Z roku na rok obligacje stają się coraz popularniejszą formą inwestowania. Cechują się one przede wszystkim bezpieczeństwem inwestycji, w korelacji z relatywnie wysokim zyskiem wynikającym z partycypacji w procesie. Zdecydowanie najchętniej kupowane są obligacje Skarbu Państwa, jednak nie stanowią one jedynej opcji na rynku.

najkorzystniejsze-obligacje-skarbowe

Jakie obligacje są dostępne w Polsce? Czym w ogóle są obligacje i kto może je emitować? Jakie rodzaje obligacji wyróżniamy? Jakie możliwości ma inwestor dokonujący ich zakupu i z czego wynika jego zysk? Jak kupić obligacje skarbowe? Czy warto? Jaki podatek trzeba będzie zapłacić? Czy opłaca się inwestować w obligacje skarbowe? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym materiale.

Obligacje – co to jest?

W najprostszych słowach rzecz ujmując, obligacje stanowią jeden z rodzajów papierów wartościowych. Za jego pośrednictwem, emitent potwierdza swą dłużność wobec nabywcy obligacji, zobowiązując się do spłaty określonego w dokumencie zobowiązania w danym terminie podług wskazanych warunków – najczęściej jest to świadczenie pieniężne o określonym oprocentowaniu.

Jak już mieliśmy okazję wspomnieć na wstępie, obligacje stanowią coraz popularniejszą formę inwestowania kapitału, wypierając odkładanie pieniędzy na lokatach bankowych. Bezpieczeństwo obligacji skarbowych jest porównywalne do lokat, ale zyski wynikające z posiadania i obrotu tego rodzaju papierami wartościowymi może być znacznie większe.

Najważniejsze cechy obligacji skarbowych to właśnie ich stabilność, bezpieczeństwo i rentowność. Może je podzielić na rozmaite kategorie, pod uwagę biorąc szereg najróżniejszych czynników, takich, jak rodzaj okres do wykupu, wysokość oprocentowania i wartość nominalną, wartość sprzedaży obligacji, czy szereg dodatkowych instrumentów, jakimi w określonych przypadkach dysponować będzie inwestor.

Najistotniejszym z czynników może być jednak rodzaj emitenta, który w największej mierze będzie determinował wysokość ryzyka inwestycyjnego, dość precyzyjnie określanego przez rozmaite agencje ratingowe. Zdecydowanie najniższym współczynnikiem ryzyka cieszą się obligacje Skarbu Państwa, zaś zaraz po nich znajdują się obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Kolejne lokaty zajmują obligacje bankowe oraz obligacje przedsiębiorstw.

Decydując się na kupno obligacji, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie z wymienionych wyżej czynników – w ten sposób nie tylko zredukujemy nasze ryzyko finansowe do minimum, ale również zoptymalizujemy koszty i zyski. Inwestowanie w obligacje skarbowe w ostatnich latach wydaje się być jedną z najlepszych metod oszczędzania.


PRZECZYTAJ TAKŻE:


Obligacje a akcje – różnice

Akcje i obligacje bardzo często wymieniane są w rozmaitych tekstach eksperckich czy komentarzach jako podobne do siebie instrumenty finansowe. Tego typu narracja może jednak wprowadzać w błąd, skutkując nawet wysoce niekorzystnym rozporządzeniem własnym majątkiem – bo o ile zarówno akcje, jak i obligacje, stanowią papiery wartościowe par excellence, to zarówno natura ich powstania, jak i wykorzystanie, są od siebie diametralnie różne.

W przypadku obligacji, zysk inwestora jest zasadniczo pewny – w przypadku akcji giełdowych zaś niekoniecznie. Akcje emitowane są wyłącznie przez przedsiębiorstwa (przy czym mogą to być również spółki należące do Skarbu Państwa) i są indeksowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ich posiadacz do pewnego stopnia staje się współwłaścicielem spółki, mogąc decydować o jej dalszych posunięciach dzięki uczestnictwie w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Inwestorzy posiadający akcje danej spółki mogą zarabiać dzięki dywidendom, lub po prostu poprzez odsprzedanie swoich udziałów innym zainteresowanym.

Obligacje natomiast charakteryzują się zupełnie innymi normami. Ich nabywca nie posiada tak szerokich praw jak akcjonariusz – nie może współuczestniczyć w budowaniu strategii spółki, ani nie bierze udziału w walnych zgromadzeniach. Jego jedyną powinnością jest zakup obligacji na daną kwotę i późniejsze otrzymywanie z tego tytułu gratyfikacji finansowej. Może on również odsprzedać swoje obligacje innemu podmiotowi.

Obligacje rynkowe a obligacje oszczędnościowe

Warto w powyższym kontekście mieć na względzie fakt, że wyróżniamy dwie podstawowe grupy obligacji. Pierwszą z nich są obligacje rynkowe, emitowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Biorąc pod uwagę fakt ich cyrkulacji giełdowej, ich cena może się różnić i pod kątem inwestycyjnym działają podobnie do akcji (przy czym ich nabywca nadal nie cieszy się prawami które przysługują akcjonariuszom). Tego rodzaju oferty kierowane są przede wszystkim do doświadczonych graczy giełdowych i przedsiębiorstw, choć de facto każdy może je nabyć.

Inaczej jest w przypadku obligacji oszczędnościowych, emitowanych przez Skarb Państwa czy banki. Obligacje oszczędnościowe nabyć mogą wyłącznie osoby fizyczne, oraz stowarzyszenia, fundacje zarejestrowane w KRS, oraz organizacje społeczne czy zawodowe. Ich cena jest stała i podlega stałemu oprocentowaniu, a papiery wartościowe tego typu nie są notowane na giełdzie. Co więcej, w przypadku obligacji oszczędnościowych, istnieje możliwość złożenia dyspozycji ich przedterminowego wykupu przez emitenta.

Kto może emitować obligacje?

Zasadniczo emitentem obligacji może być każdy podmiot gospodarczy i każda jednostka administracji państwowej. Różnice polegają przede wszystkim na celu w jakim emitent wykorzysta otrzymane środki, jak i bezpieczeństwie inwestycji, związanym z wiarygodnością i skalą działania emitenta.

Obligacje skarbowe

To właśnie obligacje skarbowe w ostatnich latach cieszą się największą popularnością. Jak sama nazwa wskazuje, papiery wartościowe sprzedawane są w tym przypadku przez Skarb Państwa, który gwarantuje wywiązanie się z umowy całym swoim majątkiem. Oznacza to, że ryzyko inwestycyjne jest w tym przypadku bliskie zeru.

W ofercie Ministerstwa Finansów znaleźć możemy rozmaite rodzaje obligacji skarbowych – obligacje rodzinne, obligacje indeksowane inflacją, czy obligacje emerytalne. Wszystkie one wchodzić mogą w skład największej z grup obligacji, jaką są obligacje oszczędnościowe.

Obligacje oszczędnościowe charakteryzują się wyjątkową prostotą działania, a ich nabywcą może być każda osoba fizyczna (rezydent i nierezydent), stowarzyszenia, organizacje społeczne, zawodowe czy fundacje ujęte w KRS. Są one sprzedawane po stałej cenie i jasnym oprocentowaniu, jednocześnie posiadając opcję przedterminowego wykupu. Nie są jednak notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Obligacje komunalne

Obligacje komunalne, znane również pod nazwą „obligacje municypalne”, emitowane są przez jednostki samorządu terytorialnego, celem pokrycia bieżących i nadchodzących inwestycji. Nie mają one charakteru oszczędnościowego, a emitowane w ten sposób obligacje są notowane na giełdzie.

Pierwsze obligacje komunalne w Polsce zostały wyemitowane w roku 1989 po transformacji ustrojowej i od tego czasu cieszą się stale rosnącą popularnością – zarówno wśród inwestorów, jak i samorządów, które bez trudu poprzez pryzmat statystyk zauważają, że emisja obligacji stanowi niezwykle efektywny sposób na pozyskanie kapitału.

Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne, a więc obligacje przedsiębiorstw, są w swojej naturze tożsame z tradycyjnymi obligacjami, emitowanymi również przez wyżej wspomniane jednostki samorządów terytorialnych. Również są notowane na giełdzie i mają obustronnie charakter inwestycyjny.

Spośród wszystkich typów obligacji, to właśnie obligacje przedsiębiorstw charakteryzują się najwyższym stopniem ryzyka, z uwagi na fakt, że spółki posiadają dużo mniejszy kapitał niż na przykład Skarb Państwa – z tego powodu ich pole manewru w przypadku niepomyślności będzie znacznie uszczuplone.

Wszystko zależy jednak od wielkości przedsiębiorstwa i obszaru gospodarki w jakim rzeczone działa. Przed zakupem obligacji tego rodzaju, warto zagłębić się we wszelkie informacje na temat działalności spółki i ocenić jej rentowność poprzez pryzmat poprzednich wyników finansowych i analiz ekspertów na temat określonego sektora. W trakcie formułowania swojej oceny, dobrze jest posiłkować się oceną agencji ratingowej, jeżeli takowa została wystawiona.

Obligacje bankowe

Obligacje bankowe, podobnie jak obligacje skarbowe, charakteryzują się niezwykle bogatą ofertą. Do dyspozycji inwestorów najczęściej oddawane są tradycyjne obligacje rynkowe, jednak obligacje oszczędnościowe stale zyskują na popularności.

Podobnie jak w przypadku obligacji skarbowych, oszczędnościowe obligacje bankowe charakteryzują się bliskim zeru ryzykiem inwestycyjnym, jednak ich oprocentowanie może nie być aż tak zadowalające.

Podział obligacji przez wzgląd na okres wykupu

Rodzaje obligacji możemy sortować nie tylko przez pryzmat ich emitenta, ale również przez wzgląd na okres wykupu, który również stanowi jeden z istotniejszych czynników decydujących o rentowności przedsięwzięcia. Okres wykupu, jak sama nazwa wskazuje, stanowi czas, w którym umowa zawarta pomiędzy emitentem a obligatariuszem przestanie obowiązywać, z uwagi na jej sfinalizowanie (odkupienie). Pod tym kątem wyróżniamy następujące rodzaje obligacji:

  • Obligacje krótkoterminowe – okres wykupu nie przekracza 1 roku,

  • Obligacje średnioterminowe – okres wykupy oscyluje między 1 rokiem a pięcioma latami,

  • Obligacje długoterminowe – okres wykupu jest dłuższy niż 5 lat,

  • Obligacje wieczyste – zgodnie z nazwą zapadalność obligacji jest w tym przypadku bezterminowa, podobnie jak przepływy pieniężne, a obligatariusz z jej tytułu otrzymuje tzw. rentę wieczystą.

Przede wszystkim w kontekście oszczędnościowych obligacji skarbowych należy zauważyć, że największą popularnością cieszą się czteroletnie obligacje skarbowe indeksowane inflacją. Charakteryzuje je przede wszystkim stabilność i bezpieczeństwo inwestycji.

Inne różnice w obligacjach

Osoby które pragną rozpocząć swoją przygodę z obligacjami, powinny mieć na uwadze jeszcze dwa czynniki, które determinują ich naturę i bezpośrednio wpływają na rentowność inwestycji. Są to obligacje zerokuponowe i obligacje kuponowe.

Niniejszy artykuł odnosi się przede wszystkim do obligacji kuponowych, a więc takich, w przypadku których emitent obowiązuje się do uiszczania na rzecz obligatariusza określonej kwoty odsetek w danym okresie (najczęściej w skali miesięcznej), aż do całkowitego wykupu obligacji. To właśnie one stanowią największą wartość z punktu widzenia prywatnego inwestora i właśnie taki charakter mają wspominane tu często obligacje oszczędnościowe.

Obligacje zerokuponowe z kolei, w kontrze do obligacji kuponowych, charakteryzują się tym, że ich emitent nie będzie udzielał nabywcy obligacji żadnych okresowych gratyfikacji, w zamian uiszczając całą sumę (wraz z odsetkami) w momencie wykupu obligacji. Szczególnie w przypadku obligacji zerokuponowych trzeba zwracać baczną uwagę na wiarygodność finansową emitenta.

Wartość sprzedaży obligacji

Istotnym czynnikiem określającym jestestwo obligacji, może być również wartość sprzedaży obligacji do terminu zapadalności. Zasadniczo wyróżniamy w tym kontekście trzy rodzaje obligacji:

  • Obligacja sprzedawana po cenie nominalnej – wartość stopy zwrotu w momencie wykupu jest równa stopie kuponu.

  • Obligacja dyskontowa – wartość stopy zwrotu w momencie wykupu jest wyższa od stopy kuponu.

  • Obligacja z premią – wartość stopy zwrotu w momencie wykupu jest mniejsza niż stopa kuponu.

W tym kontekście należy zaznaczyć, że obligacje zerokuponowe zawsze są tożsame z obligacją dyskontową.

Obligacje indeksowane inflacją

Obligacje skarbowe indeksowane inflacją stanowią ostatnimi czasy najpopularniejszy rodzaj obligacji oszczędnościowych nabywanych w Polsce. Jak sama nazwa wskazuje, w ich przypadku, wartość zainwestowanego kapitału jest waloryzowana o poziom inflacji, co pozwala na proste i skuteczne zabezpieczenie pieniędzy przed recesją.

Co więcej, fakt indeksowania obligacji inflacją nie neguje ich tradycyjnego oprocentowania – zgodnie z najnowszą ofertą Ministerstwa Finansów, w przypadku obligacji czteroletnich będzie to aż 7% w skali roku w pierwszym roku odsetkowym. Niemniej, przede wszystkim ze względów technicznych, odsetki są wypłacane w skali rocznej, nie miesięcznej.

Ratingi obligacji – czym są i jakie wyróżniamy?

Biorąc pod uwagę inwestycyjny charakter obligacji, obrót papierami wartościowymi tego rodzaju podlega ocenom rozmaitych agencji ratingowych, których zadaniem jest właśnie ocena ryzyka inwestycyjnego związanego z zakupem danych obligacji. Im niższa jest ocena danego podmiotu, tym większa jest szansa na to, że zobowiązania zaciągnięte przez emitenta nie zostaną należycie spłacone. Ponadto, niski rating podmiotu bezpośrednio wpływa na zmniejszenie wartości emitowanych przezeń obligacji i utrudnia znalezienie inwestorów.

Podczas oceny rzeczonego ryzyka, agencje ratingowe biorą pod wzgląd szereg najrozmaitszych czynników, opisujących stan emitenta i jego wiarygodność finansową. W przypadku przedsiębiorstw pod uwagę zostanie wzięty przede wszystkim staż giełdowy spółki, cena jej akcji, wcześniejsze wyniki finansowe czy zapowiadane inwestycje i strategie.

W przypadku państw oceniana jest przede wszystkim jego stabilność polityczna (tak wewnętrzna, jak i zewnętrzna), poziom praworządności i korupcji, prawa i wolności obywatelskie, czy czynniki ekonomiczne, takie jak wysokość wpływów budżetowych, wysokość zobowiązań podatkowych i inflacji, skala zadłużenia, łatwość prowadzenia biznesu i tym podobne.

Działalność agencji ratingowych budzi zastrzeżenia ekspertów, często prowadząc do wielu kontrowersji. W przypadku określania wiarygodności finansowej państw, agencje biorą pod uwagę szereg czynników, których de facto nie da się zmierzyć matematycznie, więc trafność ich prognoz często może być dyskusyjna, w pewnym stopniu odzwierciedlając po prostu nastroje opinii publicznej. Z kolei w przypadku przedsiębiorstw, agencje ratingowe nie podejmują się badań samodzielnie, a jedynie na zlecenie danej spółki – oczywiście w zamian za gratyfikację finansową, co stawia ogromny znak zapytania nad ich własną wiarygodnością.

Poziomy ratingów obligacji

Nominalne oceny ryzyka inwestycyjnego względem emitentów obligacji, mogą różnić się w zależności od agencji, która rating przygotowuje. Zwykle jednak wykorzystywane są skale alfabetyczne, gdzie ocena AAA oznacza najniższy poziom ryzyka inwestycyjnego, a ocena D wysoki poziom.

W przypadku obligacji skarbowych wyróżniamy jeszcze jedną ocenę, znajdującą się nad „potrójnym A”, która oznacza sektor instrumentów wolnych od ryzyka. Naturalnie, nie każde państwo może liczyć na tak wysoką notę – jest ona zarezerwowana niemal wyłącznie dla krajów tzw. „pierwszego świata”.

Rodzaje obligacji skarbowych w Polsce

Emitowane przez Ministerstwo Finansów obligacje Skarbu Państwa różnią się od siebie pod kątem wielu czynników. Do podstawowych należy oczywiście oprocentowanie obligacji skarbowych oraz termin wykupu, jak również dodatkowe benefity, takie, jak indeksowanie obligacji inflacją. Trzeba także pamiętać, że przedterminowy wykup obligacji skarbowych dotyczy wszystkich obligacji oszczędnościowych.

Ministerstwo Finansów stale aktualizuje przygotowywaną przez siebie ofertę, uwzględniając dynamicznie zmieniającą się na rynku sytuację. Termin ważności oferty w przypadku obligacji oszczędnościowych wynosi zwykle jeden miesiąc, a jej szczegóły rozpisane są na rządowej stronie. Jeżeli zatem zastanawiasz się, gdzie kupić obligacje skarbowe i jak to zrobić, to właśnie tam powinieneś się udać. Poniższa lista zawiera ofertę Ministerstwa na maj 2023 roku.

We wszystkich niżej unaocznionych przypadkach, cena jednej obligacji wynosi 100 złotych i nie podlega zmianom przez cały okres sprzedaży.

Trzymiesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe (OTS)

To najkrótszy okres zapadalności obligacji, a więc i najmniej opłacalny. Obligacje oprocentowane są w wysokości 3% w skali roku, co oznacza, że wartość jednej obligacji po okresie zapadalności wyniesie 100,76 złotych (przed opodatkowaniem).

Roczne oszczędnościowe obligacje skarbowe (ROR)

To nieco popularniejszy z wariantów, choć również nie najlepszy. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów, oprocentowanie obligacji w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym wynosi 6,75% w skali roku, a w kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0%.

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (DOR)

Nieco lepszy z wariantów, czyli obligacje dwuletnie, cechują się wyższym oprocentowaniem w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym, wynoszącym 6,85% w skali roku, a w kolejnych miesiącach odsetkowych – podobnie do swego poprzednika – oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej tym razem 0,1%.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (TOS)

Znacznie lepszy wariant stanowią trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe. Ich oprocentowanie jest stałe przez cały okres zapadalności, wynosząc 6,85% w skali roku. Jak nietrudno obliczyć, zysk nabywcy jednej obligacji z odsetek po trzech latach wyniesie 21,99 złotych. Co do zasady można wręcz stwierdzić, że obligacje o stałym oprocentowaniu cieszą się sporym wzięciem nie bez powodu – są stabilne i łatwo można obliczyć zysk, jaki otrzymamy.

Nie oznacza to oczywiście, że obligacje o zmiennym oprocentowaniu są gorsze, jednak niekoniecznie będą polecane osobom początkującym. Wszystko zależy jednak od naszych indywidualnych potrzeb i możliwości. Warto pamiętać o tym, by przed rozpoczęciem przygody z obligacjami, zapoznać się z tym, czym są stopy procentowe i jak działają.

Czteroletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI)

Nie bez powodu to właśnie czteroletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe cieszą się największą popularnością wśród inwestorów – te obligacje są bowiem indeksowane inflacją, co oznacza, że realna wartość środków nie ulegnie uszczupleniu.

W pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie obligacji jest równe 7% w skali roku. W każdym kolejnym zaś stopa procentowa jest obliczana na podstawie stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę w wysokości 1%.

Emerytalne dziesięcioletnie obligacje skarbowe (EDO)

Ten wariant obligacji jest w swej naturze tożsamy z wyżej opisywanymi obligacjami czteroletnimi. Różnicą (oprócz oczywiście terminu wykupu) jest wysokość oprocentowania w pierwszym roku odsetkowym, która dla obligacji tego typu wynosi 7,25% w skali roku. Wyższa jest również marża doliczana w kolejnych okresach – wynosi 1,25%.

Rodzinne obligacje skarbowe

Zdecydowanie najbardziej opłacalne pod kątem finansowym i oszczędnościowym są obligacje rodzinne. Niestety, są to produkty specjalne, skierowane wyłącznie do beneficjentów programu 500+.

W tym wypadku wyróżniamy dwa rodzaje obligacji – sześcioletnie i dwunastoletnie. Oba warianty są indeksowane inflacją, podobnie jak dwójka swoich poprzedników. Zmienia się jednak wysokość oprocentowania w pierwszym roku odsetkowym i wysokość późniejszej marży.

Dla obligacji sześcioletnich (ROS) oprocentowanie wynosi 7,2%, a dla dwunastoletnich (ROD) 7,5%. Późniejsza marża w pierwszym z przypadków wyniesie 1,5%, a w drugim – 1,75%.

Jak kupić obligacje Skarbu Państwa?

Jeżeli chcesz kupić obligacje skarbowe, to do Twojej dyspozycji będzie kilka opcji. Pierwszą z nich jest oczywiście dopełnienie wszelkich formalności za pośrednictwem internetu i dedykowanej temu celowi strony rządowej. Istnieje kilka autoryzowanych stron, które umożliwiają zakup obligacji skarbowych – wyżej wzmiankowana strona przekieruje Cię do każdej z nich.

Innym sposobem jest udanie się do Punktu Sprzedaży Obligacji PKO Banku Polskiego i Banku Pekao S.A. lub Biura Maklerskiego PKO BP i Pekao S.A. Obligacje można nabyć również telefonicznie, dzwoniąc pod numer kontaktowy jednego z wyżej wymienionych banków.

Podatek od zysków kapitałowych w przypadku obligacji

Bez względu na rodzaj obligacji w jakie przyszło nam zainwestować, jak wysokość osiągniętych zysków, będziemy zobowiązani do odprowadzenia należnego podatku. Jest to tzw. „podatek Belki”, funkcjonujący w Polsce od 2002 roku.

Podatek od zysków kapitałowych, bo tak brzmi jego faktyczna nazwa, wynosi 19%. Należy jednak pamiętać, że podatek naliczany jest wyłącznie od zysku, a więc różnicy między sprzedażą, a kupnem obligacji – nie zaś całości otrzymanych pieniędzy.

Czy warto inwestować w obligacje?

Jak udało nam się wykazać na łamach tego artykułu, rosnąca popularność inwestowania w obligacje nie wzięła się znikąd. Prym w tej materii wiodą oszczędnościowe obligacje skarbowe, a w szczególności obligacje indeksowane inflacją. Charakteryzują się one nie tylko bliskim zeru ryzykiem inwestycyjnym i skuteczną ochroną przed recesją, ale również relatywnie wysoką stopą zysku.

Szczególnie w perspektywie długoterminowej są bezpieczniejsze i bardziej zyskowne od lokat bankowych, jednak obligacje krótkoterminowe również cieszą się uznaniem inwestorów. Niewątpliwą zaletą oszczędnościowych obligacji skarbowych jest możliwość zażądania ich przedterminowego wykupu – w przypadku lokat bankowych, wycofanie uiszczonych środków bez utraty wypracowanych już odsetek może być niemożliwe.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie obligacje to obligacje oszczędnościowe. Wiele z nich, szczególnie tych emitowanych przez prywatne przedsiębiorstwa, to inwestycyjne instrumenty finansowe, które swoją strukturą przypominają akcje giełdowe. W ich przypadku ryzyko inwestycyjne może być dużo większe i zdecydowanie nie zaleca się traktowania ich jako sposobu na oszczędzanie i zarobek i nabywania ich bez zdobycia wcześniej odpowiedniej wiedzy w niniejszym zakresie.

Słowem podsumowania można jednak stwierdzić, że obligacje mogą stanowić doskonałą zachętę dla wszystkich tych, którzy chcą postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie, w relatywnie prosty sposób zapoznając się z rządzącymi nią mechanizmami. Z kolei oszczędnościowe obligacje skarbowe (w szczególności indeksowane inflacją) uznać dziś należy za jedną z najlepszych form dla bezpiecznego ulokowania kapitału, którego realna wartość na przestrzeni lat nie tylko ma nie zmaleć, ale i wzrosnąć.

Najkorzystniejsze obligacje skarbowe – jakie obligacje kupić?

Jak wykazaliśmy wyżej, zdecydowanie warto kupić obligacje skarbowe różnego rodzaju – natomiast to, na jakie obligacje skarbowe się zdecydujemy, jest w pełni uzależnione od tego, jakie są nasze bieżące potrzeby. Jeżeli posiadamy wiedzę ekonomiczną, możemy spróbować pomnożenia swojego kapitału, nabywając obligacje spółek. Dużo bezpieczniejszą metodą jest jednak nabywanie obligacji oszczędnościowych, szczególnie gdy idzie o obligacje skarbowe – Skarb Państwa prezentuje w tej materii wyjątkowo szeroką ofertę, którą prezentowaliśmy wyżej.

Jakie obligacje kupić? Dużą popularnością w ostatnich miesiącach cieszą się detaliczne obligacje skarbowe. Obligacje detaliczne, zgodnie ze swoją nazwą, charakteryzują się wyjątkowo niskim progiem wejścia – najtańsze papiery wartościowe tego rodzaju można kupić już za 100 złotych. Detaliczne obligacje skarbowe cechuje także spora elastyczność względem czasu oszczędzania, jak również szeroka dostępność miejsc, w których można je nabyć.

Tak czy inaczej, nabywając dowolne instrumenty finansowe trzeba mieć na uwadze fakt, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem – nawet minimalnym lub bliskim zeru. Dlatego w pierwszej kolejności trzeba zasięgnąć jak największej wiedzy w omawianym zakresie, a także sprecyzować swoje możliwości i pragnienia.

Oceń artykuł
4/5 (7)