Geoinformacja to kierunek studiów, który nie jest popularny, a tym samym również oblegany. Z drugiej strony kształcenie na pograniczu geografii i informatyki ma dużą wartość, jeśli chodzi o przyszłościowe zawody. Sprawdzamy, z czym wiąże się kierunek geoinformacji, jak wyglądają perspektywy zawodowe i gdzie szukać pracy po takich studiach.

Geoinformacja-co-robić-po-studiach

Ręczne tworzenie użytkowych map jest zastępowane przez wygodniejsze i efektywne formy. Ogromne pokłady danych trafiających do baz GIS stanowią podstawę pracy dla osoby zajmującej się geoinformacją. Absolwenci takiego kierunku mają wiedzę na temat zarówno procesów, jak i zjawisk fizycznych oraz społecznych występujących w środowisku geograficznym. W poniższym artykule sprawdzamy, co wiąże się ze studiowaniem geoinformacji, gdzie można pracować po tym kierunku, a także jakie są losy dotychczasowych absolwentów geoinformacji.

Geoinformacja – co to za kierunek?

Geoinformacja ze względu na to, że łączy zakres dziedziny geografii i informatyki, obejmuje kształcenie właśnie w obu tych zakresach. To nauka o strukturze i funkcjonowaniu przestrzeni geograficznej, łączona z praktycznymi umiejętnościami dokonywania analiz i ocen w terenie.

Kształcenie na kierunku związanym z geoinformacją odbywa się na różnych płaszczyznach, wykorzystując dziedzinę geografii fizycznej (badającej środowisko przyrodnicze), geografii społeczno-ekonomicznej, a także wiedzy geograficznej w kwestiach społecznych oraz ochrony i kształtowania środowiska. Wszystko to uzupełnione jest wiedzą o tym, jak stosować nowoczesne narzędzia (np. uczenie maszynowe, zastosowanie języków programowania, zdalne pozyskiwanie informacji geograficznej z użyciem dronów) do tworzenia, analizowania i wizualizacji danych.

Choć program może się nieco różnić w zależności od konkretnej uczelni, na ogół znajdziemy w nim przedmioty z zakresu geografii fizycznej, cyfrowego przetwarzania obrazu, baz danych, projektowania aplikacji GIS, statystyki i rejestrów urzędowych, analizy geoinformacyjnej, czy modelowania systemów przyrodniczych.

Studenci uzyskują wiedzę na temat podstaw organizacji i działania infrastruktur wykorzystywanych do gromadzenia informacji przestrzennej oraz możliwości związanych z zastosowaniem narzędzi geoinformatycznych w geografii fizycznej.


Może Ci się przydać: Praca po informatyce – jaką wybrać? Zarobki


Umiejętności uzyskane na kierunku geoinformacja

W programie kształcenia na kierunku geoinformacji również w przypadku studiów podyplomowych, studenci uzyskują określone umiejętności. Choć podejście uczelni do kształcenia na tym kierunku jest bardzo różne, ponieważ każda z nich może skupiać się na wybranym aspekcie, na ogół wiedza uzyskana w toku studiów dotyczy:

 • obsługi systemów GIS,
 • tworzenia oraz przetwarzania danych i baz geoprzestrzennych;
 • projektowania systemów informatycznych odpowiednich dla danych geograficznych;
 • tworzenia wizualizacji dużych zbiorów danych i ich interpretacja;
 • wykonywania określonych pomiarów i opracowywanie badań geograficznych;
 • wykorzystywania metod uczenia maszynowego do eksploracji danych przestrzennych;
 • przetwarzania i interpretacji danych pochodzących z zobrazowań lotniczych i satelitarnych;
 • sporządzania projektów zagospodarowania terenu i z zakresu planowania przestrzennego;
 • prezentowania uzyskanych wyników z wykonywanych analiz w postaci map, raportów lub aplikacji interaktywnych.

Podstawy teoretyczne zdobyte w trakcie studiów umożliwią wykonywanie złożonych przedsięwzięć analitycznych. Korzystanie z odpowiednich narzędzi pozwala na efektywny monitoring środowiska, zarówno na płaszczyźnie terenowej, jak i z perspektywy środków telekomunikacji.

Gdzie można studiować geoinformację?

Studia na kierunku geoinformacja znajdują się w ofercie kształcenia zarówno uczelni państwowych, jak i w wielu prywatnych placówkach. Oto niektóre z nich:

 • Uniwersytet Gdański – kierunek Geografia fizyczna z geoinformacją, studia stacjonarne II stopnia;
 • Uniwersytet Opolski – kierunek Geografia i geoinformacja, studia stacjonarne I stopnia;
 • Uniwersytet Łódzki – kierunek Geoinformacja, studia stacjonarne I i II stopnia;
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Geoinformacja, studia stacjonarne I i II stopnia;
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – kierunek Geoinformacja środowiskowa, studia stacjonarne II stopnia.
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – kierunek Geoinformatyka, studia stacjonarne I i II stopnia.

Na niektórych uczelniach geoinformacja jest wybierana jako specjalność na głównym kierunku. To dotyczy na przykład kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, czy Geografii na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Geoinformacja-jaka-praca

Geoinformacja – co robić po studiach?

Znalezienie pierwszej pracy nie powinno być bardzo trudne, ponieważ wraz z uzyskaniem dyplomu wzrasta wartość absolwenta. Dokument potwierdza jego cenne i specyficzne umiejętności, których opanowanie dotyczy niewielu kandydatów.

Miejsca pracy absolwentów kierunku geoinformacja są dość zróżnicowane. Takie osoby znajdują zatrudnienie w instytucjach badawczych i urzędach, jak również w prywatnych firmach branży GIS, centrach informatycznych czy w przedsiębiorstwach, które wykorzystują w swoim działaniu zasoby przyrodnicze lub zajmują się ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego. Niektórzy absolwenci geoinformacji kontynuowali studia, nastawiając się na karierę naukową i tytuł doktora, inni po uzupełnieniu kompetencji wybierali zawód nauczyciela.

Na jakich stanowiskach może pracować absolwent geoinformacji? Jest to przykładowo:

 • specjalista planowania strategicznego,
 • analityk badań społeczno-ekonomicznych,
 • specjalista obsługi baz GIS,
 • analityk baz danych przestrzennych.

Praca po geoinformacji – jakie cechy się przydają?

Jak w przypadku każdego kierunku i późniejszej pracy zawodowej, są pewne cechy, dzięki którym łatwiej jest uczyć się i pracować w zawodach związanych z geoinformacją. Jest to przede wszystkim:

 • dokładność,
 • skrupulatność,
 • precyzja,
 • sumienność,
 • uczciwość,
 • rzetelność,
 • dobra pamięć.

Sprawdź też: Praca w biurze podróży – co trzeba wiedzieć? Wynagrodzenie i wymagania


Geoinformacja-co-po-studiach

Losy absolwentów geoinformacji

Uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy warto podjąć się kształcenia związanego z geoinformacją może ułatwić analiza wybranych danych. To informacje dotyczące studentów, którzy zdecydowali się na taką tematykę i w tym kierunku podjęli dalsze studia. Procent absolwentów, którzy zdobyli pracę czy kwestia bezrobocia może mieć istotne znaczenie pod względem perspektyw zawodowych.

Losy absolwentów po geoinformacji z analizy portalu kierunki-studiow.info pochodzą z ostatnich kilku lat. Można się z niej dowiedzieć, że liczba absolwentów była najwyższa w 2016 roku, kiedy to odnotowano 98 takich osób. Później następował mocny spadek do poziomu 52 absolwentów w 2018 roku. Po ponownym wzroście w 2020 roku (76 osób), kolejny raz liczba absolwentów kończących ten kierunek zmniejszyła się do 44 osób.

Jeśli chodzi o dalsze studia, serwis wskazuje dokładny procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu. W 2019 roku było to ponad 90,5%, a w 2021 roku wartość wskaźnika spadła do poziomu 68,2%. Z kolei procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia, był już nieco bardziej zróżnicowany. Osoby, które podjęły studia II stopnia w 2021 roku, stanowiły 61,3%, a ukończyło je tylko 9,1% studentów.


Przeczytaj również: Co który absolwent nie ma pracy? Sytuacja absolwentów na rynku pracy


Bezrobocie wśród absolwentów

Ciekawych informacji dostarcza względny wskaźnik bezrobocia absolwentów kierunku geoinformacji. Jak został on obliczony? Serwis podaje, że wobec każdego absolwenta wyznaczane są proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia względem średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie realizowanego badania. Wartość wskaźnika to średnia tych proporcji, gdzie wskaźnik poniżej 1 oznacza niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż to, które jest w ich miejscach zamieszkania.

Absolwenci geoinformacji w V roku studiów w 2017 roku uzyskiwali wskaźnik bezrobocia wynoszący 0,15%. Z kolei w analizie z 2021 roku podano jedynie informację o bezrobociu, która dotyczy absolwentów z okresu I roku studiów. Wartość ta wyniosła 0,77.


Szukasz pracy Gdyni? Koniecznie sprawdź najnowsze oferty w serwisie GoWork.pl!


Geoinformacja-perspektywy-zawodowe

Praca absolwentów

W zestawieniu wskazano na średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu wyrażony w miesiącach (średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie). W 2021 roku absolwenci, którzy podjęli jakąkolwiek pracę, robili to w czasie 5,75 miesięcy. W przypadku zatrudnienia z tytułu umowy o pracę czas ten wynosił 6,83 miesiąca.

Jeśli chodzi o absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu w 2021 roku (informacje wskazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy):

 • jakąkolwiek pracę podjęło 65,9% osób;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę uzyskało 45,4% osób;
 • samozatrudnienie wybrało 9,1% osób.

We wszystkich tych obszarach zanotowano w ostatnich latach duży wzrost.

Kolejnym analizowanym czynnikiem był czas pracy jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie (średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów). W 2021 roku w przypadku jakiejkolwiek pracy było to 41,5%, w kwestii umowy o pracę 29,9%, a jeśli chodzi o samozatrudnienie, było to 6,8%.

Wynagrodzenie absolwentów

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł (zarobki z różnych form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie) po uzyskaniu dyplomu w przypadku absolwentów na V roku studiów w 2017 roku wynosiło 4 773 zł. W 2021 roku podano jedynie pensję dla I roku studiów, uzyskując kwotę 3 579 zł.

W przeprowadzonej przez serwis analizie podano też względny wskaźnik zarobków absolwentów. Jest on ustalany jako proporcja średnich zarobków absolwenta względem średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości większe niż 1 oznaczają przeciętnie wynagrodzenie wyższe od średniej. W 2017 roku wskaźnik ten na V roku studiów wyniósł 0,84. Jeśli chodzi o rok 2021, dane dotyczą tylko I roku studiów. Wtedy wskaźnik utrzymał się na poziomie 0,54. Ogólnie skala zarobków utrzymuje się poniżej wartości 1, ponieważ absolwenci kończący studia są często na początku swojej kariery zawodowej, otrzymując dość niskie pensje.

Oceń artykuł
0/5 (0)