Centralne Biuro Antykorupcyjne kojarzy się z elitarną jednostką powołaną w szczytnym celu, a więc do ochrony interesów państwowych. Czy ta odpowiedzialna funkcja znajduje odzwierciedlenie w zarobkach? Sprawdzamy, na jakie wynagrodzenie mogą obecnie liczyć funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Ile-zarabia-się-w-CBA

Nie ulega wątpliwości, że korzyści majątkowe są często głównym powodem łamania prawa i działania na niekorzyść państwa. W celu zmniejszenia skali takiego zjawiska stworzono CBA, angażując do pracy specjalistów z wielu dziedzin. Jakie czekają na nich wynagrodzenia? Ile wynoszą zarobki w CBA po podwyżkach?

Czym jest CBA?

Aby chronić interesy państwa i obywateli 9 czerwca 2006 roku na mocy ustawy powołano do życia Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA). Według jej treści to służba specjalna stworzona do:

„spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa”.

Działalność CBA jest finansowana ze środków budżetu państwa. Szef CBA jest centralnym organem administracji rządowej, który jest nadzorowany przez Prezesa Rady Ministrów.

Zatrudnienie w CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne obejmuje 23 jednostki organizacyjne. Znajduje w nim zatrudnienie ponad 1300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Są to specjaliści, którzy dzięki swoim kompetencjom umożliwiają realizację zadań CBA. Wspierają oni działalność w zakresie:

 • pracy operacyjnej;
 • czynności dochodzeniowo-śledczych i kontrolnych;
 • prowadzenia analiz;
 • bezpośrednich działań ochronnych;
 • bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych;
 • ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
 • obsługi prawnej;
 • działań logistycznych i finansowych;
 • audytu i bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • współpracy międzynarodowej;
 • zabezpieczenia i szkolenia kadr.

Jak widać, zakres działalności CBA jest bardzo szeroki, dzięki czemu praca w CBA jest dostępna na wielu różnych stanowiskach.

Zarobki-w-CBA

Na czym polega praca w CBA?

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego podejmują rozmaite zadania związane ze zwalczaniem korupcji i działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym wskazuje, że obejmują one:

1) czynności operacyjno-rozpoznawcze – do zapobiegania, rozpoznawania i wykrywania przestępstw oraz czynności dochodzeniowo-śledcze w sytuacji uzasadnionego podejrzenie popełnienia przestępstwa;

2) czynności kontrolne – aby ujawnić korupcję w instytucjach państwowych i samorządzie terytorialnym oraz wskazać nadużycia osób pełniących funkcje publiczne;

3) czynności operacyjno-rozpoznawcze i analityczno-informacyjne – do uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych w procesie zwalczania korupcji w instytucjach państwowych oraz samorządzie terytorialnym.

Pracownicy CBA wykonują też niektóre czynności na polecenie sądu lub prokuratora a w zakresie właściwości biura przysługują im uprawnienia procesowe Policji. Jednocześnie funkcjonariusze podczas wykonywania zadań mają obowiązek poszanowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka niezależnie od narodowości, pochodzenia, sytuacji społecznej, przekonań politycznych, religijnych czy światopoglądowych.

Wynagrodzenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Wynagrodzenie zasadnicze funkcjonariuszy CBA ustalane jest w drodze rozporządzenia. Wskazuje się w nim stawki dla stanowisk na różnym szczeblu. To właśnie od nich zależy, ile zarobi zarówno młodszy inspektor, jak i osoba na stanowiskach kierowniczych.

Podwyżki w CBA

W 2022 roku podjęto decyzję o podwyżkach dla pracowników CBA. Autorem rozporządzenia zmieniającego aktualne stawki był premier Mateusz Morawiecki. W uzasadnieniu projektu wskazano na potrzebę podwyższenia pensji ze względu na to, że od 2016 roku nie były one zmieniane.

Minimalne wynagrodzenie podlega regularnym aktualizacjom, co powinno mieć wpływ na pensje pracowników CBA. Dodatkowo w ich przypadku wzrost cen towarów doprowadził do spadku siły nabywczej uposażenia. Mało atrakcyjne zarobki, które odbiegają od obecnych realiów gospodarczych, nie tylko niekorzystnie wpływają na pozyskiwanie do służby kompetentnych osób, które wybierają pensje na stanowiskach innych służb państwowych, ale też obniżają motywację funkcjonariuszy już zatrudnionych. Jako przykład wskazano, że agenci CBA wolą pracować na policji, ponieważ tam warunki zatrudnienia są lepsze.

Według założeń podwyżek, wynagrodzenia agentów, a więc osób na stanowiskach inspektorskich i na stanowiskach agentów miały wzrosnąć o średnio około 17%. Takich pracowników CBA jest najwięcej. Nieco mniejsza podwyżka, bo o około 5,5% dotyczyła pracowników na stanowiskach kierowniczych, począwszy od kierownika sekcji, po szefa CBA oraz pracowników na stanowiskach eksperckich.


Zobacz też: Ile zarabia policjant? Zarobki na stanowisku


Ile-zarabia-się-w-CBA-stawki

Aktualne zarobki w CBA

Jeśli chodzi o wysokość pensji dla poszczególnych stanowisk po podwyżkach, reguluje je Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego przedstawiają się następująco:

 • młodszy inspektor – 4200-4450 zł
 • inspektor – 4500-4750 zł
 • młodszy specjalista – 4800-5050 zł
 • specjalista – 5100-5350 zł
 • młodszy agent – 5400-5750 zł
 • agent – 5800-6350 zł
 • starszy agent – 6400-6950 zł
 • agent specjalny – 7000-7800 zł
 • ekspert, audytor wewnętrzny, główny księgowy, radca prawny – 6100-8400 zł
 • kierownik sekcji – 6100-7900 zł
 • zastępca naczelnika wydziału – 6500-8400 zł
 • kierownik referatu – 6700-8600 zł
 • naczelnik wydziału – 7500-8800 zł
 • główny ekspert – 7500-9900 zł
 • doradca Szefa CBA – 7500-9900 zł
 • zastępca dyrektora departamentu, zastępca dyrektora biura, zastępca dyrektora delegatury – 7900-9300 zł
 • dyrektor departamentu, dyrektor biura, dyrektor delegatury – 8500-9900 zł
 • zastępca Szefa CBA – 10 500-13 000 zł
 • Szef CBA – 13 500-14 500 zł

Dodatkowo miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego wymienione w zarządzeniu Nr 6/16 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego wynoszą:

 • pracownik techniczny – 4000-4750 zł
 • młodszy specjalista – 4200-5050 zł
 • specjalista – 5100-6050 zł
 • starszy specjalista – 6100-6950 zł
 • główny specjalista – 6100-7800 zł
 • ekspert, audytor wewnętrzny, główny księgowy, radca prawny – 6100-8400 zł
 • kierownik sekcji – 6100-7900 zł
 • zastępca naczelnika wydziału – 6500-8400 zł
 • kierownik referatu – 6700-8600 zł
 • naczelnik wydziału – 7500-8800 zł
 • główny ekspert – 7500-9900 zł
 • doradca Szefa – 7500-9900 zł
 • zastępca dyrektora biura – 7900-9300 zł
 • dyrektor biura – 8500-9900 zł

Choć aktualne stawki, które w ostatnim roku zostały zmienione, czego powodem był również wzrost cen towarów, obniżając tym samym uposażenia funkcjonariuszy CBA, zdecydowano się podwyższyć, nadal dla wielu specjalistów nie są wystarczająco konkurencyjne.

Ile-zarabiają-funkcjonariusze-Centralnego-Biura-Antykorupcyjnego

Co oprócz wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników CBA?

Warto podkreślić, że skala obniżenia poziomu życia funkcjonariuszy nie jest tak widoczna, jeśli weźmiemy pod uwagę inne dodatki, które przysługują pracownikom CBA oprócz wynagrodzenia zasadniczego. Jest to:

 • dodatek za wysługę lat – w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, a później wzrost o 1% za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy;
 • premia uznaniowa – nie może przekraczać 30% wynagrodzenia zasadniczego, a jej wysokość zależy od charakteru, efektywności, dbałości oraz terminowości realizowania zadań;
 • dodatek specjalny o charakterze uznaniowym;
 • dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne;
 • nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej;
 • nagroda jubileuszowa – od 75% miesięcznego wynagrodzenia przy 20 latach pracy, do nawet 400% miesięcznego wynagrodzenia po 45 latach pracy.

Kto może pracować w CBA?

Ze względu na szerokie spektrum działania, do CBA przyjmowani są pracownicy z różnych branż. Do służby w CBA poszukiwani są:

 • informatycy;
 • prawnicy;
 • ekonomiści;
 • analitycy;
 • finansiści i inne osoby gotowe podjąć służbę.

Kwestie zatrudnienia funkcjonariuszy reguluje ustawa o CBA. Polega to na wydaniu przez Szefa CBA decyzji administracyjnej, w której mianuje danego kandydata funkcjonariuszem. Osoba na to stanowisko nie może pozostawać w stosunku pracy oraz mieć innego zajęcia zarobkowego poza wykonywaną służbą. Dopuszczalna jest w tym przypadku po uzyskaniu zgody od Szefa CBA wyłącznie działalność o charakterze dydaktycznym, badawczym lub naukowym.

Zatrudniony w CBA funkcjonariusz odbywa specjalistyczne szkolenie, wykonuje czynności wymienione w ustawie o CBA i może dysponować bronią służbową. Ze względu na charakter działań, funkcjonariuszom przysługuje ochrona przewidziana w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

Są też stanowiska w CBA, na których wykonuje się czynności administracyjno-techniczne. Kandydaci w tym przypadku nie mają służbowego szkolenia podstawowego oraz specjalistycznego, a także nie mogą wykonywać różnych ustawowych kompetencji Biura (np. zadań operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych). Osoby zostają zatrudnione na podstawie umowy o pracę. CBA poszukuje najczęściej specjalistów takich jak infobrokerzy, specjaliści IT, pracownicy biurowi i pracownicy sektora inwestycyjno-logistycznego. Wobec kandydatów oczekuje się uczciwości, wysokiej kultury osobistej, powagi w realizacji powierzonych zadań, dobrej organizacji czasu pracy, umiejętności pracy w zespole oraz chęci rozwoju własnej ścieżki kariery zawodowej w służbie państwu.

Zarobki-funkcjonariuszy-Centralnego-Biura-Antykorupcyjnego

Wymagania do pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Choć wymagania do pracy w CBA nie wydają się specjalnie wygórowane, w rzeczywistości każda osoba jest bardzo szczegółowo sprawdzana i weryfikowana.

Oto najważniejsze wymagania wobec od kandydatów:

 • posiadanie wyłącznie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazitelna postawa moralna, obywatelska oraz patriotyczna;
 • niekaralność (za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe);
 • zachowanie tajemnicy w sprawach wskazanych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • co najmniej średnie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • odpowiednia odporność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby.

Potencjalny kandydat nie może w przeszłości pełnić służby zawodowej ani pracować lub być współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Jak wygląda rekrutacja do pracy w służbach CBA?

Aplikację do pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym należy przesłać w momencie przebywania na terenie RP. Sam proces rekrutacji powinien być objęty tajemnicą, ponieważ ceniona jest tu poufność i dyskrecja. Do wypełnienia wymaganych dokumentów niezbędne są dane z dowodu osobistego oraz CV w formacie pdf. Należy podkreślić, że CBA zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Etapy rekrutacji do CBA są następujące:

1. Złożenie przez kandydata podania o przyjęcie do służby.

2. Weryfikacja podanych danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach.

3. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Badania psychologiczne wymagane do określenia predyspozycji intelektualnych i osobowościowych.

5. Badanie poligraficzne sprawdzające przydatności kandydata do służby na wybranym przez niego stanowisku.

6. Postępowanie sprawdzające, wskazane w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

7. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w CBA (w przypadku starań o pracę w CBA nie jako funkcjonariusz, w tym punkcie znajdują się badania wstępne).

Do zgłoszenia swojej kandydatury do CBA należy się odpowiednio przygotować. Profesjonalnie wykonane CV i list motywacyjny zwiększają szanse na dostanie się w elitarne grono pracowników agentów CBA. Co ciekawe, mimo że wymagane jest średnie doświadczenie, ukończenie studiów wyższych będzie dużą korzyścią dla kandydata.

Oceń artykuł
0/5 (0)