GoWork.pl
3 926

Opinie o GoWork.pl

Dodaj odpowiedź

Anuluj

Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie GoWork.pl

JacekK

Mam pytanie - jeśli ktoś coś napisze a potem uzna, że jednak przesadził - czy jest możliwość prośby o usunięcie/edycję własnego wpisu?'

GoWork.pl
pracodawca
@JacekK 13.07.2018 10:13

@ JACEKK, użytkownicy mają prawo złożyć reklamację do naszych administratorów z prośbą o usunięcie opinii, której są autorami. Wystarczy napisać e-mail pod adres: admin@gowork.pl i poczekać cierpliwie na odpowiedź, zwykle to trwa parę dni - realizujemy reklamacje w kolejności zgłoszeń. Nasi administratorzy przychylnie patrzą na takie wnioski i jeśli adres IP przejdzie pozytywną weryfikację, opinia zostaje zarchiwizowana i nie pojawia się w serwisie. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Nie_Jest_Dobrze

Drogi serwisie, ile średnio trwa odp. od waszych adminów, jeżeli bierzemy pod uwagę, że coś złego dzieje się na profilu firmy? Mamy tu na myśli sprawę, gdzie samemu zgromadziło się pewne dowody i chodzi tylko o potwierdzenie czy to nie fatamorgana? Tydzień, dwa, trzy a może pięć? Dlaczego admini pozostają anonimowi z klientem, który regularnie płaci za złoty profil? Jak wytłumaczyć ten kryzys tożsamości? Piszę anonimowo, bo może to okaże się kluczem do sukcesu… Oficjalnie zgłoszone ponad tydzień temu.

GoWork.pl
pracodawca
@JacekK 08.07.2018 23:10

@JACEKK, Złoty Profil jest usługą, którą oferujemy przedsiębiorcom. Dzięki niej, firmy mogą stworzyć unikalne portfolio w serwisie GoWork.pl i rozpocząć komunikację z użytkownikami na forum. Więcej szczegółów znajduje się pod linkiem: https://www.gowork.pl/pracodawca-zlotyprofil Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

sup

super firma

Prekariusz

Firma w dobrej formie i zaczyna się mówić o podniesieniu stawek dla moderatorów, bo podobno najsłabiej oplacana grupa pracownikow.

GoWork.pl
pracodawca
@Pelikan 05.07.2018 15:45

@Pelikan, moderatorzy pojawiają się na forach w serwisie GoWork.pl, by moderować dyskusję użytkowników. Ich celem jest dbanie o jakość merytoryczną poszczególnych wątków z opiniami. Jeśli jesteś zainteresowany tym stanowiskiem, zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem e-mail: kariera1@gowork.pl. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

osoba fizyczna

Dzień dobry, proszę o kontakt do Państwa IODO (jeżeli został powołany zgodnie z RODO) lub o wskazanie adresu e-mail lub innego, na który mam się zwrócić o usunięciu z Państwa portalu mojego profilu (jednoosobowej działalności gospodarczej), który według przepisów stanowi moje dane osobowe i zgodnie z zapisami RODO mam prawo m.in do ich sprostowania lub usunięcia. Nadmieniam, że nie zakładałem profilu osobiście, ani też nie wyrażałem ŻADNEJ zgody na przetwarzanie zamieszczonych danych osobowych pozwalających zidentyfikować osobę fizyczną. W przypadku braku odpowiedzi w tej sprawie, będę zmuszony poinformować o tym Prezesa UODO, za pośrednictwem mojego Pełnomocnika. PS. Jeżeli nie ma możliwości na usunięcie profilu osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą proszę o podanie podstawy prawnej takiego działania lub barku jego zaniechania. Skróci to ewentualny czas na dalszą korespondencję. Pozdrawiam

GoWork.pl
pracodawca
@CIEKAWSKA 04.07.2018 21:47

@Ciekawska, prezentowane informacje dotyczą wyłącznie danych przedsiębiorców, które na podstawie regulacji dotyczących powszechnego dostępu do danych przedsiębiorców - NIE STANOWIĄ DANYCH OSOBOWYCH i podlegają wyłączeniu ochrony. Administratorem końcowym danych firm jest KRS i GUS . Prezentowane dane aktualizowane są w zasobach w/w instytucji w czasie rzeczywistym, nie stanowią danych osobowych i podlegają wyłączeniu ochrony. Rozporządzenie RODO reguluje stosunek osoby fizycznej w obszarze ochrony jego prywatności, swobodnego dostępu do własnych danych podlegających przetwarzaniu oraz nieograniczonej możliwości modyfikacji własnych danych. Poszczególne państwa członkowskie na mocy wewnętrznych regulacji dookreślają zakres wyłączeń. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy regulują zasady powszechnego dostępu do danych przedsiębiorców oraz czas trwania otwartego do nich dostępu. Treść cytowanej ustawy znajduje się pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000647 Rozdział 7 Udostępnianie danych przez CEIDG Art. 45. 1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji. 2. Dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ust. 1, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnianiu zgodnie z art. 43 ust. 1, są udostępniane na stronie internetowej CEIDG. 3. System teleinformatyczny CEIDG umożliwia: 1) udostępnianie danych i informacji; 2) potwierdzanie danych osobowych przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, po uprzednim zawarciu z ministrem właściwym do spraw gospodarki umowy określającej co najmniej zakres potwierdzanych danych i warunki techniczne ich potwierdzania. Art. 47. 1. Dane i informacje zgromadzone w CEIDG mogą być nieodpłatnie udostępniane, w sposób inny niż określony w art. 45 ust. 2, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki warunków udostępniania tych danych. Art. 49. 1. Dane zgromadzone w CEIDG nie mogą być z niej usunięte, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 2. Po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG usunięciu podlegają dane wpisane do CEIDG przed dniem tego wykreślenia. 3. Po upływie 10 lat od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1, usunięciu podlegają dane osoby, której wniosek ten dotyczył. 4. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13–15, usuwa się z CEIDG po otrzymaniu informacji, o których mowa w art. 26 i art. 27, a także po upływie okresu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszony do CEIDG przez sąd upadłościowy zgodnie z art. 25 pkt 1. Art. 50. Do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138), z wyjątkiem przepisów art. 14–19a i art. 21–22a oraz rozdziału 5 tej ustawy. Uwzględniając powyższe oraz mając na względzie dobro i interes przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność gospodarczą przed upływem terminu udostępniania danych wdrożyliśmy procedurę umożliwiającą ukrycie danych na platformie gowork.pl składając reklamację lub pisząc do naszego Inspektora Ochrony Danych. Co do obowiązku informacyjnego na który zapewne się Pani powoła: Podobnie jak w przypadku byłych regulacji także RODO przewidziało wyjątki od obowiązku informacyjnego. Osoby, której dane dotyczą, nie trzeba informować, jeżeli dysponuje już ona tymi informacjami. Ten sam wyjątek ma zastosowanie do podmiotów, których dane zostały pozyskane od innych osób, ale w tym wypadku obowiązek informacyjny nie musi być spełniany także gdy: - udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, - pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii Europejskiej bądź prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, - dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Nikt dostarczał nam żadnych danych kontaktowych, przez co nie mieliśmy możliwości spełnienia obowiązku informacyjnego. Na gruncie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie wtedy, gdy administrator posiada podstawę prawną takiego przetwarzania. Jedną z takich podstaw, w oparciu o którą GoWork.pl przetwarza dane osobowe, jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z prawem muszą zostać spełnione łącznie trzy warunki: - występuje prawnie uzasadniony interes administratora danych lub podmiotu trzeciego, - prawa i wolności podmiotu, którego dane dotyczą nie mają charakteru nadrzędnego wobec interesu administratora danych lub podmiotu trzeciego, - przetwarzanie danych jest niezbędne do osiągnięcia celów zamierzonych przez administratora lub stronę trzecią. Prawnie uzasadniony interes to interes zgodny z przedmiotem działalności spółki, mający gospodarcze i prawne uzasadnienie. Uzasadnionym interesem GoWork jest prowadzenie działalności w formie informacyjnej. W zakresie swojej działalności GoWork.pl zajmuje się pozyskiwaniem informacji na temat sytuacji panującej w przedsiębiorstwach. Spółka świadczy dodatkowo usługi w zakresie employer marketingu, ofert pracy i marketingu. W ramach prowadzonej działalności GoWork.pl wykorzystuje dane osobowe osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także dane wspólników w spółkach osobowych. Przetwarzanie tych danych pozostaje w związku z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą. Zatem osoby te mogą się spodziewać, że ich dane osobowe będą wykorzystane przez innych przedsiębiorców do oceny prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej, w szczególności jej wiarygodności i rzetelności jako partnera biznesowego lub pracodawcy. GoWork.pl , jako podmiot profesjonalny, wdraża także odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodne z RODO, zapobiegające wyciekom danych i udostępnieniu ich osobom nieuprawnionym. Spółka podejmuje również wszelkie niezbędne działania, aby przetwarzane i udostępnianie dane osobowe były poprawne i aktualne, a prawa osób których dane dotyczą skutecznie realizowane. Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest dostarczenie użytkownikom kompleksowych i rzetelnych informacji na temat podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w poszczególnych sektorach, a także zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności obrotu gospodarczego. W kwestii szerszych informacji dotyczących RODO i Serwisu Pracy GoWork.pl jeszcze raz zapraszamy do Inspektora Ochrony Danych : iod@gowork.pl Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

GoWork.pl
pracodawca

Wczoraj w naszym biurze odbyło się wielkie święto. Nasze zespoły ciągle się rozwijają, rozrastają i zrobiło nam się trochę ciasno na Prostej 69, dlatego powiększyliśmy nasze biuro! Teraz jest ciszej, wygodniej i bardziej komfortowo, pracuje się lepiej. Komfort pracownika zawsze przekłada się na jego motywację, a motywacja na efektywność. Każdemu się po prostu chce :).

   
MA-T

Najlepszy portal do szkalowania pracodawców. Pracownik może pomówić każdego szefa, pozmyślać, okłamać, a dochodzenie prawdy nie jest takie proste. Poza tym serwis nie odpisuje na pytania mailowe. Mega misja polskiej przedsiębiorczości. GRATULACJE! Trzeba być dumnym z udostępnienia możliwości opluwania szefa nawet niezgodnie z prawdą!

GoWork.pl
pracodawca
@Dociekliwy 25.06.2018 16:16

Szanowny Panie, Dbamy o jakość i merytorykę wpisów zamieszczanych na naszym portalu. Co do treści opinii, tu każdy użytkownik ma swobodę wypowiedzi, natomiast zawsze zachęcamy pracodawców do odpowiadania na komentarze i wchodzenia w dialog z naszymi użytkownikami. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Bartas

Go Work to bardzo dobry serwis,bardzo pomyślany,i spełnia swoją rolę doskonale...wielu PRACODAWCOM się wydaje,że są prawą ręką Boga?Że są poza wszystkim i każdym?No niestety niekoniecznie.Nawet niebardzo...a ten portal to pierwszy krok ku ujawnieniu,ostrzeżeniu przed Januszami mającymi firmy.Brawo dla Was GoWork,oby tak dalej.Wreszcie jest ktoś,kto stoi po stronie tego uciśnionego szaraczka na dole!!!!

GoWork.pl
pracodawca

Dobre relacje w zespole są bardzo ważne, poprawiają jakość i efektywność wykonywanej pracy. Dzięki nim praca jest również przyjemniejsza.

Tym razem pracownicy GoWork.pl z Żurawiej postawili na imprezę integracyjną na świeżym powietrzu w ogrodzie Akademii Kulinarnej Let’s GoCook.

Wspólne grillowanie, pogaduchy na leżakach i kultowe planszówki sprawiły, że wszyscy w pełni się zrelaksowali, wszak nie samą pracą człowiek żyje :).

#GoNotOnlyWork

   
Grażyna

Jaką macie atmosferę w pracy. Widziałam sporo ofert pracy za granicą?

GoWork.pl
pracodawca
@Grażyna 11.05.2018 12:46

Polecamy pracę w zespole GoWork.pl :-) Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i filmików relacjonujących, jak się pracuję w GoWork.pl https://www.gowork.pl/gowork.pl,1/o_firmie Więcej informacji dotyczących ofert pracy za granicą znajdzie Pani tu: http://www.opiekunka.gowork.pl/ Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

szef

A może WRESZCIE zaczniemy JAKO SZEFOWIE FIRM opisywać naszych cudownych, najuczciwszych, zawsze kompetentnych i najbardziej na świecie pracowitych PRACOWNIKÓW !!!!! DLACZEGO ten portal NIE STWORZY STRONY O PRACOWNIKACH? Jeżeli każdy może podawać publicznie dane pracodawcy, nazwę firmy na podstawie której można zidentyfikować pracodawcę to dlaczego dyrektorzy firm nie mogą podawać imion i nazwisk cudownych pracowników, ich adresów i numerów telefonów?

szef2
@szef 13.04.2018 19:22

Świetny pomysł ! zdecydowanie przychylam się do pomysłu Kolegi/Koleżanki :) Jeśli jedna strona ma prawo do czarnego PR, to dlaczego druga strona miałaby nie mieć takiej możliwości? :)

anonymous

DLACZEGO GoWork podaje opinie anonimowych osób o nieistniejących firmach i pozwala identyfikować osoby których dane były w nazwach tych firm dawniej. Jeżeli każdy może podawać publicznie dane pracodawcy, nazwę na podstawie której można zidentyfikować byłego pracodawcę to dlaczego szkalujące osoby nie muszą podawać imion i nazwisk, tolerujecie cudownych donosicieli, tchórzliwych i opętanych nienawiścią, skrywacie ich adresy i numery telefonów? Portal Wasz Krzywdzi Ludzi! Jest to opinia wypełniająca znamiona opinii o charakterze bezprawnym.

GoWork.pl
pracodawca
@anonymous 27.04.2018 07:44

Szanowny Panie, Jeśli zauważył Pan na naszym forum wątek firmy, która zakończyła swoją działalność prosimy o przesłanie takiego zgłoszenia do naszego administratora na adres mailowy admin@gowork.pl – taki wątek nadaje się do archiwizacji. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

GoWork.pl
pracodawca

Dziś w GoWork.pl przy Żurawiej obchodziliśmy Europejski Dzień Śniadania :). Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, który dostarcza niezbędnej energii, aby nasz organizm mógł prawidłowo funkcjonować przez cały dzień. Warto zadbać o to, aby śniadania zawierały urozmaicone produkty ze wszystkich pięter piramidy żywnościowej. Większość z nas kojarzy śniadania z tradycyjną kanapką. Dziś sprawdziliśmy, jakie śniadania preferuje zespół GoWork.pl. Oprócz tradycyjnych kanapek i kawy, pojawiła się owsianka oraz dużo warzyw i owoców.

#GoNotOnlyWork

   
GoWork.pl
pracodawca

Dziś w GoWork.pl przy Żurawiej witaliśmy Wiosnę! Wprawdzie ta astronomiczna jest już z nami od wczoraj, ale postanowiliśmy uczcić jej "kalendarzowe" przybycie. Zaklinając mroźną jeszcze pogodę, nasz Zespół postawił na wiosenny, kolorowy wygląd. Mamy nadzieję, że nasz dzisiejszy look zachęci Szanowną Wiosnę do wprowadzenia przychylniejszej aury.

Mimo mroźnej temperatury w Gowork.pl nastroje już całkiem wiosenne :)

   
GoWork.pl
pracodawca
@Pedro 24.04.2018 21:38

Szanowny Panie, zapewniamy, że nie zatrudniamy aktorów do przedstawienia relacji z naszych imprez firmowych :-) Na zdjęciach są nasi pracownicy i ich autentyczne emocje. Sam Pan może się przekonać jak się u nas pracuje, dołączając do naszego zespołu https://www.gowork.pl/gowork.pl,1/pracuj_z_nami Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

OnlyB2B

Witam, jak wynika z regulaminu Gowork - to m.in. opinie o pracodawcach. Nie będę się rozpisywał jacy sfrustrowani czy zwolnieni pracownicy piszą "obiektywne" opinie, gdyż mam inne pytanie: 1. Dlaczego opinie napisana przez tzw. niezadowolonego Klienta danej firmy (nie pracownika) nie jest przez administratora usuwana. To chyba nie to miejsce. Miało być "opinie o pracodawcach", a Klienta firma nie jest pracodawcą. Sporo takich wpisów. Można zrozumieć, iż niezadowolony - chcący pozostać anonimowym - Klient wybierze portal Gowork, gdyż dodanie opinii jest tzw. bez żadnych logowań, czy podawania jakikolwiek danych. I stąd mamy Galów anonimów itp. W Google, aby ddać opinię trzeba się zalogować do swojego konta, co potencjalnych "hejtowców" i flustratów troszeczkę może odstraszać, a w drugą stronę przyciąga osoby, które nie obawiają się wyrażania swoich opinie nawet gdyby doszło do konfrontacji. Idąc tym takiem myślenia, to również gdybym był Klientem - Gowork - mógłbym wyrażać na tym serwisie swoje uwagi, spostrzeżenia, opinie itp. na temat świadczonych usług przez Gowork, czy też nie jest to właściwe miejsce? Uważam, że z pewnością taka informacją będzie przydatna dla współpracujących w ramach B2B, którzy nie zatrudniają pracowników, a mają opinie od Klientów, a co najlepsze od pracowników których nigdy nie mieli. Dobre ... Czekam na info PS. A co dopracowników wyrażających opinie, to może warto zbierać od nich chociaż e-maile jak Google (ale na tyn wyczyn chyba portal Gowork nie "stać" w końcu zostałby administratorem danych i .... w końcu te RODO ... lepiej prowadzić plotkarski serwis :)

OnlyB2B
@GoWork.pl 24.04.2018 14:43

Dziękuję. Teraz wiem, iż tak jak pisze w swoich odpowiedziach GoWork - a raczej pracownik - wszelkie "opinie mogą być dla (prz. aut. opiniowanego/firmy) źródłem cennych wskazówek". Tym "wspaniałym" cytatem kończę rozmowę w tym temacie.

Anita

Idealnych firm nie ma!! Trzeba polubi c pracę i będzie super!

anonymous
@Anita 15.04.2018 21:15

O ile szef lubi swoich- o ile ich w ogóle zna :)

Warszawianka

Strasznie mało płacą i do tego ciężko się pracuje

GoWork.pl
pracodawca
@Warszawianka 29.03.2018 22:21

Szanowna Pani, Udostępnienie przez Panią swojego miejsca pracy i opisu swoich uwag przesłane na wskazany wcześniej adres mailowy ma służyć wyłącznie wewnętrznym potrzebom doskonalenia jakości usług GoWork.pl i nie ma nic wspólnego z RODO. Owszem portal dba o bezpieczeństwo danych osobowych, gdyby miała Pani jakieś pytania w tym zakresie zapraszam do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych GoWork.pl – iod@gowork.pl Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

GoWork.pl
pracodawca

Dzień dobry! My już po „jajeczku” w pracy, a Wy? Zerknijcie, jak bawiliśmy się w miniony piątek. Oprócz pyszności, które przygotowali pracownicy (bardzo polecamy tartę z białą czekoladą), mieliśmy też kolejną odsłonę naszego quizu wiedzy o GoWork.pl. Czy w każdej firmie jest tak, że to IT wie najwięcej na temat swojego pracodawcy? U nas quiz wygrali. A jak jest u Was?

   
Xxx

Witam jestem bardzo rozczarowany tym portal a szczegolnie opiniami ktrore może każdy wystawić tzn przykładem sa pomówienia na mnie oraz oczernianie na forach zakładu wraz z inicjałami i przezwiskami pisałem do nich i dzwoniłem oni twierdza że maja na to 20 dni jak można zwlekać z czymś taki a ogolnie z automatu ktoś z gowor powinien to przeczytac przed umieszczeniem na forum jest to poprostu żenada dla porownania fb usunał takie coś w 15 min a oni potrzebuja 20 dni wstyd tyle mam wam do powiedzenia.

GoWork.pl
pracodawca
@Xxx 20.03.2018 11:38

Dzień dobry, Dziękujemy za Pana opinię. Jeśli zaobserwował Pan na naszym forum opinię niezgodne z regulaminem, prosimy o niezwłoczne skierowanie szczegółowego opisu sytuacji (najlepiej załączając też link do wspomnianej wyżej opinii) do administratora serwisu na adres: admin@gowork.pl Pozdrawiamy, Zespół GoWork.

Mucha

Pewnie I tak nikogo ta opinion nie obejdzie !!!Wiele jednak osob ma podobnie zdanie.Szukam pracy jako opiekunka !!! ( nie tlumaczka jezyka niemieckiego!!!).Interesuje mnie pensja( godziny pracy)?W ogloszeniach...pensja1500€ !!! Po opisie zlecenia...pensja od 850 do 1100 !!! Dla idiotów te ogloszenia?

GoWork.pl
pracodawca
@Mucha 19.03.2018 15:52

Dzień dobry, Na naszej stronie internetowej http://www.opiekunka.gowork.pl/ znajdzie Pani wiele aktualnych ofert. Zachęcamy także do kontaktu mailowego opiekunka@gowork.pl nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji na temat pracy w Niemczech. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Alfred

Cześć, pragnę podzielić się swoim wpisem w wyniku działania tego wspaniałego portalu jakim jest gowork. Otóż niniejszy portal daje możliwość umieszczania obraźliwych wpisów co osobiście po prostu kocham. Dlatego też pozwolę sobie na chwilę szczerości oczywiście bez obraźliwych wpisów, które Gal Anonim vel administrator gotów natychmiast usunąć. Otóż ten wspaniały portal dla Pań i Panów frustratów jako jeden z niewielu w internecie pozwala na umieszczanie wyważonych oraz inteligentnych opinii na temat krwiopijców pracodawców i tym podobnym. Jakże wspaniale, że istnieje grupa ludzi dobrej woli, która tak mocno podkreśla wartości związane z wolnością słowa. Dlatego też pragnę w tych kilku grzecznych i wolnych słowach wyrazić swoją opinię na temat tego altruistycznego portalu. Otóż chciałbym jednoznacznie i niewątpliwie stwierdzić iż grupa gowork kompletnie nie zna się na tym co robi (niektórzy nazwaliby ich kompletnymi amatorami ale oczywiście nie ja). Co więcej trzeba bezstronnie stwierdzić, iż: 1. gowork: nie umożliwia młodym ludziom rozwoju 2. gowork nie zachęca w swoich ogłoszeniach osób homoseksualnych do aplikowania (homofobia?) 3. gowork nie ułatwia aplikowania osobom innego wyznania (katotalibat?) 4. gowork jednoznacznie faworyzuje osoby białe (brak ogłoszeń dla afroamerykanów - rasizm?). Oczywiście serdecznie zachęcam do merytorycznej dyskusji. Jestem przekonany, że grupa gowork jako obrońca wartości zapisanych w konstytucji RP nie usunie ANI JEDNEGO SŁOWA z mojej wypowiedzi ponieważ byłoby to działanie zdecydowanie bezprawne. serdecznie pozdrawiam

GoWork.pl
pracodawca
@JA 06.03.2018 13:49

Szanowny Panie, Portal GoWork.pl nie ma nic wspólnego z firmą Najgorsza praca. Wartością wyznawaną przez GoWork.pl jest dbanie jakościowe i merytoryczne informacje o pracodawcach. Jesteśmy świadomi nielegalnego zaciągania danych z naszego portalu przez wyżej wymienioną firmę i podjęliśmy w związku z tym odpowiednie kroki prawne. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Ania

Nie polecam, moja znajoma mówiła że pracowała i stwierdziła nigdy więcej katastrofa .

GoWork.pl
pracodawca
@Ania 14.03.2018 11:54

Pani Aniu, Dlaczego nie poleca Pani współpracy z GoWork.pl? Prosimy o skierowanie swoich uwag na adres mailowy: uwagi@gowork.pl Dbamy o jakość zatrudnienia i dobre warunki pracy w firmie, a Pani opinia może być dla nas źródłem cennych wskazówek. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Karolina

Podpowiedzcie jak pracuje się z firmą jako opiekunka w Niemczech?

GoWork.pl
pracodawca
@Karolina 08.03.2018 18:35

Pani Karolino, zachęcamy do zapoznania się z opiniami innych forumowiczów (np.: Zohra, Janeczka90, MarysiaT). Na stronie internetowej http://www.opiekunka.gowork.pl/ również znajdzie Pani wiele przydatnych informacji. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

GoWork.pl
pracodawca

Obchodzony dziś Międzynarodowy Dzień Kobiet został ustalony w 1910 roku w Kopenhadze. Początkowo święto miało służyć krzewieniu idei praw kobiet, a także budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla nich.
Współcześnie w ten dzień kobiety na niemal całym świecie obdarowywane są przez mężczyzn upominkami. W Polsce królują kwiaty na czele z goździkami i tulipanami. W GoWork.pl uznaliśmy, że odpowiednim prezentem będą również bony podarunkowe, które otrzymała każda przedstawicielka płci pięknej.
Nie ograniczyliśmy się jednak tylko do wręczenia upominków. Uznaliśmy, że dzisiejsze święto, to perfekcyjny dzień, by dowiedzieć się, jaki – według Pań – powinien być Gentelman GoWork.pl.

   
Zohre

Pracowałam w Niemczech przez krótki czas, po podpisaniu umowy z GoWork. Współpraca trwała króciutko z powodów obiektywnych, poza kontrolą stron. Firma wywiązała się z umowy wzorcowo. Zastrzeżenia można mieć co do transportu door-to-door, ale od minibusów nie wymaga się wygody tylko niskiej ceny. Umówiłam się z GoWork, że następnym razem dostanę zwrót ryczałtem, a wybiorę sobie przewoźnika wg swojego gustu i potrzeb. To oczywiście kosztuje. Ogólnie - firma wywiązała się z umowy w zakresie pośrednictwa w znalezieniu pracy. A o to przecież chodzi!

ja

Serwis działa poprawnie tylko dla osób które atakujących. Jesli jest sie ofiarą wymyslonych zarzutów nie jest to juz takie proste. Zostałem oczerniony przez osobe chora psychicznie która ujeła mnie z imienia w swoim chorym wpisie i co moge zrobic - czekac 21dni bo administrator ma duzo pracy. Zatrudnijcie wiecej administratorów jesli tak bardzo zalezy wam na jakosci usług.

GoWork.pl
pracodawca
@anonymous 27.02.2018 18:05

Szanowny Panie, Wszystkie zgłoszenia odnośnie do informacji pojawiających się na forum i naruszających regulamin prosimy kierować do administratora na wspomniany już adres: admin@gowork.pl. Ze względu na ochronę danych użytkowników forum, udostępnienie adresu IP odbywa się wyłącznie na wniosek organów ścigania. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

GoWork.pl
pracodawca

Rozpoczynający ostatni tydzień karnawału tłusty czwartek wywodzi się z tradycji pogańskiej i symbolizował odejście zimy.

Słodkie dziś pączki jadano dawniej ze skwarkami. Miały one być jak najbardziej tłuste, tak by można się było nimi najeść przed 40-dniowym postem. W nim bowiem jedzono tylko postne potrawy.

Przez stulecia nie zmieniło się jedno – tłusty czwartek, to dzień łasucha, w którym diety i moda na bycie „fit” schodzą na dalszy plan. W GoWork.pl tradycyjne jedzenie pączków urozmaiciliśmy o wspólną zabawę, której celem było dowiedzenie się czegoś od drugiej osoby. Niektórzy mogli nawet rozpocząć naukę hiszpańskiego :)

A jak Wam mija ten słodki dzień? ;)

   
GoWork.pl
pracodawca

Luty rozpoczęliśmy nie tylko podsumowaniem naszych dokonań w poprzednim miesiącu, ale również kolejną imprezą integracyjną. Zanim jednak zabawa na dobre się rozkręciła, udekorowaliśmy nieco nasze biuro.

Każdy z nas miał możliwość zawieszenia ramek ze zdjęciami przedstawiającymi już zorganizowane przez nas eventy. Od teraz fotografie witają wszystkie osoby przybywające do naszej firmy.

Jak zwykle w przypadku GoWorkowych imprez nie zabrakło wspólnych śpiewów. Stałym elementem naszych spotkań staje się także gra w bilard.

O to, byśmy mieli energię bawić się do późnych godzin wieczornych zadbało z kolei Domino's Pizza.

   
T

nie polecam, (usunięte przez administratora)

incepcja

proszę o informację jaką drogę trzeba przejść aby z Wami współpracować i dołączyć do zespołu/ Pozdrawiam

GoWork.pl
pracodawca
@incepcja 05.01.2018 22:21

Bardzo się cieszymy, że chcesz dołączyć do zespołu GoWork.pl Nasze aktualne ogłoszenia rekrutacyjne znajdziesz tu: https://www.gowork.pl/praca/gowork.pl;pr Z pewnością wybierzesz dla siebie ciekawą ofertę. CV można też przesłać bezpośrednio do naszych rekruterów na adres: hr@gowork.pl Zapraszamy do aplikowania! Zachęcamy też do zapoznania się z historią i misją firmy tu https://www.gowork.pl/gowork.pl,1/o_firmie (obiecujemy to nie jest nudne ;) ) Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Zostaw opinię o GoWork.pl - Warszawa

UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie GoWork.pl