Choć to zazwyczaj pracownicy skarżą się na nieprawidłowości w pracy, także i pracodawcy mogą spotkać się z podobnymi przypadkami. Jakie konsekwencje prawne grożą za składanie fałszywych oświadczeń o dochodach i dlaczego pracownicy udają, że są zatrudnieni gdzieś indziej? Co to ma wspólnego z ZUS? Tłumaczy ekspert prawny GoWork.pl!

Fałszywe-oświadczenie-o-dochodach-lub-zarobkach

Fałszywe oświadczenie to niestety częsty proceder. Pracownicy wolą ukrywać prawdziwe informacje, licząc na korzyści z tego płynące. Jednak mogą przez to wiele stracić. Taka osoba może być nie tylko wyrzucona z pracy, ale i narażona na odpowiedzialność karną. Pracownik dopuszczający się takiego oszustwa podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności. Co dokładnie grozi za składanie fałszywych oświadczeń?

Fałszywe oświadczenie – oszustwo lub wyłudzenie kredytu

Zgodnie z prawem składanie fałszywych informacji ma znamiona oszustwa i uznawany jest za przestępstwo. Co więcej, art.286 Kodeksu karnego wskazuje:

„§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Inną sytuacją, w której pracownicy decydują się na podawanie nieprawdziwych informacji dotyczące dochodów, jest osiągnięcie odpowiednich warunków w celu uzyskania kredytu. O konsekwencjach w tym przypadku mówi z kolei art. 297 Kodeksu karnego:

„§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Mimo że kredytobiorca musi podpisać oświadczenie, w którym zamieszcza się pouczenie o grożącej odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia o dochodach, wiele osób decyduje się na ten nieodpowiedzialny krok, podając informacje niezgodne z prawdą.

Fałszywe oświadczenie o dochodach – dlaczego pracownicy kłamią na temat zatrudnienia?

Historia przypadków składania fałszywych oświadczeń o dochodach może być jednak inna. Przykładem jest tu sytuacja, w której pracownik zatrudniony w firmie na podstawie umowy zlecenia dołącza do niej zaświadczenie o dochodach, zgodnie z którym jest zatrudniony jeszcze u innego pracodawcy, gdzie osiąga co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Na podstawie fałszywego oświadczenia o zatrudnieniu pracownik prosi więc o niepotrącanie mu z pensji składek na ubezpieczenie społeczne. Wszystko wygląda legalnie, a na oświadczeniu najczęściej widnieje formułka o treści „Oświadczam, że powyższe dane składam zgodnie z prawdą i świadomy(a) jestem odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy”, stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie dla pracodawcy.

Niestety, wystarczy pobieżna kontrola ze strony ZUS i zaczynają się finansowe kłopoty. Do podobnych sytuacji potrafi dochodzić również w przypadkach tzw. fikcyjnego zatrudnienia.

Złożenie-fałszywego-oświadczenia-konsekwencje

Fałszywe oświadczenie o zatrudnieniu – tak pracownicy próbują uniknąć opłacania składek ZUS

„Podczas kontroli ZUS okazało się, że w niektórych miesiącach pracownik złożył mi fałszywe oświadczenie o dochodach (nie spełniał wskazanych wymogów), i powstał obowiązek opłacania składek, który ponoszę ja jako pracodawca.

Czy pracownik może sobie zatem składać dowolne oświadczenia bez żadnych konsekwencji? Jak się zabezpieczyć przed takimi sytuacjami w przyszłości?” – żaliła się na jednym z internetowych forów oszukana przez pracownika właścicielka firmy.

Fałszywe oświadczenie o zarobkach rzadko kiedy jest weryfikowane przez pracodawcę w momencie jego otrzymania. Dlaczego przecież pracownik miałby kłamać na temat drugiej pracy? Tymczasem w konsekwencji to zatrudniający będzie musiał ponieść finansowe konsekwencje oszustwa. Potem może próbować odzyskać swoje pieniądze – jednak dopiero po opłaceniu zaległych składek ZUS za pracownika.

Jaka grozi kara za fałszywe oświadczenie o dochodach lub zatrudnieniu? Odpowiada ekspert prawny GoWork.pl!

Jak pracodawcy mogą się chronić przed składaniem fałszywych oświadczeń o dochodach? Jaka grozi kara za fałszywe oświadczenie o dochodach lub zatrudnieniu? Na te i inne pytania w kolejnym odcinku naszego cyklu „Pracodawca to (nie) Twój wróg” odpowiada ekspertka prawna GoWork.pl, Angelika Kowalczyk!

1. Kto w sytuacji, w której pracownik wprowadził pracodawcę w błąd, składając fałszywe oświadczenie o dochodach, jest zobowiązany do opłacenia zaległych składek ZUS?

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: uosus), to pracodawca jest płatnikiem składek pracownika na ubezpieczenia społeczne – ustala prawo do świadczeń i ich wysokości oraz wypłaca te świadczenia.

I to również pracodawca jako płatnik składek odpowiada w świetle ustawy za naruszenie obowiązków w powyższym zakresie, a zatem w szczególności za niedopełnienie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie czy niezgłoszenie wymaganych ustawą danych lub zgłoszenie nieprawdziwych (art. 98 uosus).

Jeżeli zatem nastąpi wprowadzenie pracodawcy w błąd poprzez złożenie przez pracownika fałszywego oświadczenia o zatrudnieniu, to niestety pracodawca jako płatnik poniesie negatywne konsekwencje i będzie w szczególności zmuszony do opłacenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne.

Zauważmy, że w powyższych przepisach nie ma mowy o ewentualnym złagodzeniu odpowiedzialności w przypadku błędu. Dlatego to w interesie pracodawcy leży, by zapobiec sytuacji, w której poniesie negatywne konsekwencje złożenia przez pracownika fałszywego oświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu.

Może temu służyć zobowiązanie pracownika składającego oświadczenie do podpisania klauzuli o zgodności z prawdą pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz do dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez drugiego pracodawcę poświadczającego istnienie stosunku pracy czy zlecenia.


SPRAWDŹ TEŻ: Zaniżanie wynagrodzenia na umowie – co grozi za „płacenie pod stołem”?


Fałszywe oświadczenie o dochodach – jak odzyskać od pracownika pieniądze za zapłacone składki ZUS?

Jeżeli już dojdzie do sytuacji, w której pracodawca zobowiązany jest opłacić zaległe składki na ubezpieczenie społeczne wskutek wprowadzenia go w błąd przez pracownika, to może od niego zażądać naprawienia szkody poprzez zwrot kwoty uiszczonej na pokrycie zaległych składek wraz z odsetkami.

2. Jakie konsekwencje prawne grożą pracownikowi za złożenie fałszywego oświadczenia o dochodach lub zatrudnieniu?

Oprócz wskazanego powyżej żądania pracodawcy zapłaty zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, za złożenie fałszywego oświadczenia o dochodach lub zatrudnieniu pracownikowi może grozić również odpowiedzialność karna.

Kara za składanie fałszywych oświadczeń o dochodach – Kodeks karny

W przypadku gdy pracodawca zobowiąże pracownika do złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, to pracownikowi za złożenie fałszywego oświadczenia może grozić odpowiedzialność z tytułu składania fałszywych oświadczeń o dochodach na mocy art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (dalej: Kodeks karny) – kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeżeli pracownik, składając oświadczenie o dochodach lub zatrudnieniu, posłuży się sfałszowanym dokumentem poświadczającym ten fakt, to grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienie wolności od 3 miesięcy do lat 5 na mocy art. 270 Kodeksu karnego, który czynem zabronionym określa podrobienie lub przerobienie dokumentu, lub używanie takiego dokumentu jako autentycznego.


Szukasz pracy w Gdańsku? Sprawdź najlepsze oferty na GoWork.pl!


Fałszywe oświadczenie o dochodach – zwrot świadczeń ZUS

Jeżeli zaś pracownik pobrał nienależne świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego wskutek wprowadzenia pracodawcy w błąd, to zgodnie z art. 84 uosus, zobowiązany będzie do zwrotu tych świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Takimi nienależnie pobranymi świadczeniami ustawa określa przede wszystkim świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań, lub fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę pobierającą świadczenia.

Oprócz powyższych konsekwencji prawnych pracownikowi za złożenie fałszywego oświadczenia o zarobkach lub zatrudnieniu grozi po prostu zwolnienie z pracy. Nietrudno bowiem sobie wyobrazić sytuację, w której pracodawca, wskutek wprowadzenia go w błąd i konieczności uregulowania zaległości z ZUS-em, straci po prostu zaufanie do pracownika i zechce zakończyć z nim współpracę.

Co-grozi-za-złożenie-fałszywego-oświadczenia

3. Gdzie pracodawca może zgłosić podejrzenie o złożeniu fałszywego oświadczenia o dochodach lub zatrudnieniu przez pracownika?

Jako że to niestety głównie pracodawca ponosi konsekwencje złożenia fałszywego oświadczenia o dochodach lub zatrudnieniu, to przede wszystkim musi zadbać o to, by jak najszybciej uregulować wszelkie zaległości z ZUS-em. Powinien więc zawiadomić organ o takiej sytuacji choćby po to, by skrócić czas naliczania odsetek.

W dalszej kolejności może wystąpić do pracownika z żądaniem zwrotu uiszczonych wskutek fałszerstwa kwot wraz z odsetkami, również na drodze sądowej, jeżeli nie będzie możliwe dojście do porozumienia.

Jeśli pracodawca podejrzewa, że pracownik posłużył się fałszywym, podrobionym dokumentem, to może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa organom ścigania.

Oceń artykuł
0/5 (0)