zasiedlenie – co to jest?

Czym jest bon na zasiedlenie? Ta forma wsparcia jest dedykowana młodym, dopiero początkującym na rynku pracy. Jeśli jeszcze nie ukończyliście 30 lat, a do tego macie oficjalny status bezrobotnego i jesteście gotowi na wyjazd do innego miasta w poszukiwaniu pracy, to może być dla Was duża pomoc. Bon zasiedleniowy stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej.

Finansowy „zastrzyk” otrzymają również osoby, które miasto chcą zmienić, aby w nowym spróbować założyć własną działalność gospodarczą. Na jakich zasadach przyznawane jest wsparcie i w jaki sposób ubiegać się o bon na zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie – warunki

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o bon zasiedleniowy? Pierwszym, istotnym kryterium jest wiek. Aby otrzymać taką formę wsparcia finansowego, nie możecie przekroczyć 30. roku życia.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest posiadanie oficjalnego statusu bezrobotnego. Aby go uzyskać, musicie zgłosić się do najbliższego Urzędu Pracy i zarejestrować się jako bezrobotni.

Bon na zasiedlenie zostanie przyznany osobom bezrobotnym w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.


PRZECZYTAJ TEŻ:


Bon na zasiedlenie – ile trzeba być bezrobotnym?

Czy aby móc złożyć wniosek o bon na zasiedlenie, musicie być bezrobotni przez określoną ilość czasu? Wcale nie! Wniosek możecie złożyć nawet od razu po zakończeniu procesu rejestracji. W tym celu trzeba będzie udać się do osoby, która w Waszym urzędzie jest odpowiedzialna za aktywizację zawodową bezrobotnych i zgłosić chęć uczestnictwa w programie.

Bon na zasiedlenie - zmiana dotychczasowego zamieszkania

Bon na zasiedlenie – wymagania

Regulacje związane z tym rodzajem wsparcia opisuje art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Według niego o bon na zasiedlenie mogą ubiegać się osoby w wieku do 30 lat, które spełniają poniższe warunki:

 • zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, przy czym z tytułu ich wykonywania będą oni osiągać wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będą podlegać ubezpieczeniom społecznym;

 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkają w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km, lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

 • będą pozostawały w zatrudnieniu, wykonywały inną pracę zarobkową lub będą prowadziły działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Wszystkie te informacje otrzymacie również we wniosku do wypełnienia, który trzeba złożyć, aby móc ubiegać się o bon na zasiedlenie. Jeżeli nadal będziecie mieć wątpliwości co do poszczególnych podpunktów, możecie też skorzystać z indywidualnej porady doradcy w powiatowym Urzędzie Pracy.


Szukasz pracy w Poznaniu? Sprawdź najlepsze oferty na GoWork.pl!


Otrzymanie bonu na zasiedlenie po spełnieniu warunku dotyczącego odległości

Jak wypełnić wniosek o bon na zasiedlenie?

Aby móc przystąpić do programu, konieczne będzie złożenie odpowiednich dokumentów. Gotowy wzór wniosku o bon na zasiedlenie możecie pobrać bezpośrednio ze strony Urzędu Pracy w Waszej miejscowości bądź otrzymać go na miejscu. Trzeba w nim podać następujące informacje:

 • dane osobowe;

 • obecne miejsce zamieszkania;

 • kwota bonu, o jaki się wnioskuje;

 • adres nowego miejsca zamieszkania.

Poza tymi danymi należy wypełnić rubrykę uzasadnienia celowości przyznania bonu na zasiedlenie z uwzględnieniem potencjalnych kosztów. Dodatkowo jest jeszcze deklaracja pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej. W przypadku, gdy zamierzacie założyć własną działalność gospodarczą, wymagane jest wypełnienie odpowiedniej deklaracji (dane osobowe, adresy zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej).

Uzasadnienie celowości przyznania bonu na zasiedlenie – co wpisać?

Jak uzasadnić bon na zasiedlenie? Warto pamiętać, że osoba bezrobotna, która otrzymała bon, nie ma obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatkowanie przyznanej kwoty. Z tego względu Urzędy Pracy również nie określały zamkniętego katalogu kosztów zamieszkania.

Koszty zamieszkania to niejedyny koszt związany z podjęciem pracy w innej niż rodzinna, miejscowości. Dlatego doradzają – jeśli chcecie zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, skupcie się na ogólnym opisie celu wydatkowania środków, które otrzymacie w ramach bonu.

Mogą być nimi przykładowo:

 • średni koszt związany z wynajmem mieszkania,

 • średni koszt dojazdów do nowego pracodawcy.


Może Cię zainteresować: Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” – pożyczki jeszcze w tym półroczu!


Bon na zasiedlenie - dokumenty

Bon na zasiedlenie – dokumenty

Czy aby mieć szansę na otrzymanie bonu na zasiedlenie, warto dołączać do wniosku dodatkowe dokumenty? O ile w przypadku podjęcia zatrudnienia w innej miejscowości u konkretnego pracodawcy nie są one wymagane, o tyle mogą okazać się przydatne w innym przypadku.

Jeśli bowiem planujecie zakładać własną działalność gospodarczą, finansując ją ze środków z bonu, dobrze udokumentować swoje doświadczenie w danej branży. Mogą to być:

 • dokumenty potwierdzające Wasze kierunkowe wykształcenie;

 • dokumenty potwierdzające Wasze doświadczenie zawodowe w danej branży;

 • dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia zawodowe w danej dziedzinie;

 • dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień do wykonywania zawodu.

Oczywiście zdobycie pracy w wyuczonym zawodzie nie jest warunkiem koniecznym, aby otrzymać bon. Jednak jak zaznaczają urzędnicy, taka forma złożenia wniosku o zasiedlenie ma o wiele większe szanse na realne powodzenie.

Zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia – kiedy trzeba je dostarczyć?

Pamiętajcie też o tym, że zaświadczenie o podjęciu zatrudnienia bądź dokumenty potwierdzające założenie działalności będziecie musieli dostarczyć do Urzędu obowiązkowo po otrzymaniu środków z bonu zasiedleniowego. Będziecie mieć na to 30 dni.

Co trzeba zrobić po otrzymaniu bonu na zasiedlenie?

Złożony wniosek bezrobotnego i ostateczne przyznanie bonu to nie koniec formalności. Bezrobotny, który otrzymał taką formę wsparcia, jest zobowiązany do konkretnych działań wobec urzędu pracy. Taka osoba powinna:

1) Do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument, który potwierdza podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Potrzebne jest również oświadczenie o spełnieniu warunku związanego z odległością od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca, w której bezrobotny zamieszka przez podjęcie nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub otworzenie działalności gospodarczej.

2) Do 7 dni od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przekazać powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie potwierdzające utratę zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej oraz podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca, w którym osoba bezrobotna zamieszka przez podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub otwarcia działalności gospodarczej;

3) Do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu udokumentować w urzędzie pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres przynajmniej 6 miesięcy.

W razie niewywiązania się z tych zobowiązań, według artykułu dotyczącego promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy:

 • w przypadku punktu 1 i 2 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;

 • w przypadku punktu 3 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.


Warto zapoznać się z artykułem: Co robić na bezrobociu? Jak osoba bezrobotna może efektywnie zorganizować swój czas?


Warunki przyznania bezrobotnemu bonu na zasiedlenie

Bon zasiedleniowy w praktyce – na co uważać?

Co jeszcze możecie zrobić, aby zwiększyć prawdopodobieństwo otrzymania dodatku zasiedleniowego? Jednym ze sprawdzonych sposobów jest dołączenie do wniosku deklaracji pracodawcy, który chce zatrudnić Was w zasiedlanym miejscu.

Dla Dyrektora Urzędu to sygnał, że bon zostanie dobrze spożytkowany, a dana osoba znajdzie stabilne zatrudnienie na długi czas. A to oznacza, że prędzej zostanie wydana pozytywna decyzja. Uwaga! Ten krok ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, w którym macie zostać zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, lub podejmujecie się założenia działalności.

Jeśli obawiacie się, że stracicie powierzone Wam środki w przypadku np. utraty pracy po zakończeniu 3-miesięcznej umowy o na okres próbny, nie musicie się tym martwić. Na rozliczenie się z Urzędem Pracy, który przyznał Wam bon zasiedleniowy, macie 8 miesięcy.

Jeżeli więc zdarzy się sytuacja, w której zostaniecie zwolnieni, wystarczy, że podpisując kolejną umowę z następnym pracodawcą, połączycie te okresy pracy ze sobą, kiedy przyjdzie czas rozliczeń. Ważne, aby łącznie nie wynosił on mniej, niż 6 miesięcy! Wasza pensja musi także pozostawać na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie, a także musicie podlegać ubezpieczeniom społecznym.

Bon na zasiedlenie – kwota i wymagania

Jaką konkretnie kwotę można otrzymać w ramach bonu zasiedleniowego? Istnieje kilka wytycznych, których trzeba się będzie trzymać.

Bon na zasiedlenie – warunek zarobkowy

Pierwszą wytyczną jest spełnienie warunku wysokości przyszłych zarobków. W 2023 roku osoba otrzymująca bon musi uzyskiwać przychód na poziomie minimalnego wynagrodzenia brutto, czyli od 1 lipca 3600 zł.

Jeśli wnioskujecie o bon na założenie działalności, aplikuje się ten sam warunek. Bierzemy tu wtedy pod uwagę sumę kwot ze wszystkich wystawionych w miesiącu faktur, bez względu na koszty.

Dodatek zasiedleniowy – ile można dostać?

O jaką kwotę możecie wnioskować, jeśli te warunki zostaną spełnione w Waszej nowej pracy? Maksymalna dopuszczalna kwota nie może przekroczyć 200% przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia.

We wrześniu średnie wynagrodzenie wyniosło 7379,88 zł. Oznacza to, że możecie otrzymać w ramach bonu zasiedleniowego kwotę maksymalnie 14 759,76 zł. Należy jednak pamiętać, że Urząd Pracy będzie mieć prawo zakwestionować podaną przez Was kwotę. Wówczas jej wysokość zostanie wyrównana do akceptowalnego poziomu.

Oceń artykuł
4.2/5 (6)