W zależności od przyczyny rozróżnia się różne rodzaje urlopów. Chęć odpoczynku i regeneracji organizmu, nagłe, nieprzewidziane przypadki lub narodziny dziecka – to wszystko ma swoje odzwierciedlenie w rodzaju urlopów. Czy on zatem jest, jakie są jego rodzaje i czy pracodawca może odmówić jego udzielenia?

Czym jest urlop?

Urlop to przerwa w wykonywaniu jakiegoś obowiązku. W zależności od przyjętego kryterium może być czasem wolnym pracownika od wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, u którego jest zatrudniony lub przerwą od studiów, służby wojskowej itp. Podstawą prawną, regulującą aspekty związane z urlopami, jest Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku. Zgodnie z nim prawo do urlopu jest niezbywalne – pracownik nie może zatem zrzec się przysługującego mu urlopu, ani przenieść tego prawa na inną osobę. W zależności od rodzaju urlopu (o których wspomnimy za chwilę) może być on płatny lub też nie. Jest on udzielany w dni, które są dla zatrudnionego dniami pracy, w odpowiednim godzinowym wymiarze, adekwatnym do dobowego wymiaru czasu pracy pracownik w danym dniu. W przypadku 8-godzinnego trybu pracy, jeden dzień urlopu odpowiada zatem ośmiu godzinom pracy, chyba, że dzienny czas pracy jest niższy – wówczas przyjmuje wartość odpowiedniego czasu pracy.

Rodzaje urlopów

Podstawowym rodzajem urlopu jest urlop wypoczynkowy. Zgodnie z artykułem 152, kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Liczba dni możliwych do wykorzystania w ciągu roku zależna jest od stażu pracy. Jeżeli łączny czas zatrudnienia pracownika, w oparciu o umowę o pracę, jest krótszy niż 10 lat, to należy mu się 20 dni urlopu wypoczynkowego rocznie. Jeśli z kolei zatrudnienie przekracza ten czas, jest to 26 dni. Każda osoba, niezależnie od stażu pracy, która posiada prawa urlopowe może skorzystać z 4 dni urlopu na żądanie. Są to dni wydzielone ze wspomnianych, przysługujących pracownikowi 20 lub 26 wolnych dni. Pracownik może poinformować przełożonego o skorzystaniu z tego prawa nawet w ten sam dzień, w który wykorzystuje urlop na żądanie. Sposób w jaki to zrobi jest dowolny – może to zrobić telefonicznie, sms-em, mailowo, najważniejsze by było to skuteczne. W sytuacji, gdy pracownik wykorzystał już wszystkie dni urlopu, może skierować do przełożonego pisemny wniosek o udzielenie mu urlopu bezpłatnego, który nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależne są pracownicze uprawnienia. Nie można również zapominać o urlopach skierowanych do rodziców. Każdej świeżo upieczonej mamie przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, z czego 6 tygodni może wykorzystać jeszcze przed porodem. Tyle samo czasu może (choć nie musi) wykorzystać ojciec nowo narodzonego dziecka, jeśli jest on zatrudniony w na etacie. 

Czy pracodawca może odmówić urlopu?

Pracodawca może odmówić udzielenia pracownikowi urlopu lub skrócić go, jeżeli wystąpią szczególne okoliczności. Żaden wniosek urlopowy nie jest dla pracodawcy wiążący – nawet urlop na żądanie, który z założenia ma być wykorzystywany w szczególnych, nagłych i niespodziewanych sytuacjach. Dlaczego zatem pracodawca może odmówić swojemu podwładnemu urlopu? Wszystko dlatego, że jego wykorzystanie nie może negatywnie wpłynąć na proces pracy. Jeśli zatem obecność pracownika w danym terminie jest niezbędna do ochrony wyjątkowego interesu pracodawcy, to może on odmówić udzielenia urlopu swojemu podwładnemu.

Autor: GoWork.pl