GoWork.pl

2 Dodaj opinię
GoWork.pl
2 1115 350 5 1

Opinie o GoWork.pl

Filtruj opinie po kryteriach:

Agata i Janusz M.

Uczestniczyliśmy w spotkaniu promocyjnym dnia 21.10.2018 r. Spotkanie było prowadzone bardzo profesjonalnie. Przekazywane informacje były rzeczowe i konkretne. Prowadzący zachęcalido zakupu prezentowanych towarów, ale robilito subtelnie nie naciskając klienta. Polecamy udział w takich prezentacjach peowadzonych przez tą firme.

Pomocna?
Tak1Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
osoba fizyczna

Dzień dobry, proszę o kontakt do Państwa IODO (jeżeli został powołany zgodnie z RODO) lub o wskazanie adresu e-mail lub innego, na który mam się zwrócić o usunięciu z Państwa portalu mojego profilu (jednoosobowej działalności gospodarczej), który według przepisów stanowi moje dane osobowe i zgodnie z zapisami RODO mam prawo m.in do ich sprostowania lub usunięcia. Nadmieniam, że nie zakładałem profilu osobiście, ani też nie wyrażałem ŻADNEJ zgody na przetwarzanie zamieszczonych danych osobowych pozwalających zidentyfikować osobę fizyczną. W przypadku braku odpowiedzi w tej sprawie, będę zmuszony poinformować o tym Prezesa UODO, za pośrednictwem mojego Pełnomocnika. PS. Jeżeli nie ma możliwości na usunięcie profilu osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą proszę o podanie podstawy prawnej takiego działania lub barku jego zaniechania. Skróci to ewentualny czas na dalszą korespondencję. Pozdrawiam

Pomocna?
Tak35Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Pracodawca

@osoba fizyczna

Dzień dobry, Serwis Pracy GoWork.pl przetwarza dane osobowe na zasadach i w celu określonym w regulaminie oraz na podstawie art. 5,6,9 oraz 17 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na treść przepisu art. 39b ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r .poz.2168), zgodnie z którym do jawnych danych i informacji udostępnianych w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Wobec powyższego ustawa z dnia Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej art. 38 wprowadza zasadę jawności formalnej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane przetwarzane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje określone w art. Ust 1 z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania , o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej (pkt 1). Jeśli chodzi o zgłoszenie bezprawnych opinii, zgodnie z § 10 regulaminu dostępnego pod http://www.gowork.pl/regulamin właściwym adresem jest admin@gowork.pl Jeżeli mają Państwo jeszcze pytania z zakresu ochrony danych osobowych zapraszam do kontaktu z naszym IOD Piotrem Matuszewskim pod adresem mailowym iod@gowork.pl Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Pomocna?
Tak6Nie1
anonymous
@osoba fizyczna

Brawo, tak trzymać!!!

Pomocna?
Tak5Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
CIEKAWSKA
@GoWork.pl

Nie do końca odpowiedź jest prawidłowa. CIDG udostępnia dane, ale kto zezwolił na publikowanie danych na platformie GO WORK. Czy gowork ma zgodę firm na publikowanie ich danych? To że są one dostępne w CIDG nie oznacza, że można je wykorzystywać do własnych celów. Z ciekawości przekażę tą sprawę moim radcom prawnym i jak tylko uzyskam odpowiedź to zaraz ją opublikuję. Oczywiście na GO WORK :).

Pomocna?
Tak18Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Pracodawca

@CIEKAWSKA

@Ciekawska, prezentowane informacje dotyczą wyłącznie danych przedsiębiorców, które na podstawie regulacji dotyczących powszechnego dostępu do danych przedsiębiorców - NIE STANOWIĄ DANYCH OSOBOWYCH i podlegają wyłączeniu ochrony. Administratorem końcowym danych firm jest KRS i GUS . Prezentowane dane aktualizowane są w zasobach w/w instytucji w czasie rzeczywistym, nie stanowią danych osobowych i podlegają wyłączeniu ochrony. Rozporządzenie RODO reguluje stosunek osoby fizycznej w obszarze ochrony jego prywatności, swobodnego dostępu do własnych danych podlegających przetwarzaniu oraz nieograniczonej możliwości modyfikacji własnych danych. Poszczególne państwa członkowskie na mocy wewnętrznych regulacji dookreślają zakres wyłączeń. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy regulują zasady powszechnego dostępu do danych przedsiębiorców oraz czas trwania otwartego do nich dostępu. Treść cytowanej ustawy znajduje się pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000647 Rozdział 7 Udostępnianie danych przez CEIDG Art. 45. 1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji. 2. Dane i informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 44 ust. 1, z wyjątkiem danych niepodlegających udostępnianiu zgodnie z art. 43 ust. 1, są udostępniane na stronie internetowej CEIDG. 3. System teleinformatyczny CEIDG umożliwia: 1) udostępnianie danych i informacji; 2) potwierdzanie danych osobowych przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, po uprzednim zawarciu z ministrem właściwym do spraw gospodarki umowy określającej co najmniej zakres potwierdzanych danych i warunki techniczne ich potwierdzania. Art. 47. 1. Dane i informacje zgromadzone w CEIDG mogą być nieodpłatnie udostępniane, w sposób inny niż określony w art. 45 ust. 2, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki warunków udostępniania tych danych. Art. 49. 1. Dane zgromadzone w CEIDG nie mogą być z niej usunięte, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 2. Po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG usunięciu podlegają dane wpisane do CEIDG przed dniem tego wykreślenia. 3. Po upływie 10 lat od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1, usunięciu podlegają dane osoby, której wniosek ten dotyczył. 4. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13–15, usuwa się z CEIDG po otrzymaniu informacji, o których mowa w art. 26 i art. 27, a także po upływie okresu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej zgłoszony do CEIDG przez sąd upadłościowy zgodnie z art. 25 pkt 1. Art. 50. Do jawnych danych i informacji udostępnianych przez CEIDG nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138), z wyjątkiem przepisów art. 14–19a i art. 21–22a oraz rozdziału 5 tej ustawy. Uwzględniając powyższe oraz mając na względzie dobro i interes przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność gospodarczą przed upływem terminu udostępniania danych wdrożyliśmy procedurę umożliwiającą ukrycie danych na platformie gowork.pl składając reklamację lub pisząc do naszego Inspektora Ochrony Danych. Co do obowiązku informacyjnego na który zapewne się Pani powoła: Podobnie jak w przypadku byłych regulacji także RODO przewidziało wyjątki od obowiązku informacyjnego. Osoby, której dane dotyczą, nie trzeba informować, jeżeli dysponuje już ona tymi informacjami. Ten sam wyjątek ma zastosowanie do podmiotów, których dane zostały pozyskane od innych osób, ale w tym wypadku obowiązek informacyjny nie musi być spełniany także gdy: - udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, - pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii Europejskiej bądź prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, - dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej. Nikt dostarczał nam żadnych danych kontaktowych, przez co nie mieliśmy możliwości spełnienia obowiązku informacyjnego. Na gruncie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie wtedy, gdy administrator posiada podstawę prawną takiego przetwarzania. Jedną z takich podstaw, w oparciu o którą GoWork.pl przetwarza dane osobowe, jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z prawem muszą zostać spełnione łącznie trzy warunki: - występuje prawnie uzasadniony interes administratora danych lub podmiotu trzeciego, - prawa i wolności podmiotu, którego dane dotyczą nie mają charakteru nadrzędnego wobec interesu administratora danych lub podmiotu trzeciego, - przetwarzanie danych jest niezbędne do osiągnięcia celów zamierzonych przez administratora lub stronę trzecią. Prawnie uzasadniony interes to interes zgodny z przedmiotem działalności spółki, mający gospodarcze i prawne uzasadnienie. Uzasadnionym interesem GoWork jest prowadzenie działalności w formie informacyjnej. W zakresie swojej działalności GoWork.pl zajmuje się pozyskiwaniem informacji na temat sytuacji panującej w przedsiębiorstwach. Spółka świadczy dodatkowo usługi w zakresie employer marketingu, ofert pracy i marketingu. W ramach prowadzonej działalności GoWork.pl wykorzystuje dane osobowe osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także dane wspólników w spółkach osobowych. Przetwarzanie tych danych pozostaje w związku z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą. Zatem osoby te mogą się spodziewać, że ich dane osobowe będą wykorzystane przez innych przedsiębiorców do oceny prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej, w szczególności jej wiarygodności i rzetelności jako partnera biznesowego lub pracodawcy. GoWork.pl , jako podmiot profesjonalny, wdraża także odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodne z RODO, zapobiegające wyciekom danych i udostępnieniu ich osobom nieuprawnionym. Spółka podejmuje również wszelkie niezbędne działania, aby przetwarzane i udostępnianie dane osobowe były poprawne i aktualne, a prawa osób których dane dotyczą skutecznie realizowane. Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest dostarczenie użytkownikom kompleksowych i rzetelnych informacji na temat podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w poszczególnych sektorach, a także zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności obrotu gospodarczego. W kwestii szerszych informacji dotyczących RODO i Serwisu Pracy GoWork.pl jeszcze raz zapraszamy do Inspektora Ochrony Danych : iod@gowork.pl Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Pomocna?
Tak4Nie1
IMS
@GoWork.pl

Witam, jako osoba fizyczna nie wyrażam zgody na zamieszczanie moich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska. BEZ MOJEJ ZGODY zamieścili Państwo taki wpis na swojej stronie!!! JAKIM PRAWEM?!!!

Pomocna?
Tak12Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Sven
@CIEKAWSKA

Twoje dane są ogólnie dostępne chociażby CEIDG, chyba że jesteś firmą krzak.

Pomocna?
Tak1Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
MA-T

Najlepszy portal do szkalowania pracodawców. Pracownik może pomówić każdego szefa, pozmyślać, okłamać, a dochodzenie prawdy nie jest takie proste. Poza tym serwis nie odpisuje na pytania mailowe. Mega misja polskiej przedsiębiorczości. GRATULACJE! Trzeba być dumnym z udostępnienia możliwości opluwania szefa nawet niezgodnie z prawdą!

Pomocna?
Tak94Nie2
Zgłoś
anonymous
@MA-T

Bzdura. Jeśli pracodawca jest ok to nikt nie zadaje sobie trudu żeby go pomawiać...

Pomocna?
Tak15Nie
Zgłoś

Pracodawca

@MA-T

Szanowny Panie, Misją portalu GoWork.pl jest umożliwienie użytkownikom przedstawienia rzeczywistego wizerunku pracodawcy. Nasz portal jest miejscem, w którym każdy użytkownik ma możliwość wyrażenia swojej opinii o pracodawcach, niezależnie czy są one pozytywne, czy negatywne – zależy nam na przedstawianiu rzetelnych informacji związanych z pracodawcami. Na naszym serwisie istnieje ogromna ilość wątków, wśród których znajdują się zarówno firmy cieszące się dobrymi opiniami, jak i te, co do których pracownicy mają jakieś zastrzeżenia. Jeśli chodzi możliwość kontaktu z nami, to Administratorzy serwisu w ciągu maksymalnie 21 dni rozpatrują każde zgłoszenie. Zachęcamy zatem do przesłania swoich uwag odnośnie do wpisów (z dokładnym opisem sytuacji) na adres mailowy admin@gowork.pl Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Pomocna?
Tak3Nie1
Sol id
@GoWork.pl

Czy prawdą jest lub też nie, że dajmy na to firma X może "wykupić" sobie prawo do ingerowania/blokowania/pozyskiwania ip o dających opinie o firmie, albo że np. ikonka pod opinią "pomocna" jest cały czas zero co niekoniecznie jest zgodne z rzeczywistością? jak to jest

Pomocna?
Tak6Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Pracodawca

@Sol id

Szanowny Panie, Na portalu GoWork.pl nie można wykupić dostępu do adresu IP użytkowników. Taki adres jest udostępniany tylko i wyłącznie na wniosek organów ścigania. Jeśli chodzi o liczbę kliknięć „like” czy „pomocna” to jak najbardziej są one realne i zależą od aktywności użytkowników na poszczególnych wątkach. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Pomocna?
Tak13Nie
Dociekliwy
@GoWork.pl

Ale skąd wiecie, że np. “pomocną” nie można manipulować albo np. że jedna osoba nie może zniszczyć komuś reputacji publikując np. 20 fikcyjnych postów ? Jak to sprawdziliście? Gdzie można poczytać jak gowork.pl jest zabezpieczony przed umyślną manipulacją treścią… Jest się chyba czym pochwalić?. To może ciekawić kowalskiego, który szuka roboty jak i firmy, które płacą Wam za profil.

Pomocna?
Tak21Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Pracodawca

@Dociekliwy

Szanowny Panie, Dbamy o jakość i merytorykę wpisów zamieszczanych na naszym portalu. Co do treści opinii, tu każdy użytkownik ma swobodę wypowiedzi, natomiast zawsze zachęcamy pracodawców do odpowiadania na komentarze i wchodzenia w dialog z naszymi użytkownikami. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Pomocna?
Tak3Nie
moderator
@anonymous

to dlaczego jesteś tak aktywny u wielu pracodawców?

Pomocna?
Tak2Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Pracująca Mężatka
@anonymous

Zdziwiłbyś się ile czasu i energii może mieć wylany z pracy frustrat. U mojego męża w pracy najwięcej do powiedzenia miał gościu z którym nie przedłużono umowy po próbnym bo był debilny i wszyscy to wiedzieli. Jak myślał że zostanie to praca super. Jak mu podziękowali to nagle firma - koszmar się zrobiła. Co pare tygodni wypracowanie na każdy wątek, co najmniej przez rok pisał i chyba dalej pisze. A tak pisze, że wszyscy widzą jest autorem, bo głupi.

Pomocna?
Tak21Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Kasia
@GoWork.pl

Troszkę to śmieszne, aby polemizować z fałszywymi oskarżeniami osób, które prawdopodobnie nigdy nawet nie pracowały w firmie albo zostały zwolnione przez swoje nieróbstwo lub zaniechanie. Uważam, że Państwa portal nie służy do przedstawiania rzetelnych informacji o pracodawcach. Z reguły publikowane są negatywne opinie, które w ogóle nie mają odniesienia w faktach. Jako pracodawcy trudno mi odpowiedzieć na komentarze, które nijak mają się do rzeczywistości. Tłumaczenie się z głupot, które wypisują anonimowe osoby, jest po prostu absolutnie bezsensowne i jest stratą czasu. Pracodawca ma dbać o to, żeby Pracownik dobrze się czuł w miejscu pracy, godnie zarabiał i miał chęć do tego, co robi, a nie siedzieć na ogólnym forum i odpisywać na bezzasadne, mylne i przykre wpisy.

Pomocna?
Tak21Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Z drugiej strony
@Pracująca Mężatka

Spójrzmy w drugą stronę : Widać mają Państwo podejście do ludzi godne wielu zastrzeżeń skoro nazywa Pani byłego Pracownika „Debilem” na forum. Czym w tym momencie różni się Pani od niego? On ma zastrzeżenia co do firmy a Pani uderza w niego personalnie. Przykre. Tez bym nie chciała pracowac z takimi ludźmi jak Pani. Pozdrawiam

Pomocna?
Tak3Nie
Zgłoś
Dotknięty
@anonymous

Ale nie zawsze pracownik jest ok, a wtedy nawet dobry pracodawca reaguje, co przecież złemu pracownikowi nie odpowiada… Myśleć proszę a nie stawać po jednej stronie.

Pomocna?
Tak2Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Pracująca Mężatka
@Z drugiej strony

Bez przesady i manipulacji poproszę. Albo może wystarczy uważnie przeczytać przed skomentowaniem. Nie uderzam nikogo personalnie, opisuję pewne zjawisko. Nie wymieniam firmy. Nie był to mój pracownik, zaledwie ktoś, o kim opowiadał mi mąż. Debilny, nie (usunięte przez administratora) Przymilał się do szefów, gdy liczył na przedłużenie umowy. Gdy to nie nastąpiło - zaczął pisać paszkwile. I nie były to 'zastrzeżenia co do firmy' a wywody w kwestiach, o których nawet nie miał pojęcia, bo nie pracował z osobami, które oczerniał. Pracownicy czytają je w ramach ubawu. A więc faktycznie strasznie go skrzywdziłam, pewnie nie może się otrząsnąć po tym, co go tu spotkało ???? A tak poważnie - mój wpis dotyczył komentarza, jakoby o porządnych firmach nikomu nie chciało się pisać źle, bo wywaleni pracownicy chętnie to robią.

Pomocna?
Tak4Nie1
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Adrianna

Dziękuję za odpowiedź czekam na maila z odpowiedzią już tydzień więc jeszcze tylko 2 tyg mam nadzieję że się doczekam odpowiedzi.

Pomocna?
Tak2Nie
Zgłoś
Adrianna

Bardzo ciężki kontakt z gowork.. wysłałam kilka maili niestety dalej nikt nie odpowiedział na innych stronach podobnych kontakt w ten sam dzień. Może ktoś odpowie na ten komentarz i podpowie jak może się skontaktować z Administratorem strony

Pomocna?
Tak4Nie
Zgłoś1

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Pracodawca

@Adrianna

Szanowna Pani, z Administratorem strony można skontaktować się pod następującym adresem: admin@gowork.pl. Wszystkie wiadomości są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń. Staramy się odpowiadać jak najszybciej, natomiast zgodnie z regulaminem serwisu Administrator ma 21 dni na ustosunkowanie się do zgłoszenia. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Pomocna?
TakNie
Bonita

Moje sugestie dla GoWork.pl: Uważam że jesteście Państwo dobrą i solidna firmą. Pozdrawiam Czesław Z. Lubię atmosferę w GoWork.pl za: Rzetelna i odpowiedzialna firmą i płaca.

Pomocna?
TakNie
Zgłoś1

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
była koleżanka z pracy

NIe jest tak wesoło i pieknie jak tu piszą - wypłąty nie są wspaniałe - są to najniższe krajowe, parcie handlowców jest gównie na abonement firm mogacych "ochraniać" swoj wizerunek... wszechobecnie śmieciówki. Wsparcia przełożonych nie ma - jest tylko oczekiwanie

Pomocna?
Tak11Nie
Zgłoś1

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Pracodawca

@była koleżanka z pracy

Szanowna Pani, Na pewno pracowała Pani w GoWork.pl? Wprowadza Pani naszych użytkowników w błąd, ponieważ już podstawowe wynagrodzenia w dziale sprzedaży są zdecydowanie wyższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia, a pracowników zatrudniamy w oparciu o umowę o pracę. Zależy nam by wśród naszej kadry managerskiej znajdowały się osoby kompetentne i profesjonalne. Dlatego jeśli ma Pani uwagi, które mogą pomóc udoskonalić funkcjonowanie firmy, prosimy o podzielenie się swoimi doświadczeniami i przesłanie wiadomości ze swoimi uwagami na adres uwagi@gowork.pl Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Pomocna?
TakNie
Justyna

Jako już były pracownik Serwisu Pracy GoWork.pl mogę polecić pracodawcę. Firma daje szansę ludziom w których widzą potencjał, wiele inwestuje w szkolenia dla pracowników aby Ci jak najlepiej reprezentowali firmę . Biuro jak i atmosfera jest jak najbardziej przyjazna. Warunki które otrzymuje handlowiec są konkurencyjne na rynku Warszawskim i dopasowane do umiejętności. Jak w każdej pracy trzeba pracowac żeby zarobić coś ponad jednak jest pełne wsparcie ze strony przełożonych na każdym etapie. Nikt nie jest tam pozostawiony sam sobie. W firmie panują relacje partnerskie, z osoba na każdym szczeblu. Praca zdecydowanie dla ludzi ambitnych którzy chcą działać w employer brandingu!

Pomocna?
Tak1Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Pracodawca

@Justyna

Dziękujemy za miłe słowa i pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Pomocna?
TakNie
anonim

(usunięte przez administratora)

Pomocna?
Tak2Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
anonymous

Nie mam nic innego do roboty jak wejść polemikę nie wiem z kim nawet. Sienie zamętu to Wasza praca GoWork.

Pomocna?
Tak4Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Pracodawca

 Aktualność
GoWorkowe biuro przeszło ostatnio małą metamorfozę. Zobaczcie jak teraz wygląda i poczytajcie o tym jak my podchodzimy do tematu employer brandingu, o którym dużo ostatnio piszemy. Czy da się wprowadzić skuteczną strategię EB nie posiadając budżetów korporacyjnych gigantów? Udowadniamy, że tak! 

Jeszcze więcej informacji znajdziecie na naszym blogu: 

Pomocna?
Tak1Nie
Weronika

Czy gowork płaci pracownikom za pozowanie do zdjęć czy wynajmuje modeli ?

Pomocna?
TakNie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Siara

Zgadam sie z Przedmówcami co do jasności i wiarygodności wprowadzania opinii. W tym miejscu mogę napisał ze GoWork to najgorsza firma w której pracowałem, ale tak naprawdę to nie jest to prawda bo mnie tu nie było. Dla mnie te opinie są niewiarygodne i jedynie co to szkodzą w większości pracodawcom, którzy zatrudnili nieudaczników którzy teraz się "mszczą"

Pomocna?
Tak12Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Pracodawca

@Siara

Dzień dobry, dziękujemy za opinię. Niestety nie możemy weryfikować, czy osoba pozostawiająca komentarz na naszym portalu rzeczywiście pracowała albo pracuje w firmie"X". Natomiast zachęcamy Pracodawców oraz Pracowników do podjęcia dialogu z użytkownikami forum i dzielenia się informacjami o swojej firmie. Wierzymy, że taka komunikacja pozwoli zbudować rzetelny opis firmy oraz okaże się przydatna dla przyszłych pracowników. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Pomocna?
Tak1Nie
Właściciel biznesu

"Go work" to portal z dobrym pomysłem na biznes lecz oparty na fatalnych założeniach dającym możliwość BEZIMIENNEGO (TCHÓRZLIWEGO) wypowiadania się na temat realnych firm i ich ocenianie. Jako właściciel biznesu widzę, że albo konkurencja, albo ktoś kto prawdopodobnie został zwolniony lub nawet ktoś nie związany z biznesem może się wypowiadać w dowolnym tonie. To jakiś absurd! Prawo do wolnej wypowiedzi jak najbardziej, ale tylko i wyłącznie przy własnym imieniu i nazwisku bo firma o której się wypowiada jest z z Nazwy wymieniona i właściciela też można sobie wyszukać. Czekam tylko aż jakaś firma z większym budżetem odważy się pozwać Go Work do sądu.

Pomocna?
Tak25Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Voss der Boss
@Właściciel biznesu

Witam, znam ten temat. To samo wszędzie tych pracowników co się nie nadają i ich się zwalnia później wypisują. Ja idę z nimi do sodu i zobaczymy.

Pomocna?
Tak9Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Pracodawca

@Voss der Boss

Szanowny Panie, na naszym portalu opinie mogą zamieszczać nie tylko byli pracownicy. Jeśli Pan jako pracodawca nie zgadza się z treścią komentarzy, zachęcamy do podjęcia dyskusji z użytkownikami forum i przedstawienia realnego obrazu funkcjonowania Pana firmy. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Pomocna?
Tak2Nie

Pracodawca

 Aktualność
Jak najlepiej integrują się mężczyźni? Oczywiście pod wpływem adrenaliny! Jeden z naszych zespołów postawił wczoraj na spędzenie czasu na torze gokartowym. 

Ale, ale - w GoWork.pl największym znawcą samochodów jest .... Kobieta!!!! Ciekawi? Opowiemy o tym następnym razem :-)
Pomocna?
Tak2Nie

Pracodawca

 Aktualność
Domy Zagadek to świetna forma integracji zespołu, o czym ostatnio przekonali się GoWorkowicze. Musieli współpracować ze sobą, by opuścić pokój w wyznaczonym czasie. 
Ale najważniejsze, że fajnie się przy tym bawili!

A Wy lubicie Domy Zagadek?
Pomocna?
Tak1Nie
Leon

Czy to prawda,że udostępnianiacie IP uzytkownikow bez żadnych formalności? Czyli,jeśli ktoś zrobi negatywny wpis takie dane mogą być przekazane każdemu?

Pomocna?
TakNie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Pracodawca

@Leon

Szanowny Panie Leonie, ma Pan nieprawdziwe informacje o funkcjonowaniu naszego portalu. Adresy IP użytkowników portalu są udostępniane wyłącznie na wniosek organów ścigania. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Pomocna?
Tak1Nie
joan

mam pytanie... czy udostepniapnie czyjegos imienia i nazwiska na Waszym portalu jest dozwolone? co na to Rodo?

Pomocna?
Tak1Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Pracodawca

@joan

Szanowny Panie, Jeśli zauważył Pan wystąpienie imienia i nazwiska w treści komentarza na naszym forum, prosimy o złożenie wniosku z prośbą o usunięcie takiej opinii do Inspektora ochrony danych osobowych na adres: iod@gowork.pl Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Pomocna?
TakNie

Pracodawca

 Aktualność
Niedawno GoWork bawił się na wyjściu integracyjnym, zorganizowanym dość spontanicznie. Wiecie, co jest fajne? Że po 8 godzinach w biurze - chętnie spotkamy się także poza nim.

Jak myślicie, jak duże znaczenie ma atmosfera w pracy? Bo naszym zdaniem jej wpływ na wyniki jest naprawdę ogromny.

Zobaczcie, jak GoWorkowicze bawią się po pracy.

#GoNotOnlyWork
Pomocna?
Tak2Nie
Himeryk

Miny coś nietęgie.

Pomocna?
TakNie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Pracownik

Ale wam fajnie! U mnie nikt się po pracy nie umawia - wszyscy pędzą do domu...

Pomocna?
TakNie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Pracodawca

@Pracownik

Szanowny Panie, Być może to oznacza, że nadszedł czas na zmianę pracy;) ? Zachęcamy do obejrzenia naszych ofert tu: https://www.gowork.pl/ W GoWork.pl dbamy o atmosferę w pracy, dzięki temu nasi pracownicy chętnie spotykają się też po godzinach. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Pomocna?
TakNie
Karolina

Kończę praktyki w dziale Rekrutacji w Warszawie i jestem bardzo zadowolona. Otrzymałam przyspieszoną, dużą dawkę wiedzy w praktyce. Praktyki na pewno należą do wartościowych i godnych polecenia osobom, które chcą postawić swoje pierwsze kroki w rekrutacji i sprawdzić się na tego typu stanowisku. Kilka argumentów, dlaczego warto spróbować swoich sił na praktykach w GoWork: -profesjonalne przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej w miłej atmosferze -traktowanie na równi z innymi pracownikami, te same obowiązki i brak „ulg” :) -prowadzenie procesów rekrutacyjnych od początku do końca -duża otwartość i pozytywność przełożonych, którzy chętnie dzielą się wiedzą, potrafią ją przekazać i są cierpliwi -możliwość dodatkowego rozwoju dzięki oferowanym kursom -przemiła atmosfera pracy w młodym, zgranym i lubiącym się zespole -super lokalizacja

Pomocna?
Tak4Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
ajm

Witam a dlaczego pomimo, iż pisemnie mailowo oraz telefonicznie zgłaszałem brak zgody na kontakt w celach marketingowych i sprzedawania nam ofert wizytówek, pakietów itd. Gowork nadal wydzwania z ofertami do naszej firmy i to nagminnie średnio 1-2 razy w tygodniu? Czy ktoś w firmie w ogóle przyjmuje odmowy czy raczej GOWORK ma w poważaniu to czego klient chce a czego nie?

Pomocna?
Tak6Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Pracodawca

@ajm

Dzień dobry, a czy próbowali Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w GoWork.pl? Mogą Państwo zgłosić sprawę mailowo, wysyłając zgłoszenie do wypisania firmy z bazy kontaktów na adres: iod@gowork.pl Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Pomocna?
TakNie
Ewka333

Dobra firma.

Pomocna?
TakNie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
MW

Serdecznie polecam ! Gwarancja jakości usług :) :)

Pomocna?
TakNie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
JacekK

Mam pytanie - jeśli ktoś coś napisze a potem uzna, że jednak przesadził - czy jest możliwość prośby o usunięcie/edycję własnego wpisu?'

Pomocna?
TakNie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Pracodawca

@JacekK

@ JACEKK, użytkownicy mają prawo złożyć reklamację do naszych administratorów z prośbą o usunięcie opinii, której są autorami. Wystarczy napisać e-mail pod adres: admin@gowork.pl i poczekać cierpliwie na odpowiedź, zwykle to trwa parę dni - realizujemy reklamacje w kolejności zgłoszeń. Nasi administratorzy przychylnie patrzą na takie wnioski i jeśli adres IP przejdzie pozytywną weryfikację, opinia zostaje zarchiwizowana i nie pojawia się w serwisie. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Pomocna?
Tak1Nie
Pracująca Mężatka
@GoWork.pl

Czy Administrator usunie każdą wypowiedź na prośbę autora po weryfikacji IP, na przykład pozytywną również, czy tylko jak pisze Jacek, jeśli autor paszkwila rozmyśli się kiedy ochłonie?

Pomocna?
TakNie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Pracodawca

@Pracująca Mężatka

Tak, użytkownik ma prawo do złożenia wniosku o usunięcie każdej swojej opinii. W poprzedniej odpowiedzi podawaliśmy adres e-mail do naszych administratorów: admin@gowork.pl Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Pomocna?
Tak1Nie
Nie_Jest_Dobrze

Drogi serwisie, ile średnio trwa odp. od waszych adminów, jeżeli bierzemy pod uwagę, że coś złego dzieje się na profilu firmy? Mamy tu na myśli sprawę, gdzie samemu zgromadziło się pewne dowody i chodzi tylko o potwierdzenie czy to nie fatamorgana? Tydzień, dwa, trzy a może pięć? Dlaczego admini pozostają anonimowi z klientem, który regularnie płaci za złoty profil? Jak wytłumaczyć ten kryzys tożsamości? Piszę anonimowo, bo może to okaże się kluczem do sukcesu… Oficjalnie zgłoszone ponad tydzień temu.

Pomocna?
Tak10Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Pracodawca

@Nie_Jest_Dobrze

Szanowny Panie, zgodnie z informacją z regulaminu serwisu czas oczekiwania na odpowiedź administratora wynosi maksymalnie 21 dni. Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są mailowo i są rozpatrywane w kolejności ich nadesłania. Jeśli posiada Pan usługę Złotego Profilu, zachęcamy do kontaktu ze swoim Opiekunem. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Pomocna?
Tak2Nie
JacekK
@Nie_Jest_Dobrze

A co to jest ten złoty profil? Pojawia się czasem ta nazwa. Czy to usługa i na czym polega?

Pomocna?
TakNie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Pracodawca

@JacekK

@JACEKK, Złoty Profil jest usługą, którą oferujemy przedsiębiorcom. Dzięki niej, firmy mogą stworzyć unikalne portfolio w serwisie GoWork.pl i rozpocząć komunikację z użytkownikami na forum. Więcej szczegółów znajduje się pod linkiem: https://www.gowork.pl/pracodawca-zlotyprofil Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Pomocna?
TakNie
sup

super firma

Pomocna?
Tak1Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Prekariusz

Firma w dobrej formie i zaczyna się mówić o podniesieniu stawek dla moderatorów, bo podobno najsłabiej oplacana grupa pracownikow.

Pomocna?
Tak5Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Pelikan
@Prekariusz

A co robią moderatorzy? Jaki zakres obowiązków?

Pomocna?
TakNie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Pracodawca

@Pelikan

@Pelikan, moderatorzy pojawiają się na forach w serwisie GoWork.pl, by moderować dyskusję użytkowników. Ich celem jest dbanie o jakość merytoryczną poszczególnych wątków z opiniami. Jeśli jesteś zainteresowany tym stanowiskiem, zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem e-mail: kariera1@gowork.pl. Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Pomocna?
TakNie

Pracodawca

 Aktualność
Wczoraj w naszym biurze odbyło się wielkie święto. Nasze zespoły ciągle się rozwijają, rozrastają i zrobiło nam się trochę ciasno na Prostej 69, dlatego powiększyliśmy nasze biuro! Teraz jest ciszej, wygodniej i bardziej komfortowo, pracuje się lepiej. Komfort pracownika zawsze przekłada się na jego motywację, a motywacja na efektywność. Każdemu się po prostu chce :).
Pomocna?
Tak1Nie
Bartas

Go Work to bardzo dobry serwis,bardzo pomyślany,i spełnia swoją rolę doskonale...wielu PRACODAWCOM się wydaje,że są prawą ręką Boga?Że są poza wszystkim i każdym?No niestety niekoniecznie.Nawet niebardzo...a ten portal to pierwszy krok ku ujawnieniu,ostrzeżeniu przed Januszami mającymi firmy.Brawo dla Was GoWork,oby tak dalej.Wreszcie jest ktoś,kto stoi po stronie tego uciśnionego szaraczka na dole!!!!

Pomocna?
Tak1Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Pracodawca

 Aktualność
Dobre relacje w zespole są bardzo ważne, poprawiają jakość i efektywność wykonywanej pracy. Dzięki nim praca jest również przyjemniejsza.

Tym razem pracownicy GoWork.pl z Żurawiej postawili na imprezę integracyjną na świeżym powietrzu w ogrodzie Akademii Kulinarnej Let’s GoCook.

Wspólne grillowanie, pogaduchy na leżakach i kultowe planszówki sprawiły, że wszyscy w pełni się zrelaksowali, wszak nie samą pracą człowiek żyje :).

#GoNotOnlyWork
Pomocna?
TakNie
Grażyna

Jaką macie atmosferę w pracy. Widziałam sporo ofert pracy za granicą?

Pomocna?
Tak1Nie
Zgłoś

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Pracodawca

@Grażyna

Polecamy pracę w zespole GoWork.pl :-) Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i filmików relacjonujących, jak się pracuję w GoWork.pl https://www.gowork.pl/gowork.pl,1/o_firmie Więcej informacji dotyczących ofert pracy za granicą znajdzie Pani tu: http://www.opiekunka.gowork.pl/ Pozdrawiamy, Zespół GoWork.pl

Pomocna?
Tak1Nie

Pracodawca

 Aktualność
Dziś w GoWork.pl przy Żurawiej obchodziliśmy Europejski Dzień Śniadania :). Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, który dostarcza niezbędnej energii, aby nasz organizm mógł prawidłowo funkcjonować przez cały dzień. Warto zadbać o to, aby śniadania zawierały urozmaicone produkty ze wszystkich pięter piramidy żywnościowej. Większość z nas kojarzy śniadania z tradycyjną kanapką. Dziś sprawdziliśmy, jakie śniadania preferuje zespół GoWork.pl. Oprócz tradycyjnych kanapek i kawy, pojawiła się owsianka oraz dużo warzyw i owoców.

#GoNotOnlyWork
Pomocna?
TakNie

Zostaw opinię o GoWork.pl - Warszawa

Chcę opublikować:

Administratorem danych jest GoWork.pl Serwis Pracy sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia ... Czytaj więcej

×
Zero tolerancji dla mobbingu w firmie!

Byłeś świadkiem?
Dodaj opinie na www.gowork.pl/opinie
Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z Panią Joanną Koczaj-Dyrda zgloszenie@gowork.pl

Joanna Koczaj-Dyrda
Joanna Koczaj-Dyrda Ofiara mobbingu - Radca prawny
GoWork.pl