W pracy nierzadko zdarzają się sytuacje trudne, w których niełatwo utrzymać emocje na wodzy. Efektem może być niewłaściwe, a nawet aroganckie zachowanie pracownika wobec przełożonego – o czym piszemy również tutaj.  Czy można zostać zwolnionym za niewłaściwe zachowanie? Sprawdź, czy arogancja pracownika może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym.

Niewłaściwe zachowanie pracownika wobec przełożonego – Kodeks pracy

Na wstępie należy wskazać, że Kodeks pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.) nie wymienia wprost przykładów niewłaściwego zachowania, które mogłoby skutkować zwolnieniem pracownika z pracy za złe zachowanie. Pomimo tego wiemy, że niektóre czyny, takie jak np. przeklinanie w pracy, mogą mieć negatywny wpływ na nasze stosunki z szefem, a nawet na dalszą karierę w firmie. Skąd w takim razie wiemy, które niestosowne zachowanie w pracy poskutkuje zwolnieniem? W tej kwestii kluczową rolę odgrywają zasady współżycia społecznego.

Łamanie zasad współżycia społecznego przez pracownika

Pojęcie zasad współżycia społecznego, a konkretnie ich przestrzegania, pojawia się w Kodeksie pracy jako jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 100 § 2 pkt 6). Nie znajdziemy jednak definicji tego określenia ani w Kodeksie pracy, ani w innych ustawach. Jest to pojęcie nieostre, ale w doktrynie zwykło się tak określać ogólnie uznawane wartości, reguły czy społecznie przyjęte obyczaje. Powołując się na takie rozumienie, można stwierdzić, że formą łamania zasad współżycia społecznego przez pracownika będzie wspomniane już nieustanne przeklinanie w pracy (jako przejaw „braku kultury”), ale również inne niestosowne zachowania pracownika, uznane społecznie za aroganckie.

Czy można zwolnić pracownika za niewłaściwe zachowanie? – przepisy

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. To, czy pracodawca jest uprawniony w świetle prawa do rozwiązania umowy wskutek niestosownego zachowanie pracownika w pracy, będzie zależało od wyboru formy zakończenia stosunku pracy. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 30 Kodeksu pracy, umowę o pracę jedna ze stron można rozwiązać:
1) za porozumieniem stron;
2) za wypowiedzeniem;
3) bez wypowiedzenia.

Niestosowne zachowanie pracownika w pracy – rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Nietrudno sobie wyobrazić, że jeżeli uprzednie upomnienie pracownika za niewłaściwe zachowanie nie przyniosło oczekiwanych efektów, pracodawca zechce zakończyć współpracę i zaproponuje rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Jest to najmniej sformalizowana forma, a zatem każdy powód rozwiązania umowy jest dopuszczalny, w tym złe zachowanie pracownika w pracy. Pracodawca musi jednak uzyskać zgodę pracownika na zakończenie stosunku pracy w tym trybie.

Zwolnienie pracownika z pracy za złe zachowanie – wypowiedzenie umowy

Możliwe powody zwolnienia pracownika określono jedynie w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Możemy więc przyjąć, że wypowiedzenie stosunku pracy może nastąpić z różnych, indywidualnych powodów. Ważne jednak, by w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony była podana przyczyna uzasadniająca rozwiązanie umowy (art. 30 § 4 Kodeksu pracy). Jeżeli wypowiedzenie okaże się nieuzasadnione, to pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy lub o orzeczenie bezskuteczności wypowiedzenia (art. 45 § 1 Kodeksu pracy).

W doktrynie przyjmuje się, że do uzasadnionych przyczyn należy np. utrata zaufania do pracownika, częste nieobecności pracownika w pracy skutkujące dezorganizacją, a nawet negatywny wpływ na atmosferę w miejscu pracy. Jeżeli zatem pracownik nieustannie otrzymuje naganę w pracy, a szef regularnie musi uciekać się do stosowania upomnień pracownika za złe zachowanie, to może on spodziewać się wypowiedzenia umowy o pracę.

Niewłaściwe zachowanie pracownika w pracy – zwolnienie dyscyplinarne

Najbardziej sformalizowaną formą rozwiązania umowy o pracę jest zwolnienie pracownika bez wypowiedzenia z jego winy, potocznie zwane zwolnieniem dyscyplinarnym. Tak samo jak w przypadku rozwiązania umowy na czas nieokreślony za wypowiedzeniem, również w sytuacji zakończenia współpracy bez wypowiedzenia w oświadczeniu pracodawcy powinna być wskazana przyczyna – w przeciwnym wypadku pracownikowi przysługują roszczenia: o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie (art. 56 Kodeksu pracy).

Złe zachowanie pracownika w pracy – powody zwolnienia dyscyplinarnego

Kodeks pracy wyraźnie wskazuje zamknięty katalog przesłanek, które uprawniają pracodawcę do zwolnienia pracownika za złe zachowanie. Zgodnie z art. 53 § 1, pracodawca może wystosować zwolnienie dyscyplinarne wyłącznie w sytuacji:
1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Czy w którejś z powyższych przyczyn mieści się wulgarne zachowanie pracownika? Czy można zwolnić dyscyplinarnie za aroganckie zachowanie wobec przełożonego? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu na przykładzie konkretnej sytuacji.

Aroganckie zachowanie pracownika a zwolnienie – pytanie do Eksperta GoWork

Jeden z użytkowników naszego Forum opisał następujący problem:

Witam, mam pytanie odnośnie użycia wulgaryzmów do kierownika, a mianowicie powiedziałem do niego (chyba cię poje***o, wyp***dalaj), i w ten sam dzień na zakończeniu pracy dostałem natychmiastowe wypowiedzenie bez podanej przyczyny, oczywiście tego nie podpisałem, i chciałbym się dowidzieć czy przez te użyte wulgaryzmy mogą mnie zwolnić, czy jest na to jakiś paragraf?

Aroganckie zachowanie pracownika a łamanie zasad współżycia społecznego

Niewłaściwe zachowanie pracownika wobec przełożonego w postaci przeklinania nie stanowi bezpośrednio naruszenia żadnego z przepisów Kodeksu pracy. Nie znajdziemy bowiem w tej ustawie żadnej regulacji wskazującej na zakaz arogancji, jak również nakazu w postaci używania określonego słownictwa. Aroganckie zachowanie co prawda można uznać za łamanie zasad współżycia społecznego przez pracownika, a tym samym naruszenie jednego z podstawowych obowiązków pracowniczych. Zwróćmy jednak uwagę, że aby dyscyplinarnie zwolnić pracownika, naruszenie przez niego obowiązków musi mieć charakter ciężki, nie wystarczy zatem samo zaistnienie takiej sytuacji. Oczywiście każdy problem oceniany będzie indywidualnie, czym innym bowiem jest stosowanie wulgarnego słownictwa, a czym innym np. rękoczyny w emocjach.

Niekulturalne słownictwo a ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

Mając jednak na uwadze sytuację wskazaną przez użytkownika naszego Forum, niekulturalny sposób wypowiedzi „sam w sobie” nie stanowi ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych to czyn pracownika przez niego zawiniony, który stanowi istotne zagrożenie interesów pracodawcy. Zdaje się, że nie możemy bezsprzecznie stwierdzić, że aroganckie zachowanie użytkownika naszego Forum jest istotnym zagrożeniem interesów pracodawcy.


Szukasz pracy? Zajrzyj do zakładki z ofertami pracy w Sosnowcu!


Wulgarne zachowanie pracownika jako powód zwolnienia

Analizując powyższe regulacje odnoszące się do form zakończenia współpracy z pracownikiem, można przyjąć, że w opisanej przez użytkownika naszego Forum sytuacji, pracodawca mógłby rozwiązać umowę za porozumieniem stron (za zgodą pracownika), za wypowiedzeniem, ale nie dyscyplinarnie, a zwłaszcza bez podania przyczyny.

Oceń artykuł
2.3/5 (3)