Z punktu widzenia pracownika, ilość lat pracy jest niezmiernie istotna – to właśnie od nich zależy wymiar urlopu wypoczynkowego czy wysokość emerytury. Wszyscy chcielibyśmy zatem, aby jak największa część podejmowanych przez nas aktywności wliczała się do stażu pracy. Jak jest w tym przypadku?

czy-staż-wlicza-się-do-lat-pracy

Czy staż z urzędu pracy wlicza się do lat pracy? Czym jest staż zawodowy? Czy staż z urzędu pracy to coś innego? Jeśli tak, to na ile? Jakie są zasady jego odbywania? Jakie aktywności wpływają pozytywnie na nasz staż pracy? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej.

Czym jest staż zawodowy?

Staż zawodowy umożliwia pracownikowi nabycie nowych umiejętności czy doświadczenia, niezbędnego dla samodzielnego funkcjonowania w późniejszym czasie na rynku pracy. Zależnie od sytuacji, może on być płatny, lub bezpłatny, gdzie jedyną nagrodą dla osoby zatrudnionej będzie możliwość dopisania cennej informacji do swojego CV.

Podejmowanie stażu zawodowego zwykle kojarzy nam się ze studentami, poszukującymi swoich pierwszych doświadczeń zawodowych, pozwalających im na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy i poszerzenie zakresu swoich kompetencji. Nie jest to jednak forma współpracy zarezerwowana wyłącznie dla nich.

Ze stażu, czy też praktyk zawodowych, obligatoryjnie skorzystać muszą również uczniowie szkół zawodowych i technicznych – fakt ten warunkuje możliwość pomyślnego zdania dalszych egzaminów. Jednak jak możemy zaobserwować, staż zawodowy może być równie powszechnym sposobem zdobywania doświadczenia poza okresem edukacji – chodzi tu o staż z urzędu pracy.

Staż z urzędu pracy – co to?

W celu promocji zatrudnienia i wspomagania osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w urzędzie pracy również można otrzymać staż. Z punktu widzenia technicznego, pełni on dokładnie taką samą rolę co każdy inny staż czy praktyki zawodowe – jednak z uwagi na odmienny charakter, zorientowany na pełną aktywizację zawodową stażysty, obowiązują tu pewne szczególne reguły.

Staż z urzędu pracy nie może być bezpłatny – państwo w całości pokrywa koszty związane z zatrudnieniem stażysty, pozyskując w tym celu środki z Funduszu Pracy lub ze środków unijnych. Wysokość wynagrodzenia stażysty (określanego jako stypendium) jest w tym przypadku określona ustawowo i wynosi 120% zasiłku dla osoby bezrobotnej. W roku 2023, wysokość zasiłku to 1 304,10 złotych brutto miesięcznie, zatem 120% tej kwoty wyniesie 1565 złotych brutto.

Czas trwania stażu z urzędu pracy może wynieść od 3 miesięcy, do nawet 12 miesięcy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że osoba bezrobotna może starać się również o bon stażowy. Aby go uzyskać, należy spełnić poniższe warunki:

  • Mieć mniej niż 30 lat,

  • Przedstawić w Urzędzie Pracy firmę, która zadeklarowała przyjęcie Cię na sześciomiesięczny staż,

  • Uzyskać od firmy zapewnienie, że natychmiast po stażu zatrudni Cię ona na okres minimum kolejnych sześciu miesięcy.

W takiej sytuacji, pracodawca będzie mógł liczyć na jednorazową premię w wysokości 1 500 złotych, zaś pracownik będzie mógł liczyć na pokrycie przez urząd kosztów badań lekarskich i psychologicznych, oraz pokrycie kosztów dojazdu do pracy. Rzeczone świadczenie nie będzie mogło przekroczyć 100 złotych miesięcznie.

Staż z urzędu pracy – dla kogo? Jak otrzymać?

Aby otrzymać staż z urzędu pracy, należy w pierwszej kolejności zarejestrować się w urzędzie jako osoba bezrobotna. Później wystarczy złożyć odpowiedni wniosek o staż z urzędu pracy (otrzymasz go na miejscu), opcjonalnie dodając swoje CV, list motywacyjny, oraz inne dokumenty potwierdzające określone umiejętności osoby poszukującej stażu. Mogą to być certyfikaty uzyskane na szkoleniach, dyplomy potwierdzające poziom wykształcenia, czy po prostu świadectwa pracy.

Okres trwania stażu będzie w tym przypadku w dużej mierze uzależniony od Twojego wieku – im jesteś młodszy, tym dłuższy okres stażu możesz otrzymać (sięgający nawet dwunastu miesięcy). Musisz jednak pamiętać o tym, że sprawa raczej nie zostanie załatwiona „od ręki” – urzędnik wyznaczy Ci termin, w którym zaprosi Cię na rozmowę. Dopiero wówczas będzie miał dla Ciebie przygotowanych kilka propozycji.

staż-pracy-czym-jest

Na co wpływa ilość lat pracy? Dlaczego to takie ważne?

Staż pracy to niezwykle istotna rzecz dla każdego z nas – ilość przepracowanych lat wpływa bowiem na szereg ustawowo zapewnianych uprawnień i możliwości. Jedną z nich będzie prawo do urlopu i sam zakres wymiaru urlopu wypoczynkowego. W momencie w którym pracownik podjął pracę, to wraz z upływem każdego miesiąca pracy przysługiwać mu będzie 1/12 podstawowego wymiaru urlopu wypoczynkowego, który to właśnie różni się w zależności od stażu pracy. Jeżeli przepracowałeś mniej niż 10 lat, to przysługiwać Ci będzie wyłącznie 20 dni wolnych w ciągu roku. Jeżeli Twój staż pracy jest większy, to będzie to aż 26 dni.

Długość stażu pracy istotna jest również przy obliczaniu wysokości emerytury, a także samego prawa do niej. Zgodnie z treścią ustawy, staż pracy w przypadku kobiet pragnących przejść na emeryturę, musi wynieść 20 lat, zaś w przypadku mężczyzn – 25 lat pracy. Nie oznacza to oczywiście, że osoby niespełniające tego warunku w jesieni życia pozostaną bez środków, jednak nie będą mogły liczyć na pełne świadczenie emerytalne.

Czy staż wlicza się do lat pracy?

Szczęśliwie, staż z urzędu pracy wlicza się do lat pracy. Sytuacja ta nie jest jednak tak klarowna w przypadku innego rodzaju praktyk zawodowych. Wynika to bezpośrednio z umowy, na podstawie której stażystę łączy z pracodawcą stosunek pracy.

Umowy cywilnoprawne nigdy nie będą bowiem liczyć się do stażu pracy. Oznacza to, że jeżeli pracownik świadczy swoje usługi na podstawie umowy zlecenie (czy umowy o dzieło), to czas jaki na to poświęcił przepadnie bezpowrotnie, nie zapewniając mu benefitów właściwych dla umowy o pracę.

Trzeba jednak w tym miejscu podkreślić fakt, że tego typu praktyki są nielegalne – umowa o pracę stanowi jedyną, legalną formę zatrudnienia, a próby zastąpienia jej umowami przeznaczonymi dla innych celów, mogą skutkować pociągnięciem przedsiębiorcy do odpowiedzialności karno-skarbowej.

gdzie-szukać-stażu

Co jeszcze wlicza się do lat pracy?

Sam okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie jest jedynym wyznacznikiem stażu pracy – w poczet rzeczonych lat zaliczyć można również okres odbywania studiów doktoranckich (warunkowany uzyskaniem stopnia doktora) czy zawodowej służby wojskowej. W kwestii okresu edukacji, czas wliczany do stażu pracy zależny jest od ukończonej szkoły i wygląda on następująco:

  • Zasadnicza szkoła zawodowa lub równorzędna – 3 lata pracy,

  • Średnia szkoła ogólnokształcąca -4 lata pracy,

  • Średnia szkoła zawodowa – do 5 lat pracy (zależnie od programu nauczania),

  • Szkoła policealna – 6 lat pracy,

  • Szkoła wyższa – 8 lat pracy.

Zgodnie z brzmieniem art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych (wraz z uprawnieniami emerytalnymi), wlicza się również okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Gdzie najlepiej szukać stażu zawodowego?

W celu odbycia stażu z urzędu pracy, najlepiej udać się do właściwej dla miejsca zamieszkania placówki i podążać za opisanymi wyżej wskazówkami. Urzędnik postara się jak najpilniej znaleźć dla Ciebie staż na stanowisku, które najlepiej będzie odpowiadać Twoim kompetencjom i dotychczasowej karierze.

Jeżeli zaś interesują Cię praktyki zawodowe innego rodzaju, wówczas możesz poszukać ich samodzielnie. W niektórych przypadkach właściwym będzie udanie się do docelowego zakładu pracy i złożenie w nim swojej aplikacji, co poprzedzimy rozmową z potencjalnym pracodawcą. Niestety, trudno jest przyznać, by było to rozwiązanie jakkolwiek efektywne.

Dużo lepiej będzie skorzystać z asysty portali ogłoszeniowych, takich, jak na przykład GoWork, które agregują wszelkiego rodzaju oferty – również dotyczące stażów czy praktyk zawodowych. Za pośrednictwem naszego serwisu, możesz odpowiedzieć swoim CV na dziesiątki odpowiadających Twoim wymaganiom ogłoszeń w ciągu jednego tylko dnia, czym znacznie zmaksymalizujesz swoje szanse. Sprawdź na GoWork jakie oferty czekają właśnie na Ciebie!

Oceń artykuł
0/5 (0)